Ordeinio 2016 – Esgob Andy yn ordeinio’r gweinidogion arloesi cyntaf yn Esgobaeth Bangor

DSC_0644

Roedd dydd Sadwrn diwethaf (25ain Mehefin 2016) yn ddiwrnod pwysig i Esgobaeth Bangor, gan ordeiniwyd 5 o bobl Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andrew John, yn y gwasanaeth ordeinio blynyddol yng Nghadeirlan Bangor am 3yp.

Ordeiniwyd Alison Gwalchmai, Jon Price a Martin Pritchard yn ddiaconiaid. Ordeiniwyd Miriam Beecroft a Tania ap Siôn yn offeiriaid

Jon Price a Martin Pritchard fydd y bobl gyntaf i gael eu hordeinio’n Weinidogion Arloesi yn Esgobaeth Bangor. Mae wedi ei ddirnad bod eu galwad a’u rôl yn benodol i weinidogaethu a gweithio ymhlith y nifer o bobl sydd ag ond ychydig o gyswllt neu brofiad gyda’r Eglwys neu’r Ffydd Gristnogol, a darganfod ffyrdd newydd o fod yn Eglwys a mynegi’r ffydd Gristnogol.

 

Alison Gwalchmai

Bydd Alison Gwalchmai yn dod yn gurad di-gyflog yn Ardal Weinidogaethol Bro Arwystli (Llanidloes a’r cyffiniau). Ganed Alison yn Llundain ond symudodd i Landinam in 1989 i weithio yng nghanolfan Broneirion gyda Geidiaid Cymru. Mae ers hynny wedi gweithio i Laura Ashley ac yn fwy diweddar i CellPath yn y Drenewydd. Mae wedi priodi â Wynn, ac yn mwynhau gwau, pysgota â phlu a drama ymhlith pethau eraill! Cafodd ei thrwyddedu’n Ddarllenydd yn 2009.

Gan edrych ymlaen at y gwasanaeth ordeinio, meddai Alison , ‘Wrth i mi fynd at ordeinio fel diacon, rwyf yn teimlo’n gyffrous, ac mae gen i hefyd synnwyr o gryndod ynghylch y weinidogaeth y mae Duw yn fy ngalw iddi. Mae’r cymunedau sydd wedi dod i f’adnabod wedi gweld y newid y mae Duw wedi ei wneud i fy mywyd. Bydd yn fraint parhau i weithio ochr yn ochr â phobl yn y cymunedau hyn, yn ogystal â bod yn rhan o dîm gweinidogaethol Bro Arwystli.’

 

 

 

Jon Price

Bydd Jon Price yn dod yn Weinidog Arloesi yn Ardal Weinidogaethol Bro Arwystli (Llanidloes a’r cyffiniau). Ganwyd a magwyd Jon yng Ngheredigion ac yn 2007 dechreuodd hyfforddi ym Myddin yr Eglwys, cyn cael ei gomisiynu yn Swyddog Byddin yr Eglwys yn 2009. Yn 2013 daeth yn un o alluogwyr gweinidogaeth plant, ieuenctid a theulu Esgobaeth Bangor, yn gweithio yn rhan ddeheuol Esgobaeth Bangor. Mae’n briod gydag un plentyn.

Gan fyfyrio ar ei weinidogaeth newydd, meddai Jon , ‘Mae’n fy nghyffroi bod Duw’n gallu trawsnewid bywydau, teuluoedd, a chymunedau. Mae’n ostyngedig meddwl bod Duw’n fy adnabod i ac er gwaethaf hynny eisiau gweithio drwof i fel Gweinidog Arloesi ordeiniedig! Mae gennyf ddiddordeb cryf mewn Mynegiannau Newydd, sy’n cynnwys ffyrdd newydd o wneud eglwys sy’n cyfarfod â phobl lle maent mewn bywyd ac yn eu taith ysbrydol. Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda phobl Bro Arwystli a darganfod ffyrdd newydd o wneud pethau ar gyfer Teyrnas Dduw.’

 

 

Martin Pritchard with Window

Bydd Martin Pritchard yn dod yn Weinidog Arloesi yn Ardal Weinidogaethol Bro Deiniol ym Mangor. Astudiodd Ddrama ym Mhrifysgolion Aberystwyth a Bangor, yn ogystal â gweithio’i ffordd i fyny i sefyllfa uwch-reolaethol o fewn cwmni gwerthu cenedlaethol. Roedd yn 14 oed pan gafodd gyntaf synnwyr o gael ei alw i weinidogaeth ordeiniedig, a ddatblygodd ymhellach yn ystod ei astudiaethau Drama ym Mangor yn 2009. Ers hynny bu Martin yn weinidog lleyg prysur. Mae’n briod â Vicky ac maent hefyd yn ofalwyr maeth. Yn ei amser dros ben mae Martin yn hoffi rhedeg, seiclo a nofio.

Gan edrych ymlaen at ei ordeinio meddai Martin “Mae wedi bod yn amser hir ers i mi’n gyntaf adnabod galwad Duw ac rwyf yn edrych ymlaen at y fraint o wasanaethu holl bobl Dduw a gobeithio cynorthwyo pobl i adnabod y daioni y gall ffydd ei wneud yn ein cymunedau. Rwyf yn gwybod na fydd bod yn weinidog ordeiniedig yn hawdd, ond rwyf yn edrych ymlaen yn fawr at gynorthwyo’r Deon Kathy a’i thîm i addoli Duw, ysbrydoli disgyblion newydd a charu’r byd yma ym Mangor.”

 

 

 

Miriam Beecroft

Ordeiniwyd Miriam Beecroft yn ddiacon y llynedd a bydd yn parhau i wasanaethu fel curad yn Ardal Weinidogaethol Bro Ardudwy sy’n gwasanaethu trefi a chymunedau o amgylch y Bermo a Harlech. Gan fyfyrio ar y 12 mis diwethaf, meddai Miriam, ‘Mae wedi bod yn amser o newid – wedi symud tŷ a dechrau gweithio mewn lle newydd, croesawodd fy ngŵr, Darren, a minnau ein merch Anwen i’r byd. Rydym wedi mwynhau ei saith mis cyntaf yn fawr iawn. Mae bywyd fel curad a mam newydd yn gofyn am reoli amser yn dda, teulu cefnogol a chynulleidfaoedd cydymdeimladol, ond mae’n gwbl bosibl ac yn darparu llawer o gyfleoedd o lawenydd. Rwyf yn edrych ymlaen at gyflawni fy ngalwad fel offeiriad ym Mro Ardudwy.

 

 

 

Tania ap Siôn with window

Cafodd Tania ap Siôn hefyd ei hordeinio’n ddiacon y llynedd a bydd yn parhau i wasanaethu fel curad yn Ardal Weinidogaethol Bro Tysilio sy’n gwasanaethu trefi a chymunedau o amgylch Porthaethwy a Benllech ar Ynys Môn. Gan edrych ymlaen at ei hordeinio’n offeiriad meddai Tania ‘mae pob un ohonom wedi cael cyfle rhyfeddol i ddod â rhywbeth arbennig ac unigryw i’r lle y cawn ein hunain. Bydd hwn yn rhywbeth na all neb arall ddod ag ef yn union yn yr un ffordd. Ni ddylid ei gymysgu gyda chwarae allan swyddogaethau rôl, er y bydd rôl yn cael ei ffurfio’n ddiamheuol ganddo. Yr wir her yw canfod beth y mae hynny’n ei olygu i chi bob dydd ac adnabod ei bresenoldeb yn y rhai o’ch amgylch.’

 

 

Gan wneud sylw am y gwasanaeth, meddai Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andrew John, ‘Mae gwasanaethau ordeinio’n achlysuron gorfoleddus. Bydd yn ddiwrnod arbennig i Alison, Miriam, Tania, Jon a Martin wrth i’w teithiau Cristnogol ddechrau pennod newydd. Rydym yn eu dal yn ein cariad a’n gweddïau. Roedd yr Iesu’n arloeswr, a gelwir yr holl glerigion i fod yn arloeswyr. Fodd bynnag, drwy gydol ei hanes mae’r Eglwys wedi gosod rhai pobl ar wahân ar gyfer rolau penodol, a dyma pam yr wyf yn gyffrous iawn ynghylch Jon a Martin yn dod yn Weinidogion Arloesi ordeiniedig cyntaf yr Esgobaeth. Mae’r eglwys yno i bawb, ond nid yw ffyrdd traddodiadol o addoli a gweinidogaeth yn cyseinio gyda phawb, ac felly mae’n rhaid i’r Eglwys fod yn ddigon hyblyg i gyfarfod pobl lle maent. Gweinidogaeth benodol Jon a Martin fydd galluogi’r eglwys i wneud yn union hyn, cyfarfod pobl lle maent.’

 

Bangor Ordination 2016 - Group