Neges oddi wrth Esgob Bangor

Annwyl Gyfeillion,

Byddwch erbyn hyn yn gwybod fod yr Hybarch Paul Davies, Archddiacon Bangor a Môn wedi cael ei benodi fel yr Archddiacon nesaf o Surrey.  Hoffwn longyfarch Paul ar ei benodiad a mynegi ein dyled o werthfawrogiad am ei weinidogaeth yn ein plith yn ogystal â chydnabod y bwlch fydd ei ymadawiad yn ei wneud.  Bydd Paul yn ymuno ag Esgob Guildford, y Gwir Parchedig Andrew Watson, a’i dim ar ddechrau mis Rhagfyr a bydd hyn yn caniatáu i’r plant i setlo yn eu hysgolion newydd cyn dechrau 2018.

’Rydym wedi cytuno y bydd Paul yn parhau â’i waith fel Archddiacon drwy fis Hydref, ac yna defnyddio mis Tachwedd i dynnu popeth at ei gilydd yn barod am olynydd ac yna symud yn fuan ym mis Rhagfyr.  Dylid cyfeirio materion yn ymwneud a gwaith Archddiacon Paul ar ôl 1 Tachwedd i Dŷ’r Esgob.

Mae ymrwymiad, egni a doethineb Paul wedi bod yn ganolog ym mywyd yr esgobaeth dros y blynyddoedd diwethaf ac mi fyddwn yn ei golli yn fawr iawn.  Mae’n debygol y bydd ei wasanaeth olaf ar 5 Tachwedd am 3.00yp yn Eglwys y Plwyf, Biwmares pan fydd cyfle i ni ddiolch iddo am ei weinidogaeth.  Mewn perthynas â hyn, yr wyf yn gwahodd Ardaloedd Gweinidogaeth i gyfrannu at dysteb a roddir i Paul a Louise yn y gwasanaeth terfynol hwnnw.  Dylid gwneud sieciau’n daladwy i ‘Esgob Bangor – Cenhadaeth a Phwrpas Cyffredin’ a’u hanfon i Dŷ’r Esgob.

Efallai y bydd angen i mi ddarparu mwy o wybodaeth yn ymwneud a gwaith yr Archddiacon o fis Tachwedd a byddaf yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau pellach maes o law.

Bendith a heddwch

Y Gwir Parchedig Andrew John

 

Cliciwch am fwy o wybodaeth am benodiad Paul

 


Dod â Deiniol Sant at y byd!

Dydd Llun nesaf (Medi 11) ydy gŵyl flynyddol Deiniol Sant, nawddsant Cadeirlan Bangor, yn ogystal ag Esgobaeth Bangor.

Felly, pa ffordd well o ddathlu’r digwyddiad blynyddol hwn na chynnal gwasanaeth a fydd yn cyfleu hanes Deiniol i gynulleidfa ehangach, gan y bydd yn cael ei ddarlledu i’r DU a thu hwnt gan BBC Radio 4.

 

Darllenwch mwy …

 


Ordeinio a Thrwyddedu 2017 : Dathlwn taith 10 o bobl arbennig!

Darllenwch mwy : http://esban.net/ord17c

A gwelwch lluniau o’r gwasanaeth yma : http://esban.net/ord17album

Negeseuon Pasg Esgob Andy

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – wedi paratoi neges fideo a neges ysgrifenedig ar gyfer y Pasg.

Yn ei neges ysgrifenedig mae Esgob Andy yn ystyried y ddadl ddiweddar am y geiriau ‘Pasg’ ac ‘Wyau’, ac yn annog pobl i ganolbwyntio ar wir ystyr y Pasg.

Yn ei neges fideo (a draddodir yn Saesneg), mae Esgob Andy yn trafod brwydrau hynafol yn ogystal â brwydrau’r presennol, a sut mae’r Atgyfodiad yn cynnig gobaith i ni.

Cliciwch uchod i weld y fideo ac yma ar gyfer y neges ysgrifenedig : https://esban.net/2oTR4B5

 

 


 

 

Gwylnos dros Heddwch yn Eglwys Gadeiriol Bangor – ”Yn union beth oedd ei angen”

Processed with MOLDIV

Ymatebodd 200 o bobl neithiwr (Dydd Mercher 29 Mawrth) i’r gwahoddiad oddi wrth Imam Canolfan Islamaidd Bangor a Deon Bangor – Mirazam Khan a’r Tra Pharchedig Kathy Jones – i ddod ynghyd i adfyfyrio ac i weddïo dros heddwch, wythnos ar ôl yr ymosodiad terfysgol yn Llundain (Dydd Mercher 22 Mawrth).

Darllenwch mwy : https://esban.net/2oBDRJd