Gwasanaeth Ordeinio 2015 – Tair pobl a’i thaith ffydd

IMG_1425Mae’r dydd Sadwrn hwn (27ain Mehefin 2015) yn ddiwrnod pwysig i Esgobaeth Bangor, gan y bydd 3 o bobl yn cael eu hordeinio gan Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andrew John, yn y gwasanaeth ordeinio blynyddol yng Nghadeirlan Bangor am 3yp.

Bydd Miriam Beecroft a Tania ap Siôn yn cael eu hordeinio’n ddiaconiaid a bydd y Barchedig Naomi Starkey yn cael ei hordeinio’n offeiriad.

 

IMG_1421Ordeiniwyd y Barchedig Naomi Starkey yn ddiacon 12 mis yn ôl ac mae wedi bod yn gurad anghyflogedig (di-dâl) (ficer dan hyfforddiant) yn Ardal Weinidogaethol Bro Cyfeiliog a Mawddwy (Machynlleth, Cemmaes a’r ardal o amgylch), ond mae ar fin symud i Aberdaron i fod yn rhan o Ardal Weinidogaethol Bro Enlli.

Gan wneud sylw ar ei hordeiniad sydd ar ddod, meddai Naomi , ‘Mae wedi bod yn fraint i mi weithio ochr yn ochr â’r Canon Kath Rogers a dysgu oddi wrthi yn ystod fy mlwyddyn fel diacon a nchefais fudd mawr o’i hyfforddiant trwyadl ac amyneddgar. Mae’r uchafbwyntiau wedi cynnwys arwain cwrs Grawys, Diwrnod Hwyl yr Esgopbaeth ym Machynlleth, canu Gosber (gwasanaeth hwyrol Cymraeg), ymweld yn yr ysbytai lleol, a dod i adnabod eglwysi a chymunedau Bro Cyfeiliog a Mawddwy. Yn ystod y flwyddyn, roeddwn wedi synnu wrth sylweddoli fy mod yn teimlo fy mod wedi fy ngalw i weinidogaeth lawn amser yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach. Felly, rwyf wedi ffarwelio â Chymdeithas Darllen y Beibl ar ôl gweithio gyda hwy fel golygydd am 18 mlynedd! Rwyf yn awr yn edrych ymlaen yn fawr iawn at symud i Aberdaron, ymuno â thîm Bro Enlli a chymryd fy nghamau cyntaf nid yn unig fel offeiriad cyflogedig, ond hefyd mewn archwilio beth y mae’n ei olygu i fod yn ‘Rev/Barch Naomi’!.’

 

 

IMG_1423Bydd Miriam Beecroft yn dod yn gurad yn Ardal Weinidogaethol Bro Ardudwy (Harlech a’r cyffiniau). Mae Miriam yn wreiddiol o Formby ger Lerpwl, ond daeth i astudio yn y Brifysgol yn Aberystwyth yn 2004, ac mae wedi bod yng Nghymru fyth er hynny. Mae wedi gweinidogaethu fel lleygwraig yn Aberystwyth ac yn LLys-faen, Caerdydd. Mae hefyd wedi treulio 2 flynedd yn hyfforddi yng Ngholeg Sant Mihangel in Llandaff ac mae’n briod â Darren. Mae Miriam yn rhestru ei difyrion hamdden fel bod yn arweinydd Brownis, canu’r piano, dysgu Cymraeg a bwyta teisennau! Fodd bynnag mae hi a Darren hefyd ynb rhieni dan hyfforddiant, gan eu bod yn disgwyl eu plenty cyntaf ym mis Tachwedd!

Gan edrych ymlaen at y gwasanaeth ordeinio, meddai Miriam, ‘Synhwyrais alwad i weinidogaeth ordeiniedig yn gyntaf ddeng mlynedd yn ôl, ac mae’r broses o gael at y pwynt hwn wedi cael ei eiliadau ychydig yn anghonfensiynol. Fodd bynnag, mae Duw wedi bod yn fy arwain yr holl ffordd, ac rwyf yn ystyried fy mlynyddoedd mewn cyflogaeth eglwysig lawn amser y naill ochr i fy amser mewn coleg diwinyddol i fod wedi bod nid yn unig yn brofiad da, ond yn arwyddocaol iawn ynn nhermau gwaith Duw o fy mharatoi ar gyfer y funud hon.  Mae fy ngŵr a minnau’n edrych ymlaen yn fawr at wneud ein cartref ym Mro Ardudwy. Rwyf yn teimlo’n barod i gael fy nefnyddio gan Dduw mewn ffyrdd newydd mewn lle newydd, gan weinidogaethu ochr yn ochr â phobl newydd, ac yn y synnwyr hwnnw rwyf yn cydnabod yr angen I gamu ymlaen yn ffyddlon ac ymddiried yn Nuw’n barhaus.’

 

 

IMG_1419Bydd Tania ap Siôn yn dod yn gurad anghyflogedig yn Ardal Weinidogaethol Bro Tysilio (Porthaethwy, Benllech a’r ardal gyfagos). Bydd yn parhau gyda’i gyrfa academaidd, ond bydd hefyd yn rhan o Ardal Weinidogaethol Bro Tysilio. Wedi graddio mewn Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Rhydychen, daeth Tania i Ogledd Cymru i barhau ei hastudiaethau diwinyddol yn ׅôl-raddedig, ac yna hyfforddodd fel athrawes Addysg Grefyddol ysgol uwchradd. Addysgodd anm ychydig o flynyddoedd cyn dod yn Ddarlithydd mewn Addysg Grefyddol ym Mhrifysgol Bangor. Ers hynny, mae wedi aros yn y sector prifysgol, er bod ei hymchwil wedi ehangu i gynnwys diwinyddiaeth empeiraidd a seicoleg crefydd. Mae ar hyn o bryd yn Uwch-Ddarlithydd yn y Gwyddorau Bugeiliol ym Mhrifysgol Glyndwr av yn Uwch-Gymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Warwick. Mae wedi cyhoeddi ymchwil mewn nifer o feysydd, er mai ei phrif ddiddordeb a’i ffocws dros y ddeng mlynedd ddiwethaf fu ymchwil i weddi a phrofiad crefyddol.

Gan edrych ymlaen at y gwasanaeth ordeinio, meddai Tania, ‘Rwyf yn gyffrous ynghylch y gobaith o gael fy ordeinio ac rwyf yn teimlo’n ymwybodol iawn o bwysau’r gwasanaeth sy’n dod gyda hyn. Rwyf yn gobeithio annog yr Eglwys i fod yn ddewr, yn agored ac yn ymatebol i ymchwilio cyfoes am ddilysrwydd ac ystyr. Un o gryfderau’r Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru a Lloegr yw ei gweinidogaeth blwyfol unigryw i’r ‘holl bobl’. Mae pwysau a chyfyngiadau gweinidogaeth ordeiniedig gyfoes yn lluosog, ond rwyf yn edrych ymlaen at wasanaethu pobl Dduw a chwarae rhyw ran mewn sicrhau nad yw’r weinidogaeth unigryw ‘i’r holl bobl’ wedi ei cholli.’

 

Gan wneud sylw ar y gwasanaeth, meddai Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andrew John, ‘Mae gan bob unigolyn Cristnogol alwad i wasanaethu ac mae bob amser yn anogol pan fod pobl yn yn eu hymroi eu hunain i wasanaethu Duw yn y modd hwn. I Naomi, Miriam a Tania mae’r dymuniad hwnnw wedi eu harwain drwy eu hyfforddiant ac yn awr , i’w hordeinio. Bydd dydd Sadwrn yn ddiwrnod arbennig iddynt ac i Esgobaeth Bangor. Rydym yn eu dal yn ein cariad a’n gweddïau.’