Partneriaeth y Gadeirlan yn lansio cynllun newydd i helpu’r Digartref yng nghylch Bangor

DSC_0085
Chwith i Dde : Y Tra Pharchedig Kathy Jones (Deon Bangor), Y Parchedig Ganon Randolph Ellis (Caplan y Stryd Fawr), Aled Bebb (Gweithiwr Cefnogi Ailgartrefedd, Tai Gogledd Cymru) Julie Eddowes (Swyddog Estyn Allan ac Ailgartrefu, Tai Gogledd Cymru)

 

Mae Cadeirlan Bangor a Tai Gogledd Cymru, yn gweithio gyda’i gilydd fel Partneriaeth y Gadeirlan, wedi lansio menter newydd i geisio rhoi help llaw i bobl ddigartref, o bosib yn eu helpu canfod llety mwy parhaol.

Mae Cadeirlan Bangor a Thîm Estyn Allan ac Ailgartrefu Tai Gogledd Cymru wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd fel Partneriaeth y Gadeirlan i gefnogi pobl ddigartref yn ardal Bangor am dros 10 mlynedd. Mae’r prosiect newydd hwn yn arwydd bod y Gadeirlan yn mynd o nerth i nerth.

Mae gan Tai Gogledd Cymru Wasanaeth Digartrefedd sy’n gallu helpu’r digartref, neu unigolion sydd mewn peryg o fod yn ddigartref. Mae’r rhain yn cynnwys dwy hostel i’r digartref ym Mangor, sef Y Santes Fair a Pendinas, yn ogystal â Thîm Estyn Allan ac Ailgartrefu sydd wedi’i ganoli ym Mangor ac wrth law i gynnig cyngor ar dai a chanfod cefnogaeth a chynnal a chadw llety.Mae’r fenter newydd yn golygu y gall Swyddogion Tai Gogledd Cymru gynnig llety am hyd at 3 noson i bobl sy’n cysgu ar y stryd, yn enwedig yn ystod tywydd gwlyb ac oer, gan wybod bod cronfa ddynodedig gan Gadeirlan Bangor yn talu am gostau llety. Mae Cadeirlan Bangor a Tai Gogledd Cymru wedi cydweithio ar gynllun tebyg yn cynnig talebau bwyd i bobl ddigartref, sydd wedi bod ar fynd ers 10 mlynedd. Mae’r cynllun hwn bellach yn dosbarthu dros 70 o dalebau bwyd pob mis.

Y Parch Ganon Randolph Ellis ydy Caplan Stryd Fawr Cadeirlan Bangor. Dywed yntau, “ Rydw i wrth fy modd bod Partneriaeth y Gadeirlan yn medru cynnig y fenter newydd hon. Fy ngobaith a’m gweddi i ydy y bydd y cyfnod byr hwn o hoe i bobl ddigartref hyn yn fan cychwyn i’w helpu nhw symud o’r meddylfryd o ystyried y stryd yn gartref iddyn nhw. Rydw i’n arbennig o ddiolchgar i gymwynaswyr y gronfa arbennig yma yng Nghadeirlan Bangor. Mae pob punt o’u haelioni yn cynnig rhywfaint o amser i bobl ddigartref gael seibiant, yn ogystal â’u helpu i gychwyn eu siwrne tuag at ryw fath o lety.”

Dyma ymateb Dale Rose, sy’n Swyddog Estyn Allan ac Ailgartrefu tai Gogledd Cymru, “Pan edrychwch chi ar y niferoedd hynny o bobl sy’n cysgu ar soffas ffrindiau, y rheini mewn llety hostel yn ogystal â’r bobl sy’n cysgu ar y stryd, mae’r cyfanswm yn dod i bron i 300 o bobl yng Ngwynedd sydd â lletya yn broblem iddyn nhw. Bydd y fenter newydd hon yn rhoi’r cyfle inni gynnig ychydig o nosweithiau o sefydlogrwydd i bobl, a fydd yn ei dro yn caniatáu amser i ni geisio rhoi trefn ar ychydig o bethau, megis llenwi ffurflenni llety, er enghraifft.”

Ychwanegodd ei gydweithiwr, Aled Bebb, Gweithiwr Cefnogi Ailgartrefedd, “Yn ein gwaith, byddwn yn cyfeirio atyn nhw fel ‘y digartref cudd’, gan nad ydyn ni’n dueddol o weld pobl yn cysgu ar y stryd ym Mangor ei hun, gan eu bod ar y cyfan yn unigolion ac felly’n teimlo’n saffach tu allan i’r ddinas. Mae’r rhan fwyaf o’r bobl hyn yn teimlo na chawson nhw degwch gan gymdeithas ac wedi suddo i anobaith. Diolch i’n gwaith ninnau gyda Chadeirlan Bangor, medrwn gynnig rhywfaint o fwyd a chynhesrwydd iddyn nhw am noswaith neu ddwy, gyda’r gobaith efallai am gychwyn newydd”.

Dywedodd Deon Bangor, Y Tra Pharch Kathy Jones, “Mae gweithredu cymdeithasol yn rhan bwysig a gwerthfawr o dystiolaeth Gristnogol. Y dyddiau hyn, ddylai’r un ohonon ni fodloni derbyn bod pobl yn ein hardal yn credu nad oes dewis ganddyn nhw ond cysgu ar y stryd. Rydw i wrth fy modd fod Cadeirlan Bangor wedi gallu datblygu ei gwaith gyda Tai Gogledd Cymru i gefnogi rhai o bobl fwyaf bregus ein cymdeithas.”

 

Deon Bangor - Y Tra Pharchedig Kathy Jones Caplan y Stryd Fawr - Y Parchedig Ganon Randolph Ellis Aled Bebb - Gweithiwr Cefnogi Ailgartrefedd, Tai Gogledd Cymru Julie Eddowes - Swyddog Estyn Allan ac Ailgartrefu, Tai Gogledd Cymru The Dean of Bangor - Very Rev’d Kathy Jones The High Street Chaplain - Rev’d Canon Randolph Ellis Aled Bebb - Resettlement Support Worker, North Wales Housing Julie Eddowes - Resettlement and Outreach Officer, North Wales Housing

Chwith i Dde : Y Tra Pharchedig Kathy Jones (Deon Bangor), Y Parchedig Ganon Randolph Ellis (Caplan y Stryd Fawr), Aled Bebb (Gweithiwr Cefnogi Ailgartrefedd, Tai Gogledd Cymru) Julie Eddowes (Swyddog Estyn Allan ac Ailgartrefu, Tai Gogledd Cymru)