minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
Y Groesfan yng Nghadeirlan Bangor / The Crossing at Bangor Cathedral
English

Canon Gweinidogaeth ac Addoli: Cyd-destun y rôl

Stryd Fawr Bangor / Bangor High Street

Bro Deiniol a Dinas Bangor

Mae dinas Bangor yn lle cyffrous a llawn berw i fyw a gweithio ynddi. Wedi ei gosod rhwng mynyddoedd a môr, mae harddwch yr amgylchedd naturiol yn darparu’r gefnlen ar gyfer cymuned, sy’n meddu ar dreftadaeth a diwylliant cyfoethog. Mae’r boblogaeth fechan o ychydig dros 18,000 o bobl yn cael ei chwyddo bob blwyddyn gan 11,000 o fyfyrwyr. Mae Prifysgol Bangor wrth galon bywyd y ddinas a’i thwf fel canolfan o ardderchowgrwydd academaidd ac mae ymchwil wedi cyfrannu mewn cymaint o ffyrdd cadarnhaol at yr economi, diwylliant, darpariaeth hamdden ac iechyd yn y ddinas. Mae darparu chwarter diwylliannol (gyda’r Gadeirlan yn gnewyllyn iddo) ac agor Pontio yn 2015 (canolfan gelfyddydau a newyddbethau newydd sbon) yn ddatblygiad newydd, i’w groesawu’n arbennig a ddethlir gan y ddinas.

Mae Esgobaeth Bangor yn gyffrous ynghylch ei gweinidogaeth i’w phrif ddinas ac mae yn yr ychydig o flynyddoedd diwethaf wedi meddwl drwy sut orau y gallai ei threfnu ei hun i fod yn effeithiol yng nghyd-destun yr unfed ganrif ar hugain. Mae hanes y weinidogaeth Anglicanaidd i’r ddinas yn gymhleth. Tan ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, cafodd ei gwasanaethu yn ei chyfanrwydd gan y Gadeirlan. Rhwng 1866 a 1957 adeiladwyd chwe man addoli arall i wasanaethu poblogaeth a oedd yn tyfu a chymuned o fyfyrwyr o fewn y ddinas. Ers y cyfnod o adeiladu eglwysig yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae gweinidogaeth Anglicanaidd yn y ddinas wedi ei threfnu mewn llawer o ffyrdd amrywiol. Yn fwyaf diweddar, bu’r Gadeirlan yn ganolbwynt gweinidogaeth esgobaethol a dinesig yng nghanolfan y ddinas tra bu eglwysi’r ddinas yn rhan o fywoliaeth reithorol (annibynnol oddi ar y Gadeirlan) a gwasanaethwyd y brifysgol gan gaplan llawn amser wedi ei leoli yn y Gaplaniaeth Anglicanaidd.

Yn 2012, cyhoeddwyd dau adroddiad sylweddol sydd wedi peri newid sylweddol yn y ddinas. Ymhlith llawer o argymhellion, roedd Arolwg yr Eglwys yng Nghymru yn dadlau dros sefydlu Ardaloedd Gweinidogaeth. Yn ychwanegol at yr adroddiad taleithiol, comisiynodd Esgob Bangor Ofwy Bywoliaeth Reithorol Bangor, a wnaeth 16 o argymhellion perthynol i drefnu gweinidogaeth ym Mangor. Wrth galon yr adroddiad hwn roedd ymdrech i ganolbwyntio mwy ar genhadaeth yr eglwys yn y ddinas a gwneud hynny drwy gyfuno’r tair agwedd ar y weinidogaeth (Cadeirlan, Plwyf a Phrifysgol) i’w gwasanaethu gan dîm unedig. Mae argymhellion craidd yr adroddiad hwn wedi eu gweithredu ac mae Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol yn awr yn un o 27 o Ardaloedd Gweinidogaeth yr esgobaeth

Mae bodolaeth y Gadeirlan yn ei chanol yn gwneud Bro Deiniol yn wahanol i’r Ardaloedd Gweinidogaeth eraill yn yr Esgobaeth; ond yn ei hanfod mae’n gweithredu mewn ffordd gyffelyb. Mae ganddi Dîm yr Ardal Weinidogaeth (sy’n cynnwys clerigion a gweinidogion lleyg trwyddedig) sy’n gwasanaethu’r ddinas gyfan; Cyngor yr Ardal Gweinidogaeth (wedi ei ffurfio o gynrychiolwyr o bob un o’r eglwysi ac wedi ei ffurfio’n gyfreithiol yn Gyngor Plwyf Eglwysig) sy’n gyfrifol am genhadaeth yr eglwys yn y ddinas ac am weithredu strategaeth yr esgobaeth; y Cyfarfodydd Cynulleidfaol sy’n gyrff anetholedig sy’n cydlynu’r bywyd dydd i ddydd ym mhob un o gymunedau’r eglwys. Mae’r Gadeirlan (fel Eglwys Gadeiriol yr esgobaeth) yn cael ei llywodraethu gan Gabidwl y Gadeirlan yn unol â Chyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru ac yn arbennig Gynllun Cadeirlan Bangor a gynhwysir o’i mewn. Ar hyn o bryd ymgymerir â gwaith yn yr Eglwys yng Nghymru i edrych ar lywodraethu Cadeirlannau.

Bwriedir y bydd y Gadeirlan a’r Ardal Weinidogaeth yn cael eu staffio gan dri offeiriad llawn amser. Mae’r Deon ac Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth yn goruchwylio’r Gadeirlan, yr Ardal Weinidogaeth a’r Gaplaniaeth. Sefydlwyd Kathy Jones yn Ddeon ym mis Ionawr 2016. Mae gan y Ficer ar y Cyd gyfrifoleb arbennig am weinidogaeth y ddwy eglwys ddinesig. Rydym yn awr am apwyntio trydydd aelod y tîm. Bu i ni’n ddiweddar apwyntio Caplan i feithrin model newydd of Gaplaniaeth i Brifysgol Bangor fel rhan o Dîm yr Ardal Weinidogaeth. Yn ogystal â’r staff llawn-amser, ceir Caplan Stryd Fawr Anrhydeddus, dau Ddarllenydd lleyg trwyddedig a chydlynydd gofal bugeiliol. Mae gan Ysbyty Gwynedd ei chaplan Anglicanaidd llawn amser ei hun.

Gwasanaeth Ordeinio 2018 yn y Gadeirlan / The 2018 Ordination Service at the Cathedral

Hanes y Gadeirlan

Cadeirlan Bangor yw un o’r safleoedd Cristnogol hynaf yn y Deyrnas Unedig. Sylfaenwyd hi gan Deiniol oddeutu 525 cyn ei gysegru’n Esgob oddeutu 546. Ychydig a wyddom am Deiniol. Roedd yn ddyn o enedigaeth uchelwrol ac addysgwyd ef yng Nghymru, gyda dynion ifainc breintiedig eraill yn cynnwys Maelgwyn, mab brenin Gwynedd. Credir bod Maelgwyn wedi rhoi’r tir i Deiniol lle’r adeiladodd ei eglwys a’i fynachlog a’u hamgylchynu gyda ffens bangorwaith o ba un y deillia’r enw ‘Bangor’ (mae’r enw Bangor, pan ddefnyddir yn enw cyffredin, yn dynodi ‘rhan rwymedig o ffens bangorwaith’). Bu farw Deiniol yn 572.

Ychydig sy’n wybyddus am yr eglwys ym Mangor yn ystod y blynyddoedd dilynol. Gwyddom bod adeilad wedi ei ddinistrio gan y Llychlynwyr yn 1073 ac a ailadeiladwyd yn ddilynol gan yr Esgob Dafydd (1120-39). Darn hynaf yr adeilad presennol yw bwtres yn wal Dde Orllewinol y Tŷ Offeiriad presennol sy’n dyddio o’r cyfnod hwn. Credir bod hwn yn nodi pen dwyreiniol y gadeirlan Normanaidd . Mae modd bod Cadeirlan yr Esgob Dafydd wedi ei dinistrio pan losgodd dynion y Brenin John Fangor yn 1210.

Yn 1267, ailadeiladodd ac ymestynnodd yr Esgob Anian I y Gadeirlan tua’r dwyrain; gan adeiladu seintwar ac ymhelaethu transept y de. Ymestynnodd ei olynydd, Anian II, dransept y gogledd yn gapel i Sant Ioan yr Efengylydd a Sant Ioan Fedyddiwr, ychwanegodd glwysgor a festri ar ochr ogleddol y seintwar, a bu iddo balmantu’r gangell gyda theils. Yn 1309 llosgwyd y tŵr canol. Yn y bedwaredd ganrif ar ddeg , estynnwyd y Gadeirlan tua’r gorllewin er iddi ddioddef eto o dan wrthryfel Owain Glyndwr. Yr adferiadau dilynol gan y Deon Richard Kyffin (1480-1502) a’r Esgob Skevington (1509-33) a wnaeth y cyfraniad mwyaf i’r adeiladwaith a welwn heddiw’n cynnwys corff chwe chilfach yr eglwys a’r tŵr gorllewinol. Ddechrau’r 18fed ganrif estynnwyd ystafell y glwysgor a’r festri i’r gogledd o’r seintwar ac adeiladwyd llyfrgell uwch eu pennau.

Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gyda’r cynnydd mewn poblogaeth ym Mangor, gwnaed nifer o ymdrechion i gynyddu capasiti seddau yn yr adeilad. Disgrifiodd Syr George Gilbert Scott y gwaith fel “y ffigiaris mwyaf melltigedig a ddygodd warth ar Eglwys erioed”. Cyflogwyd ef yn ddilynol i adfer y Gadeirlan “mewn arddull o’r math a ddynodir gan dameidiau sydd ar ôl”. Roedd ei waith yn cynnwys prif adferiad o’r cwîr, y transeptau a’r glwysgor; ymdrech i ailadeiladu ffenestri transept dyddiau Anian; adfer y bwtresi ar y pen deheuol a dwyreiniol; ailagor y bwâu o’r eiliau i’r transeptau a’r defnydd o weddillion y teils canoloesol a ddarganfuwyd o dan y lloriau i gynllunio teils llawr newydd ar gyfer y gangell a chapel y forwyn. Bwriadai adeiladu tŵr canolog uchel a meindwr ond nid oedd arian ar gyfer hynny. Cwblhawyd rhan uchaf y tŵr yn 1966.

Mae Cadeirlan Bangor yn sacrament o bresenoldeb parhaus y gymuned Gristnogol yng Ngogledd Orllewin Cymru, wedi ymgasglu o amgylch ei Hesgob, am y 1,500 mlynedd ddiwethaf. Mae’n cynnwys o fewn ei waliau dreftadaeth sy’n tystiolaethu i’r rhai sydd wedi ffurfio eglwys a chymdeithas yn y rhan hon o Gymru ers dyfodiad yr efengyl Gristnogol yn yr ardal yn ôl yn y 6ed ganrif.

Croesawu ymwelwyr o'n hesgobaeth gyswllt Wyddeleg yn y Gadeirlan / Welcoming visitors from our Irish link diocese at the Cathedral

Bywyd cyfoes y Gadeirlan

Mae addoliad y Gadeirlan wedi ei hybu’n fawr yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, yn arbennig drwy ddatblygiad cerddoriaeth. Mae Cyfarwyddwr Cerdd newydd wedi gweithio’n galed i recriwtio’r côr ac wedi cynyddu nifer y bechgyn yn y côr, wedi sefydlu côr Genethod newydd, a, thrwy gysylltiadau newydd â’r Brifysgol ac yn arbennig ei Hadran Gerdd, wedi recriwtio nifer o glercod lleyg. Mae safon y gerddoriaeth wedi codi’n sylweddol yn y tair blynedd a aeth heibio ac mae’r Pencantor ar hyn o bryd yn ceisio adeiladu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol ac yn sicrhau adnoddi parhaus ar gyfer cerddoriaeth y Gadeirlan.

Cymuned y Gadeirlan yw ei hadnodd mwyaf. Ceir nifer fawr o bwyllgorau, sefydliadau ac unigolion sy’n trefnu ac yn ymgymryd â gwahanol agweddau ar weinidogaeth y Gadeirlan ar sail dydd i ddydd. Mae’r rhain yn cynnwys Gweinyddwyr y Gadeirlan, y Siop Lyfrau, Caplaniaid Cysylltiedig y Gadeirlan, Glanhawyr y Gadeirlan, Stiwardiaid a Chroesaw-wyr, Digwyddiadau Cadeirlan Bangor, Cyfeillion Cadeirlan Bangor, Banc Bwyd, Partneriaeth y Gadeirlan, Urdd Blodau, Undeb y Mamau, Grŵp Ymgynghori Adeiladwaith, Grŵp Cynghori Ariannol a Grŵp Archwilio Ffydd.

Mae cenhadaeth y Gadeirlan i’r ddinas wedi cynyddu’n sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd diweddar yn arbennig drwy ddatblygu’r Banc Bwyd. Ceir ar hyn o bryd 25 o wirfoddolwyr yn fras sy’n cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth wythnosol i nifer gynyddol o bobl o’r ddinas a thu draw sydd angen cymorth y Banc Bwyd i ddarparu bwyd dyddiol.

Mae trefniadau staffio yn y Gadeirlan wedi newid yn sylweddol yn yr ychydig fisoedd diwethaf, gyda chefnogoaeth weinyddol yn cael i ddarparu o’r tîm esgobaethol canolog. Roeddem wrth ein bodd yn penodi Simon Malam o Donald Insall Architects, Caer fel Pensaer newydd ein Cadeirlan yn ddiweddar. Yn ychwanegol, rydym ar hyn o bryd yn cyflogi Cyfarwyddwr Cerdd rhan-amser, Organydd rhan-amser, Gofalwr rhan-amser a dau Ofalydd rhan-amser. 

Cymraeg

Canon for Ministry & Worship: The context for the role

Pier Bangor / Bangor pier

Bro Deiniol and the City of Bangor

The city of Bangor is an exciting and vibrant place to live and work. Lodged between mountains and sea, the beauty of the natural environment provides the backdrop for a community, which boasts a rich heritage and culture. The small population of just over 18,000 people is considerably augmented each year by 11,000 students. Bangor University is at the heart of city life and its growth as a centre of academic excellence and research has contributed in so many positive ways to the economy, culture, leisure and health provision in the city. The development of a cultural quarter (with the Cathedral at its heart) and the opening of Pontio in 2015 (a brand new arts and innovation centre) is a particularly welcome new development which the city celebrates.

The Diocese of Bangor is excited about ministry to its capital city and has in the last few years thought through how best it might organise itself to be effective in a 21st century context. The history of Anglican ministry to the city is complex. Until the mid 19th century, it was served in its entirety by the Cathedral. Between 1866 and 1957 another six places of worship were built to serve a growing population and a new student community within the city. Since the period of church building in the 19th century, Anglican ministry in the city has been organised in many and varied ways. Most recently, the Cathedral has been a focus of diocesan and civic ministry at the city centre whilst the city churches have been part of a rectorial benefice (independent from the Cathedral) and the University has been served by a full time chaplain based at the Anglican Chaplaincy.

In 2012, two significant reports were published which have affected considerable change in the city. Amongst many recommendations, the Church in Wales Review advocated the establishment of Ministry Areas. In addition to this provincial report, the Bishop of Bangor commissioned a Visitiation of the Rectorial Benefice of Bangor, which made 16 recommendations pertaining to the organisation of ministry in Bangor. At the heart of this report was an attempt to be more focussed on the mission of the church in the city and to do so through integration of the three aspects of ministry (Cathedral, Parish and University) to be served by a united team. The core recommendations of this report have been implemented and the Ministry Area of Bro Deiniol is now one of the 27 Ministry Areas of the diocese.

The existence of the Cathedral at its heart makes Bro Deiniol different from the other Ministry Areas in the Diocese but in essence it operates in a similar way. It has a Ministry Area Team (which consists of clergy and licensed lay ministers) which serves the whole city; a Ministry Area Council (made up of representatives from each of the churches and legally constituted as the Parochial Church Council) which is responsible for the church’s mission in the city and for implementation of diocesan strategy; and Congregational Meetings which are non elected bodies which co-ordinate the day to day life in each one of the church communities. The Cathedral (as the Cathedral Church of the diocese) is governed by the Cathedral Chapter in accordance with the Constitution of the Church in Wales and particularly the Bangor Cathedral Scheme contained within it. At present there is some work being undertaken in the Church in Wales to look at the governance of Cathedrals.

It is intended that the Cathedral and Ministry Area will be staffed by three full time priests. The Dean and Ministry Area Leader has oversight over the Cathedral, Ministry Area and Chaplaincy. Kathy Jones was installed as Dean in January 2016. The Associate Vicar has a particular responsibility for the two city churches. We are now looking to appoint the third member of the team. We have recently appointed a Chaplain to develop a new model of Chaplaincy to Bangor University as part of the Ministry Area Team. In addition to full time staff, there is a Non-Stipendiary High Street Chaplain, two licensed lay Readers and a co-ordinator of pastoral care. Ysbyty Gwynedd has its own full time Anglican chaplain.

Diwrnod Gadawyr Ysgol 2018 yn y Gadeirlan / The 2018 School Leavers Day at the Cathedral

The Cathedral's history

Bangor Cathedral is one of the oldest Christian sites in the United Kingdom. It was founded by Deiniol in approximately 525 before his consecration as Bishop in about 546. We know little about Deiniol. He was a man of noble birth and educated in Wales, with other privileged young men including Maelgwyn, son of the King of Gwynedd. It is thought that Maelgwyn gave Deiniol the land on which he built his church and monastery and surrounded it with a wattle fence from which ‘Bangor’ derived its name (the name Bangor, when used as a common noun, denotes ‘the binding part of a wattle fence’). Deiniol died in 572.

Little is known about the church in Bangor during the succeeding years. We know that a building was destroyed by the Vikings in 1073 and subsequently rebuilt by Bishop David (1120-39). The oldest part of the current structure is a buttress in the south West wall of the current Presbytery which dates from this period. This is thought to mark the eastern end of the Norman cathedral. It may be that Bishop David’s cathedral was destroyed when King John’s men burnt Bangor in 1210.

In 1267, Bishop Anian I rebuilt and extended the Cathedral eastwards; building a presbytery and enlarging the south transept. His successor, Anian II, extended the north transept as a chapel to St John the Evangelist and St John the Baptist, added a chapter house and vestry on the north side of the presbytery, and paved the chancel with tiles. In 1309 the central tower was burnt down. In the 14th century, the Cathedral was extended westward although suffered again under the rebellion of Owain Glyndwr. It was the subsequent restorations by Dean Richard Kyffin (1480-1502) and Bishop Skevington (1509-33) that made the biggest contribution to the fabric that we see today including the six bay nave and the west tower. Early in the 18th century the chapter room and vestry north of the presbytery were extended and a library built above.

During the 19th century, with the increase of population in Bangor, several attempts were made to increase seating capacity in the building. Sir George Gilbert Scott described the work as “the most execrable gimcrack that ever disgraced a Church”. He was subsequently employed to restore the Cathedral “in such style as is indicated by remaining fragments”. His work included a major restoration of the quire, transepts and chapter house; an attempt to reconstruct the transept windows of Anian’s day; a restoration of the buttresses on the south and east end; a reopening of the arches from the aisles to the transepts and use of the remains of medieval tiles found under the floors to design new floor tiles for the chancel and lady chapel. He intended to build a lofty central tower and spire but there was no money for this. The upper part of the tower was completed in 1966.

Bangor Cathedral is a sacrament of the continuing presence of a Christian community in North West Wales, gathered around its bishop, for the last 1,500 years. It contains within its walls a heritage that testifies to those who have shaped church and society in this part of Wales since the advent of the Christian gospel in the area back in the 6th century.

Gosber yn y Gadeirlan / Evensong at the Cathedral

The contemporary life of the Cathedral

The worship of the Cathedral has been greatly enhanced in the past few years, particularly through the development of music. A new Director of Music has worked hard to recruit to the choir and has increased the number of boy choristers, established a new Girl’s choir, and, through new links with the University and particularly its Department of Music, has recruited a number of lay clerks. The standard of music has increased considerably in the past three years and the Precentor is currently seeking to build a vision for the future and secure ongoing resourcing for Cathedral music.

The cathedral community is its greatest resource. There are a large number of committees, organisations and individuals which organise and undertake the various aspects of the Cathedral’s ministry on a day to day basis. These include the Cathedral Servers, the Bookshop, Associate Cathedral Chaplains, Cathedral Cleaners, Stewards and Welcomers, Bangor Cathedral Events, Friends of Bangor Cathedral, Foodbank, Cathedral Partnership, Flower Guild, Mothers’ Union, Fabric Advisory Group, Finance Advisory Group and Exploring Faith Group.

The mission of the Cathedral to the city has increased considerably over the past few years particularly through the development of the Foodbank. There are currently approximately 25 volunteers who help to provide a weekly service to an increasing number of people from the city and beyond who need the assisance of the Foodbank in providing daily food.

The staffing arrangements at the Cathedral have changed considerably in the past few months, with administrative support offered from within the central diocesan staff team. We are currently exploring ways in which the Cathedral and Diocese might work more closely together. As a result, the Cathedral Administrator has become a member of the Diocesan Centre Staff and, following the resignation of the Director of Communications at the Cathedral, this work has been incorporated into the Diocesan Director of Communication’s portfolio. We were delighted recently to appoint Simon Malam of Donald Insall Architects, Chester as our new Cathedral Architect. In addition, we currently employ a part time Director of Music, a part time Organist, a part time Caretaker and two part-time Vergers.