2017-02-16-Fairtrade Fortnight Facebook-Profile-Background 2Pythefnos Masnach Deg 2017  :  Ydych chi’n barod am Egwyl Masnach Deg?

Mae Pythefnos Masnach Deg yn ddigwyddiad blynyddol llawn hwyl, i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth am Fasnach Deg ledled Cymru a’r DU. Cynhelir Pythefnos Masnach Deg eleni o 27 Chwefror i 12 Mawrth.  Mae’r mwyafrif helaeth o eglwysi Esgobaeth Bangor a Chymru wedi addo i wneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi, hyrwyddo a siopa Masnach Deg.  Mae nwyddau sy’n cario’r Marc Masnach Deg yn sicrhau bod ffermwyr a chymunedau ar draws y byd yn cael cyflog teg, amodau gwaith da a chyfleusterau priodol – fel ysgolion, clinigau, ffyrdd a thoiledau.

Thema’r ymgyrch eleni yw “Mae’n amser i roi Masnach Deg yn eich Egwyl”.

Mae hwn yn gyfle i ddathlu a chael hwyl tra’n atgoffa ein hunain am bwysigrwydd Masnach Deg.  Mae’n gyfle i weini te, coffi a bisgedi Masnach Deg yn yr eglwys ar ôl ein gwasanaethau neu i ddefnyddio cynhwysion lleol a rhai Masnach Deg i wneud cacennau.  Mae’n debyg eich bod eisoes yn gwneud hyn os ydych chi’n darllen hwn! Mae Dydd Mawrth Ynyd – 28 Chwefror – yn disgyn o fewn Pythefnos Masnach Deg felly beth am ddefnyddio cynhwysion MD i wneud eich digwyddiad crempog yn Egwyl Masnach Deg?

Mae yna lawer o adnoddau, gan gynnwys taflenni, syniadau pregethau a gweddïau, ar gael ar wefannau’r Sefydliad Masnach Deg a Masnach Deg Cymru :

http://fairtrade.org.uk/en/get-involved/current-campaigns/fairtrade-fortnight/

http://fairtradewales.com/

Dyma weddïau sy’n ymwneud â Masnach Deg a chyfiawnder masnach i’w defnyddio yn ystod y Bythefnos, neu unrhyw amser.

Andy Hawkins a Lis Perkins, Hyrwyddwyr Masnach Deg, Esgobaeth Bangor 

 

 

 


Esgob Andy yn diolch i Archesgob Barry

2017-01-30-Archbishop Barry retirementMae heddiw – ar ddiwrnod ei benblwydd yn 70 oed – yn nodi ymddeoliad Archesgob Cymru, y Parchedicaf Ddr Barry Morgan. Mae wedi bod yn Archesgob Cymru ers bron i 14 mlynedd ac ef yw’r Archesgob sydd wedi gwasanaethu hiraf yn y Gymundeb Anglicanaidd. Mae wedi bod yn Esgob am 24 mlynedd, ac roedd yn Esgob Bangor am 7 mlynedd, cyn iddo symud i Esgobaeth Llandaf.

Wrth sôn am ymddeoliad Archesgob Barry, dywedodd Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, “Mae’r Eglwys yng Nghymru heddiw yn ffarwelio â’r person sydd wedi bod yn ganolog iddi, yn cyhoeddi’r Efengyl a chariad Iesu, am gymaint o flynyddoedd .

Cyn iddo ei benodi’n esgob i’r Esgobaeth hon, bu Archesgob Barry yn gwasanaethu yma fel Warden Hostel yr Eglwys (Caplan Prifysgol Bangor), Archddiacon Meirionnydd a Rheithor Cricieth.

Trwy gydol ei weinidogaeth mae wedi pwysleisio gonestrwydd, ganddo ef ei hun ac eraill. Er gwaethaf yr heriau a phwysau’r swyddogaethau pwysig a ysgwyddodd, mae bob amser wedi cadw calon fugeiliol offeiriad gofalgar a chariadus, hyd yn oed pan ei fod yn anghytuno gyda rhywun yn ddiwinyddol.

Mae’r ffordd y gofalodd yn gariadus am ei wraig Hilary yn ystod ei salwch hyd ei marwolaeth anamserol y llynedd, ac eto yn parhau trwy’r cyfan i weinidogaethu cariad Crist yn esiampl i ni i gyd.

Ar ran Esgobaeth Bangor, hoffwn ddiolch i Archesgob Barry am ei weinidogaeth a byddwn yn gweddïo y bydd ei ymddeoliad yn hir a chyflawn.”

 

2017-01-29-+Andy ++Barry 2009
Etholiad Esgob Andy yn 2008

 

 

 

 


Ysgol Cybi

Os aiff popeth yn iawn, bydd ysgol Eglwys newydd yn agor ym mis Medi yng Nghaergybi. Ar hyn o bryd mae Ysgol Cybi yn cael ei adeiladu a bydd yn cymryd disgyblion o’n hysgol Eglwys bresennol, Ysgol y Parchedig Thomas Ellis, yn ogystal ag Ysgolion Parc a Llaingoch. Dydd Iau diwethaf ddaeth Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, i gael golwg ar sut mae’r gwaith yn mynd, a chafodd tri disgybl – (ch-dd) Caitlin Owen (Ysgol Llaingoch), Layla Pritchard (Ysgol y Parchedig Thomas Ellis) a Carwyn Lewis (Ysgol y Parc) cyfle i ddangos y Prif Weinidog o gwmpas safle adeiladu prysur iawn! Mae lluniau eraill yma, a hyd yn oed mwy yma!

 


 

 

Esgob Andy yn cwrdd â'r cerddwyr Cymorth Cristnogol ar ei daith, Ffoi i'r Aifft
Dyma draeth Aberdyfi ddoe (8.12.16) ac Esgob Andy yn cwrdd a chrossawu cerddwyr Cymorth Cristnogol ar ei daith ‘Ffoi i’r Aifft’ i’n Hesgobaeth.

 

 

Screen Shot 2016-12-06 at 21.25.29

 

 

 


Ymddiriedolaeth Hostel yr Eglwys –edrych yn ôl gyda diolch ac ymlaen yn ddisgwylgar

Trwy gyfrwng darlith ac addoliad, fe fydd cymysgedd o edrych yn ôl gyda diolch ac ymlaen yn ddisgwylgar o 4.30yp ar ddydd Llun, Rhagfyr 5ed yng Nghadeirlan Bangor.

Mae digwyddiad yn cael ei gynnal i ddiolch am weinidogaeth a chyfraniad Ymddiriedolaeth Hostel yr Eglwys, y daeth ei gwaith i ben yn ddiweddar.

Darllenwch mwy … 


 

2016-09-22-Marathon Featured Image

Marathon Eryri a Caroline Gregory – Diolch o galon i bawb a gefnogodd ymdrech marathon Esgob Andy dros Caroline Gregory. Mae’r cyfanswm a godwyd yn £1,755.35 wedi cael eu trosglwyddo iddi. Mae Caroline dal i fod yn ardal Calais yn cefnogi plant sydd ar eu pen eu hunain a ffoaduriaid eraill sydd bellach wedi eu gwasgaru i’r cefn gwlad. Mae hi’n gweithio o carafan ar faes gwersylla. Os hoffech chi i barhau i’w chefnogi, mae hi’n croesawu unrhyw gyfraniadau ariannol drwy’r cyfrif NatWest yn ei henw (60-70-03 50097040). Gallwch ddilyn ei gwaith drwy Facebook hefyd.


 

Sioe Môn 2016

Sioe Mon 2015 87 lr

Mae Dydd Mawrth a Dydd Mercher yr wythnos hon (9 a 10 Awst) yn golygu Sioe Môn ar y maes ym Mona unwaith eto!

Bydd pobl Synod Môn yn helpu gyda phabell Esgobaeth yn y sioe. Fe fydd yna arddangosfeydd am Adeiladau Eglwysig ar gyfer Cenhadaeth, Hanes Cristnogaeth yn yr Esgobaeth yn ogystal ag amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer plant a lluniaeth a ddarperir gan Undeb y Mamau Esgobaeth Bangor.

Wrth edrych ymlaen, dywedodd Archddiacon Bangor ac Ynys Môn, yr Hybarch Paul Davies, ‘Mae Sioe Môn bob amser yn ddigwyddiad gwych, ac mae ein presenoldeb yn rhan o’n cenhadaeth i fod wrth galon y gymuned ac i ddangos cariad Duw i bawb. Dewch i’n gweld ni!’

Lleoliad yr Esgobaeth yw C68 (yr un fath â’r llynedd) sydd ar ben arall y stryd i’r Neuadd Fwyd. Os ydych yn dod i’r Sioe Môn, galwch i mewn am groeso cynnes!

DSC_4417