minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Wrth y bwrdd


Addoliad syml ar yr aelwyd ac mewn Eglwys Iau ar gyfer teuluoedd ifanc


Chweched Sul y Pasg


Carwch eich gilydd


Ymlonyddu gyda'n gilydd

1. Goleuwch gannwyll.

2. Darllenwch:

A dywedodd Duw, "Bydded goleuni." A bu goleuni. Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda; a gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. A bu hwyr a bu bore, y dydd cyntaf.

Genesis 1:3-5

Dyma’r dydd y gweithredodd yr Arglwydd; gorfoleddwn a llawenhawn ynddo.

Salm 118:24


Parotoi gyda'n gilydd 

Acrostig

Defnyddiwch y gair ‘ffrind’ i ysgrifennu cerdd acrostig yn disgrifio sut beth yw ffrind da. Naill ai defnyddiwch y llythrennau i ddechrau'r ymadrodd neu yn y canol.

Os oes gennych ffrind gorau efallai y gallech ddefnyddio llythrennau eu henw i ddisgrifio pam eu bod yn ffrind da. Neu defnyddiwch lythrennau eich enw.


Darllen gyda'n gilydd 

 “Dw i wedi'ch caru chi yn union fel mae'r Tad wedi fy ngharu i. Arhoswch yn fy nghariad i. Byddwch yn aros yn fy nghariad i drwy wneud beth dw i'n ddweud, fel dw i wedi bod yn ufudd i'm Tad ac wedi aros yn ei gariad e. Dw i wedi dweud y pethau yma er mwyn i chi rannu fy llawenydd i. Byddwch chi'n wirioneddol hapus! Dyma dw i'n ei orchymyn: Carwch eich gilydd fel dw i wedi'ch caru chi. Y cariad mwya all unrhyw un ei ddangos ydy bod yn fodlon marw dros ei ffrindiau. Dych chi'n amlwg yn ffrindiau i mi os gwnewch chi beth dw i'n ddweud. Dw i ddim yn eich galw chi'n weision bellach. Dydy meistr ddim yn trafod ei fwriadau gyda'r gweision. Na, ffrindiau i mi ydych chi, achos dw i wedi rhannu gyda chi bopeth mae'r Tad wedi'i ddweud. Dim chi ddewisodd fi; fi ddewisodd chi, i chi fynd allan a byw bywydau ffrwythlon – hynny ydy, yn llawn o'r ffrwyth sy'n aros. Ac i chi gael beth bynnag ofynnwch chi i'r Tad amdano gyda fy awdurdod i. “Dyma dw i'n ei orchymyn: Carwch eich gilydd."

Ioan 15:9-17


Myfyrio gyda'n gilydd

Trafodwch y cwestiynau canlynol gyda'ch gilydd:

 1. Beth mae ffrindiau'n ei wneud gyda'i gilydd? Beth mae gwas yn ei wneud? Pa un mae Iesu'n dweud ein bod ni?
 2. Beth ydych chi'n meddwl mae Iesu'n ei olygu pan ddywed “Nid oes gan gariad mwy neb na hyn: gosod bywyd rhywun ar gyfer ffrindiau.”
 3. Sut allwn ni wneud yr hyn mae Iesu'n ei ofyn gennym ni yma?

Ymateb gyda'n gilydd

Ffrwydriad o gariad

Bydd angen:

 • 2 ddarn Papur A4
 • Siswrn
 • Corlannau lliw
 • Glud

Gwnewch 4 sgwâr o bapur o'r un maint tua 15cmx15cm

Plygwch nhw i mewn i chwarteri ac yna yn eu hanner o gornel i'r gornel

Torrwch yr ymyl allanol i siâp crwn gan dynnu oddi ar y gornel uchaf.

Pan fyddwch chi'n ei agor allan fe ddylai edrych ychydig fel blodyn.

Ailadroddwch y broses hon gyda'r sgwariau eraill.

Bydd gan un o'r calonnau grîs ynddo sy'n ei siapio fel pabell. Cylchdroi y patrwm fel bod y crîn oddeutu 4 o'r gloch. Yna dylid cael crîs sy'n pwyntio at 12 o'r gloch. Gan ddefnyddio'r siswrn wedi'i dorri ar hyd y llinell hwn i ganol y blodyn. Gwnewch hyn i bob un o'r 4 patrwm.

Byddwch yn glynu y galon i'r chwith o'r crîs wedi'i dorri ar ben y galon i'r dde. Ni welir yr un ar y dde. Addurnwch y 3 chalon arall fel y dymunwch.

Gludwch y galon i'r chwith o'r crîs wedi'i dorri ar ben y galon heb addurn.

Plygwch bob siâp yn fflat gan sicrhau bod y galon ‘plygu i mewn’ ar y gwaelod.

Staciwch y calonnau ar ben ei gilydd gan eu gludo gyda'i gilydd wrth i chi fynd.

Ysgrifennwch “Dyma fy ngorchymyn i: Carwch eich gilydd” ar y ‘clawr’ blaen.

Agorwch eich ffrwydrad o gariad.

Efallai y gallech chi wneud rhai i'w hanfon at bobl rydych chi'n eu caru.


Gweddio gyda'n gilydd

Dywedwch ddiolch i Dduw am Iesu a'i gyfeillgarwch a'i gariad.

Gofynnwch i Dduw eich helpu chi i ddod o hyd i ffyrdd yr wythnos hon i fod yn ffrind da.


Gorffen gyda'n gilydd

Bydded i Dduw, ffynhonnell gobaith, eich llenwi â phob llawenydd a thangnefedd wrth ichwi arfer eich ffydd, nes eich bod, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yn gorlifo â gobaith.

Diffoddwch y gannwyll.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Wrth y bwrdd, Llythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

At the table


Simple worship at home and at Junior Church for young families


Sixth Sunday of Easter


Love one another


Stilling together

1. Light a candle.

2. Read:

God said, "Let there be light," and there was light, and God saw the light was good, and he separated light from darkness. So evening came, and morning came; it was the first day.

Genesis 1: 3-5

This is the day which the Lord has made; let us rejoice and be glad in it.

Psalm 118: 24


Preparing together

Acrostic

Use the word ‘friend’ to write an acrostic poem describing what a good friend is like. Either use the letters to start the phrase or in the middle.

If you have a best friend perhaps you could use the letters of their name to describe why they are a good friend. Or use the letters of your name.


Reading together

“As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: Love each other as I have loved you. Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master’s business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last—and so that whatever you ask in my name the Father will give you. This is my command: Love each other.

John 15:9-17


Reflecting together 

Discuss the following questions together:

 1. What do friends do together? What does a servant do? Which one does Jesus say we are?
 2. What do you think Jesus means when he says “Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.”
 3. How can we do what Jesus asks of us here?

Responding together

Love Explosion

You will need:

 • 2 pieces A4 Paper
 • Scissors
 • Coloured pens
 • Glue

Make 4 equal sized squares of paper roughly 15cmx15cm

Fold them into quarters and then in half from corner to corner

Cut the outside edge into a rounded shape taking off the top corner.

When you open it out it should look a little like a flower.

Repeat this process with the other squares.

One of the hearts will have a crease in it that shapes it like a tent. Rotate the pattern so the crease is at roughly 4 o’clock. There should then be a crease pointing to 12 o’clock. Using the scissors cut along this crease to the middle of the flower. Do this to all 4 patterns.

You will be sticking the heart to the left of the cut crease on top of the heart to the right of the cut crease. The right one will not ben seen. Decorate the other 3 hearts as you like.

Glue the heart to the left of the cut crease on top of the undecorated heart.

Fold each shape flat making sure the ‘folded in’ heart is at the bottom.

Stack the hearts on top of each other glueing them together as you go.

Write “This is my command: Love one another” on the top ‘cover’.

Open out your explosion of love.

Perhaps you could make some to send to people you love.


Praying together

Say thank you to God for Jesus and his friendship and love.

Ask God to help you to find ways this week to be a good friend.


Finishing together

The God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, that by the power of the Holy Spirit you may overflow with hope.

Blow out the candle.


Subscribe to receive email notification of At the table, the Bishop's Letter and diocesan announcements