minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Rhufain / Rome
English

Pererindodau esgobaethol

Mae 2020 yn nodi canmlwyddiant y datgysylltiad a ffurfio'r Eglwys yng Nghymru ar ei newydd wedd. Fel ar unrhyw benblwydd, dyma gyfle i edrych yn ôl ac i ystyried pwy ydym ni bellach. Fel rhan o'n gwaith edrych yn ôl ac o ystyried, mae tair pererindod sylweddol yn cael eu trefnu yn ystod 2019, 2020 a 2021.

Pererindodau ydynt sy'n ein gwahodd i edrych yn ôl ar wreiddiau ein ffydd - at waith achubol Crist yng Ngalilea a Jerwsalem, at y cymunedau Cristnogol cynharaf yn Rhufain, ac at weinidogaeth y seintiau Celtaidd yn Llydaw. Wrth i ni deithio i'r tair cyrchfan sanctaidd hynny, cawn ein gwahodd i fyfyrio ar sut y caiff taith ein ffydd hyd heddiw ei llunio a'i hadnewyddu drwy'n cymundeb â'r rhai sydd wedi mynd o'n blaenau a ddangosodd inni'r ffordd.

Yn ymarferol, maen nhw hefyd yn cynnig tri phrofiad pererindod gwahanol - ymweliad byr â dinas Ewropeaidd, ymweliad 10 diwrnod â'r Tir Sanctaidd, a thaith bws o amgylch rhai o'r safleoedd Cristnogol Celtaidd allweddol yng ngogledd-orllewin Ffrainc.

Basilica di San Clemente

Pererindod i Rufain

Ym mis Tachwedd 2019 awn ar bererindod i Rufain. Yn hedfan o Fanceinion ar ddydd Llun 18 Tachwedd, byddwn yn aros yng nghanol Rhufain hynafol, yn ffinio â'r Campo Martius a'r Foro di Cesare.

Dros dridiau, byddwn yn canolbwyntio ar dri sant sy'n ganolog i hanes y cymunedau Cristnogol cynharaf yn Rhufain: Sant Pedr yr Apostol, Esgob cyntaf Rhufain; y Pab Sant Clement I, Esgob Rhufain ar ddiwedd y ganrif gyntaf ac awdur testunau Cristnogol cynnar pwysig; a Santes Agnes, a ddioddefodd ferthyrdod ar ddechrau'r bedwaredd ganrif yn ystod erledigaeth yr ymerawdwr Diocletian. Byddwn yn ymweld â thri safle sy'n gysylltiedig â'r tri sant: Basilica Sant Pedr yn y Fatican; eglwys aml-haen San Clemente, a adeiladwyd yng nghysgod y Colosseum ar safle teml Mithras y gellir ymweld â hi o hyd o dan yr eglwysi; a'r catacomau yn Sant ’Agnese fuori le Mura, y campus claddu tanddaearol mwyaf a adeiladwyd gan Gristnogion cynnar Rhufain, yn ogystal a'r Mausoleo di Costanza cyfagos a adeiladwyd ar gyfer bedd merch Cystennin Fawr, yr ymerawdwr Cristnogol cyntaf.

Byddwn yn hedfan yn ôl i Fanceinion ddydd Iau 21 Tachwedd. Ar bob diwrnod o'n pererindod bydd amser i addoli, astudio, ymweld a bwyta gyda'n gilydd, yn ogystal ag amser rhydd i archwilio safleoedd ac atyniadau Rhufain yn fwy anffurfiol.

Yn gynwysedig yn y pris o £470 (atodiad ystafell sengl o £100) mae teithiau awyr, trosglwyddiadau o'r maes awyr yn Rhufain, llety, brecwast, cinio a ffioedd mynediad i safleoedd. Heb eu cynnwys mae costau bagiau howld, teithio i Faes Awyr Manceinion, cinio, yswiriant teithio a threth gwesty lleol.

Mae natur safleoedd a strydoedd Rhufain yn gofyn am gerdded dros arwynebau anwastad ac ar draws lefelau gyda hygyrchedd cyfyngedig.

Y Wal Orllewinol, Jerwsalem / The Western Wall, Jerusalem

I'r Tir Sanctaidd a Llydaw

Bwriedir cynnal ein pererindod 2020 i'r Tir Sanctaidd ar 2-12 Tachwedd 2020, am bris bras o £1,890 (atodiad ystafell sengl o £370).

Mae manylion ein pererindod 2021 i Lydaw yn cael eu cwblhau y gwanwyn hwn.

Castel Sant'Angelo

Ariannu ac archebu

Bydd yr Esgob yn cefnogi ceisiadau gan glerigion trwyddedig i Ymddiriedolaeth Isla Johnson am gymorth grant tuag at gost pererindodau.

I archebu eich lle ar y bererindod i Rufain, cysylltwch â bangor@eglwysyngnghymru.org.uk erbyn 21 Mai 2019.

Dylid hefyd anfon datganiadau o ddiddordeb ar gyfer pererindod y Tir Sanctaidd i'r un cyfeiriad.

Cymraeg

Diocesan pilgrimages

2020 marks the centenary of disestablishment and the formation of the Church in Wales as we now know it. As at any anniversary, we will find ourselves looking back and reflecting on who we have become. As part of our looking back and reflecting, three major pilgrimages are being organised during 2019, 2020 and 2021. 

They are pilgrimages that invite us to look back at the roots of our faith – to Christ’s redemptive work in Galilee and Jerusalem, to the earliest Christian communities in Rome, and to the ministry of the Celtic saints in Brittany. As we journey to those three holy destinations, we will be invited to reflect on how our journey of faith to this day is shaped and refreshed by our communion with those who have gone before us and shown us the way. 

Practically speaking, they also offer three different pilgrimage experiences – a short visit to a European city, an immersive 10-day visit to the Holy Land, and a coach journey around some of the key Celtic Christian sites in north-west France.

Cystennin Fawr / Constantine the Great

A pilgrimage to Rome

In November 2019 we will go on pilgrimage to Rome. Flying from Manchester on Monday 18 November, we will stay in the heart of ancient Rome, abutting the Campo Martius and the Foro di Cesare.

Over three days, we will focus on three saints at the heart of the earliest Christian communities in Rome: St Peter the Apostle, the first Bishop of Rome; Pope St Clement I, Bishop of Rome at the end of the first century and the author of important early Christian texts; and St Agnes, who suffered martyrdom at the beginning of the fourth century during the persecutions of the emperor Diocletian. We will visit three sites associated with the three saints: St Peter’s Basilica in the Vatican; the multi-layered church of San Clemente, built in the shadow of the Colosseum on the site of a temple of Mithras whose chambers can still be visited under the church; and the catacombs at Sant’ Agnese fuori le Mura, the largest underground burial complex built by the early Christians in Rome, and the neighbouring Mausoleo di Costanza built for the tomb of the daughter of Constantine, the first Christian emperor.

We will fly back to Manchester on Thursday 21 November. On each day of our pilgrimage there will be time to worship, study, visit and eat together, as well as free time to explore more informally the sites and attractions of Rome.

Included in the price of £470 (a single room supplement of £100) are flights, transfers from the airport in Rome, accommodation, breakfast, dinner and site entry fees. Excluded are the costs of hold luggage, travel to Manchester Airport, lunch, travel insurance and local hotel tax.

The nature of the sites and streets of Rome require walking over uneven surfaces and across levels with limited accessibility.

Eglwys Beddrod yr Iesu / The Church of the Holy Sepulchre

To the Holy Land and Brittany

Our 2020 pilgrimage to the Holy Land is scheduled to take place on 2-12 November 2020, at an approximate price of £1,890 (a single room supplement of £370).

Details of our 2021 pilgrimage to Brittany are being finalised this spring.

Colosseum

Funding and booking

The Bishop will support applications by licensed clerics to the Isla Johnson Trust for grant support towards the cost of pilgrimages.

To book your place on the pilgrimage to Rome, please contact bangor@churchinwales.org.uk by 21 May 2019.

Expressions of interest for the Holy Land pilgrimage should also be sent to the same address.