Dechreuad newydd ym Mro Eleth

Mewn gwasanaeth arbennig nos Lun nesaf (24.7.17) am 7yh, yn Eglwys S Eleth, Amlwch, delthlir gweinidogaeth newydd y Parchedig Ddr. Kevin Ellis wrth iddo gael ei sefydlu a thrwyddedig fel Arweinydd Ardal Gweinidogaeth Bro Eleth (Synod Môn). Yn yr un gwanasaneth comisiynir Tîm yr Ardal Gweinidogaeth.

Bydd Kevin yn arwain cenhadaeth a gweinidogaeth cymuned yr eglwys sy’n gwasanaethu cymunedau cyffiniau Amlwch, Llannerchymedd a Moelfre.

Bu Kevin yn Arweinydd Ardal Gweinidogaeth Bro Cybi (Ynys Gybi a Chaergybi) am dair blynedd.

Wrth edrych ymlaen at y bennod newydd hon yn ei weinidogaeth, dywedodd Kevin, “Mae hi wedi bod yn bleser i gydgerdded â phobl a chymunedau Bro Cybi ac roeddwn i’n drist wrth adael.

Ond rŵan mae ‘na ddisgwyliad o’r hyn a all ddigwydd yn ein cerddediad gyda gwahanol gymunedau Bro Eleth. Dwi’n teimlo cyffro wrth wynebu’r her ac yn edrych ymlaen at fyw, dysgu ac arwain mewn cyd-destun hwn, wrth inni geisio bod yn bobl Dduw gyda’n gilydd.”

Wrth edrych ymlaen at y rôl newydd hon i Kevin, meddai Paul Davies, Archddiacon Bangor a Môn a Chadeirydd Synod Môn, ‘Dwi’n ddiolchgar tu hwnt i Kevin am ei gyfraniad sylweddol i Fro Cybi; am ymateb i’r alwad i wasanaethu ym Mro Eleth; ac am ei ymrwymiad i ddysgu Cymraeg dros y tair blynedd ddiwethaf, gan na fyddai’r gweinidogaeth newydd ym Mro Eleth yn bosib heb ei barodrwydd i wneud hynny.”

Sylw Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, ar benodiad newydd Kevin oedd, ‘Mae pob un ohonon ni ar bererindod a thaith Gristnogol ac fe wyddwn fod siwrne Kevin wedi’i wreiddio’n ddwfn mewn gweddi.

Dwi’n hyderus, dan arweiniad Kevin – yn gweithio gyda’r Parch Pauline Jones a’r Tîm Gweinidogaeth – y gwelwn ni Fro Eleth yn datblygu ac yn ffynnu.

Gweddïwch dros Kevin, pobl Bro Eleth a chenhadaeth a gweinidogaeth yr eglwys yng ngogledd-ddwyrain Môn.”