minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Wrth y bwrdd


Addoliad syml ar yr aelwyd ac mewn Eglwys Iau ar gyfer teuluoedd ifanc


Dydd Sul yr Dyrchafael


Llawenydd Cyflawn 


Ymlonyddu gyda'n gilydd

1. Goleuwch gannwyll.

2. Darllenwch:

A dywedodd Duw, "Bydded goleuni." A bu goleuni. Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda; a gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. A bu hwyr a bu bore, y dydd cyntaf.

Genesis 1:3-5

Dyma’r dydd y gweithredodd yr Arglwydd; gorfoleddwn a llawenhawn ynddo.

Salm 118:24


Parotoi gyda'n gilydd 

Beth ydi’r emosiynau gwahanol?

Trafodwch y cwestiynau ac yna gwyliwch y clipiau fideo.

Beth yw llawenydd?

Ydi’n bosib esgus bod yn llawen?


Darllen gyda'n gilydd 

 “Yr wyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a roddaist imi allan o'r byd. Eiddot ti oeddent, ac fe'u rhoddaist i mi. Y maent wedi cadw dy air di. Y maent yn gwybod yn awr mai oddi wrthyt ti y mae popeth a roddaist i mi. Oherwydd yr wyf wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddaist ti i mi, a hwythau wedi eu derbyn, a chanfod mewn gwirionedd mai oddi wrthyt ti y deuthum, a chredu mai ti a'm hanfonodd i. Drostynt hwy yr wyf fi'n gweddïo. Nid dros y byd yr wyf yn gweddïo, ond dros y rhai a roddaist imi, oherwydd eiddot ti ydynt. Y mae popeth sy'n eiddof fi yn eiddot ti, a'r eiddot ti yn eiddof fi. Ac yr wyf fi wedi fy ngogoneddu ynddynt hwy. Nid wyf fi mwyach yn y byd, ond y maent hwy yn y byd. Yr wyf fi'n dod atat ti. O Dad sanctaidd, cadw hwy'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddaist i mi, er mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Pan oeddwn gyda hwy, yr oeddwn i'n eu cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddaist i mi. Gwyliais drostynt, ac ni chollwyd yr un ohonynt, ar wahân i fab colledigaeth, i'r Ysgrythur gael ei chyflawni. Ond yn awr yr wyf yn dod atat ti, ac yr wyf yn llefaru'r geiriau hyn yn y byd er mwyn i'm llawenydd i fod ganddynt yn gyflawn ynddynt hwy eu hunain. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt dy air di, ac y mae'r byd wedi eu casáu hwy, am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf finnau'n perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddïo ar i ti eu cymryd allan o'r byd, ond ar i ti eu cadw'n ddiogel rhag yr Un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf finnau'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn y gwirionedd. Dy air di yw'r gwirionedd. Fel yr anfonaist ti fi i'r byd, yr wyf fi'n eu hanfon hwy i'r byd. Ac er eu mwyn hwy yr wyf fi'n fy nghysegru fy hun, er mwyn iddynt hwythau fod wedi eu cysegru yn y gwirionedd.

Ioan 17:6-19


Myfyrio gyda'n gilydd

Yn adnod 13 mae Iesu’n gweddïo dros ei ddisgyblion “er mwyn i’m llawenydd i fod ganddynt yn gyflawn ynddynt hwy eu hunain”.

Trafodwch y cwestynau canlynol:

  1. Beth sy’n gwneud i chi deimlo’n hapus ac yn llawen?
  2. Mae llawenydd Iesu yn dod wrth fod yn agos i Dduw. Sut mae agosatrwydd at Dduw yn dod â llawenydd?
  3. Sut gallwn ni fod yn llawen hyd yn oed yr yr amseroedd anodd?

Ymateb gyda'n gilydd

Defnyddiwch y gwrthrychau yn eich tŷ i wneud ‘rollercoaster’ ar gyfer eich tedis. Siaradwch gyda'ch gilydd am y gwahanol gyfeiriadau rydych chi'n teithio ar rollercoaster. I fyny, i lawr, rownd a rownd, i'r ochr, wyneb i waered ac ati. A allai pob un o'r rhain ymwneud ag emosiwn? Gall ein bywydau fod fel rollercoasters. Oni fyddai’n wych pe gallwn ddweud yn llawen ar ddiwedd pob diwrnod, “Waw! Roedd hynny'n anhygoel. Rydw i eisiau mynd eto!”


Gweddio gyda'n gilydd

Gwnewch ddyddiadur emosiynau gan ddefnyddio’r ‘recordydd llais’ ar ffôn.

Bob dydd, siaradwch gyda'ch gilydd am y gwahanol emosiynau rydych chi wedi'u teimlo ac yna defnyddiwch y weddi isod.

Annwyl Dduw, heddiw rydw i wedi teimlo ...

Diolch fy mod i'n gallu teimlo llawenydd hyd yn oed yn yr amseroedd anodd oherwydd eich bod chi gyda ni bob amser ac yn ein caru ni bob amser.

Helpwch fi i'ch dathlu yn yr amseroedd da ac ymddiried ynoch chi yn yr amseroedd anodd.

Amen

Ar ddiwedd yr wythnos gwrandewch yn ôl ar recordiad pob dydd a siaradwch am sut roedd pob diwrnod yn wahanol.


Gorffen gyda'n gilydd

Bydded i Dduw, ffynhonnell gobaith, eich llenwi â phob llawenydd a thangnefedd wrth ichwi arfer eich ffydd, nes eich bod, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yn gorlifo â gobaith.

Diffoddwch y gannwyll.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Wrth y bwrdd, Llythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

At the table


Simple worship at home and at Junior Church for young families


Ascension Sunday


A full measure of joy


Stilling together

1. Light a candle.

2. Read:

God said, "Let there be light," and there was light, and God saw the light was good, and he separated light from darkness. So evening came, and morning came; it was the first day.

Genesis 1: 3-5

This is the day which the Lord has made; let us rejoice and be glad in it.

Psalm 118: 24


Preparing together

What different emotions do we feel?

Discuss the following questions and watch the clips.

What is joy?

Can we pretend to be joyful?


Reading together

“I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours; you gave them to me and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me,for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. While I was with them, I protected them and kept them safe by that name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction so that Scripture would be fulfilled.

“I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. I have given them your word and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth; your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified.

John 17:6-19


Reflecting together 

In verse 13 Jesus prays that his disicples “may have the full measure of my joy within them”.

Discuss the following questions together:

  1. What makes you happy and joyful?
  2. Jesus’ joy comes from being close to God. How does being close to God bring joy?
  3. How can we be joyful even in the difficult times?

Responding together

Use the objects in your house to make a roller coaster for your teddies. Talk together about the different directions you travel on a rollercoaster. Up, down, round, sideways, upside down etc. Might each of these relate to an emotion? Our lives can be like rollercoasters. Wouldn’t it be great if at the end of each day we can say joyfully, “Wow! That was amazing. I want to go again!”


Praying together

Make an emotions diary using the ‘voice recorder’ on a phone.

Each day talk together about the different emotions you have felt and then use the prayer below.

Dear God, today I have felt ...

Thank you that I can feel joy even in the difficult times because you are always with us and always love us.

Help me to celebrate you in the good times and trust you in the difficult times.

Amen

At the end of the week listen back to each day’s recording and talk about how each day was different.


Finishing together

The God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, that by the power of the Holy Spirit you may overflow with hope.

Blow out the candle.


Subscribe to receive email notification of At the table, the Bishop's Letter and diocesan announcements