minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
Y Groesfan yng Nghadeirlan Bangor / The Crossing at Bangor Cathedral
English

Canon Gweinidogaeth ac Addoli: Disgrifiad o'r rôl

Trosolwg o'r rôl

Mae'r Canon Gweinidogaeth ac Addoli yn gyfrifol am ddatblygu gweinidogaeth ac addoliad yn yr Eglwys Gadeiriol.

Pwrpas penodol y swydd yw gweithio'n agos gyda'r Deon i oruchwylio gweinidogaeth a bywyd beunyddiol yr Eglwys Gadeiriol, gan sicrhau ei fod yn cynnig addoliad a chroeso trawsnewidiol. Yn benodol, bydd y Canon Gweinidogaeth ac Addoli yn gweithio i alluogi'r Eglwys Gadeiriol i ddarparu addoliad a cherddoriaeth o safon, gan ddatblygu ystod, dyfnder a chwmpas yr hyn y mae'r Eglwys Gadeiriol yn ei gynnig mewn addoliad ar y Sul, gweddi ddyddiol ac mewn dathliadau esgobaethol a dinesig.

Yn ogystal â'r breintiau a ddaw gyda'r rôl, mae disgwyl y bydd y Canon Gweinidogaeth ac Addoli, fel gyda phob aelod o'r tîm, yn cymryd rhan ym mhob lefel o fywyd a gwaith yr Eglwys Gadeiriol, sy'n cynnwys gwasanaethu yn ogystal ag arwain. Mae'r Eglwys Gadeiriol yn rhan o Ardal Weinidogaeth, ac ar adegau bydd angen cefnogi'r weinidogaeth yn y ddwy eglwys ddinesig.

Bydd angen i'r person a benodir i gyflawni'r briff arwyddocaol hwn fod yn egnïol, dychmygus a gwydn; rhywun sydd yn hoff o addoliad a cherddoriaeth ac a fydd yn canfod cynhaliaeth ym mhatrwm gweddi'r Eglwys Gadeiriol; yn offeiriad sydd wedi bod mewn gweinidogaeth ordeiniedig amser llawn am o leiaf chwe blynedd, yn meddu ar sgiliau trefniadol enghreifftiol, ac wedi eu galw i arddel rôl arweinyddiaeth ddirprwyedig wrth ddatblygu bywyd yr Eglwys Gadeiriol; cyfathrebwr ardderchog; a rhywun sy'n ffynnu mewn amgylchedd cymhleth, anodd ac yn mwynhau gweithio mewn tîm amlddisgyblaeth.

Mae angen medru’r Gymraeg ar gyfer y rôl hon, a byddai bod yn rhugl yn ddymunol. Byddem yn cefnogi ymgeisydd a fyddai'n fodlon gwella eu gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae adnoddau esgobaethol i alluogi hyn.

Y Deon sy'n gyfrifol am y Gadeirlan yn y pen draw, ac mae'n Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth, ond mae gan bob aelod o'r tîm gylch gorchwyl a lefel o ymreolaeth o fewn hyn. Disgwylir i holl aelodau'r tîm gydweithio a mynychu cyfarfodydd tîm rheolaidd, cyfarfodydd un i un gyda'r Deon ac i ymgymryd ag arfarniadau blynyddol. Mae'r Canon Gweinidogaeth ac Addoli yn uniongyrchol atebol i ac yn cael ei oruchwylio gan y Deon.

Prif ddyletswyddau

 • Bod yn ymroddedig i weddi ddyddiol yn yr Eglwys Gadeiriol ac i rannu'n llawn mewn addoliad cyhoeddus.
 • I fynychu a chymryd rhan lawn mewn cyfarfodydd misol a chyfarfodydd chwarterol penaethiaid adrannau.
 • I gwrdd â'r Deon ar sail 1: 1 bob wythnos.
 • Mynychu cyfarfodydd cynulleidfaol yr Eglwys Gadeiriol a Chyngor yr Ardal Weinidogaeth.
 • Cynorthwyo i greu a bod yn eiriolwr ar ran Cynllun Strategol y Gadeirlan ac ymrwymo i'w ddatblygiad a'i arddel.
 • I reoli / goruchwylio aelodau cyflogedig yr Adran Gerdd, yr Ofalyddion a'r gofalwr, y caplaniaid gwirfoddol, y tîm siop, y stiwardiaid yn ystod y dydd a'r caplaniaid, gan gynnwys goruchwylio hyfforddiant a sicrhau bod rheoliadau Iechyd a Diogelwch yn cael eu cadw / arddel.
 • Bod yn gydweithiwr ffyddlon a chefnogol sy'n parchu cyfrinachedd.
 • I ffurfio rhan annatod o'r tîm staff pwrpasol bach sy'n gyfrifol am redeg yr Eglwys Gadeiriol o ddydd i ddydd.
 • I ddilyn polisïau a gweithdrefnau'r Eglwys Gadeiriol, gan roi sylw arbennig i ofynion diogelu ac i ymgymryd â'r hyfforddiant angenrheidiol.
 • Cynnig croeso mewn cyngherddau neu ddigwyddiadau, cefnogi cydweithwyr wrth drefnu a gosod yr Eglwys Gadeiriol ar gyfer digwyddiadau a helpu gwirfoddolwyr a grwpiau ymweld.
 • Cefnogi gwaith swyddfa'r Eglwys Gadeiriol trwy ddelio'n brydlon ac yn gwrtais gydag ymholiadau a galwadau ffôn.
 • I drin pawb â pharch ac urddas yn y gweithle.

Addoli Duw

 • Cydweithio ag eraill wrth gynllunio, paratoi a goruchwylio gwasanaethau'r Eglwys Gadeiriol, gan gynnwys gwasanaethau dyddiol, wythnosol ac arbennig.
 • Sicrhau bod yr holl weinyddiaeth angenrheidiol, gan gynnwys trefnau gwasanaeth, rotas a darlleniadau yn cael eu cyflwyno gyda safon uchel o gywirdeb ac mewn da bryd.
 • Sicrhau bod holl bolisïau'r Gadeirlan, gan gynnwys diogelu, yn cael eu gweithredu gan yr Adran Gwrdd, y tîm gwasanaethu, y gwirfoddolwyr a’r caplaniaid yn ystod yr wythnos.
 • Cynnal banc o ddeunydd litwrgaidd i'w ddefnyddio yn addoliad yr Eglwys Gadeiriol ac ar gyfer cynllunio gwasanaethau arbennig.
 • I rannu gyda chydweithwyr yng ngwaith bugeiliol yr Eglwys Gadeiriol gan gynnwys gwasanaethau achlysurol, a datblygu a goruchwylio gwaith y tîm gofal bugeiliol.
 • Goruchwylio hyfforddiant a datblygiad aelodau cymuned yr Eglwys Gadeiriol mewn addoliad a gofal bugeiliol megis darllen, arwain ymbiliau, iacháu a thîm gofal bugeiliol, gan alluogi talentau cynulleidfa amrywiol y Gadeirlan i ffynnu.
 • Gweithio gyda'r Adran Gerdd i ddatblygu rhaglen gerddorol ehangach yr Eglwys Gadeiriol a datblygu allgymorth corawl, a pherthynas barhaus â chorau ymweld.
 • Cynnig cefnogaeth fugeiliol, ysbrydol ac addysgol i'r coristwyr a'u teuluoedd, gan gynnwys bedydd a pharatoi ar gyfer conffyrmasiwn.
 • Cysylltu â swyddfa'r Esgob ynghylch yr holl wasanaethau lle mae'r Esgob yn bresennol.
 • Cymryd rhan yn y cylch o arwaid addoliad a phregethu blaenllaw yn y ddwy eglwys ddinesig.

Tyfu’r Eglwys

 • Pregethu a addysgu yn yr Eglwys Gadeiriol.
 • Cydweithio gyda chydweithwyr wrth gynllunio, paratoi a chyflwyno gwasanaethau a gynlluniwyd i wella allgymorth yr Eglwys Gadeiriol.
 • I rannu mewn cynnig cefnogaeth fugeiliol, ysbrydol ac addysgol i aelodau'r gynulleidfa.
 • I feithrin ffydd y côr ac aelodau'r gynulleidfa.

Caru’r byd

 • Datblygu litwrgïau newydd i alluogi addoliad yr Eglwys Gadeiriol i adlewyrchu natur amrywiol y rhanbarth amlddiwylliannol hon.
 • Gweithio gyda'r Deon a chydweithwyr i sefydlu a chynnal perthynas dda â sefydliadau dinesig a gweithio gyda nhw i annog a chynllunio gwasanaethau a choffadau arbennig i'w cynnal yn yr Eglwys Gadeiriol.
 • Datblygu rôl y Gadeirlan fel man lletygarwch a chroeso
 • Goruchwylio archebion y rhai sy'n defnyddio'r Eglwys Gadeiriol fel gofod ar gyfer digwyddiadau a gwasanaethau, gan gyfarfod â sefydliadau a grwpiau, gan lenwi ffurflenni archebu gyda nhw, a chydweithio gyda'r tîm cymorth gweinyddol rhan-amser ac aelodau o dîm y Gadeirlan.
 • Datblygu rôl y Gadeirlan fel man pererindod, croeso ac addysg.

Ymgymryd â dyletswyddau eraill y gofynnir amdanynt yn rhesymol.

Manyleb person

Cymwysterau

 • Wedi bod yn offeiriad am o leiaf chwe blynedd.
 • Bydd gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) uwch yn orfodol.

Profiad a gwybodaeth

 • Gwybodaeth litwrgaidd ardderchog a phrofiad helaeth o drefnu ac arwain addoli.
 • Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'r traddodiad corawl Anglicanaidd, yn ogystal â phrofiad o arddulliau litwrgaidd a cherddorol eraill.
 • Profiad o weithio mewn tîm.
 • Gwerthfawrogiad o bwysigrwydd rôl gwirfoddolwyr.
 • Profiad o weinidogaeth mewn lleoliad trefol.
 • Profiad o feithrin oedolion a phlant mewn ffydd.

Sgiliau a galluoedd

 • Angerdd am yr iaith Gymraeg.
 • Sgiliau ardderchog rhyngbersonol ac o weithio mewn tîm, a gyda'r gallu i greu cydberthynas ag ystod amrywiol o bobl.
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ardderchog.
 • Llygad da am fanylion wrth brawf darllen testunau.
 • TG sy'n cynnwys bod yn gyfarwydd â Microsoft Office, a'r gallu i fformatio testun a cherddoriaeth, neu'r parodrwydd i ddysgu.
 • Llythrennedd cerddorol a'r gallu i ganu.
 • Y gallu i gynllunio'n rhagweithiol, gweithio i derfynau amser caeth a chyda sgiliau personol da wrth reoli amser a thasgau.
 • Yn ddiwinyddol abl, â’r gallu i bregethu ac addysgu i safon uchel ac i hyfforddi eraill yn effeithiol.
 • Y gallu i gymryd cyfrifoldeb dros a datrys materion mewn modd empathig.
 • Yn egnïol ac yn gallu trin llwyth gwaith cymhleth a thrwm.
 • Yn meddu sgiliau arweinyddiaeth strategol a rheoli llinell.

Nodweddion personol

 • Person o ffydd fywiog, dwfn a myfyriol.
 • “Person pobl”, sy'n mwynhau gweithio mewn tîm.
 • Person sydd wedi ymrwymo i weinidogaeth a cenhadaeth
 • Person sy'n wydn a phwy fydd yn mwynhau chyflymder bywyd a gwaith mewn Eglwys Gadeiriol drefol.
 • Person â synnwyr digrifwch ac nad yw'n cymryd eu hunain yn rhy o ddifrif.
Cymraeg

Canon for Ministry & Worship: A description of the role

Overview of the role

The Canon for Ministry & Worship has responsibility for developing the Cathedral's ministry and worship.

The specific purpose of the post is to work closely with the Dean to oversee the daily ministry and life of the Cathedral, ensuring that it is a place of transforming worship and welcome. In particular, the Canon for Ministry & Worship will work to enable the Cathedral to provide outstanding worship and music, developing the range, depth and scope of what the Cathedral offers in Sunday worship, daily prayer and at major diocesan and civic celebrations.

As well as the privileges that come with the role, there is an expectation that, as with all team members, the Canon for Ministry & Worship will participate in all levels of Cathedral life and work, which involves service as well as leadership. The Cathedral sits within a Ministry Area, and on occasion there may also be the need to support the ministry within the two city churches.

The person appointed to fulfil this significant brief will need to be energetic, imaginative and resilient; someone with a flair for worship and music and who will be sustained by the Cathedral's pattern of prayer; a priest who has been in full time ordained ministry for at least six years, has exemplary organizational skills, and is called to take a delegated leadership role in developing the life of the Cathedral; an excellent communicator; and someone who thrives in a complex, demanding environment and enjoys working in a multidisciplinary team.

Welsh is necessary for this role and fluency is desirable. We would support a candidate who would be willing to improve their ability to communicate through the medium of Welsh and there are diocesan resources to enable this.

The Dean holds ultimate responsibility for the Cathedral and is the Ministry Area Leader, but each member of the team has an area of responsibility and a level of autonomy within this. There is an expectation for all team members to work collaboratively and to attend and contribute to regular team meetings, one to one meetings with the Dean and to undertake annual appraisals. The Canon for Ministry & Worship is directly responsible to and supervised by the Dean.

Main duties

 • To be committed to the daily offices in the Cathedral and to share fully in public worship.
 • To attend and fully participate in monthly team and quarterly heads of department meetings.
 • To meet with the Dean on a 1:1 basis each week.
 • To attend the Cathedral congregational meetings and the Ministry Area Council.
 • To assist in the creation of and be an advocate for the Cathedral Strategic Plan and be committed to its development and delivery.
 • To line manage / supervise the employed members of the Music Department, the Vergers and caretaker, the volunteer chaplains, the shop team, the weekday stewards and the chaplains, including by overseeing training and ensuring adherence to Health and Safety regulations
 • To be a loyal and supportive colleague respecting confidentiality.
 • To form an integral part of the small dedicated staff team responsible for the day-to-day running of the Cathedral.
 • To follow the policies and procedures of the Cathedral, paying particular attention to the requirements of the safeguarding policy and to undertake the required training.
 • To offer a welcome at some concerts or events, support colleagues in setting up the Cathedral for events and help volunteers and visiting groups.
 • To support the work of the Cathedral office by dealing promptly and courteously with enquiries and telephone calls.
 • To treat everyone with respect and dignity in the workplace.

Worshipping God

 • To collaborate with others in planning, preparing and overseeing the Cathedral’s services including daily, weekly and special services.
 • To ensure that all necessary administration including orders of service, rotas and readings are delivered with a high standard of accuracy and in good time.
 • To ensure that all Cathedral policies, including safeguarding, are implemented in the Music Department, the serving team, volunteer and weekday chaplains.
 • To maintain a bank of liturgical material for use in Cathedral worship and for the planning of special services.
 • To share with colleagues in the pastoral work of the Cathedral including occasional offices, and to develop and oversee the work of a pastoral care team.
 • To oversee the training and support of members of the Cathedral community in worship and pastoral ministries such as reading, leading intercessions, healing and pastoral care team, enabling the gifts of the Cathedral’s diverse congregation to flourish.
 • To work with the Music Department in developing the wider musical programme of the Cathedral and developing choral outreach, and ongoing relationships with visiting choirs.
 • To offer pastoral, spiritual and educational support to the choristers and their families, including baptism and confirmation preparation.
 • To liaise with the Bishop’s office over all services at which the Bishop is present.
 • To participate in the rotation of leading worship and preaching in the two city churches.

Growing the Church

 • To preach and teach within the Cathedral.
 • To collaborate with colleagues in the planning, preparation and delivery of services designed to enhance the outreach of the Cathedral.
 • To share in offering pastoral, spiritual and educational support to members of the congregation.
 • To nurture the faith of the choir and members of the congregation.

Loving the world

 • To develop new liturgies to enable the worship of the Cathedral to reflect more fully the diverse nature of this global and multicultural city region.
 • To work with the Dean and colleagues in establishing and maintaining good relationship with city institutions and to work with them to encourage and plan special services and commemorations to be held in the Cathedral.
 • To develop the Cathedral’s role as a place of hospitality and welcome
 • To oversee the bookings of those who use the Cathedral as a place for events and services, meeting with organizations and groups, filling out booking forms with them, and working in collaboration with the part-time administrative support team and members of the Cathedral team.
 • To develop the Cathedral’s role as a place of pilgrimage, welcome and education.

To undertake as requested other duties as might reasonably be expected. 

Person specification

Qualifications

 • To have been in priest’s orders for at least six years.
 • An enhanced Disclosure and Barring (DBS) check will be mandatory.

Experience and knowledge

 • Excellent liturgical knowledge and a wide experience of organising and leading worship.
 • An understanding and appreciation of the Anglican choral tradition, as well as experience of other liturgical and musical styles.
 • Experience of team working.
 • An appreciation of the importance of the role of volunteers.
 • Experience of ministry in an urban setting.
 • Experience of nurturing adults and children in faith.

Skills and abilities

 • Passion for the Welsh language.
 • Excellent team working and interpersonal skills with the ability to build rapport with a diverse range of people.
 • Excellent verbal and written communication skills.
 • A good eye for detail when proof reading texts.
 • IT literate including a good familiarity with Microsoft Office, and the ability to format both text and music, or the willingness to learn.
 • Musical literacy and the ability to sing.
 • Ability to plan proactively, work to strict deadlines and with good personal time and task management skills.
 • Theologically able with the ability to preach and teach to a high standard and to train others effectively.
 • Ability to take responsibility for and resolve issues in an empathic manner.
 • Energetic and capable of handling a complex and demanding workload.
 • To be capable of strategic leadership and line manage others.

Personal qualities

 • A person of lively, deep and reflective faith.
 • A people person, who enjoys working in a team.
 • A person who is committed to ministry and mission
 • A person who is resilient and who will enjoy the rapid and demanding pace of life and work in and urban Cathedral.
 • A person with a sense of humour and who doesn’t take themselves too seriously.