minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Wrth y bwrdd


Addoliad syml ar yr aelwyd ac mewn Eglwys Iau ar gyfer teuluoedd ifanc


Pumed Sul y Pasg


Ymlonyddu gyda'n gilydd

1. Goleuwch gannwyll.

2. Darllenwch:

A dywedodd Duw, "Bydded goleuni." A bu goleuni. Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda; a gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. A bu hwyr a bu bore, y dydd cyntaf.

Genesis 1:3-5

Dyma’r dydd y gweithredodd yr Arglwydd; gorfoleddwn a llawenhawn ynddo.

Salm 118:24


Parotoi gyda'n gilydd 

Bydd angen: lamp bwrdd heb ei phlwg

Trafodwch: Beth mae'r lamp yn ei wneud? Beth yw ei bwrpas?

Rhowch gynnig ar ei droi ymlaen - Pam nad yw'n gweithio ar hyn o bryd?

Nid yw'n gysylltiedig â phŵer.


Darllen gyda'n gilydd 

Yn y darlleniad heddiw mae Iesu’n sôn am fod angen bod â chysylltiad â Duw.

“Fi ydy'r winwydden go iawn, a Duw, fy Nhad i, ydy'r garddwr. Mae'n llifio i ffwrdd unrhyw gangen sydd heb ffrwyth yn tyfu arni. Ond os oes ffrwyth yn tyfu ar gangen, mae'n trin ac yn tocio'r gangen honno'n ofalus er mwyn i fwy o ffrwyth dyfu arni. Dych chi wedi cael eich trin gan yr hyn dw i wedi'i ddweud wrthoch chi. Arhoswch ynof fi, ac arhosa i ynoch chi. Fydd ffrwyth ddim yn tyfu ar gangen oni bai ei bod hi'n dal ar y winwydden. All eich bywydau chi ddim bod yn ffrwythlon oni bai eich bod chi wedi'ch cysylltu â mi. “Fi ydy'r winwydden; chi ydy'r canghennau. Os gwnewch chi aros ynof fi, a minnau ynoch chi, bydd digonedd o ffrwyth yn eich bywydau. Ond allwch chi wneud dim ar wahân i mi. Os gwnewch chi ddim aros ynof fi, byddwch fel y gangen sy'n cael ei thaflu i ffwrdd ac sy'n gwywo. Mae'r canghennau hynny'n cael eu casglu a'u taflu i'r tân i'w llosgi. Os arhoswch ynof fi, a dal gafael yn beth ddwedais i, gofynnwch i Dduw am unrhyw beth, a byddwch yn ei gael. Bydd eich bywydau yn llawn ffrwyth. Bydd hi'n amlwg eich bod yn ddisgyblion i mi, a bydd fy Nhad yn cael ei anrhydeddu.

Ioan 15:1-8


Myfyrio gyda'n gilydd

Trafodwch y cwestiynau canlynol:

  1. Pa fath o ffrwythau ydych chi wedi'u casglu o blanhigyn? 
  2. Dywed Iesu mai ni yw'r canghennau ac ef yw'r winwydden. Beth mae hynny'n ei olygu i chi?
  3. Dywed Iesu hefyd y dylem ddwyn ffrwyth. Pa fath o ffrwythau ydych chi'n meddwl ei fod yn ei olygu? Allwch chi dyfu afal allan o'ch bysedd? Beth am fod yn garedig?
  4. Pa bethau y gallem eu gwneud i'n helpu i aros yn gysylltiedig â Iesu, y winwydden?

Ymateb gyda'n gilydd

Jig-so toes halen

Bydd angen:

  • Toes halen (250g Blawd Plaen, 125g Dŵr, 125g halen)

Gwnewch winwydden, canghennau, dail a rhai sypiau o rawnwin neu ffrwythau eraill gyda'i gilydd. Peidiwch ag anghofio bod angen i chi ei bobi felly mae angen iddo ffitio yn eich popty!

Pobwch ef am 3 awr ar y tymheredd isaf.

Ar ôl iddo bobi gallwch ei baentio.

Cadwch ef ar eich bwrdd bwyta neu rywle y gallwch chi chwarae ag ef trwy'r wythnos. Wrth i chi roi’r winwydden at ei gilydd bob tro cofiwch yr hyn a ddywedodd Iesu am bob rhan a sut mae angen ei gysylltu. Meddyliwch am y ‘ffrwyth’ y dylem ei foel. Sut ydych chi wedi gwneud hynny yr wythnos hon?


Gweddio gyda'n gilydd

Roedd gan y lamp ar y dechrau wifren i'w gysylltu â'r pŵer. Nid oes gennym wifrau.

Felly, sut ydyn ni'n aros yn gysylltiedig â Iesu? Gweddi - siarad â Duw.

Gellir gwneud gweddi yn unrhyw le, unrhyw bryd. Nid oes angen geiriau arbennig arnoch chi. Gallwn siarad â Duw am bopeth!

Beth hoffech chi ei ddweud wrth Dduw?

Cyn i chi orffen dal gafael ar y dwylo gyda'r person sy'n eistedd nesaf atoch chi. Gofynnwch i Dduw helpu'r person hwnnw i aros yn gysylltiedig â Iesu.


Gorffen gyda'n gilydd

Bydded i Dduw, ffynhonnell gobaith, eich llenwi â phob llawenydd a thangnefedd wrth ichwi arfer eich ffydd, nes eich bod, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yn gorlifo â gobaith.

Diffoddwch y gannwyll.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Wrth y bwrdd, Llythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

At the table


Simple worship at home and at Junior Church for young families


Fifth Sunday of Easter


Stilling together

1. Light a candle.

2. Read:

God said, "Let there be light," and there was light, and God saw the light was good, and he separated light from darkness. So evening came, and morning came; it was the first day.

Genesis 1: 3-5

This is the day which the Lord has made; let us rejoice and be glad in it.

Psalm 118: 24


Preparing together

You will need: an unplugged table lamp

Discuss: What does the lamp do? What’s it for?

Try switching it on - Why won’t it work at the moment?

It’s not connected to power.


Reading together

In today’s reading Jesus talks about needing to be connected to God.

“I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.

“I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.

John 15:1-8


Reflecting together 

Discuss the following questions together:

  1. What sort of fruit have you picked from a plant?
  2. Jesus says that we are the branches and that he is the vine. What does that mean to you?
  3. Jesus also says that we should bear fruit. What sort of fruit do you think he means? Can you grow an apple out of your fingers? What about being kind?
  4. What things might we be able to do to help us stay connected to Jesus, the vine?

Responding together

Salt dough jigsaw

You will need:

  • Salt dough (250g Plain Flour, 125g Water, 125g salt)

Make a vine, some branches, leaves and some bunches of grapes or other fruit together. Don’t forget that you need to bake it so it needs to fit in your oven!

Bake it for 3 hours on the lowest tempterature.

Once it has baked you can paint it.

Keep it on your dining table or somewhere you can play with it through the week. As you piece the vine together each time remember what Jesus said about each part and how it needs to be connected. Think about the ‘fruit’ that we should bare. How have you done that this week?


Praying together

The lamp at the start had a wire to connect it to the power. We don’t have wires.

So, how do we stay connected to Jesus? Prayer – talking to God.

Prayer can be done anywhere, anytime. You don’t need special words. We can talk to God about everything!

What would you like to say to God?

Before you finish hold hands with the person sitting next to you. Ask God to help that person to stay connected to Jesus.


Finishing together

The God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, that by the power of the Holy Spirit you may overflow with hope.

Blow out the candle.


Subscribe to receive email notification of At the table, the Bishop's Letter and diocesan announcements