O Safaris i’r Eglwys yng Nghymru – gweinidog newydd yn ymuno â thîm Bro Ardudwy

Mae Esgob Bangor- y Gwir Barchedig Andy John – yn falch o gyhoeddi penodiad y Parchedig Tony Hodges fel Ficer Cynorthwyol yn Ardal Weinidogaeth Bro Ardudwy, sy’n gwasanaethu’r cymunedau yn nalgylch Harlech, Dyffryn Ardudwy a’r Bermo. Fe fydd yn gweithio hanner amser, ochr yn ochr ag Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Ardudwy – Canon Beth Bailey – fel aelod o dîm gweinidogaeth Bro Ardudwy.

Yn frodor o Ferthyr Tudful, hyfforddodd Tony ar gyfer y weinidogaeth ordeiniedig yng Ngholeg y Santes Fair, Oscott, yn Lloegr a Choleg Sant Padrig, Carlow, yn yr Iwerddon. Fe’i hordeiniwyd yn ddiacon ym 1990 ac yn offeiriad ym 1991, a hynny ar gyfer Archesgobaeth Gatholig Rhufeinig Caerdydd, lle bu’n gweithio fel offeiriad plwyf mewn sawl plwyf ledled de-ddwyrain Cymru.

Bu Tony yn gaplan i bobl fyddar a thrwm eu clyw eu clyw ers ei ordeinio, gan arwyddo’n gyson ar gyfer gwasanaethau trwy Gymru gyfan. Fe fu hefyd yn gweithio yn Luz – Saint Sauveur yn ne Ffrainc, lle bu’n gofalu, gydag offeiriad arall, am Ardal Fugeiliol Luz, a oedd yn cynnwys 17 eglwys.

Mae’n ei chyfrif hi’n fraint o fod yn aelod o’r Orsedd, anrhydedd a gyflwynwyd iddo fel cydnabyddiaeth o’i waith yn hyrwyddo’r Gymraeg a’i diwylliant fel offeiriad plwyf yng Nghaerdydd. Ei enw barddol ydy Glas y Dorlan.

Mae gan Tony gariad angerddol tuag at fywyd gwyllt a natur ac fe hyfforddodd fel Tywysydd Safaris ac Arweinydd Teithiau yn Botswana a De Affrica. Bu’n gweithio i’r RSPB fel Rheolwr Ardal Canolbarth Cymru dros Ddatblygu Aelodaeth a hyfforddi fel ymgynghorydd ecolegol.

Mae Tony yn byw ym Mhorthmadog gyda’i bartner sifil, Dominic, sydd hefyd yn gweithio i Esgobaeth Bangor, fel Cyfarwyddwr Disgyblaeth a Galwedigaethau. Mae ganddyn nhw dŷ yn Llydaw, sy’n cael ei adnewyddu’n raddol, ac mae’r ddau ohonyn nhw’n mwynhau teithio.

Meddai Tony, ‘Dwi’n edrych ymlaen at yr her gyffrous nesaf hon yn fy ngweinidogaeth ac i weithio’n agos gyda phobl Bro Ardudwy i ateb galwad Duw i sancteiddrwydd.’

Dywedodd Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John, ‘Mae Tony wedi mwynhau gyrfa amrywiol yn ei weinidogaeth ordeiniedig yn ogystal â’i fywyd proffesiynol. Mae’r gwerth a roddir ar gariad yn yr Efengyl – boed hynny am bobl Dduw neu greadigaeth Duw – wedi amlygu’i hun ym mhopeth mae wedi’i gyflawni. Teimlaf yn sicr y bydd ei brofiad yn gaffaeliad i dîm gweinidogaeth Bro Ardudwy. Mae hi hefyd yn dda cael croesawu aelod o’r Orsedd i’n plith eto fel un o glerigwyr yr esgobaeth. Gweddïwch dros Tony, Canon Beth a phobl Bro Ardudwy.’

Bydd Tony yn dechrau ar ei weinidogaeth ym Mro Ardudwy ar ddechrau mis Rhagfyr, a chael ei drwyddedu mewn gwasanaeth arbennig ar ddydd Sul, Ionawr 7fed am 11 yb yn Eglwys Sant Ioan, Y Bermo.