minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Eglwys Sant Cwyfan, Bro Cwyfan | Saint Cwyfan's Church, Bro Cwyfan
English

Archddiacon Ynys Môn


Gair gan Archesgob Andrew

Yn 2018, fe wnaethon ni benderfyniad hanesyddol a roddodd ganiatâd i'r esgobaeth wneud cynnydd arwyddocaol wrth ddatblygu Ardaloedd Gweinidogaeth. Rydyn ni wedi ymrwymo i'r pethau hynny a fydd yn ein galluogi i addoli Duw'n fwy ffyddlon, i dyfu'r Eglwys, ac i garu'r byd fel ein tair prif egwyddor o fewn Esgobaeth Bangor. Mae'r Archddiaconiaid yn allweddol o ran galluogi'r egwyddorion hyn i ddwyn ffrwyth trwy feithrin disgyblion, tyfu gweinidogaethau newyhdd, a chroesawu plant, pobl ifanc a theuluoedd i mewn i deulu'r eglwys.

A ydych chi'n teimlo'r alwad i archwilio'r rôl hon? Mae croeso ichi gysylltu os hoffech drafod ac archwilio mwy ynghylch y rôl gyffrous hon.

+Andrew Cambrensis

Y Parchedicaf Andrew John, Archesgob Cymru a Esgob Bangor

Archesgob Andrew | Archbishop Andrew

Gair gan Esgob Mary

Roedd yr ymdeimlad cryf o weledigaeth a chymuned yn Esgobaeth Bangor yn rhan o'r hyn a'm denodd i'r weinidogaeth yma yn 2018. Fel aelod o dîm arweinyddiaeth yr esgobaeth ers hynny, rydw i wedi bod yn dyst i ffrwyth llawer o waith gofalus y bu'n digwydd yma, dros sawl blwyddyn, i alluogi hyn. Mae Archesgob Andrew wedi adeiladu tîm o sylwedd: mae'r ymdeimlad cryf o gyfeillach ymysg lleygwyr a'r clerigion yn y weinidogaeth wedi creu argraff arna i, trwy'r amrywiaeth o ddoniau a galwedigaethau yn y saith ar hugain o ardaloedd gweinidogaeth, a thrwy'r sylw a roddir ledled y tri Synod, sef Meirionnydd, Bangor, ac Ynys Môn i geisio gwrieddu gweledigaeth glir yr esgobaeth i addoli Duw, tyfu'r eglwys a charu'r byd.

Mae Ynys Môn yn cynnig cyd-destun amrywiol, unigryw yng Nghymru a neilltuol i'r esgobaeth. Mae sawl cyfle i weinidogaethu yn Gymraeg a Saesneg, amrywiaeth o gymunedau gwleidg ac arfordirol ac ymdeimlad cryf o dîm a hunaniaeth, fel canlyniad i'w lleoliad fel ynys.

Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi darparu prawf eithriadol i'r eglwys gyfan, yn ein galw i gynnig ffyrdd newydd o addoli, ymgysylltu, a gwasanaeth gofalgar. Rydyn ni wedi darganfod hyblygrwydd a dyfnder ffydd mewn rhai agweddau o'n gwaith sydd wedi bod yn bleser i'w ddysgu. Mewn meysydd eraill o'r gwaith, mae'r pandemig wedi amlygu gwendidau a heriau sy'n ein gwahodd i ddysgu mwy ynglŷn â sut byddai modd inni barhau i dyfu a newid.

Mae'r dysgu newydd yn teimlo'n arbennig o bwysig yng ngoleuni'r holl wrthdaro rhyngwladol ar hyn o bryd, heriau'r argyfwng hinsawdd a'r pwysedd economaidd sy'n cael effaith eang ar ein cymunedau a thrwy'r byd i gyd.

Fel rhan o deulu anhygoel esgobaeth Bangor, mae hi wedi bod yn fraint i dystio i'r brwdfrydedd a'r ymrwymiad mae ein pobl yn meddu, hyd yn oed trwy amserau heriol, i fod yn ffyddlon a gweithgar i Grist. Mae heriau'n dyddiau ni yn ein galw i fod yn ffyddlon, yn ddewr o galon, a hael. Mae i'n Archddiaconiaid rôl allweddol i'w chwarae yn annog, arwain, a chefnogi'r eglwys ar lefel leol ac esgobaethol. Gyda'n gilydd, rydyn ni'n ceisio meithrin diwylliant cyfrannol, wedi'i lunio trwy ddysgu'n lleol, a fydd yn galluogi'n teulu gyfan fel esgobaeth i adeiladu dyfodol cynaliadwy ar y cyd fel cymuned egnïol, gwasanaethgar sy'n tyfu, trwy weddi, ffydd, a gwasanaeth gofalgar.

Tybed a ydy Duw'n eich galw chi i'r rôl yma? Mae croeso ichi gysylltu os ydych chi'n teimlo awyhdd archwilio hyn ymhellach.

+Mary

Y Gwir Barchg Mary Stallard, Esgob Cynorthwyol ac Archddiacon Bangor

Archesgob Andrew gyda plant o Bro Cadwaladr | Archbishop Andrew with children from Bro Cadwaladr

Hanes ein Esgobaeth

Fel Cristnogion yn Esgobaeth Bangor, medrwn olrhain ein hanes at bobl Dduw, yn ddynion a merched, a sefydlodd cymunedau gweddi a gwasanaethu ledled yr esgobaeth, a hynny cyn gynhared â'r bumed ganrif. Mae'r saint Celtaidd cynnar rheini – Deiniol, Cybi, Seiriol, Tudwen, Madryn, a sawl un arall - yn parhau i gael eu coffáu yn enwau ein heglwysi, pentrefi a threfi.

Mileniwm a hanner yn ddiweddarach, dydy ein cenhadaeth ddim wedi newid - ond mae'r cyd-destun erbyn heddiw yn newydd ac yn heriol.

Ein hymateb fel esgobaeth fu ymrwymo ein hunain i weledigaeth o ddilyn Iesu gydag engi newydd , mewn ffyrdd newydd, a gwneud hynny trwy sefydlu a hyrwyddo tair prif egwyddor, tair prif blaenoriaeth, tri phrif gynllun, a thri phrif lwyfan.

Ein hegwyddorion

Yn Esgobaeth Bangor, rydyn ni wedi'n hymrwymo i dair egwyddor gweledigaethol a ddylai, yn ein tyb ni, nodweddu ein bywyd bob dydd fel esgobaeth: addoli Duw, tyfu'r Eglwys, caru'r byd. Mae'n rhaid gwreiddio'r egwyddorion hyn yn y cyd-destunau rydyn ni'n byw a bod ynddyn nhw, yn yr eglwys ac yn y gymuned. Ond maen nhw'n gofyn mwy na phenderfyniad gweddïgar ac ymrywmiad o'r galon.

Mae gofyn cael meddwl clir, sylw parhaus ac adnoddau ystyrlon. Ein gobaith a'n gweddi ydy, o'u gwreiddio felly, y byddai modd iddyn nhw fynegi ein gobaith a'n hyder yn Nuw, a'n profiad o'r Un nad oes terfyn ar ei deyrnasiad o ddaioni a chariad.

Ein blaenoriaethau

Wrth inni ymrwymo i'n hegwyddorion gweledigaethol, rydyn ni hefyd wedi cymryd golwg, yn realistig, ar ein sefyllfa ar hyn o bryd. Rydyn ni'n cydnabod fod meysydd penodol yn ein bywyd fel esgobaeth sydd angen buddsoddiad egni neilltuol, meithrin disgyblion, tyfu gweinidogaethau newydd, a chroesawu plant, pobl ifanc a theuluoedd. Ein gobaith ydy y byddai canolbwyntio ar y dair flaenoriaeth yma yn help i'n hysbrydoli a'n dwyn yn ein blaenau i addoli Duw, tyfu'r Eglwys a charu'r byd mewn ffyrdd newydd, brys ac ystyrlon.

Ein cynlluniau

Mae hyrwyddo ein hegwyddorion a'n blaenoriaethau yn mynd i ofyn am ffocws, disgyblaeth, a chynllunio. Mae tri Chynllun Datblygu, cenhadaeth, eiddo, a chyllid, yn caniatáu i bob Ardal Weinidogaeth fyfyrio ym mha fodd mae ein hegwyddorion a'n blaenoriaethau wedi'u gwreiddio o fewn agweddau hanfodol bywyd Ardal Weinidogaeth. Bydd hynny'n caniatáu inni rannu darlun manwl o'n sefyllfa, tra hefyd yn gymorth inni ddychmygu'n greadigol sut fyddai modd datblygu ein hadnoddau i alluogi cenhadaeth yr Eglwys ledled pob un o'n Hardaloedd Gweindogaeth.

Ein llwyfannau

Wrth inni symud ymlaen gydag adfywiad ynni a ffocws, fe wnawn hynny o'r newydd gyda llwyfannauwedi'u cynllunio i gefnodi a gwella ein bywyd bob dydd fel esgobaeth., Ardaloedd Gweinidogaeth, Synodau a Strwythurau Esgobaethol. Mae'r llwyfannau adfywiol hyn eisoes yn rhyddhau egni newydd ac yn annog cydweithrediad. Ein gobaith ydy y bydden nhw'n parhau i hwyluso a gwasanaethu ein gweledigaeth trwy alluogi ein cynlluniau, a thrwy ein helpu i wreiddio ein hegwyddorion a'n blaenoriaethau.

Newidiadau diweddar

Ers ethol Esgob ein Hesgobaeth yn Archesgob Cymru ac iddo yntau benodi Archddiacon Mary fel Esgob Cynorthwyol ym Mangor,rydyn ni'n ceisio cyfle i ymestyn ein dull arloesol o arweinyddiaeth ymhellach o fewn yr esgobaeth. Dros y blynyddoedd diwethaf, bu Andrew'n adeiladu uwch-dîm arweinyddiaeth sy'n anelu at fodelu gweinidogaeth ar ffurf Crist sydd â nod a bwriad, yn cefnogi'r esgobaeth yn ein gwaith ar y cyd o addoli Duw, tyfu'r Eglwys a charu'r byd.

Tybed a fyddech chi'n agored i dderbyn yr alwad i ymuno â'r tîm hwn wrth inni, gyda'n gilydd, archwilio ac arwain esgobaeth Bangor ar gam nesaf ein taith o ffydd?

Ein Cadeirlan

Mae ein Cadeirlan yn sefyll lle bu Deiniol ei hun yn sefyll bron i filenwim a hanner yn ôl.

Yma, yn y flwyddyn 525, casglodd o'i gwmpas gymuned o ffydd, gobaith a chariad, gan godi ffens wiail o goed cyll - y bangor gwreiddiol - yn loches ac yn gysegr.

Rydyn ni'n teimlo'n gyffrous ynghylch dathlu'r 1500 mlwyddiant ers sefydlu cymuned ffydd Deiniol Sant, a fydd yn cael ei nodi yn 2025.

Ein gweddi ydy y bydd pawb yn profi gwres coflaid yr un ffydd, gobaith a chariad yr ydyn ninnau'n eu cyhoeddi ac yn ceisio'i fyw heddiw. Fel aelod allweddol o gabidwl y gadeirlan ac arweinydd ymysg cymuned ffydd esgobaeth Bangor heddiw, bydd gan yr archddiacon newydd rôl bwysig i'w chwarae yn cefnogi'r gadeirlan fel canolfan rhagoriaeth cenhadaeth a gweinidogaeth.


Penmon

Rhagair i'r disgrifiad rôl gan Archddiacon Andrew

Yn ogystal â bod yn aelod o Uwch-dîm Esgobaeth Bangor (Cyngor yr Esgobion) a Chadeirydd tîm Synod Archddianconiaeth Ynys Môn, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer swydd Archddiacon Môn hefyd yn rhan o'r Fforwm Archddiaconiaid Taleithiol. Mae'r Fforwm hwn yn cynnwys 17 Archddiacon Cymru o'n chwe Esgobaeth. Mae'r Fforwm yn cwrdd bob yn chwarter i gynnig cydgefnogaeth reolaidd, yn ogystal ag archwilio a thrafod pynciau amrywiol a materion cyfoes. Mae'r cyfarfodydd hefyd yn cynnwys Cydlynydd Archddiaconiaid Eglwys Loegr, yn ogystal â chynrychiolydd Adran Andoddau Dynol yr Eglwys yng Nghymru/Gwasanaethau'r Bobl. Mae'r Fforwm hefyd yn trefnu encil preswyl blynyddol.

Yr Hybarch Andrew C Jones

Uwch-archddiacon Cymru ac Archddiacon Meirionnydd

Eglwys Sant Tysilio, Bro Tysilio | Saint Tysilio Church, Bro Tysilio

Swydd-ddisgrifiad

Dros y bedair blynedd ddiwethaf yn Esgobaeth Bangor, mae'r pwyslais ar waith yr Archddiaconiaid wedi troi at ganolbwyntio fwyfwy ar weithredu gweledigaeth yr esgobaeth, cefnogi prosiectau Efengylu, a chyflenwi'r cynllun MDR. Mae i Archddiaconiaid rôl hanfodol yn cefnogi Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth trwy oruchywliaeth cyson a sicrhau bod ganddyn nhw ddigon o adnoddau ac wedi'u paratoi ar gyfer eu gweinidogaeth. Mae gofal bugeiliol a chefnogaeth clerigion hefyd yn hanfodol. Mae'r sylw bwriadol hwn ar les clerigion a cheisio cynnal pawb yn y weinidogaeth yn caniatáu inni fod yn uchelgeisiol a gofalgar ar yr un pryd.

Mae'r disgrifiad, felly, yn amrywio o'r patrymlun Taleithiol, gan adlewyrchu hefyd y gwaith a wneir ym Mangor i ddatblygu ardaloedd gweinidogaeth a synodau archddiaconol a'r ffaith mai'r Archesgob ydy'n hesgob ni, gyda chymorth yr Esgob Cynorthwyol.

I'w ddarllen ar y cyd â'r swydd-ddisgrifiadau generig ar gyfer yr Esgob, Deon Ardal, a'r Periglor.

Swydd: Archddiacon

Pwrpas: I gefnogi'r Archesgob, yr Esgob Cynorthwyol fel prif Fugeiliaid a Gweinidogion yr Esgobaeth, arwydd gweladwy yn gwasanaethu undod a pharhad yr Eglwys yn y bywyd cenhadol a gweinidogaethol apostolaidd.

Cyfrifoldeb: Mewn cydweithrediad llawn â'r Archesgob, yr Esgob Cynorthwyol a Thîm Cyngor yr Esgobion, y Deoniaid Ardal a Lleygwyr, yn gyfrifol am arwain, cydlynu, a gweinyddu'r Archddiaconiaeth.

Prif Orchwylion a Dyletswyddau

Talaith

 1. I chwarae rhan ym materion y Dalaith fel bo'r angen.
 2. I fynychu a chyfrannu at gyfarfodydd yr Archddiaconiaid.

Esgobaeth

 1. I weithio'n agos â'r Esgobion, gan rannu gweledigaeth gyffredin ar gyfer yr esgobaeth ac ategu doniau'r esgobion wrth:
  1. Ddatblygu a gweithredu strategaeth ar gyfer cenhadaeth a gweinidogaeth o fewn i'r esgobaeth
  2. Sicrhau hyfforddiant ac andoddau o fewn i'r Eglwys
  3. Gofal bugeiliol a chefnogaeth i glerigion a'u teuluoedd
  4. MDR
 2. I fod yn aelod o Gyngor yr Esgobion yn yr Esgobaeth a chyfrannu at ddatblygiad, gweithrediad, monitro a gwerthuso Polisïau a gweithdrefnau'r Esgobaeth.
 3. I gynrychioli'r Esgob a'r Esgobaeth mewn cyfarfodydd a digwyddiadau dan arweiniad y dalaith yn ôl y gofyn
 4. I gyfranogi yng ngweithdrefnau penodi'r esgobaeth ar gyfer swyddi gwag
 5. I gyfrannu at reolaeth ariannol a threfniadol yr esgobaeth trwy ymwneud â'r pwyllgorau priodol, helpu i osod blaenoriaethau, estyn cymorth gyda'r broses o ysbrydoli a chyfathrebu gweledigaeth.

Archddiaconiaeth

 1. I drefnu cyfarfodydd rheolaidd o'r Synod mewn cydweithrediad ӏ'r Deon Ardal.
 2. I oruchwylio blaenoriaethau a gwaith y Deon Ardal a'r Synod.
 3. I sicrhau fod holl glerigion, gweinidogion trwyddedig, a Wardeniaid Eglwys yn ymwybodol o ddatblygiadau sy'n newydd neu wedi newid o fewn i'r Esgobaeth a'r archddiaconiaeth ac i gefnogi'r Deon Ardal i'w gweithredu.
 4. I weithio'n agos â'r Deon Ardal a Chadeirydd lleyg y Synod gyda hyfforddi, cefnogi a chynnal gofal bugeiliol clerigion ac arweinwyr lleyg.
 5. I gynorthwyo'r Esgobion wrth benodi Deoniaid Ardal ac Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth.

Ardaloedd Gweinidogaeth

 1. I alluogi'r Ardaloedd Gweinidogaeth a'u harweinwyr i ffynnu wrth arwain addoliad, tyfu'r Eglwys a charu'r byd.
 2. I sicrhau fod Ardaloedd Gweinidogaeth yn cydymffurfio â'r gyfraith sy'n ymwneud â gweinyddu'r gorestr etholiadol a chyda phob maes llywodraethiant a charedigrwydd.
 3. I weithredu fel Llywydd Llys yr Archddiacon wrth benderfynu ynghylch anghydfodau yn ymwneud â'r gofrestr etholiadol.
 4. I ymgymryd â'r swyddogaethau a'r weinyddiaeth sy'n gysylltiedig ag ymweliadau – Croesawu, cyflenwi, ac annog wardeniaid eglwys – Sicrhau cynnal a chadw'r stocrestr a'r persondy.
 5. I gadeirio cyfarfodydd festri pan fo swydd y Deon Ardal yn wag lle bo'r angen.
 6. I gynghori clerigion, Cynghorau'r Ardaloedd Gweinidogaeth a lleygwyr ar faterion yn ymwneud a chynnal a chadw'r eglwys, y fynwent, a neuaddau eglwys.
 7. I hwyluso ad-drefnu bugeilio.
 8. I gefnogi ac arwain Ardaloedd Gweinidogaeth yn ystod gwyliau ac yn ystod cyfnodau lle bo clerigion yn analluog i ymgymryd â'u dyletswyddau.
 9. I sichau bod clerigion yn ymwybodol o amodau'r swydd a sicrhau cydymffurfio â'r gweithdrefnau penodedig, gan gynnwys disgyblaeth clerigion.
 10. I annog a chefnogi clerigion gyda datblygiad gweinidogaethol parhaus trwy hyfforddiant a mentora.

Gweinidogaeth

 1. I gyfranogi ym mywyd, cenhadaeth a gweinidogaeth Ardaloedd Gweinidogaeth y Synod a'r Esgobaeth.
 2. I fod yn aelod o Gabidwl y Gadeirlan, gan annog cyfranogaeth a cholegoldeb gan bawb.

Cymraeg

Archdeacon of Anglesey


A word from Archbishop Andrew

In 2018 we made a historic decision which allowed the diocese to make significant progress in developing Ministry Areas. We are committed to those things which will enable us to worship God more faithfully, to growing the Church, and to loving the world as our three key principles within the Diocese of Bangor. The Archdeacons are key in enabling these principles to bear fruit in nurturing disciples, growing new ministries, and welcoming children, young people and families into our church family.

Do you feel called to explore this role? Please do be in touch if you would like to talk and explore more about this exciting role.

+Andrew Cambrensis

The Most Revd Andrew John, Archbishop of Wales and Bishop of Bangor

Esgob Mary | Bishop Mary

A word from Bishop Mary

The strong sense of vision and community in Bangor Diocese were part of what drew me to ministry here in 2018. As a member of the diocesan leadership team since then I have witnessed the fruits of much careful work that has been done here, over many years, to enable this. Archbishop Andrew has built up an impressive team: I have been struck by the strong sense of companionship in ministry amongst laity and clergy, by the range of gifts and callings in the twenty-seven ministry areas, and by the attention given across the three Synods of Meirionnydd, Bangor, and Anglesey/Ynys Môn to seek to realise the clear diocesan vision to worship God, grow the church and love the world.

Ynys Môn offers a varied context, unique in Wales and distinctive in the diocese. There are many opportunities for ministry in Welsh and English, a variety of communities inland and coastal and a strong sense of team and identity enabled by its island setting.

The past two years have provided an extraordinary test for the whole church, calling us to offer new ways of worship, engagement, and loving service. We have discovered a flexibility and depth of faith in some aspects of our work which has been a joyful learning. In other areas of work, the pandemic has exposed weaknesses and challenges which invite us to learn more about how we might continue to grow and change.

The new learning feels especially important in the light of current international conflicts, the challenges of the climate emergency and economic pressures that are having a broad impact across our communities and throughout the world.

As a part of the amazing family of Bangor diocese it has been a privilege to witness the enthusiasm and commitment that our people have, even in times of challenge to be faithful and active in witness to Christ. The challenges of our time call us to be faithful, courageous, and generous. Our Archdeacons have a key role to play in encouraging, leading, and supporting the church at local and diocesan level. Together we are seeking to nurture a shared culture, shaped by local learning, that will enable our whole diocesan family to build a sustainable future together as a vibrant, attentive, and growing community of prayer, faith, and loving service.

Might God be calling you to this role? Please do be in touch if you feel moved to explore this further.

+Mary

The Rt Revd Mary Stallard, Assistant Bishop and Archdeacon of Bangor

Ysgol Cybi, Bro Cybi | Cybi School, Bro Cybi

Our Diocesan Story

As Christians in the Diocese of Bangor, we can trace our history back to holy men and women who founded communities of prayer and service across the diocese as early as the fifth century. These early Celtic saints – Deiniol, Cybi, Seiriol, Tudwen, Madryn, and many others – are still commemorated in the names of our churches, villages, and towns.

A millennium and a half later, our mission hasn’t changed – but our context today is new and challenging.

Our response as a diocese has been to commit ourselves to a vision of following Jesus with new energy and in new ways, and to do so by establishing and advancing three key principles, three key priorities, three key plans, and three new platforms.

Our principles

In the Diocese of Bangor, we are committed to three visionary principles which we believe should characterise our common life as a diocese: worshipping God, growing the Church, loving the world. These principles must be grounded in the contexts in which we live and work, in church and in community. But they require more than prayerful resolve and heartfelt commitment.

They require clear thinking, constant attention, and meaningful resourcing. We hope and pray that, so grounded, they may express both our hope and confidence in God, and our experience of the One whose reign of goodness and love will know no end.

Our priorities

As we commit to our visionary principles we have also looked, realistically, at where we are now. We recognise that there are particular areas of our life as a diocese in which we need to invest particular energy, nurturing disciples, growing new ministries, and welcoming children, young people & families. Our hope is that a focus on these three priorities will help to inspire us and draw us forward to worship God, grow the Church and love the world in new, urgent, and meaningful ways.

Our plans

Advancing our principles and priorities requires focus, discipline, and planning. Three Development Plans, mission, property, and finance, allow each Ministry Area to reflect on how our principles and priorities are rooted within key aspects of the life of the Ministry Area. They will allow us to share a detailed picture of where we are now, whilst also helping us to imagine creatively how we can develop our resources to enable the mission of the Church across all our Ministry Areas

Our platforms

As we move forward with renewed energy and focus, we do so from new with platforms designed to support and enhance our common life as a diocese, Ministry Areas, Synods and Diocesan Structures. These revitalised platforms are already releasing new energy and encouraging collaboration. Our hope is that they will continue to facilitate and serve our vision by enabling our plans, and by helping us to embed our principles and priorities.

Recent changes

Since the election of our Diocesan Bishop as Archbishop of Wales and his appointment of Archdeacon Mary as also Assistant Bishop in Bangor we are seeking to further extend our pioneering leadership style in the diocese. Over recent years Archbishop Andrew has built a senior leadership team who seek to model a Christ-shaped ministry that is focussed and intentional, supporting the diocese in our shared work of worshipping God, growing the Church, and loving the world.

Might you be called to join this team as together we explore and lead Bangor diocese on the next stage of our journey of faith?

Our Cathedral

Our Cathedral stands where Deiniol stood almost a millennium and a half ago.

Here, in the year 525, he gathered around him a community of faith, hope and love, and raised around it a hazel fence– the original bangor–for shelter and sanctuary.

We are excited about the 1500-year anniversary of St Deiniol’s foundation of a community of faith here which we will celebrate in 2025.

Our prayer is that all will be embraced here by the same faith, hope and love that we proclaim and live by today. As a key member of the cathedral chapter and a leader amongst the community of faith in Bangor diocese today, the new archdeacon will have an important role to play in supporting the cathedral as centre of excellence in mission and ministry.


Ffesnestr Lliw Newydd ym Mro Cyngar | New Stained Glass Window in Bro Cyngar

A foreword to the role descripton from the Archdeacon Andrew 

As well as being a member of the Bangor Diocesan Senior Team (Bishop's Council) and the Chair of the Ynys Mon Archdeaconry Synod team, the successful applicant for the post of Archdeacon of Ynys Mon will also be part of the Provincial Archdeacons' Forum. This Forum includes the 17 Welsh Archdeacons from our six Dioceses. The Forum meets on a quarterly basis to offer regular mutual support as well as meeting to explore and discuss various topics and contemporary issues. The meetings also include the Church of England Archdeacons' Co-ordinator as well as a representative from the Church in Wales HR / Peoples' Services Department. The Forum also arranges an annual residential retreat.

The Venerable Andrew C Jones

Senior Archdeacon in Wales and Archdeacon of Meirionnydd

Ynys Llanddwyn, Bro Dwynwen | Llanddwyn Island, Bro Dwynwen

Role Description

Over the past four years in Bangor Diocese the emphasis upon the work of Archdeacons has been an increased focus on implementing the diocesan vision, supporting the Evangelism projects, and delivering the MDR scheme. Archdeacons have a critical role in supporting Ministry Area Leaders through regular supervision and ensuring they are well resourced and equipped in their ministry. The pastoral care and support of clergy is likewise essential. This intentional focus upon clergy well-being and seeking to sustain everyone in ministry allows us to be aspirational and caring at the same time.

The description therefore varies a little from the Provincial template, reflecting also the work done in Bangor diocese to develop ministry areas and archidiaconal synods and the fact that the Archbishop is our diocesan bishop, supported by the Assistant Bishop.

To be read in conjunction with the generic job descriptions for the Bishop, Area Dean, and Incumbent.

Post: Archdeacon

Purpose: To support the Archbishop, Assistant Bishop as chief Shepherds, Pastors and Ministers of the Diocese, a visible sign serving the Church’s unity and continuity in apostolic life mission and ministry.

Responsible: In collaboration and full co-operation with the Archbishop, the Assistant Bishop and the Bishops’ Council Team, the Area Deans and Laity for leading, co-ordinating, and administering the Archdeaconry.

Principal Tasks and Duties

Province

 1. To play a part in the affairs of the Province as required.
 2. To attend and contribute to Archdeacons’ meetings.

Diocese

 1. To work closely with the Bishops sharing a common vision for the diocese and complementing the bishops’ gifts in:
  1. Developing and implementing strategy for mission and ministry in the diocese
  2. Training and resourcing of the Church
  3. Pastoral care and support of clergy and their families
  4. MDR
 2. To be a member of the Bishops’ Council in the Diocese and contribute to the development, implementation, monitoring and evaluation of Diocesan Policies and procedures.
 3. To represent the Bishop and Diocese at provincial led meetings and events as requested
 4. To participate in diocesan appointment procedures for vacancies
 5. To contribute to the financial and organisational management of the diocese through involvement with appropriate committees, helping to set priorities, aiding the process of inspiring and communicating vision.

Archdeaconry

 1. To organise regular meetings of the Synod in collaboration with the Area Dean.
 2. To oversee the priorities and work of the Area Dean and the Synod.
 3. To ensure that all clergy, licenced ministers, and Churchwardens are aware of new or changing developments within the Diocese and archdeaconry and to support the Area Dean in implementation
 4. To work closely with the Area Dean and lay Synod Chair in training, supporting, and maintaining pastoral care of clergy and lay leaders.
 5. To assist the Bishops in the appointment of Area Deans and Ministry Area Leaders.

Ministry Areas

 1. To enable Ministry Areas and their leaders to flourish in leading excellent worship, growing the Church and in loving the world.
 2. To ensure that Ministry Areas comply with the law governing the administration of the electoral roll and with all areas of governance and kindness.
 3. To act as President of the Archdeacon’s Court in deciding disputes concerning the electoral roll.
 4. To undertake the functions and administration associated with visitations – Admitting, equipping, and encouraging churchwardens – Ensuring maintenance of inventory and parsonage.
 5. To chair vestry meetings when the office of Area Dean is vacant where necessary.
 6. To advise clergy, Ministry Area Councils and laity on matters concerning the maintenance of the church, churchyard, and church halls.
 7. To facilitate pastoral reorganisation.
 8. To support and guide Ministry Areas during vacancies and during periods of clergy incapacity.
 9. To ensure clergy are aware of terms of office and ensure compliance with the prescribed procedures, including clergy discipline.
 10. To encourage and support clergy in ongoing ministerial development through training and mentoring.

Ministry

 1. To participate in the life, mission and ministry of the Ministry Areas of the Synod and Diocese.
 2. To be a member of the Cathedral Chapter encouraging participation and collegiality from all.