minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Tirweddau Cyfnewidiol

Tirweddau Cyfnewidiol yw ein cwrs Adfent ar gyfer 2020 yn Esgobaeth Bangor.


Daearyddiaeth Gogledd Cymru yw un o nodweddion amlycaf bywyd yn y rhan hon o’r wlad ac mae’n dylanwadu ar ein penderfyniadau beunyddiol ymron yn ddiarwybod i ni. Boed fynyddoedd mawreddog Eryri ynteu draethau Môn neu Feirionnydd, dyma’r nodweddion sy’n lliwio’n bywydau mewn ffyrdd unigryw.

Mae’n hawdd, fodd bynnag, rhamanteiddio cefn gwlad a thelynegu’n rhwydd am gaeau, gweirgloddiau a phentrefi tawel gyda mwg tanau mawn yn ymgodi’n dyner fel sibrydion o’r simneiau. Prin y byddwn yn gweithio ysbrydolrwydd sy’n gallu dygymod â llifogydd a hunllef cnydau colledig neu fewnlifiad y twristiaid sy’n dod ag incwm mae’n rhaid i ni wrtho ond sydd eto’n amharu ar batrymau hirsefydlog bywyd cefn gwlad. Rydym yn ymhyfrydu yng nghopaon y ddwy Aran ond yn gwirioni llai ar drawiad gweledol yr A55 hollbwysig a’i gwaddol mewn allyriadau carbon a symudedd cymdeithasol sy’n sugno cyflogaeth o’r ardal.

Pa fath o beth yw ysbrydolrwydd ‘byd go iawn’ sy’n talu sylw i ddaearyddiaeth ffisegol a dynol yr ardal hon ac sydd yn ein paratoi i gyfarfod â’r Arglwydd sy’n dod i ‘farnu’r byd’ ac y mae’r ymgnawdoliad yn rhag-gysgodi ei ddibenion eithaf?

Cwrs yw Tirweddau Cyfnewidiol sy’n ceisio mynd i’r afael â materion hollbwysig yn ein bywydau drwy ffenestr ffydd yr Adfent. Mae themâu paratoad yn treiddio drwy bob pennod fel y gallwn oll fod yn barod i gyfarfod yr Un a ddaeth fel plentyn ond sydd eto’n Arglwydd ar bopeth.


Almighty God, give us grace to cast away the works of darkness and to put on the armour of light, now in the time of this mortal life, in which your Son Jesus Christ came to us in great humility; that on the last day, when he shall come again in his glorious majesty to judge the living and the dead, we may rise to the life immortal; through him who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

Pennod 1

Llwybrau Hen a Newydd

Mae llwybrau hynafol y porthmyn yn croesi’r wlad, gan gysylltu’r cymunedau hŷn, ond diflannodd llawer o’r llwybrau hynny gyda threigl amser. Gall eu hailddarganfod ein hatgoffa o’r ffyrdd rydym yn ymwneud â’r cymunedau sydd o’n cwmpas ninnau. Nid dim ond sianelau ar gyfer symud nwyddau o le i le oedd y llwybrau hynny: roeddent fel gwythiennau bywiol rhwng cymunedau.

Mae’r ffyrdd newydd, megis yr A55, yn gwneud teithio’n haws ond ar yr un pryd yn sugno cyflogaeth i ffwrdd oddi wrth yr union gymunedau hynny. Ai cafn yn diferu difodiant a greasom yn hytrach na llif bywyd? Ac a oes perygl teithio ar ormod o frys, gan anghofio gwerth rhythm bywyd yn ogystal â’i gyflymder?


Pennod 2

Afonydd ac Argaeau

Yn y bennod hon ceisiwn ddeall ym mha ffordd mae digwyddiadau cenedlaethol o bwys yn dylanwadu ar ein hunaniaeth. Mae hanes Tryweryn yn ein gwahodd i ystyried pa fath o beth fyddai ymateb cadarnhaol yn gyforiog o gyfiawnder a maddeuant. Mae meddwl am afon hiraf y Deyrnas Unedig gyda’i chwedlau hudol yn arwain at gwestiynau ynghylch y paratoi araf a phwyllog mae’r Adfent yn ei ofyn. A allwn synio am gynnydd fel rhywbeth mwy nag ond gyrru twf economi heb foesoldeb?


Pennod 3

Aros mae’r Mynyddau Mawr?

Yn y bennod hon, byddwn yn myfyrio ynghylch y ffordd mae’r dirwedd hynafol yn ymgysylltu â byd cynyddol orffwyll lle mae anghenion y foment yn bygwth goddiweddyd greddfau ysbrydol a dynol mwy hirdymor.

Sut ydym yn ein gweld ein hunain o fewn byd sy’n hŷn nag y gallwn ei ddychmygu? A beth yw’n hymateb mewn ffydd i’r hyn sydd bellach dan fygythiad oherwydd ein gweithredoedd ninnau fel dynoliaeth?


Pennod 4

Twyni a Thraethau

Bydd newid hinsawdd yn effeithio ar Gymru fel ar bob gwlad arall ac mae cydnabod gwirionedd pethau’n rhan o wahoddiad edifeiriol yr Adfent. Ac eto o fewn ein tirweddau cyfnewidiol mae enghreifftiau o’r ffyrdd mae creadigrwydd dynol wedi llwyddo i atal y grymoedd sy’n erydu bywyd ac wedi creu amgylchedd sy’n gyfoethog o bosibiliadau. Sut ydym i gydweithio â Duw i adfywio’r greadigaeth yn ein cymunedau ein hunain?


Rwy'n ddiolchgar i'r Athro Robin Grove-White, gynt o Greenpeace, am gymeradwyo'r cwrs ac ysgrifennu'r cyflwyniad, ac i Mr David Custance am ddarparu delweddau.

Bydd Tirweddau Cyfnewidiol yn darparu'r themâu ar gyfer fy myfyrdodau ar Suliau'r yr Adfent, a bydd ein hadnoddau Wrth y bwrdd ar gyfer teuluoedd ifanc a'r Eglwys Iau hefyd yn dilyn y themâu Tirweddau Cyfnewidiol.

Rwy’n falch iawn o gymeradwyo Tirweddau Cyfnewidiol i'w astudio, a’i themâu fel cerrig milltir ar gyfer cadw’r Adfent eleni ledled yr esgobaeth.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am gyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

Changing Landscapes

Changing Landscapes is our Advent course for 2020 in the Diocese of Bangor.


The geography of North Wales is one of the most obvious features of life in this part of the country and informs everyday decisions almost unconsciously. Whether the grand mountains of Snowdonia or the coastlands of Anglesey and Meirionnydd, these are the features which shape our lives uniquely.

It is easy, however, to romanticize the countryside and wax lyrical about fields, lowlands and sleepy villages with woodsmoke gently wafting from silent chimneys. We rarely forge a spirituality that copes with floods and the heartache of ruined crops, or with the influx of tourists that generates much needed income but disrupts settled and established patterns of country life. We enjoy the peaks of the Arans but are less keen on the visual impact of the vital A55 and the attendant issues of carbon emissions and social mobility which takes employment from the area.

What is a ‘real world’ spirituality which draws on the geography, physical and human of this area which prepares us to meet the Lord who comes to ‘judge the earth’ and whose final purposes are anticipated in the incarnation?

Changing Landscapes is a course which seeks to address critical life issues through the lens of Advent faith. The themes of preparation puncture each chapter so that we might all stand ready to meet the One who came as a child and is yet Lord of all.


Hollalluog Dduw, dyro inni ras i ymwrthod â gweithredoedd y tywyllwch ac i wisgo arfau’r goleuni, yn awr yn y bywyd marwol hwn a brofwyd gan dy Fab Iesu Grist pan ymwelodd â ni mewn gostyngeiddrwydd mawr; fel y bo i ni yn y dydd diwethaf, pan ddaw drachefn yn ei fawredd gogoneddus i farnu’r byw a’r meirw, gyfodi i’r bywyd anfarwol; trwyddo ef sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Chapter 1

Roads and Routes

Ancient drovers’ paths, many of which have been lost in the passage of time, criss-cross the land connecting the older communities. Reclaiming these old paths invites us to think about the way we relate to communities around us. These paths did more than simply allow the passing of goods between places, they were the lifeblood of communities.

The new routes (A55) generate ease of travel but take employment away from these same communities. Have we created a vein of deprivation not an artery for life? And is it possible to end up travelling too fast and forget that life needs its rhythm as well as its pace?


Chapter 2

Rivers and Reservoirs

In this chapter we seek to understand the way in which significant national events impact our identity. The history of Tryweryn invites us to ponder what a positive response rich in justice and forgiveness might look like. The longest river in the United Kingdom with its beautiful legends opens questions about the slow and steady preparation Advent invites. Can we see progress as something more than a drive for an economy without morality?


Chapter 3

Mountains and Moels

In this chapter we reflect on the way the ancient landscape intersects with an increasingly frantic world and where the immediate threatens to overwhelm longer term spiritual and human instincts.

How do we see ourselves in the light of a world that is older than we can imagine? And what is our faithful response to something which is now threatened because of human activity?


Chapter 4

Sands and Strands

The impact of climate change will affect Wales like every country and acknowledging the reality we face is part of the penitential invitation of Advent. And yet within the changing landscape there are examples where human creativity has pushed back the impact of eroding life and forged an environment rich in potential. How do we partner God in the renewal of the creation in our own communities?


I am grateful to Professor Robin Grove-White, formerly of Greenpeace, for commending the course and writing the foreword, and to Mr David Custance for providing accompanying images.

Changing Landscapes will provide the themes for my meditations on the four Sundays of Advent, and our At the table resources for young families and Junior Church will also follow the Changing Landscapes themes.

I am delighted to commend Changing Landscapes for study, and its themes as milestones for this year’s keeping of Advent across the diocese.


The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of diocesan announcements