minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


19 Mawrth 2020, Gŵyl Joseff of Nasareth


Annwyl gyfeillion

Pob gras a heddwch i chi.

Rydym yn parhau, ledled yr esgobaeth, i ymateb i'r amgylchiadau anghyffredin hyn yn sgil yr epidemig coronafirws. Rwy'n ymwybodol, i rai ohonom, bod effaith y salwch i’w deimlo ar ein haelwydydd. I bob un ohonom, mae hwn yn gyfnod o ddadleoli, pryder ac ofn, pan aflonyddir neu beryglir yr hyn oedd gynt yn gyfarwydd ac yn gyson. Rydyn ni i gyd wedi dod yn ymwybodol o'n bregusrwydd a'n gwendid – yng ngeiriau'r colect, “na allwn, oherwydd gwendid ein natur, sefyll bob amser yn uniawn.” 

Ond rydyn ni hefyd yn bobl o obaith, goleuni a bywyd. Calonogol yw mai ymateb cymaint ohonom fu troi at Dduw mewn gweddi daer a meithrin cydweithrediad dyfnach â’n gilydd. Rwy'n ddiolchgar iawn am yr holl ofal ac ymroddiad sy'n cael ei ddangos; ac rwy’n parhau i ddal pawb ledled yr esgobaeth yn fy ngweddïau beunyddiol, yn enwedig y rhai sy’n bryderus, mewn poen ac mewn angen, y gallent adnabod cariad ac agosatrwydd Duw.


Cyn rhannu rhywfaint o wybodaeth ymarferol, rwyf eisiau myfyrio ar dri dynameg o’n bywyd Cristnogol a'n gweinidogaeth wrth i ni ddod i delerau â'r sefyllfa bresennol.


1. Cynnal ein gweinidogaeth

Ymateb yn ddoeth i'r salwch a'i sgil-effeithiau niferus yw'r her sy'n ein hwynebu nawr fel esgobaeth. Mae ysfa naturiol a phriodol i wneud pethau newydd ac i lenwi'r gwagle a fydd yn cael ei greu oherwydd bod addoliad cyhoeddus yn dod i ben. Fel y dywedodd Mainc yr Esgobion yn natganiad bugeiliol dydd Mawrth

“Rydym yn glir bod dyletswydd yr Eglwys i lefaru yn enw Duw, a dehongli efengyl iachawdwriaeth yn parhau bob amser ac ym mhob man. Mae’n rheidrwydd i weddïo’n di-baid yn hollbwysig ar yr adeg hon, ac rydym wedi cael ein calonogi dros yr wythnosau diweddar gan y ffyrdd y mae cymunedau eglwysig wedi bod yn galluogi eu haelodau i gynnal bywyd o weddi a defosiwn pan fo ymgynnull i addoli wedi bod yn anodd neu'n amhosibl. Dylai'r ymdrechion hyn barhau a dwysáu.” 

Bydd gennyf fwy i'w ddweud yn fy llythyr nesaf atoch am y ffyrdd yr wyf yn rhagweld y bydd ein gweinidogaeth yn cael ei chynnal a'i datblygu dros y misoedd nesaf. Hoffwn yma gymeradwyo grym gweddi, a phwysigrwydd modelu i bobl ein hesgobaeth fywyd gweinidogol gweddigar a defosiynol.

2. Gofal bugeiliol a graslon

Dyma amser i gynnig cefnogaeth, a bod ochr yn ochr â'r rhai yn ein cymunedau a fydd yn bryderus, mewn poen ac mewn angen. Dylai ein gweinidogaeth fugeiliol fod yn un o foddion gweithredol gras yn ystod yr wythnosau nesaf. Fel y dywedais yn fy neges yn gynharach yr wythnos hon, ac fel yr wyf am bwysleisio i'm cydweithwyr clerigol yma, a gaf eich hannog i ofalu amdanoch eich hun a'ch teuluoedd wrth i chi weinidogaethu i'ch cymunedau, a sicrhau bod eich timau gweinidogaeth yn cymryd yr un gofal. Wrth inni arfer ein gweinidogaeth o ofal bugeiliol ar yr adeg heriol hon, rhaid inni fod yn siŵr ein bod yn rheoli risg, ac yn ymgymryd â'n gweinidogaeth gyda doethineb a gofal.

3. “Mae'r Groes yn gyson tra bo'r byd yn troi”

Ynghanol ein dadleoliad presennol, ac ochr yn ochr â’n gweinidogaeth fugeiliol weithredol, ni ddylem anghofio cymeradwyo grym distawrwydd, unigedd a symlrwydd. Mae gras a nerth i'w cael o dreulio amser gyda Duw mewn llonyddwch ac wrth astudio, gan drochi yn nyfroedd dwfn gweddi, Ysgrythur a myfyrdod. Wrth i ni geisio ymateb i gyd-destun newydd a chyfnewidiol, rydym yn gwybod y gall fod perygl o ruthro i mewn. Cefais fy atgoffa heddiw mai arwyddair y mynachod Carthusaidd yw: “Mae'r Groes yn gyson tra bo'r byd yn troi.” Wrth i’r byd droi mewn ffyrdd pryderus y Grawys hwn, boed i’n ffocws ni bob amser fod ar Groes gyson, achubol Iesu Grist.


Cyfathrebu

Fy mwriad yn y cyfnod i ddod yw darparu diweddariadau rheolaidd trwy lythyrau fel hyn, wedi'u postio ar wefan yr esgobaeth. Dyma fydd ein prif fodd i gylchredeg gwybodaeth esgobaethol yn ystod yr wythnosau nesaf. Anfonir e-bost at glerigion trwyddedig a chlerigion sy'n dal fy PTO i'ch nodi bodllythyr newydd ar y wefan. Os oes yna feysydd yr ydych chi'n teimlo y mae angen rhoi sylw iddynt yn fy llythyrau, rhowch wybod i mi neu'ch Archddiacon.

Rwy’n gobeithio defnyddio’r diweddariadau hyn i fyfyrio ar faterion ysbrydol a bugeiliol, ond bydd llawer o wybodaeth ymarferol i’w rhannu hefyd, a throf at rai o’r materion hynny nawr.


Egwyddor arweiniol ar gyfer ein penderfyniadau

Dywedodd datganiad y Prif Weinidog ddydd Llun yn glir iawn mai “nawr yw’r amser i bawb roi’r gorau i gyswllt nad yw’n hanfodol ag eraill ac i atal pob teithio diangen… Mae’r cyngor hwn ynghylch osgoi pob cyswllt cymdeithasol diangen yn arbennig o bwysig i bobl dros 70 oed, ar gyfer menywod beichiog ac i'r rhai sydd â rhai cyflyrau iechyd. " Mae'r egwyddor bwysig hon o atal cyswllt nad yw'n hanfodol yn argwrn cefn i lawer o gynnwys manwl y datganiad bugeiliol gan Fainc yr Esgobion ddydd Mawrth.

Hoffwn ein hannog i gadw'r egwyddor arweiniol hon mewn cof wrth gymhwyso cynnwys y datganiad bugeiliol yn ein Ardaloedd Gweinidogaeth. Rwy'n deall y bydd rhai yn ein cymunedau o'r farn y bydd ein penderfyniadau yn ddigroeso, yn rhwystredig, a hyd yn oed yn destun anghydfod. Fodd bynnag, mae angen i ni danlinellu'r rhesymau iechyd cyhoeddus pwysig sy'n cymell cyngor y llywodraeth a gweithredoedd yr Eglwys.

Eglwysi agored

Fel y dywedodd Mainc yr Esgobion yn natganiad bugeiliol dydd Mawrth, 

“Gellir cadw adeiladau ein heglwysi ar agor fel lleoedd gweddi a myfyrio – ond dylai hysbysiadau fod yno ynglŷn â golchi dwylo a chadw pellter cymdeithasol.” 

Mae posteri Iechyd Cyhoeddus Cymru yn Gymraeg a Saesneg ar gael yma. Lle mae adeiladau eglwysig ar agor, mae glanhau arwynebau y mae pobl yn eu cyffwrdd yn rheolaidd (gan gynnwys pethau fel dolenni drysau, switshis golau, ac ati) hefyd yn bwysig.

Bydd gan bob adeilad eglwys wahanol anghenion a phosibiliadau, a dylid gwneud penderfyniadau synhwyrol ym mhob Ardal Weinidogaeth ynghylch cadw eglwysi ar agor.

Priodasau

Nododd datganiad bugeiliol dydd Mawrth y 

“dylid gohirio priodasau a drefnwyd tan 31 Gorffennaf 2020 ac ad-dalu unrhyw ffioedd a dalwyd eisoes. Dylai cyplau sydd â dyddiad priodas diweddarach fod yn rhydd i ganslo / aildrefnu heb gosb ariannol. Os oes rhaid cynnal priodas am resymau bugeiliol dybryd, dylid ei gweinyddu gydag uchafswm o ddeg person yn bresennol (y cwpl, y gweinidog, dau dyst a hyd at bump arall).” 

Mae enghreifftiau o “resymau bugeiliol dybryd” yn cynnwys sefyllfaoedd personol eithafol, megis afiechyd neu ddeinameg acíwt mewn cyd-destun teuluol. A gaf i ein hannog i fod yn glir ac yn gyson yn ein sgyrsiau bugeiliol gyda'r rhai sydd wedi trefnu priodasau ac sy'n dod i geisio priodas.

Trwyddedau Cyffredin

Yn absenoldeb prif wasanaeth ar y Sul, ni ellir galw gostegion priodas. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd angen i unrhyw briodasau y mae'n rhaid bwrw ymlaen â nhw am resymau bugeiliol dybryd (ac nad yw gostegion wedi'u cwblhau eisoes) ddigwydd trwy Drwydded Gyffredin. Mae hyn yn cynnwys cyfarfod â Syrogat, a fydd yn casglu'r wybodaeth angenrheidiol er mwyn cyhoeddi'r drwydded.

Am y tro, Archddiacon Meirionnydd yw'r Syrogat y dylid cysylltu ag ef. Mewn amgylchiadau arferol, codir ffi sy'n daladwy i'r Syrogat a'r Bwrdd Cyllid. Mae'r ffioedd hyn yn cael eu hepgor am y tro.

Ymweliadau cartref bugeiliol, ac angladdau a bedydd gartref

Mae ymweliadau cartref bugeiliol yn parhau i fod yn bosibl pan gymerir y rhagofalon priodol, ond dylid osgoi cyswllt corfforol ag aelwydydd y mae eu haelodau'n aros gartref / yn hunan-ynysu. Mae cadw mewn cysylltiad dros y ffôn, trwy'r post ac ar-lein gyda'r rhai sy'n gorfod aros gartref yn rheidrwydd bugeiliol.

Mae’n debyg y bydd ceisiadau'n cael eu gwneud i angladdau gael eu cynnal ar aelwydydd, o gofio na ellir eu cynnal yn yr eglwys ar hyn o bryd. Efallai hefyd y bydd ceisiadau'n cael eu gwneud i fedyddiadau ddigwydd ar aelwydydd fel y gall mwy na 10 o bobl fod yn bresennol. Rwyf am gynghori clerigion yn erbyn hwyluso trefniadau o'r fath a rhoi eu hunain mewn amgylchedd o’r fath lle y bo’r risg iechyd yn uwch. Fe'n cynghorir i gyd i gadw'n glir o gysylltiad agos â grwpiau o bobl, ac ni ddylai ein gweinidogaeth fugeiliol ein rhoi mewn cyd-destunau o'r fath; yn wir, dylai ein gweinidogaeth fugeiliol ein harwain i annog eraill i ymatal rhag cyd-destunau o'r fath hefyd.

Amlosgfeydd

Ar hyn o bryd nid yw'r arweiniad a'r arfer yr amlosgfeydd sy'n gwasanaethu'r esgobaeth yn unffurf. Ein disgwyliad ar ôl ymgynghori ag awdurdodau amlosgfeydd yw y bydd canllawiau ac arferion newydd yn cael eu cyflwyno dros y dyddiau nesaf, lle nad yw hyn wedi digwydd eisoes, i gyfyngu ar bresenoldeb a rheoli symudiadau yn yr adeilad.

Digwyddiadau a chyfarfodydd esgobaethol

  • Cyfarfu Cyngor yr Esgob trwy alwad ffôn ar y cyd ddoe. Ein bwriad yw y bydd cyfarfodydd Cyngor yr Esgob, y Pwyllgorau Eiddo a phwyllgorau a grwpiau esgobaethol eraill yn parhau i gael eu cynnal yn electronig dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf.
  • Mae'r cyfarfodydd Synod y bwriedir eu cynnal ar 30 a 31 Mawrth i'w canslo.
  • Gyda chalon drom, mae hefyd angen canslo'r gwasanaeth dathlu arbennig oedd i fod i’w gynnal ar Faes Sioe Môn ar y Sulgwyn – gyda’r disgwyliad y bydd dathliad yn cael ei gynnal y flwyddyn nesaf.
  • Mae ymweliad cynrychiolwyr Esgobaeth Mìth a Chil Dara ddiwedd mis Mai hefyd wedi'i ganslo.
  • Er ein bod yn gobeithio y bydd cyfyngiadau teithio wedi cael eu codi erbyn yr hydref, rydym hefyd wedi penderfynu gohirio tan 2021 y bererindod i Wlad yr Addewid sydd i fod i ddigwydd ym mis Tachwedd 2020 – bydd dyddiadau diwygiedig yn cael eu cylchredeg yn fuan.

Tŷ’r Esgob a Thŷ Deiniol

Rwy'n rhagweld y bydd y swyddfa yn Nhŷ Esgob yn parhau i gael ei staffio fel arfer nes bydd angen i hyn newid.

Yn unol â chyngor yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol y dylai pobl “ddechrau gweithio gartref os gallant,” gwnaed trefniadau i'r staff yn Nhŷ Deiniol weithio gartref. Nid ydym yn rhagweld y bydd angen i unrhyw swyddogaethau, ac eithrio'r siop, ddod i ben. Bydd y post yn parhau i gael ei agor, caiff negeseuon llais eu derbyn, ac mae galwadau ffôn yn cael eu dargyfeirio; fodd bynnag, argymhellir cyswllt trwy e-bost lle bo hynny’n bosibl. Mae taliadau a phrosesau ariannol yn cael eu rheoli'n ddiogel o bell.

Atgyweirio a chynnal a chadw persondai

Bydd atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw nad ydynt yn hanfodol i bersondai yn cael eu hatal am y tro. Bydd gwaith brys ac archwiliadau diogelwch nwy yn parhau fel arfer, a chyfarwyddwyd pob contractwr i gario offer amddiffynnol personol, gan gynnwys menig latecs a geliau gwrth-bacteriol.

Cyllid

Fel bob amser, rydym fel Eglwys yn dibynnu ar haelioni cymaint o bobl er mwyn gallu talu ein costau. Mae angen parhau i dalu costau dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf, a’m gobaith yw y bydd y rhai sy’n cefnogi’r Eglwys gyda’u gweddi a’u tystiolaethu hefyd yn parhau i gefnogi’r Eglwys gyda’u rhoi a’u stiwardiaeth. Bydd yn bwysig i ni i gyd fod yn glir ac yn gyson ynghylch y realiti ariannol hwn.

Yn yr un modd â chymaint o sefydliadau ac elusennau eraill, gwyddom fod dadleoli'r wythnosau nesaf yn debygol o roi'r Eglwys mewn sefyllfa ariannol ddybryd. Rwy’n trafod y materion hyn gyda chydweithwyr yn yr esgobaeth a’r dalaith, a bydd gennyf fwy i’w ddweud dros yr wythnosau nesaf. Rhaid inni, yn y cyd-destun hwn, fel mewn cyd-destunau eraill, fod yn ddidwyll, yn realistig, yn onest ac yn obeithiol.


Dduw cariad, angerddol a chryf, tyner a gofalus: gwylia drosom a’n cynnal ni holl ddyddiau’n bywyd; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


19 March 2020, the Feast of Joseph of Nazareth


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.

We continue, across the diocese, to respond to the extraordinary circumstances brought about by the coronavirus epidemic. I am aware that, for some of us, the impact of the illness is being felt very close to home. For all of us, this is a time of dislocation, anxiety and fear, when much that was familiar and sustaining is disturbed or at risk. We have all become aware of our vulnerability and our weakness – in the words of the collect, “that, that by reason of the frailty of our nature, we cannot always stand upright.” 

But we are also people of hope, light and life. The response of so many has been to turn to God in fervent prayer and to foster a deeper colleagueship with one another. I am very grateful for all the care and dedication being shown; and I continue to hold all across the diocese in my daily prayers, especially those who are anxious, in pain and in need, that they might know God’s love and nearness.


Before sharing some practical information, I wanted to reflect on three dynamics of our Christian life and ministry as we come to terms with the current situation.


1. Sustaining our ministry

Responding wisely to the outbreak and its many repercussions is the challenge we now face as a diocese. There is a natural and proper urge to do new things and to fill the void that will be created because of the ceasing of public worship. As the Bench of Bishops said in Tuesday’s pastoral declaration,

“We are clear that the duty of the Church to speak in the name of God, and to interpret the gospel of salvation continues at all times and in all places. Our obligation to pray without ceasing is paramount at this time, and we have been encouraged by the ways over recent weeks in which church communities have been enabling their members to sustain a life of prayer and devotion when gathering for worship has been difficult or impossible. These efforts should continue and intensify.” 

I will have more to say in my next letter to you about the ways in which I foresee our ministry of prayer and witness being sustained and developed over the coming months. May I here commend the power of prayer, and the modelling for the people of our diocese of a ministerial life of prayer and devotion.

2. Pastoral care and grace

This is a time for offering support, and for being alongside those in our communities who will be anxious, in pain and in need. Our pastoral ministry should be an active means of grace during these coming weeks. As I said in my message earlier this week, and as I want to emphasise to my clergy colleagues here, may I urge you to take care of yourselves and your families as you minister to your communities, and to ensure that your ministry teams take the same care. As we enact our ministry of pastoral care at this challenging time, we must be sure that we manage risk judiciously, and undertake our ministry with wisdom and care.

3. “The Cross is steady while the world is turning”

Amid our present dislocation, and alongside an active pastoral ministry, we should not forget to commend the power of silence, solitude and simplicity. There is grace and power to be found in spending time with God in stillness and study, drawing from the deep wells of prayer, Scripture and contemplation. As we seek to respond to a new and changing context, we know that there can be a danger of knee-jerk responses and of rushing in. I was reminded today that the motto of the Carthusian monks is: “The Cross is steady while the world is turning.” As the world turns in anxious ways this Lent, let our focus always be on the steady, saving Cross of Jesus.


Communication

It is my intention for the foreseeable future to provide regular updates through letters like this, posted on the diocesan website. It will be our main means to circulating diocesan information during coming weeks. An email will be sent to licensed clerics and clerics holding my PTO to alert you to a new letter on the website. If there are areas that you feel need to be addressed in my letters, please let me or your Archdeacon know.

I hope to use these updates to reflect on spiritual and pastoral matters, but there will also be much practical information to be shared, and I turn to some of those matters now.


A guiding principle for our decisions

The Prime Minister’s statement on Monday said very clearly that “now is the time for everyone to stop non-essential contact with others and to stop all unnecessary travel… This advice about avoiding all unnecessary social contact, is particularly important for people over 70, for pregnant women and for those with some health conditions.” This important principle of stopping non-essential contact stands behind much of detailed content of the pastoral declaration issues by the Bench of Bishops on Tuesday.

I would urge us to keep this guiding principle in mind when applying the content of the pastoral declaration in our Ministry Areas. I understand that some in our communities will find the decisions we have to make to be unwelcome, frustrating, and even upsetting. However, we need to underline the important public health reasons that motivate the government’s advice and the Church’s actions.

Open churches

As the Bench of Bishops said in Tuesday’s pastoral declaration,

"Our church buildings can be kept open as places of prayer and contemplation – but notices should be in place about the washing of hands and the maintaining of social distance."

Public Health Wales posters in Welsh and English are available here. Where church buildings are open, good regular cleaning of surfaces that people touch regularly (including such things as door handles, light switches, etc.) is also important.

Each church building will have different needs and possibilities, and sensible decisions should be taken within each Ministry Area about keeping churches open.

Weddings

Tuesday’s pastoral declaration stated that

"weddings scheduled until 31 July 2020 should be postponed and any fees already paid refunded. Couples with a later wedding date should be free to cancel/rearrange without financial penalty. If for pressing pastoral reasons a wedding must take place, it should be solemnized with a maximum of ten persons present (the couple, the minister, two witnesses and up to five others).” 

Examples of “pressing pastoral reasons” include extreme personal situations, such as ill-health or acute dynamics within a family context. May I urge us to be clear and consistent in our pastoral conversations with those who have arranged weddings and who come seeking marriage.

Common Licenses

In the absence of a principal Sunday service, banns of marriage cannot be called. Any weddings which must go ahead for pressing pastoral reasons (and for which Banns have not already been completed) will in most cases need to proceed by Common Licence. This involves a meeting with a Surrogate, who will gather the necessary information for the license to be issued.

For the time being, the Archdeacon of Meirionnydd is the Surrogate who should be contacted. In normal circumstances, a fee payable to the Surrogate and the DBF is charged. These fees are being waived for the time being.

Pastoral home visits, and funerals and baptism at home

Pastoral home visits remain possible when the appropriate precautions are taken, but physical contact should be avoided with households whose members are staying at home / self-isolating. Staying in touch by phone, by post and online with those who are having to stay at home is a pastoral imperative.

It may be that requests will be made for funerals to take place in a family home, given that they cannot at present be held in church. It may also be that requests will be made for baptisms to take place in a family home so that more than 10 people can be present. I want to advise against clergy facilitating such arrangements and placing themselves in such a high risk environment. We are all advised to steer clear of close contact with a group of people, and our pastoral ministry should not place us in such contexts; indeed, our pastoral ministry should lead us to discourage others from such contexts as well.

Crematoria

The guidance and practice across the crematoria that serve the diocese is currently not uniform. Our expectation having consulted with crematoria authorities is that new guidance and practices will be introduced over coming days, where this has not already happened, to limit attendance and manage movement within the building.

Diocesan events and meetings

  • The Bishop’s Council met by means of a conference call yesterday. It is our intention that meetings of the Bishop’s Council, the Property Committees and other diocesan committees and groups will continue to take place electronically over coming weeks and months.
  • The Synod meetings scheduled to take place on 30 and 31 March are to be cancelled.
  • With regret, it is also necessary to cancel the special celebration service due to take place on the Anglesey Show Ground on the Day Pentecost – with the expectation that a celebration will take place next year.
  • The visit of representatives from the Diocese of Meath & Kildare at the end of May has also been cancelled.
  • While we hope that travel restrictions will have been lifted by the autumn, we have also decided to postpone until 2021 the pilgrimage to the Holy Land due to take place in November 2020 – revised dates will be circulated shortly.

Tŷ’r Esgob and Tŷ Deiniol

I anticipate the office at Tŷ’r Esgob will continue to be staffed as usual until this needs to change.

In accordance with the Secretary of State for Health and Social Care’s advice that people should “start working from home if they possibly can,” arrangements have been made for the staff based in Tŷ Deiniol to work from home. We do not anticipate this meaning that any functions, with the exception of the shop, will need to cease. Post will continue to be opened, voicemails checked, and phonecalls are being diverted; however, contact by email is recommended in the first instance. Financial payments and processes are being managed securely at a distance.

Parsonage repairs and maintenance

All non-essential repairs and maintenance to parsonages will be suspended for the time being. All emergency work and gas safety inspections will continue as normal, and all contractors have been instructed to carry personal protective equipment, including latex gloves and anti-bacterial gels.

Finances

As at all times, we are as a Church reliant on the generosity of so many people in order to be able to meet our costs. Costs need to continue to be met over coming weeks and months, and my hope is that those who support the Church with their prayer and witness will also continue to support the Church with their giving and stewardship. It will be important for us all to be clear and consistent about this financial reality.

As with so many other institutions and charities, we know that the dislocation of these coming weeks are likely to place the Church in a pressing financial position. I am discussing these matters with colleagues within the diocese and the province, and will have more to say over coming weeks. We must, in this context, as in other contexts at the moment, be clear-sighted, realistic, honest and hopeful.


God of love, passionate and strong, tender and careful: watch over us and hold us all the days of our life; through Jesus Christ our Saviour. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor