Esgobaeth Bangor yn ymateb i’r Argyfwng Ffoaduriaid

hungary

Mae pobl ledled Esgobaeth Bangor wedi cael eu cyffwrdd gan y lluniau ac adroddiadau o sefyllfa Ffoaduriaid sy’n ceisio dod i Ewrop am sawl rheswm.

 

Yn eu plith mae Sara Roberts, Darllenydd Lleyg o Eglwys y Drindod Sanctaidd ym Mhenrhyndeudraeth. Mae hi’n rhan o grŵp Facebook ‘Cefnogi Ffoaduriaid’, a ddechreuodd fis yn ôl. Mae cymorth wedi dod i mewn yn gyflym ers hynny. Mae bellach yn rhan o’r wefan yma.

Sara Roberts (chwith) gyda chefnogwyr eraill a rhoddion ym Mlaenau Ffestiniog   -  Sara Roberts (left) with other supporter and gifts in Blaenau Ffestiniog
Sara Roberts (chwith) gyda chefnogwyr eraill a rhoddion ym Mlaenau Ffestiniog – Sara Roberts (left) with other supporter and gifts in Blaenau Ffestiniog

Dywedodd Sara, ‘Mae’n anhygoel cymaint sydd wedi mynd ymlaen dros y bythefnos ddiwethaf mewn ymateb i’r argyfwng yn Ewrop.

Ond, er mae hyn yn ymateb anwleidyddol, mae arwyddocâd gwleidyddol sylweddol i’r ymdrechion hyn gan eu bod yn dod o bobl sydd wedi’i chyffwrdd gan gyflwr eu cyd-bobl, ac mae’n ymddangos bod llywodraethau yn methu neu’n amharod i helpu.

Fel eglwysi, fel Cristnogion, fel cymunedau ffydd, credaf yn gryf fod gennym gyfrifoldeb a galwad i wneud yr hyn a allwn, lle y gallwn a phryd bynnag y gallwn i helpu rhai sydd mewn angen. Mae angen i bawb estyn allan at unrhyw un sy’n barod i wrando ac apelio am gymorth. Gall hyn fod yn ymarferol drwy gyfrannu eitemau hanfodol, amser neu arian, yn ogystal ag ysbrydol, trwy weddïo dros bawb sydd yn rhan o’r ymdrech ddyngarol enfawr hon.’

 

Mae’r Esgobaeth wedi penderfynu bydd y casgliad o ddathliad blynyddol Medi Mawl yng Nghadeirlan Bangor nos Sul (13.9) yn mynd tuag at Apêl Ffoaduriaid Cymorth Cristnogol.

IMG_1182 - Version 2Dywedodd Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John, ‘Mae’r delweddau trychinebus o wahanol rannau o Ewrop yn cyfleu stori o bobl sy’n ysu eisiau dianc o berygl. Maent yn awyddus i symud o lefydd sydd heb obaith i lefydd lle mae mwy o obaith.

Petaswn i’n eu sefyllfa, ni allaf ond dychmygu y byddaf yn cymryd yr un risgiau i ddod â fy anwyliaid a minnau i lefydd lle mae mwy o obaith.

Boed y bobl hyn yn Gristnogion neu bobl o grefyddau eraill, byddai Iesu wedi eu helpu, fel dameg y Samariad Trugarog. Mae gennym gyfle yn awr i adael y wleidyddiaeth i’n cynrychiolwyr etholedig ac i wneud popeth y gallwn, dim ots pa mor fach, ar gyfer ein chwiorydd a brodyr yn eu hamser o angen.’

 

Dydd Llun 21 Medi yw Diwrnod Heddwch Rhyngwladol, a dywedir gweddïau arbennig ar gyfer heddwch yn ystod y Gwasanaeth Cymun am 10:30yb yng Nghadeirlan Bangor.

Mae Esgobion yr Eglwys yng Nghymru wedi gwneud y datganiad hwn, gan annog pobl i gynnig help.