Caplan Prifysgol a Chanon Mygedol newydd i Gadeirlan Bangor a Bro Deiniol

Mae Esgob Bangor –  y Gwir Barchedig Andy John – yn falch o allu cyhoeddi penodiad y Parchedig Nathan Jarvis fel Caplan i Brifysgol Banogr ac yn Ganon Mygedol Cadeirlan Deiniol Sant, Bangor. Bydd Nathan yn rhan o dîm Gweinidogaeth Bro Deiniol a’r Gadeirlan, sydd dan arweinyddiaeth Deon Bangor, y Tra Pharchedig Kathy Jones.

Magwyd Nathan yn Swydd Efrog, gan adael am Rydychen ym 1994 i astudio Saesneg ym Mhrifysgol Brookes, Rhydychen.

Wedi bron i ddeng mlynedd fel rheolwr marchnata yn y byd cyhoeddi academaidd, penderfynodd roi prawf ar ei alwedigaeth trwy astudio am M.A. mewn Astudiaethau Bugeiliol yng Ngholeg yr Atgyfodiad, Mirfield. Aeth wedyn yn ei flaen i astudio ar gyfer yr offeiriadaeth yn St. Stephen’s House, Rhydychen.

Fe’i hordeiniwyd yn Eglwys Gadeiriol Durham a bu’n gurad yn Hartlepool. Ei berigloriaeth gyntaf oedd yng nghanol dinas Birmingham. Mae Nathan ar hyn o bryd yn Ficar ar dair plwyf wledig yn Esgobaeth Rhydychen – Yarnton, Begbroke a Shipton – yn ogystal â bod yn gaplan i Ysgol LVS i blant ar y sbectrwm awtistaidd.

Mae ei ddiddordebau litwrgaidd a diwinyddol yn cynnwys sut orau i ddefnyddio’r Ewcharist fel modd i efengylu, a sut i gyrraedd pobl ar gyrion cymunedau addoli.

Mae Nathan yn llawn angerdd dros yr amgylchedd, wedi gwirioni ar gŵn ac yn cyffesu ei fod wedi syrthio mewn cariad â Gogledd Cymru. Mae ei bartner, Daniel, yn wyddonydd cadwraeth ac ynghyd â’u dau fab mabwysiedig, 7 ac 8 oed, maent yn ysu am ddod i adnabod Bangor a threulio mwy o amser yn y mynyddoedd.

Meddai Nathan, ‘Dwi wrth fy modd yn ymuno ag Esgobaeth Bangor ac i fod yn gweithio gyda Deon Kathy a Chabidwl y Gadeirlan. Edrychaf ymlaen at ddod i adnabod y Brifysgol, Ardal Gweinidogaeth Bro Deiniol, a dechrau o ddifrif ar ddysgu’r Gymraeg! Mae hi am fod yn gyfnod cyffrous inni i gyd!’

Wrth fyfyrio ar symudiad Nathan, dywedodd Esgob Dorchester – y Gwir Barchedig Colin Fletcher, “Gwnaeth Nathan waith da fel fy offeiriad plwyf lleol dros y blynyddoedd diweddaf ac mae’n derbyn fy nghymeradwyaeth cynhesaf ar gyfer y swydd newydd hon. Mae cariad a gweddïau Esgobaeth Rhydychen yn ei hebrwng yntau a’i deulu atoch.“

Dyma eiriau Deon Bangor – y Tra Pharchedig Kathy Jones, “Fe fydd hi’n bleser gweinidogaethu gyda Nathan. Mae’n dod â doniau a thalentau a fydd o fudd mawr, nid yn unig i’r Tîm Gweinidogaeth yma ym Mro Deiniol, ond hefyd i fyfyrwyr ein dinas, sef y rhai y bydd yn gweinidogaethu yn eu plith. Mae Esgobaeth Bangor yn arbennig o ddiolchgar i Ymddiriedolaeth Coleg y Santes Fair, gan mai eu haelioni nhw sydd wedi’n galluogi i ariannu rôl Caplan y Brifysgol.”

Meddai Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John, “Rwy’n croesawu’n gynnes penodiad Nathan, gan weddïo y bydd yntau a’i deulu’n mwynhau eu bywyd a’u gweinidogaeth yma ym Mangor. Mae rôl Nathan yn un sy’n cynnig cyfleoedd newydd, cyffrous a heriol ar gyfer gweinidogaeth ac estyn allan. Edrychaf ymlaen yn eiddgar at weld sut y bydd Duw’n gweithio trwyddo fo a’i weinidogaeth. Cofiwch weddïo dros Nathan, Daniel a’u teulu, ac hefyd dros y bobl a’r cymunedau fydden nhw’n eu gadael ar eu hôl.”

Bydd y gwasanaeth i ddathlu dechrau gweinidogaeth Nathan yn digwydd fel rhan o’r Gosber yng Nghadeirlan Bangor ar ddydd Sul, Ionawr 21ain, 2018, am 3:15yp.