Post Mercher

MailChimp Post Mercher Header 1

 

Cliciwch yma i danysgrifio ar gyfer Post Mercher ein Bwletin ebost newyddion a gwybodaeth wythnosol

 

 

MailChimp Calendr Gweddi Header 3

Cliciwch yma i danysgrifio i’n calendr gweddïau Esgobaethol newydd

 

 


 

 

Er mwyn ddarllen Post Mercher yr wythnos hon, cliciwch yma!

Ac wedyn, tanysgrifiwch wrth glicio yma!

 

Er mwyn ddarllen y Calendr Gweddi mwyaf ddiweddar, cliciwch yma!

Ac wedyn, tanysgrifiwch wrth glicio yma!

 

 


 

 

 

 

 

Oddi with y Parchedig Janet Fletcher

A Journey to the Light  Dyma lyfr o waith celf a myfyrdodau. Dechreuodd gyda ffotograffau a dynnwyd ar daith gerdded ar fore’r Pasg, yn y tywyllwch yn disgwyl am y wawr ac i ddathlu’r Crist atgyfodedig. Daeth y lluniau yn 24 o baentiadau, sydd bellach yn llun yn y llyfr gyda fy myfyrdod ar gyfer pob un. Er mae’r ffocws yw fore’r Pasg,  gellir darllen y llyfr unrhyw adeg o’r flwyddyn. Os ydy fy myfyrdodau Adfent a Garawys wedi bod yn ddefnyddiol i chi, efallai y byddwch yn hoffi’r llyfr hwn hefyd.

Mae copïau’r llyfr ar gael yn siop llyfrau’r Gadeirlan, am £7.99 gyda’r elw’n mynd at y Gadeirlan, neu’n uniongyrchol oddi wrthyf i. revjfletcher@btinternet.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Polisi Diogelu’r Eglwys yng Nghymru 2016
Mae hyn wedi cael ei gyfieithu i’r Gymraeg ac ar gael yma .

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Companions

Cwrs Hyfforddiant Cyfarwyddwr Ysbrydol Esgobaeth Bangor

Ydach chi’n teimlo eich bod wedi eich galw i weinyddiaeth Cyfarwyddyd Ysbrydol?

Ydy pobl yn dod atoch oherwydd eich bod yn un da am wrando?

Mae hyn yn addas ar gyfer pobl lleyg a’r ordeiniedig sy’n teimlo galwad i weinidogaeth cyfarwyddyd ysbrydol a sy’n derbyn arweiniad ysbrydol. Mae’r Cwrs Dechreuol yn cynwys themau megis dirniadaeth, datblygu sgiliau gwrando, delweddau o Dduw, hunan-ddelwedd, ymarfer da, ymarfer gwael a’r hyn ydy cyfarwyddo ysbrydol. Mi gymerwn gipolwg at Julian o Norwich, Ignatius o Loyola, Ioan y Groes ac eraill. Mae’r cwrs am ddim.

Os am wybodaeth pellach a ffurflen gais, cysylltwch â Janet Fletcher, Swyddog Ysbrydol yr Esgobaeth ar 01654 711792 neu  ebost.

Dyddiadau’r Cwrs ar gyfer 2017:

Dydd Sadwrn – 6ed Mai, 20fed Mai, 10fed Mehefin, 8fed Gorffennaf, 22ain Gorffennaf, 9fed Medi, 14 Hydref, 28 Hydref, 11 Tachwedd, 25 Tachwedd.

Hefyd encil yn Nant Gwrtheyrn: Dydd Gwener 29ain Medi tan Dydd Sul 1af Hydref.

Rhaid mynychu pob dyddiad, gan gynnwys yr encil. Unwaith y bydd y grwp wedi dod at ei gilydd, mae’n bosib yr ad-drefnir rhai dyddiadau gyda chytundeb y grŵp.

Mi fydd y gwahoddiad i Goleg Cyfarwyddyd Ysbrydol yn broses o ddirniadeth, cwbwlhau ac ymroddiad i’r cwrs, datblygiad sgiliau ymwybyddiaeth a gwrando, ac ysgrifennu dau ddarn o waith – myfyrdod personol a traethawd byr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Yn aml mae pobl hefo dementia angen cymorth – a fedwrch chi helpu? Os felly, cliciwch yma, os gwelwch yn dda.

 

 

 

 

Creu Eglwysi Cyfeillgar Dementia  Mawrth 14, 2017 Y Pafiliwn, Llangollen – Mae’r Parchedig Ddr Bob Friedrich yn offeiriad Americanaidd, sydd yn gweithio ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Bangor ac yn byw yng Nghonwy. Mae’n arwain y seminar hon ar gyfer Esgobaeth Llanelwy, ac mae ‘na chroeso i bobl o’n Hesgobaeth i fod yn bresennol. Mae’n sesiwn ardderchog sydd wedi cael derbyniad da mewn mannau eraill. Rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur, os gwelwch yn dda.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Cymorth Cristnogol

Ffoaduriaid

Ydy’n bwysig i chi i roi croeso i ffoaduriaid? Os felly, mae angen i chi ysgrifennu at eich cynghorydd sir lleol cyn gynted a bo modd! Mae’r ddogfen hon oddi wrth Trefnu Cymunedol Cymru yn esbonio pam.

Cysylltwch ag Anna Jane Evans, Cymorth Cristnogol am fwy o wybodaeth.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Ystafell Gweddi Tros y Mor – ar gael i bawb  Mae hyn yn hen dŷ haf yn yr ardd sydd bob amser ar agor – gallwch droi i fyny neu, os yw’n well gennych, ffoniwch neu anfonwch e-bost i archebu lle. Mae’n lân, yn olau, gyda seddi ar gyfer 4 o bobl, a gwres. Mae yna ychydig o lyfrau – gweddi, myfyrdodau, Beibl ac ati, i’ch helpu os ydych yn dymuno. Dywedir gweddïau dyddiol am tua 9yb a  4yp bron pop dydd ac mae bob amser croeso i bobl ymuno â ni. Os ydym adref pan fyddwch yn dod, gallwch wneud diod a defnyddio’r toiled. Os ydym ni allan, bydd rhaid i chi wneud eich trefniadau eich hun!

Y cyfeiriad yw: Tros y Môr, Llangoed, Biwmares LL58 8SB. Ewch drwy bentref Llangoed, dros y bont fach, i fyny’r allt, heibio i’r troad cyntaf i’r dde, ac yr ydym yn 6ed dŷ ar y dde. Mae’r ystafell yn syth o’ch blaen wrth i chi fynd trwy’r gatiau (parciwch ar y dreif, os gwelwch yn dda). Mae’n rhyw fath o estyniad i’r garej!

Parchedig Richard Adams: e-bost neu 01248 490770 / 07710 233 439

 

 

 

 

 


 

 

50 Things to do in Churches (Click!) – Efaillai fydd y llyfr newydd hwn gan y National Churches Trust o ddiddordeb.

 

 

A fyddech yn hoffi i gyfuno gwyliau gyda phererindod? Beth am gael golwg ar www.journeying.co.uk? Dyma sefydliad Cristnogol na-redir-ar-elw sy’n mynd â grwpiau bach ar wyliau i lefydd anghysbell yn y DU. Mae’r gwreiddiau yn ysbrydolrwydd Celtaidd a’r rhan fwyaf o’u teithiau yn dal i adlewyrchu hyn.

Maent yn cynnig gwyliau yn Aberdaron ym Mhis Medi 2016.

 

 

Tŷ Nicholaston, Penrhyn Gŵyr  Os ydych yn chwilio am le ar gyfer encil neu i aros fel unigolyn neu grŵp , beth am ystyried Encilfa Gristnogol a Chanolfan Gynadledda Tŷ Nicholaston ym Mhenmaen ar Benrhyn Gŵyr, ger Abertawe. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

 

 

Llyfr newydd a gyhoddwyd gan CDyB – Resourcing Rural Ministry – werth cipolwg o bosib!

Rhagolwg o’r llyfr a ddewiswyd gan Archesgob Caergaint ar gyfer y Garawys 2016

Chwilio am syniadau am sut i godi arian? Beth am y llyfr hwn? A guide to Fun Ways to Fundraise for your community, church or charity.

 

Os dych chi byw yn y Canolbarth ac os yes gennych diddordeb i ddysgu Cymraeg ewch i www.dysgucymraegynycanolbarth.org.

 

Oes gennych ddiddordeb mewn encil? Beth am Tymawr yn Esgobaeth Mynwy?