Croeso i’r Eisteddfod!

Am y tro cyntaf ers 2005 cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn Esgobaeth Bangor, ar ochr orllewinol Ynys Môn, yn agos at yr A55 ger pentref Bodedern, rhan o Ardal Gweinidogaeth Bro Cwyfan yn Synod Môn.

Fe fydd pobl o Gymru benbaladr yn dod i gyfranogi, gan gymryd rhan mewn cystadlaethau, seremonïau, yn ogystal ag ymlacio, cymdeithasu a mwynhau digwyddiad blynyddol mwyaf y Gymraeg, achlysur sy’n cael ei ystyried ymysg y gwyliau diwylliannol mwyaf o’i fath yn Ewrop.

Bydd wythnos o addoli, cerddoriaeth, trafodaethau am faterion y ffydd a gweithgareddau cenhadol, megis cyflwyniadau ‘Agor y Llyfr’, yn digwydd ym mhabell Cytûn, dan ofal pobl o bron pob un o’r enwadau Cristnogol.

Yn ddiweddarach yn yr wythnos, bydd Esgob Bangor, Andy John, yn croesawu ymwelwyr i’r Maes ym mhabell Cytûn – Eglwysi Ynghyd. Fe fydd yn arwain yr addoliad dyddiol ar y dydd Mercher am 11yb.

Wrth edrych ymlaen at yr wythnos sydd i ddod, meddai’r Esgob Andy, “Am y tro cyntaf ers imi ddod yn Esgob Bangor, mae’r Brifwyl yn ymweld â’r Esgobaeth, a does dim adeg well i’r Eisteddfod ddod i Fôn.

“Mae’r eglwys ar Ynys Môn wedi dod at ei gilydd go iawn fel Synod Môn i fynd i’r afael â dulliau newydd o weithio o fewn i’n Hesgobaeth ac i ddarganfod beth yn wir mae gweinidogaethu a chenhadu fel naw Bro Gweinidogaeth ar yr ynys yn ei olygu.

“Rydyn ni wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Chyngor Ynys Môn fel partner mewn dau brosiect ysgol eglwys newydd, yng Nghaergybi a Niwbwrch, ac edrychwn ymlaen yn eiddgar i agoriad yr ysgol newydd gyntaf yng Nghaergybi’r mis nesaf.

“Felly mae cymaint i’w ddathlu ac i ddiolch amdano. Mae Ynys Môn yn le cyffrous i fod yn ein Hesgobaeth.”

Fel rhan o’i gweinidogaeth o groeso, bydd yr Esgobaeth yn lansio a dosbarthu ei bys-droellwr wedi’r addoliad ar fore Mercher. Mae gan y troellwr dair braich, un i bob rhan o’r Drindod – Tad, Mab ac Ysbryd Glân – yn ogystal ag arwyddair Esgobaeth Bangor – Addoli Duw, Tyfu’r Eglwys, Caru’r Byd. Wrth i’r tair braich droelli, maen nhw’n ffurfio un Eglwys.

 

Y Sul yma (6.8) bydd esgob benywaidd cyntaf Cymru yn pregethu yng ngwasanaeth agoriadol yr Eisteddfod Genedlaethol y penwythnos yma wrth iddi ddathlu amrywiaeth.

Esgob Joanna Penberthy, a etholwyd yn Esgob Tŷ Ddewi’r llynedd, fydd yn traddodi’r anerchiad yn y gwasanaeth a fydd yn cael ei ddarlledu’n fyw ar S4C ac ar Radio Cymru ar fore Sul.

Thema’r gwasanaeth ydy Dinasyddion y Byd a bydd Esgob Joanna’n ffocysu ar bwysigrwydd bod yn genedl agored a chroesawgar.

Mae’r gwasanaeth i ddechrau am 10yb yn y Pafiliwn.