Neges Nadolig Esgob Andy 2014

IMG_1182 - Version 2

I anfeidroldeb a Thu Hwnt (To infinity and Beyond)

Rhedodd rhaglen radio y BBC Today y stori newyddion ac felly mae’n swyddogol. ‘To Infinity and beyond’ yw’r un llinell fwyaf adnabyddus erioed. Dim ots am ‘Quite frankly my dear I don’t give a damn’, mae Buzz Lightyear yn ennill o drwch y blewyn! Ac ar gyfer cefnogwyr Toy Story gwyddom mewn gwirionedd nad oedd yn gallu hedfan ond yn hytrach disgynnodd gyda steil ond, efallai, bod hynny’n amherthnasol.

Mae’r gallu i gyflwyno’r llinell glo wedi ei hen adnabod yn allweddol. Y rhain yw’r tameidiau yr ydym yn eu cofio. Y rhain yw’r rhybedion sy’n dal y stori yn ei lle sydd wedyn yn dod yn gofiadwy. Felly mae modd y bydd rhywbeth megis ‘Newyddion da, mae Duw wedi dod i’r dre’ yn peri i ni’n wir godi a meddwl a oes stori dda i’w chael yma hefyd. Ac ni fyddem ymhell o’n lle. O’n hamgylch i gyd mae setiau’r geni, yr angylion ar y coed, yr anrhegion sy’n cael eu tynnu oddi ar silffoedd yn pwyntio i un cyfeiriad.

A byddem yn colli’r pwynt pe baem yn meddwl mai sgript Hollywood arall gyda ffigurau hapus wedi eu pentyrru o amgylch crud yn addolgar; dim stori anwesol ydyw gydag ychydig o eira canol gaeaf yn cael ei daflu i mewn ar ben hynny. Hon yw’r ffordd y llamodd Duw i fywyd dynol a dangos y nefoedd i ni. Hon yw’r ffordd y fflamiodd goleuni anniffoddadwy drwy fyd tywyll fel nad yw unrhyw un yn cael ei adael allan yn yr oerni. Hwn yw Nadolig rhif 1.

Ac mae popeth yn troi o amgylch cael y darn yma’n iawn. Os mai hon yw ‘ffordd Duw’ o gyrraedd allan atom, mae’n agor y drws ar ffordd hollol wahanol o fywyd, ar obaith a bron bopeth arall sy’n bwysig i ni. Bywyd yn cael ei fyw gyda Duw, cwestiynau mawr yn cael eu hateb a gobaith sydd ddim yn troi cefn arnom mewn adeg o angen.

Felly mewn gwirionedd nid oes arnom angen Buzz Lightyear i ddweud wrthom am anfeidroldeb a thu hwnt. Cyffyrddodd anfeidroldeb â’r ddaear megis plentyn a rhoddwyd i orwedd mewn bocs bwyd. Heddiw mae Ef yn ein galw ni i adael i oleuni Ei dangnefedd a’i lawenydd guro drwom.

Nadolig llawen a bendithiol iawn i chi.

+Andrew Bangor

Y Gwir Barchedig Andrew John