Gosod Canon Trigiannol Newydd ar gyfer Ardal Gweinidogaeth Bro Deiniol a Chadeirlan Bangor

Gosodir y Parchedig Ganon Philip Barratt fel Canon Trigiannol yng Nghadeirlan Bangor ac Ardal Gweinidogaeth Bro Deiniol mewn gwasanaeth arbennig yng Nghadeirlan Bangor am 3:15yp ar ddydd Sul 16 Gorffennaf.
 
Mae Philip yn ymuno â thîm Gweinidogaeth Bro Deiniol a’r Gadeirlan o Gadeirlan Manceinion, lle roedd yn Is-ddeon.
 
Yn wir, mae wythnosau olaf ei weinidogaeth yng Nghadeirlan Manceinion wedi gweld Phil yn chwarae rhan fawr wrth i Gadeirlan Manceinion ymateb i’r ymosodiad terfysgol ar 22 Mai, gan fod Cadeirlan Manceinion ‘mond yn dafliad carreg oddi wrth Arena Manceinion.
 
Wrth edrych ymlaen at ei rôl newydd, meddai Philip, “Rwyf bob amser wedi gobeithio y byddai’r amser yn dod pan fyddai Duw yn fy arwain i weinidogaethu yng Ngogledd Cymru, ac rwyf mor gyffrous bod hyn bellach yn mynd i fod yn bosibl ym Mro Deiniol. Dechreuais ddysgu Cymraeg tra fy mod i ar gyfnod sabothol ychydig flynyddoedd yn ôl, ac rwy’n edrych ymlaen at weinidogaethu mewn cyd-destun dwyieithog, ac i ddefnyddio a gwella fy Nghymraeg bob dydd.”
 
Wrth groesawu Philip, meddai Deon Bangor, y Tra Pharchedig Kathy Jones, “Dwi wrth fy modd bod Philip wedi dewis dod yn rhan o’n tîm yma ym Mro Deiniol a Chadeirlan Bangor. Dwi’n siŵr y bydd yn gaffaeliad mawr inni fel tîm, ac fe fydd yn fuddiol i ninnau weithio ochr yn ochr ag Offeiriad mor brofiadol, sydd hefyd wedi dechrau dysgu’r Gymraeg, er nad oedd eto’n gweinidogaethu yng Nghymru!”
 
Dywedodd Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John, “Fe fydd hi’n fraint cael croesawu Philip i’n Hesgobaeth. Mae’n dod â llawer o ddoniau gydag o, rhai a fydd yn sicr o gymorth i Fro Deiniol a’r Gadeirlan wrth inni ymdrechu i addoli Duw, tyfu’r Eglwys a charu’r byd i’r gorau o’n gallu. Cynhaliwch Philip a’i deulu yn eich gweddïau.’
 
 
Ganed Philip ym Manceinion a chyn ei ordeinio, gweithiodd yn gyntaf fel gweithiwr cymunedol ac yn ddiweddarach fel cerddor proffesiynol, yn perfformio’n bennaf mewn cabare a’r theatr.
 
O’i ddewis ar gyfer ordeinhad, ymunodd â Chynllun Hyfforddiant Aston ac yn ystod y cyfnod hwnnw, bu’n Gaplan Ysbyty Lleyg mewn un o ysbytai mawr Manceinion cyn hyfforddi ar gyfer yr offeiriadaeth yn Nhŷ Sant Steffan, Rhydychen a Choleg yr Atgyfodiad, Mirfield yng Ngorllewin Swydd Efrog. Fe’i hordeiniwyd yn Ddiacon ym 1992 ac yn Offeiriad ym 1993.
 
Gwasanaethodd ei weinidogaeth gyfan hyd yn hyn yn Esgobaeth Manceinion ac wedi 20 mlynedd yng ngweinidogaeth plwyfi, bu’n Ganon Pencantor yng Nghadeirlan Manceinion, a’i wneud yn Is-ddeon yn 2014.
 
Yn 2011, daeth Philip hefyd yn aelod proffesedig o Urdd y Sistersiaid Anglicanaidd, cymuned grefyddol wasgarog, cydnabyddedig o fewn Eglwys Loegr. Ym mis Mai 2017, fe fydd yn gwneud ei broffes gysegredig yn y gymuned gyda dau frawd arall, a hynny ym Mhalas Lambeth o flaen Archesgob Caergaint.
 
Mae gan Philip cysylltiadau teuluol yng Ngogledd Cymru ers dyddiau ei blentyndod, yn enwedig Llandudno, lle mae ei gartref teuluol o hyd. Mae’n briod ag Irene, sy’n Bennaeth ysgol gynradd; mae iddyn nhw un ferch, Sarah, sy’n 23 oed ac yn gweithio fel Ceidwad Bywyd Gwyllt mewn gwarchodfa natur yn Ne Affrica tra hefyd yn rhedeg rhaglen gadwraeth.
 
Ymysg diddordebau Philip mae cerdded, yn enwedig ar Benrhyn y Gogarth yn Llandudno, canu jazz ar y piano ac amrywiaeth o gerddoriaeth draddodiadol o Gymru a’r Iwerddon ar ei wahanol gonsertinas.