Gwylnos dros Heddwch yn Eglwys Gadeiriol Bangor – ”Yn union beth oedd ei angen”.

2017-03-30-Candles 720-400

Ymatebodd 200 o bobl neithiwr (Dydd Mercher 29 Mawrth) i’r gwahoddiad oddi wrth Imam Canolfan Islamaidd Bangor a Deon Bangor – Mirazam Khan a’r Tra Pharchedig Kathy Jones – i ddod ynghyd i adfyfyrio ac i weddïo dros heddwch, wythnos ar ôl yr ymosodiad terfysgol yn Llundain (Dydd Mercher 22 Mawrth).

Imam Mirazam adressing the Congregation

Am 5:30yp yn Eglwys Gadeiriol Bangor, treuliodd pobl o’r gwahanol gymunedau ffydd yn ninas Bangor – ochr yn ochr â phobl o Ynys Môn a rhai a oedd wedi teithio o Feirionnydd – awr gyda’i gilydd mewn gweddi ac adfyfyrio. Roedd yn awr weddigar a theimladwy, a dywedodd pobl ei fod ‘yn achosi teimlad o ostyngeiddrwydd i fod yn rhan o achlysur o’r fath.’

Bishop Andy, Imam Mirazam Khan, Dean Kathy Jones
Esgob Andy, Imam Mirazam Khan, Deon Kathy Jones

 

 

 

 

 

Croesawyd pobl i’r Wylnos gan Ddeon Kathy Jones, cyn i Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, ac Imam Mirazam Khan annerch y gynulleidfa. Gweddïo dros heddwch oedd y prif ffocws ar gyfer yr Wylnos, ond hefyd gofynnwyd i bobl gofio am y rhai a gafodd eu lladd yr wythnos ddiwethaf, i weddïo dros y rhai a gafodd eu hanafu ac i bwy y bydd y creithiau para am flynyddoedd lawer, yn ogystal ag ar gyfer y rhai sy’n galaru.

 

Imam Mirazam Khan

Roedd Imam Mirazam – a siaradodd yn Arabaidd ac yn Saesneg – Deon Kathy ac Esgob Andy yn bendant wrth ofyn am weddïau dros y rhai sy’n dioddef, wrth alw am heddwch a diwedd i derfysgaeth. Soniodd y tri am y rôl y gall ffydd ei chwarae, yn ogystal â’r esiampl y gall pobl o wahanol gredoau yn rhoi wrth weddïo ac yn gweithio gyda’i gilydd mewn cytgord.

Yna agorodd Deon Kathy y Wylnos gyda gweddi gan y Cenhedloedd Unedig ac yna wnaeth Imam Mirazam cynnau’r Gannwyll Heddwch o ble wedyn cafodd pobl y gynulleidfa gyfle i oleuo cannwyll o heddwch eu hunain, a allai gadael gyda chanhwyllau eraill neu fynd adref. Roedd llawer o funudau tra bod pobl yn ciwio i oleuo eu cannwyll a dychwelyd i’w seddi i eistedd ac i adfyfyrio yn dawel.

 

 

Unwaith roedd y canhwyllau wedi eu cynnau, eisteddodd 200 o bobl gyda’i gilydd mewn tawelwch mwyaf gweddigar am dros 20 munud.

Am 6.30pm daeth Deon Kathy yr Wylnos i ben gyda gweddi fer.

Fel y dywedodd un person wrth adael yr Eglwys Gadeiriol, “yn union beth oedd ei angen.”

People Lighting Candles