minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Cynnull â phlant a phobl ifanc arlein


Mae cymaint wedi newid i blant a phobl ifanc dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Bu newidiadau pellgyrhaeddol yn y ffordd yr ydym ni, fel eglwys, yn ceisio cysylltu a rhannu’n ffydd gyda nhw. Yr hyn sydd heb newid, fodd bynnag, yw’r rheswm y tu ôl i pam ein bod ni mor angerddol am wneud hynny. Fel eglwys rydym yn awyddus i rannu Gobaith a Chariad Iesu gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd mewn ffyrdd sy’n berthnasol ac yn greadigol. Rydym i gyd wedi gorfod gweithio i ddeall technolegau newydd – cynadledda fideo i enwi ond un!

Mae Esgobaethau Bangor a Llanelwy ar hyn o bryd yn cynghori na ddylid cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb oni bai eu bod yn cael eu hystyried yn hanfodol, wedi cael asesiad risg ac wedi’u cymeradwyo gan yr Archddiacon lleol.O gofio hynny, rydym yn cynnig y canllawiau canlynol er mwyn cefnogi eglwysi / Ardaloedd Cenhadaeth / Ardaloedd Weinidogaeth yn eu gweinidogaeth gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

Darllenwch a dilyn y canllawiau a’r dolenni isod a chofiwch fod croeso i chi gysylltu gyda naill ai Tim Feak (Llanelwy) neu Naomi Wood (Bangor) am ragor o wybodaeth.


Egwyddorion cyffredinol

 1. Mae holl ganllawiau a pholisïau presennol yr Eglwys yng Nghymru’n dal yn berthnasol gan gynnwys Recriwtio, Ymddygiad Arweinwyr a Chyfranogwyr, Diogelu ac Ymarfer Da Cyffredinol. Mae holl ganllawiau’r Eglwys yng Nghymru i’w cael yma.
 2. Peidiwch â defnyddio Skype/Facetime/What’s App/Facebook Chat na theclynnau eraill y Cyfryngau Cymdeithasol - mae'r rhain yn rhannu manylion cyswllt gyda’u holl ddefnyddwyr ac fe allwch, yn ddiarwybod ac yn anfwriadol, gysylltu plant gyda phobl eraill.
  Defnyddiwch yn hytrach lwyfannau fideo gynadledda pwrpasol fel Zoom neu Microsoft Teams.
 3. Bydd cynadleddau fideo’n newydd ac yn rhywbeth anarferol iawn i rai sy’n rhedeg grwpiau ac felly mae angen caniatâd penodol cyn i chi eu defnyddio yn y ffyrdd canlynol:

Mae'n rhaid i chi gael:

i. Cymeradwyaeth yr Ardal Genhadaeth / Weinidogaeth - siaradwch gyda’ch ficer, Arweinydd Ardal Genhadaeth / Weinidogaeth i drafod eich bwriad. Cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn dilyn canllawiau’r Eglwys yn Nghymru ynghylch sut i sefydlu prosiect newydd, gan gynnwys cofnodi’r penderfyniad yng nghofnodion Pwyllgor yr Ardal Genhadaeth / Weinidogaeth. 

ii. Caniatâd rhiant - paratowch e-bost sy’n egluro:

• beth ydych chi’n ei wneud
• dyddiad ac amser y sesiwn gynhadledd fideo
• pa arweinwyr (o leiaf ddau) fydd yn cymryd rhan
• dylai’r rhiant / gofalwr fod yn bresennol pob amser yn ystod y sesiynau gyda’r plant, dangos eu hunain ar ddechrau’r sesiwn ac yna symud i’r cefndir, ond mae’n rhaid i chi wybod eu bod yno.
• beth yw cyfrifoldeb yr oedolyn ac ymddygiad a ddisgwylir gan y plentyn yn ystod y sesiwn.
• gofynnwch am ateb fel math o ganiatâd a chadwch yr e-byst hynny mewn ffolder ar wahân. Efallai y byddwch eisiau cynnal galwad fideo brawf gyda’r rhieni’n unig cyn dechrau.

 1. Bydd yn rhaid i chi gael yn bresennol leiaf 2 arweinydd cyson sy’n adnabyddus a gyda gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac wedi’u recriwtio’n ddiogel.
 2. Defnyddiwch gyfeiriad e-bost a Chyfrif Zoom / Teams y rhieni / gofalwyr.
  Mae hynny’n sicrhau fod y rhieni / gofalwyr yn ymwybodol o beth sy’n digwydd ac yn gallu paratoi’n briodol ar gyfer y sesiwn.Yr isafswm oed ar gyfer cael cyfrif Zoom neu Teams yw 16 mlwydd oed.
  Cofiwch roi ‘Bcc’ ar yr holl gysylltiadau a chydymffurfio â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol wrth anfon gwahoddiadau a manylion mewngofnodi.
 3. Peidiwch â gwneud cyfarfodydd yn gyhoeddus a dilynwch Ganllawiau’r Eglwys yng Nghymru.
  Mae hyn yn cynnwys peidio â chyhoeddi manylion mewngofnodi’r cyfarfod yn gyhoeddus e.e. ar y Cyfryngau Cymdeithasol, papurau newydd lleol, gwefan yr eglwys. Dylid eu hanfon yn uniongyrchol at y rhai sy’n mynychu.
  Mae yna rai canllawiau hawdd iawn eu dilyn ar gyfer Zoom ar wefan yr Eglwys yng Nghymru yma neu mae gwybodaeth ynghylch Teams ar gael yma.
 4. Rhaid i chi beidio â recordio.
  Mae’r rhan fwyaf o feddalwedd cynadledda fideo yn gallu recordio’r sesiynau - dewis yw hyn i westeiwr y cyfarfod yn unig.Bydd yn rhaid i chi gael caniatâd ar wahân ar gyfer cadw data ac mae hynny’n codi pob math o broblemau, Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol ayb.

Ystyriaethau eraill

 • Gwnewch yn siŵr fod y ddau arweinydd yn barod cyn bod y plant yn cyrraedd.
 • Yn ddelfrydol, cynhaliwch hyn yr un pryd â chyfarfod arferol eich grŵp .
 • Cynhaliwch y gynhadledd fideo mewn ystafell deuluol yn unig. Cofiwch, dim ystafelloedd gwely!
 • Dylai pawb fod wedi gwisgo'n iawn mewn dillad dydd. Dim dillad nos!
 • Fel bob amser, byddwch yn gynhwysol – os oes unrhyw blant o’ch grŵp a fyddai’n gorfod ymdrechu i gymryd rhan yn y ffordd yma, pa gefnogaeth ychwanegol allwch chi gynnig iddyn nhw?
 • Yn ogystal â’r rhyngwyneb fideo, fel arfer mae yna le ‘chat’ i ysgrifennu sylwadau ac mae’r cyfranogwyr yn gallu rhannu sgrîn hefyd.

Ystyriwch y defnydd o’r adnodd yma, er enghraifft gallai oedolyn sy’n eistedd gyda phlentyn ifanc ysgrifennu atebion i gwestiynau i’w rhannu neu gallai’r bobl ifanc chwarae gêm ar sail geiriau - byddwch yn greadigol!

Cofiwch fod ‘chat’ ar rai llwyfannau, gan gynnwys Teams, yn cael ei arbed ar gyfrifiadur pawb hyd yn oed ar ôl i’r cyfarfod ddod i ben. Os bydd gwybodaeth sensitif yn cael ei rhannu yn ystod y cyfarfod, bydd pob cyfranogwr yn gallu ei weld.

Byddai’n ymarfer da i un o’r arweinwyr sy’n bresennol i gael y dasg o fonitro’r ‘chat’.

 • Defnyddiwch y botwm ‘mute’ er mwyn i bawb gael cyfle i siarad.
 • Cofiwch am anawsterau technegol! Gallai problemau godi gyda'r seinyddion a’r microffonau! Felly, os yn bosibl, beth am ymarfer gyda'r rhieni gyda'r nos cyn eich cyfarfod.

Côd ymddygiad i'r plant ac i’r oedolion sy’n cymryd rhan

 • Rhaid i oedolyn fod yn bresennol yn yr ystafell gyda’r plentyn / plant bob amser.

Rhaid iddyn nhw gael eu gweld ar ddechrau’r sesiwn er mwyn i’r arweinwyr ddeall eu bod yno ond mae caniatâd i fod o’r golwg am weddill y sesiwn.

 • Rhaid i’r plentyn / plant fod mewn ystafell deuluol, yn ystod y dydd, wrth gymryd rhan yn y sesiwn, nid mewn ystafell wely neu ystafelloedd ymweld eraill yn y tŷ gyda dyfais symudol.
 • Rhaid i’r plentyn / plant fod mewn dillad dydd pob amser (dim dillad nos)
 • Os nad yw’r plentyn mewn dillad dydd neu ddim mewn ystafell deuluol, gall yr arweinydd fel y gwesteiwr ‘eithrio’r plentyn / plant nes eu bod wedi newid ac mewn ystafelloedd priodol cyn eu bod yn cael caniatâd i ail ymuno â’r grŵp.
 • Gallwch ddiffodd y fideo os dymunwch a defnyddio awdio yn unig ar gyfer y sesiwn.
 • Cofiwch geisio cadw’ch microffon ar miwt cymaint â phosibl yn ystod y sesiwn. Fe wyddom y bydd y plentyn / plant yn cynhyrfu ac y bydd llawer (ond nid pob un) eisiau cyfle i siarad, felly byddwn yn ymarfer fod pawb yn siarad yn ei dro.

Ymarfer da ar gyfer cyfathrebu arlein

 • Ble bynnag bo’n bosibl defnyddiwch e-bost y sefydliad a chyfrifon ar lein i gyfathrebu gyda phlant a phobl ifanc, peidiwch byth â defnyddio cyfrifon personol. Mae’n bosibl y gallai’ch Ardal Genhadaeth / Weinidogaeth sefydlu cyfeiriad e-bost penodol i chi ei ddefnyddio.
 • Os yn bosibl, defnyddiwch gyfrifiadur, ffôn symudol neu dabled y sefydliad i gyfathrebu gyda phobl ifanc.
 • Os byddwch eisiau tynnu a / neu rannu ffotograffau o blentyn ar gyfer unrhyw beth, gwnewch yn siŵr bob amser fod gennych ganiatâd ysgrifenedig y rhiant yn ogystal â’ch bod yn gofyn i’r plentyn. Mae hyn hefyd yn wir ar gyfer unrhyw glip fideo o bobl ifanc. Mae’r ffurflenni ar gael yma
 • Dylid cyfathrebu'n electronig gyda phobl ifanc rhwng 9am - 9pm.
 • Peidiwch â rhannu na datgelu gwybodaeth bersonol i bobl ifanc rydych chi’n gweithio gyda nhw.
 • Peidiwch â defnyddio cynadleddau fideo un i un gyda phlentyn neu berson ifanc.
 • Cofiwch ddefnyddio iaith briodol i oedran wrth gyfathrebu a gwnewch yn siŵr fod eich holl gyfathrebu’n berthnasol i waith y prosiect rydych â rhan ynddo.

Awgrym da

Beth am gynnal prawf o gynadledda fideo gyda rhai o’r bobl hyn yn gyntaf?!


Cymraeg

Gathering online with children and young people


So much has changed for children and young people over the past few months. There have been significant changes to the way in which we as a church seek to engage and to share our faith with them. What has not changed, however, is the reason behind why we are passionate about doing this. As a church we desire to share the Hope and Love of Jesus with children, young people and their families in relevant and creative ways. We have all had to work at understanding new technologies - video conferencing to name but one!

The Dioceses of Bangor and St Asaph are currently advising that no face to face meetings should be taking place unless they are deemed essential, are risk assessed and are approved by the local Archdeacon. In light of this we are offering these following guidelines to support churches/Mission Areas/Ministry Areas in their ministry with children, young people and families.

Please read and follow the guidance and links below and do not hesitate to contact either Tim Feak (St Asaph) or Naomi Wood (Bangor) for more information.


General principles

 1. ‘All current Church in Wales guidelines and policies continue to apply including Recruitment, Behaviour of Leaders and Participants, Safeguarding and General Good Practice. All of the Church in Wales Guidance can be found here.
 2. Avoid the use of Skype/Facetime/What’s App/Facebook Chat and other Social Media tools – these share contact details with all users and you may inadvertently connect children with other people as an unintended consequence.
  Instead use a dedicated video conferencing platform such as Zoom or Microsoft Teams.
 3. Video Conferencing for some will be new and beyond the normal running of your group and therefore needs explicit permission before use in the following ways:

You must have:

i. Mission/Ministry Area approval – speak to your vicar, Ministry/Mission Area Leader or Archdeacon to discuss your intentions. Do make sure you follow the guidelines from the Church in Wales on how to set up a new project including documenting the decision in the MAC minutes.

ii. Parental consent – set up an email which explains: 

• what you are doing
• the date and time of the video conference session
• which leaders (at least 2) are participating
• that the parent/ carer needs to be present at all times during the session with the children, they need to make themselves seen at the beginning of the session then can go into the background, but you need to know they are there
• the responsibility of the adult and the expected behaviour of the child during the session
• Ask for a reply as a form of consent and keep these emails in a separate folder. You may also want to do a test video call with just parents before you start.

 1. You need at least 2 DBS checked, safely recruited, consistent and familiar leaders present.
 2. Use parents/carers email address and Zoom/Teams Account.
  This ensures parents/carers are aware that it is happening and can set up the session appropriately. The minimum age for having a Zoom or Teams account is 16 years old.
  Please ensure you Bcc all contacts and comply with GDPR when sending out invitations and login details.
 3. Do not make meetings public and follow Church in Wales Guidance.
  This includes not publishing the login details of the meeting in the public domain i.e. Social Media, local newspapers, church website.
  These should be sent directly to those attending.
  There are some really easy to follow guidelines for Zoom that can be found on the Church in Wales website here or Teams information is available here
 4. You must not record.
  Most video conferencing software allows for the session to be recorded – this is an option for the host of the meeting only. You would need separate permission for data capture and there are all sorts of issues around storage, GDPR etc.

Other considerations

 • Make sure both leaders are live before children arrive.
 • Ideally use the same time slot as your normal group meeting.
 • Only video in a family room. No bedrooms please!
 • Everyone should be fully dressed in daytime clothes. No PJs please!
 • As always, be inclusive – are there any children from your group who would struggle to participate in this way, what extra support can be put in place for them?
 • As well as the video interface, there is usually a ‘chat’ space to write comments and participants can screen share too.

Consider the use of this facility for example an adult who is sat with a yong child could write answers to questions to share or the young people could play a word based game - be creative!

Please note that the chat function on some platforms, including Teams, is saved to everyone’s computers even once the meeting has been closed. If sensitive information is shared during the meeting all participants will have access to this.

It would be good practice for one of the leaders present to have the role of monitoring the chat function. 

 • Use the mute button so that everyone can take turns in speaking.
 • Be aware of technical difficulties! There can be issues with speakers and microphones! So possibly have a practise with parents in an evening before your meeting.

Code of conduct for children and adults involved

 • An adult must be present in the room with the child/ren at all times

They need to be seen at the beginning of the session so leaders are aware they are there but can then be out of view for the remainder of the session.

 • The child/ren must always be in a daytime family room when participating in the session, not in a bedroom or visiting other rooms in the house with a mobile device.
 • The child/ren must always be in daytime clothes (no pyjamas)
 • If a child is in PJ’s or not in a family room the leader as the host can ‘exclude’ that child/ren until they change and move rooms, then they can re-enter the group.
 • You can turn off video if you want and just access the session via audio.
 • Please try to keep your microphone muted as much as possible during the session. We know that the child/ren will be excited and that many (but not all) will want a chance to speak, so we will be practising good turn talking.

Good practice for communicating online

 • Where possible use organisational email and online accounts to communicate with children and young people, never personal accounts. Your Mission/Ministry Area could set up a dedicated email address for you to be able to use.
 • Where possible use an organisational computer, mobile or tablet to communicate with young people.
 • If you want to take and/or share photos of a child for any purpose, always make sure you have written parental permission along with asking the child. This is also true for any video clip of young people. Forms are available here
 • Communicating with young people by electronic means should be kept within the hours of 9am – 9pm.
 • Avoid sharing or revealing personal information to young people you work with.
 • Do not use video conferencing one to one with a child or young person.
 • Always use age-appropriate language in your communications and make sure all your communications are relevant to the work of the project you’re involved in.

Handy tip

Why not trial a video conference with some of these people first?!