minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Yn awr troesoch at Fugail a Gwarchodwr eich eneidiau | You have now returned to the Shepherd and Guardian of your souls
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


2 Mai 2020 | Coffád Athanasius, Esgob a Dysgawdwr


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


"Bugail a Gwarcheidwad ein heneidiau"

Mae'r Canon Mark Oakley, yr offeiriad a'r awdur Anglicanaidd, yn adrodd stori am gerdded yng nghefn gwlad Swydd Amwythig a dod ar draws bugail, a hwnnw’n rhoi ei bwysau ar ei ffon fagl.

Mae Mark yn gofyn iddo, 

“Ydi o’n wir y byddwch chi’n defnyddio'r darn crwm i fachu'r defaid a’u tynnu nhw nôl atoch chi?”

Ac mae’r bugail yn ateb gan ddweud, 

“Na. Yr hyn fydda i’n ei wneud ydi plannu gwaelod y ffon yn y ddaear. Mi ga’i wedyn roi fy mhwysau ar y rhan grwm, a sefyll yn ddigon llonydd i'r defaid ddod ata’i.”

Mae ein darlleniadau o’r Efengyl ar y Sul yn symud ymlaen bellach oddi wrth ymddangosiadau Iesu wedi’r atgyfodiad – yn yr ardd, yn yr Oruwch Ystafell, ar y ffordd i Emaus – ac yn ein gwahodd i ganolbwyntio ar fywyd y Crist Atgyfodedig, a’i fywyd yn fyw ynom ninnau.

Y dydd Sul hwn, rydyn ni'n clywed Iesu'n dweud, 

“Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, lleidr ac ysbeiliwr yw'r sawl nad yw'n mynd i mewn trwy'r drws i gorlan y defaid, ond sy'n dringo i mewn rywle arall. Myfi yw drws y defaid. Lladron ac ysbeilwyr oedd pawb a ddaeth o'm blaen i; ond ni wrandawodd y defaid arnynt hwy. Myfi yw'r drws; os daw rhywun i mewn trwof fi, caiff ei gadw'n ddiogel, caiff fynd i mewn ac allan, a dod o hyd i borfa. Ni ddaw'r lleidr ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio. Yr wyf fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder.” (Ioan 10)

Mae yna ddigonedd o ladron ac ysbeilwyr o gwmpas ar hyn o bryd - yn anad dim ar ffurf yr ofnau a'r pryderon sy'n gysgod trwm drosom yn ystod y dyddiau heriol hyn.

Bydd llawer ohonom yn poeni am iechyd anwyliaid, ac am ein hiechyd ni ein hunain. Bydd eraill ohonom yn bryderus am effaith gymdeithasol ac economaidd yr argyfwng parhaus hwn - y pwysau ar fywoliaethau, amhosibilrwydd cadw deupen llinyn ynghyd, y dioddefaint a'r ing sydd yno’n gudd y tu ôl i ddrysau ffrynt caeedig.

Ynghanol hyn oll, fe wyddon ein gwir alwedigaeth, sef agosáu at gariad Duw yn Iesu Grist – y Crist sy'n sefyll yn ddigon llonydd inni ei ganfod ac i ddod ato.

Fel y dyweda Sant Pedr yn ei Lythyr Cyntaf, ac fel yr wyf i’n nodi yn fy myfyrdod yr wythnos hon, rhaid inni ddychwelyd dro ar ôl tro at Fugail a Gwarcheidwad ein heneidiau, at Dduw sydd ffynhonnell y tangnefedd hwnnw sy’n llonyddu ein holl ofnau a’n pryderon.

Ac y tu hwnt i hynny, fe wyddom y'n gelwir ninnau i fyw bywydau, ac i arfer gweinidogaeth, sy’n ddisglair â’r un llonyddwch hwnnw. Fe'n gelwir, yn heriol, i blannu ffon yn y ddaear ac i sefyll yn ei hunfan, wedi'n gynnal gan ffydd, a gobaith, a chariad. Ac, wrth wneud hynny, ni wnawn ddim llai na rhannu tangnefedd dwfn Crist gyda’n gilydd.

Ar ddiwedd wythnos pan fu’n rhaid i ni i gyd ddechrau archwilio’n ddyfnach i oblygiadau’r argyfwng presennol hwn, gan edrych ymlaen yn betrus i’r byd newidiol a allai ddod yn ei sgil, rwyf am eich sicrhau o’m gweddïau i trosoch.

Boed i ni i gyd ganfod a chofleidio ffydd yr Atgyfodiad, gobaith y Pasg a thangnefedd cariadus Duw.


Yr effaith ariannol ar gyllid Ardaloedd Gweinidogaeth a'r esgobaeth

(1) Cyfarfodydd

Mae nifer o gyfarfodydd pwysig wedi cael eu cynnal yr wythnos ddiwethaf hon i fynd i’r afael â goblygiadau ariannol yr argyfwng coronafirws ar yr esgobaeth.

 • Cyfarfu tri chydweithiwr o’r esgobaeth sy’n aelodau o Gorff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru - y corff sy’n rheoli asedau hanesyddol cenedlaethol yr Eglwys - â chyd-aelodau o bob rhan o Gymru mewn cyfarfod cynhadledd fideo ddydd Llun.
 • Cyfarfu Cyngor yr Esgob ar gyfer ei gyfarfod rheolaidd yn ddiweddarach yn yr wythnos.
 • Ddydd Iau, cyfarfu aelodau Cyngor yr Esgobaeth, sy'n gweithredu fel ymddiriedolwyr Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth, ar gyfer eu cyfarfod cynhadledd fideo cyntaf.

(2) Ymateb unedig

Bydd yn amlwg i bawb y bydd goblygiadau ariannol y sefyllfa bresennol yn ddifrifol, ac y bydd angen i'n hymateb fod yn unedig ac yn egnïol ar draws pob rhan o'r Eglwys.

Yn yr un modd ag y mae'n rhaid i ni gloddio'n ddwfn i'n cronfeydd o amynedd a ffydd ar hyn o bryd, bydd angen i ni hefyd, ar bob lefel o fywyd yr Eglwys, gloddio'n ddwfn i'n gymwynasgarwch a haelioni os am gamu y tu hwnt i'r argyfwng presennol hwn i ddyddiau gwell o ail-ymgynnull ac ailadeiladu.

(3) Ffyrdd ymlaen

Rwy’n falch iawn bod Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru wedi gallu ymrwymo i dynnu ei bwysau wrth ein helpu i fynd i’r afael â rhai o’n anghenion ariannol brys.

Mae pecyn o gymorth ariannol am y cyfnod o dri mis rhwng Ebrill a Mehefin wedi ei ddarparu gan Gorff y Cynrychiolwyr, a bydd yn sail ar gyfer trafodaethau yn ystod yr wythnos i ddod gyda phob un o Ardaloedd Gweinidogaeth yr esgobaeth ynghylch eu sefyllfa ariannol.

Bydd yn bwysig gallu trafod â phob Ardal Weinidogaeth am y cyfraniad y gall ei gwneud neu'r cymorth ychwanegol y gallai fod ei hangen arni.

Bydd y trafodaethau hyn yn cael eu harwain gan yr Archddiaconiaid a byddant yn cychwyn cyn gynted â phosibl.

Rwy'n hyderus bod gennym becyn o becyn cymorth ariannol pwrpasol a fydd yn ein galluogi i leihau pwysau ariannol acíwt, wrth barhau i gwrdd â'r costau gweinidogaethol a chenhadol sy'n rhan o'n cyllideb esgobaethol ar y cyd.

(4) Haelioni unigolion a theuluoedd

Fel sydd wastad yn wir, mae sylfaen ein cyllid eglwysig wedi ei ffurfio gan haelioni unigolion a theuluoedd sy’n rhoi’n aberthol. Mae eu hwy - trwy roi’n rheolaidd a thrwy ddigwyddiadau codi arian - yn hanfodol i ariannu ein cenhadaeth a'n gweinidogaeth o fewn Ardaloedd Gweinidogaeth a ledled yr esgobaeth.

Er bod cyfleoedd codi arian yn gyfyngedig ar hyn o bryd, ac er nad yw casgliadau rheolaidd mewn gwasanaethau yn amlwg yn medru digwydd, rwyf wedi fy nghalonogi gan newydd am ddwy fenter.

 1. Yn gyntaf, gan ddefnyddio'r dudalen “Rhoi yn Syth” ar-lein newydd, mae rhoddion rheolaidd newydd, gyda Chymorth Rhodd, wedi'u sefydlu gan nifer o unigolion sy'n dymuno cynnal neu gynyddu eu rhoddion er na allant wneud hynny ar y plât mwyach. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r rhai sydd wedi cymryd y cam hwn, ac yn ein hannog ni i gyd i rannu pwysigrwydd rhoi’n rheolaidd fel hyn.
 2. Yn ail, mae wedi bod yn galonogol clywed am lwyddiant apeliadau codi arian mewn sawl Ardal Weinidogaeth, pan fo cyswllt trwy e-bost a'r post wedi ei ddefnyddio i wneud pobl yn ymwybodol o effaith ariannol yr argyfwng ar yr Eglwys, gan arwain at roddion ac addewidion ariannol newydd. Unwaith eto, a gaf ein hannog i wneud popeth o fewn ein gallu i alluogi unigolion a theuluoedd i gynnig eu cefnogaeth ariannol mewn ffyrdd newydd.

A gaf i ddiolch eto i bawb ar draws yr esgobaeth sy'n cefnogi'r Eglwys trwy eu rhoi, ac a gaf i ofyn ichi hefyd gynnal yn eich gweddïau y rhai a fydd yn ymgysylltu'n ddwys â thrafodaethau ariannol difrifol yn ystod yr wythnos i ddod.


Absenoldeb dros dro “furlough”

Rhoddwyd ystyriaeth dros yr wythnosau diwethaf i ofyn i rai clerigion gymryd absenoldeb dros dro (“furlough”) fel rhan o Gynllun Cadw Swyddi Coronafirws llywodraeth y DU.

Rwyf wedi penderfynu peidio â mynd ar drywydd hyn ymhellach am y tro.

Mae llif yr arian rhwng Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth a Chorff y Cynrychiolwyr yn golygu na fyddai unrhyw fudd ariannol uniongyrchol i’r esgobaeth o’r Cynllun Cadw Swyddi Coronafirws yn ystod y chwarter ariannol cyfredol. Yn absenoldeb cais ledled y dalaith i ymgysylltu â'r Cynllun, nid yw'n gam darbodus inni ei gymryd ar hyn o bryd.

Rwy’n ddiolchgar i gydweithwyr clerigol cyflogedig sydd wedi myfyrio ar y posibilrwydd o gymryd absenoldeb dros dro, a fydd wedi ychwanegu elfen o ansicrwydd ar adeg sydd eisoes yn bryderus.

Rwy’n parhau i weddïo’n ddyddiol dros fy holl gydweithwyr clerigol wrth inni weinidogaethu mewn ffyrdd newydd yn y dyddiau newidiadau hyn.


Gweddi ac addoliad

 • Gwn fod cymaint yn digwydd ledled yr esgobaeth i alluogi addoliad, gweddi ac ymroddiad Cristnogol i barhau ar yr aelwyd, ac rwy'n ddiolchgar iawn am hyn oll. Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i arlwy cyfoethog o ddeunydd a baratowyd mewn nifer o Ardaloedd Gweinidogaeth, gan gynnwys ar gyfer Tymor y Pasg a Dydd Buddugoliaeth yn Ewrop (VE Day). Os oes gennych chi fwy o ddeunydd i'w gynnwys yma, anfonwch ddogfennau at Siôn.
 • Ar y dudalen hon, fe welwch ddeunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoli ar yr aelwyd ar ddydd Sul, Pedwerydd Sul y Pasg. Mae trefn gwasanaeth ddwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair, ynghyd â thestun y darlleniadau, myfyrdod wedi'i recordio yn Gymraeg a Saesneg, a'i thestun dwyieithog.
 • •Yn wyneb y sefyllfa bresennol mae nifer a fyddai’n dymuno bod mewn angladd benodol yn methu â’i mynychuCymeradwywyd y litwrgi a gynhwyswyd yn y llyfryn ar-lein hwn gan Fainc yr Esgobion i helpu galarwyr i ddweud ffarwel ar eu haelwydydd.
 • •Ceir amgylchiadau pan fo’n amhosibl cyfranogi o’r Cymun, ond hyd yn oed bryd hynny, yn ôl dysg yr Eglwys, mae Gras Duw yn cael ei ddarparu inni, a gallwn gymryd rhan mewn “Gweithred o Gymundeb Ysbrydol”Cymeradwywyd y litwrgi a gynhwyswyd yn y llyfryn ar-lein hwn gan Fainc yr Esgobion.

St Luke's

Mae St Luke’s, yr elusen sy’n cefnogi lles clerigion, yn dechrau cynnig deunydd rheolaidd i fyfyrio arno.

Mae'r ail set o ddeunydd, a geir yma, yn ein gwahodd i fyfyrio ar elfennau o adfer yn sgil argyfwng.

A gaf i gymeradwyo’r ddogfen hon i chi, ochr yn ochr â’n hadnoddau Llwybr Deiniol esgobaethol, gan annog pob un ohonom i ofalu amdanom ein hunain a’n gilydd gydol y dyddiau heriol hyn.


Gweddi

Nid pobl braw ydym ni: ond pobl dewrder. Nid pobl i’n diogelu ein hunain ydym ni: ond pobl sydd yn gwarchod diogelwch eraill. Nid pobl trachwant ydym ni: ond pobl haelioni. Dy bobl di ydym ni, Dduw, yn rhoi a charu ble bynnag yr ydym, beth bynnag fo’r gost, am ba hyd bynnag fo’r angen, ble bynnag y gelwi arnom.

Gweddi gan Lywydd y Gynhadledd Fethodistaidd, wedi ei cynnwys ym mlodeugerdd Prayers for use during the coronavirus outbreak Eglwys Loegr, mewn cyfieithiad i'r Gymraeg gan Meira Shakespear o Fro Celynnin. Ceir rhagor o'r gweddïau hyn, wedi'i cyfieithu, yma.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


2 May 2020 | Commemoration of Athanasius, Bishop and Doctor


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


"The Shepherd and Guardian of our souls"

Canon Mark Oakley, the Anglican priest and writer, tells a story about walking in the Shropshire countryside and encountering a shepherd, resting on his shepherd’s crook.

Mark asks him, 

“Do you really use the curved bit to hook the sheep and bring them into line?”

To which the shepherd replies, 

“No. What I do is plant the crook in the ground. I lean upon the curved part and my aim is to stand still enough for the sheep to come to me.”

Our Gospel readings on Sundays move away now from Jesus’s post-resurrection appearances – in the garden, in the Upper Room, on the Emmaus road – and invite us to focus on the life of the Resurrected Christ, and his life alive in us.

This Sunday, we hear Jesus say, 

“Very truly, I tell you, anyone who does not enter the sheepfold by the gate but climbs in by another way is a thief and a bandit. I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and bandits; but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters by me will be saved, and will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life, and have it abundantly.” (John 10)

There are plenty of thieves and bandits around at the moment - not least in the form of the fears and anxieties that prey on us during these challenging days.

Many of us will be worrying about the health of loved ones, and even perhaps about our own wellbeing. Others of us will be anxious about the social and economic impact of the ongoing emergency - the pressure on livelihoods, the impossibility of balancing the books, the suffering and anguish that is being hidden away behind closed front doors.

Amid all of this, we know that our true calling is to look for the love of God in Jesus Christ – Christ who stands still enough for us to come to him.

As St Peter writes in his First Letter, and as I reflect upon in my meditation this week, we must return again and again to the Shepherd and Guardian of our souls, to God who is the giver of the peace that stills all our fears and anxieties.

And, what’s harder still, we are called to live lives, and to exercise ministries, that themselves shine with that same stillness. We are called, challenging as it may be, to plant a crook in the ground and to stand still, upheld by faith, and hope, and love. And, in so doing, we will do no less than share Christ’s deep peace with one another.

At the end of a week when we have all had to explore more deeply the implications of this current emergency, looking ahead tentatively to the changed world that may emerge, please know that you are in my prayers.

May we all be upheld and find our rest in resurrection faith, Easter hope and God’s loving peace.


The financial impact on Ministry Area and diocesan finances

(1) Meetings

A number of important meetings have taken place this past week to address the financial implications of the coronavirus emergency on the diocese.

 • Three colleagues from the diocese who sit on the Representative Body of the Church in Wales - the body that manages the Church’s national historic assets - met with fellow members from across Wales for a video conference meeting on Monday.
 • The Bishop’s Council met for its regular meeting later in the week.
 • On Thursday, the members of the Diocesan Council, who act as trustees of the Diocesan Board of Finance, met for their first video conference meeting.

(2) A united response

It will be clear to everybody that the financial implications of the present situation are going to be serious, and that our response needs to be united and active across all parts of the Church.

Much as we are having to dig deep into our reserves of patience and faith at the moment, we will need also, at all levels of Church life, to dig deep into our reserves of charity and generosity to see us beyond this present emergency into a time of regrouping and rebuilding.

(3) Ways forward

I am very pleased at the Representative Body of the Church in Wales has been able to commit to playing its part in helping us to address some of the immediate financial pressures.

A package of financial support for the three-month period from April to June has been made available by the Representative Body, and will provide the basis for discussions during the coming week with all the Ministry Area of the diocese about their financial position.

It will be important to address with all of our Ministry Area the contribution that they are able to make or the additional assistance that they may need.

These discussions will be led by the Archdeacons and will commence as soon as possible.

I am confident that we have in place a package of package of financial support that will enable us reduce acute financial pressures, while continuing to meet the ongoing costs ministerial and missional costs that form a part of our shared diocesan budget.

(4) The generosity of individuals and families

As is always the case, the bedrock of our church finances is formed of the generosity of individuals and families. Their sacrificial giving – through giving and at fundraising events – is crucial to funding our mission and ministry within Ministry Areas and across the diocese.

Although fundraising opportunities are limited at the moment, and although regular collections at services are obviously not taking place, I have been encouraged by news of two initiatives.

 1. First, using the new online "Gift Direct" page, new regular, Gift Aided donations have been set up by a number of individuals who are wishing to continue or increase their giving even though they can no longer do so on the plate. I am very grateful to those who have taken this step, and encourage us all to share the importance of regular giving in this way.
 2. Secondly, it has been good to hear of the success of fundraising appeals in several Ministry Areas, where contact through email and post to make people aware of the financial impact of the emergency on the Church has resulted in one-off gifts and new pledges. Again, may I encourage us to do all that we can to enable individuals and families to offer their financial support in new ways.

May I again thank all those across the diocese who are supporting the Church through their giving, and may I ask you also to hold in your prayers those who will be engaging intensively with serious financial discussions during the week ahead.


Furlough temporary leave

Consideration has been given over recent weeks to asking some clerics to take temporary leave (furlough) as part of the UK government’s Coronavirus Job Retention Scheme.

I have decided not to pursue this further for the time being.

The flow of funds between the Diocesan Board of Finance and the Representative Body means that there would be no direct financial benefit to the diocese from the Coronavirus Job Retention Scheme during the current financial quarter. In the absence of a province-wide request to engage with the Scheme, it is not a prudent step for us to take at present.

I am grateful to stipendiary clericals colleagues who have reflected on the possibility of taking temporary leave, which will have added an element of uncertainly at an already anxious time.

I continue to pray daily for all my clerical colleagues as we minister in new ways in these changes days.


Worship and prayer

 • I know that so much is happening across the diocese to enable worship, prayer and devotion to continue at home, for which I am very grateful. This page contains links to a wealth of material - for worship, prayer, devotion and study - prepared in a number of Ministry Areas, including material for Eastertide and to mark VE Day. If you have more material to be included in this library of liturgical and study resources, please send documents to Siôn.
 • On this page, you will find material that I am making available to support worship at home on Sunday, the Fourth Sunday of Easter, as we walk with the disciples along the Emmaus road. There is a bilingual order of service for the Liturgy of the Word, along with the text of the readings, a recorded meditation in Welsh and English, and its bilingual text.
 • The current circumstances mean that many people who would have wished to attend a funeral may be prevented from doing soThe Liturgy included in this on-line booklet has been approved by the Bench of Bishops to support moruners to say farewell in their homes.
 • There are circumstances in which access to the Eucharist is simply not possible, and at times like this, the Church teaches that’s God’s grace is nevertheless accessible; that it is possible to make “an Act of Spiritual Communion”. The Liturgy included in this on-line booklet has been approved by the Bench of Bishops.

St Luke's

St Luke’s, the charity that supports clergy wellbeing, are beginning to offer regular material for reflection.

The second instalment, available here, invites to the reflect on the elements of recovery from a crisis.

May I commend this document to you, alongside our diocesan St Deiniol’s Way resources, and encourage all of us to take good care of ourselves and one another at this pressured time.


Prayer

We are not people of fear: we are people of courage. We are not people who protect our own safety: we are people who protect our neighbours’ safety. We are not people of greed: we are people of generosity. We are your people God, giving and loving, wherever we are, whatever it costs, for as long as it takes, wherever you call us.

A prayer by the President of the Methodist Conference, included in the Church of England's Prayers for use during the coronavirus outbreak, with a Welsh translation by Meira Shakespear from Bro Celynnin. More of the prayers, made available bilingually, are to be found here.


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor