Lawnsio Caplaniaeth LGBT+ yn Esgobaeth Bangor

Mae Esgobaeth Bangor yn falch o gyhoeddi cyfarfod ac addoli cyntaf Caplaniaeth Newydd yn yr Esgobaeth.

Bydd 6yh nos Lun 22 Mai yn Eglwys y Santes Fair ym Mhorthaethwy’n gweld sefydlu Caplaniaeth ar gyfer pobl sy’n eu hystyried eu hunain yn aelodau o’r gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiog, Trawsrywiol, Ymholgar, Rhyngrywiol ac Anrhywiol.

Bwriedir y bydd yn Gaplaniaeth yn cyfarfod mewn gwahanol rannau o’r Esgobaeth, yn cynnig lle diogel a sanctaidd lle gall pobl Gristnogol LHDT+ addoli gydai’i gilydd yn ogystal â chefnogi ei gilydd ar eu teithiau Cristnogol.
Y Gaplaniaeth fydd y grŵp Bwrdd Agored (Open Table) cyntaf yn yr Esgobaeth. Sefydliad eciwmenaidd cenedlaethol yw Bwrdd Agored sy’n annog Cristnogion LHDT+ i gyfarfod gyda’i gilydd.

2017-05-12 Dominic McClean square 1Caplan y Gaplaniaeth newydd hon yw’r Parchedig Dominic McClean, sydd hefyd yn Gyfarwyddwr Disgyblaeth a Galwedigaethau’r Esgobaeth.

Gan edrych ymlaen at ddydd Llun nesaf, meddai, ‘Mewn byd delfrydol ni fyddai Caplaniaeth fel hon yn angenrheidiol. Ond mae’r gymuned Cristnogol LHDT+ yn un sydd angen ei chadarnhau o fewn ein Heglwys. Felly bydd yn Gaplaniaeth hon yn cynnig man lle gall pobl LHDT+ fod yn hwy eu hunain wrth iddynt addoli a mynegi eu cariad tuag at Dduw a’r Iesu, yn ogystal â bod yn adnodd bugeiliol lle gall pobl fod gyda’i gilydd a chefnogi ei gilydd.

Rwyf mor falch bod llawer o gefnogaeth wedi bod gan bobl yn Ardaloedd Gweinidogaeth yr Esgobaeth pan fu iddynt glywed am y Gaplaniaeth newydd hon. Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r Barchedig Sarah Hildreth, sy’n Gaplan Caplaniaeth gyffelyb yn Esgobaeth Llanelwy, a ddechreuodd ei thaith y llynedd.’

Meddai Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, ‘Rwyf yn falch iawn bod Dominic wedi derbyn y rôl hon a’r cyfle hwn gyda’r Gaplaniaeth newydd hon. Gwrandawai’r Iesu ar bawb ac roedd yn gweld gwerth ym mhob unigolyn a ddeuai ato a oedd yn mynegi cariad tuag at Dduw, waeth beth oedd eu sefyllfa na’u cefndir.

Mae’r Gaplaniaeth hon yn gyfle i’r Eglwys adlewyrchu’r Iesu, a bod yn gynhwysol, gan ddathlu amryfaliaeth yr holl bobl sydd wedi eu creu yn nelwedd Duw, ac sy’n ceisio caru ac addoli Duw fel y maent. Rwyf yn croesawu’r fenter hon yn llwyr fel rhan o fywyd ein hesgobaeth. Rwyf yn edrych ymlaen at yr addoli a’r cyfarfod nos Lun, Mai 22. Fel Esgobaeth gelwir ni i garu holl bobl Dduw, ac mae’r Gaplaniaeth newydd hon yn arwydd pwysig o ymrwymiad ein hesgobaeth i gydraddoldeb.’