Arweinydd Newydd i Ardal Gweinidogaeth Bro Eleth

Mae Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, yn falch o gyhoeddi penodiad y Parchedig Ddr Kevin Ellis fel Arweinydd Gweinidogaeth Bro Eleth.
Bydd Kevin yn arwain cenhadaeth a gweinidogaeth cymuned yr eglwys sy’n gwasanaethu cymunedau cyffiniau Amlwch, Llannerchymedd a Moelfre. Mae disgwyl i Kevin ddechrau ei rôl newydd yn yr hydref.
Bu Kevin yn Arweinydd Ardal Gweinidogaeth Bro Cybi (Ynys Gybi a Chaergybi) am dair blynedd, a chyn hynny bu’n gweinidogaethu yn Esgobaeth Birmingham.
Wrth edrych ymlaen at y bennod newydd hon yn ei weinidogaeth, dywedodd Kevin, “Yn ystod y tair blynedd ym Mro Cybi, fed des i werthfawrogi mai Ynys Môn ydy’r ynys lle mae’r awyr, y traethau a’r môr yn cwrdd. Mae’n fan lle mae hanesion am y saint yn cydblethu â’i thirwedd.
Mae hi wedi bod yn bleser i gydgerdded â phobl a chymunedau Bro Cybi ac mae’n drist meddwl mod i’n gorfod gadael. Yn ystod yr amser hynny fe wnaethon ni sefydlu cynulleidfa Llan Llanast, wedi dechrau gwaith ymysg yr arddegau, ategu gwaith gofal bugeiliol tîm ymrwymedig a mentro ffyrdd newydd o addoli. Fe fyddaf yn parhau i ddal y tîm gweinidogaethu, wardeniaid, cynulleidfaoedd a phobl Bro Cybi yn fy ngweddïau wrth i Jennifer a minnau symud ymlaen.
Yng nghanol y tristwch hwn fe geir disgwyliad o’r hyn a all ddigwydd yn ein cerddediad gyda gwahanol gymunedau Bro Eleth. Dwi’n teimlo cyffro wrth wynebu’r her ac yn edrych ymlaen at fyw, dysgu ac arwain mewn cyd-destun hwn, wrth inni geisio bod yn bobl Dduw gyda’n gilydd.”
Wrth edrych ymlaen at y rôl newydd hon i Kevin, meddai Paul Davies, Archddiacon Bangor a Môn a Chadeirydd Synod Môn, ‘Fe fydd pobl Bro Cybi yn drist iawn o golli Kevin fel eu Harweinydd Ardal Gweinidogaeth.
Dwi’n sicr, fodd bynnag, y gwnawn nhw ymuno â mi mewn diolchgarwch i Dduw y bydd yn parhau i fod yn aelod ffyddlon a gwerthfawr o Synod Môn ar adeg pan fo eglwysi Ynys Môn yn gweithio’n agosach at ei gilydd nag erioed o’r blaen.
Dwi’n ddiolchgar tu hwnt i Kevin am ei gyfraniad sylweddol i Fro Cybi; am ymateb i’r alwad i wasanaethu ym Mro Eleth; ac am ei ymrwymiad i ddysgu Cymraeg dros y tair blynedd ddiwethaf, gan na fyddai’r symudiad hwn i Fro Eleth wedi bod yn bosib heb ei barodrwydd i wneud hynny.”
Sylw Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, ar benodiad newydd Kevin oedd, ‘Dwi’n siŵr, i nifer o bobl, y bydd y penodiad hwn yn annisgwyl. Mae pob un ohonon ni ar bererindod a thaith Gristnogol ac fe wyddwn fod siwrne Kevin wedi’i wreiddio’n ddwfn mewn gweddi.
Mae colled Bro Cybi yn sicr yn ennill i Fro Eleth. Dwi’n hyderus, dan arweiniad Kevin – yn gweithio gyda’r Parch Pauline Jones a’r tîm gweinidogaethu i gyd – y gwelwn ni Fro Eleth yn datblygu ac yn ffynnu.
Gweddïwch dros Kevin a Jennifer, pobl Bro Eleth a chenhadaeth a gweinidogaeth yr eglwys yng ngogledd-ddwyrain Môn.
Gweddïwch hefyd dros bobl a thîm gweinidogaethu Bro Cybi, wrth iddyn nhw barhau gyda gwaith Duw yno tra’n bod ninnau’n chwilio am Arweinydd Ardal Gweinidogaeth newydd i’w tîm a’u Hardal Gweinidogaeth.”