minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Un o bartneriaid Cymorth Cristnogol yn dosbarthu bwyd i deuluoedd bregus dan warchae yn Damascus | Christian Aid’s partner distributes food to vulnerable families in a besieged area of Damascus
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


9 Mai 2020 | Coffád Sant Gregor o Nasiansus, Esgob


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Yn y Neue Wache ym Merlin

Galarnad a diolchgarwch

Roedd ein coffâd o Ddiwrnod VE y dydd Gwener diwethaf hwn yn wahanol iawn i'r hyn a gynlluniwyd. 

Bu’n rhaid canslo digwyddiadau cofio cenedlaethol a dinesig, ond roeddwn yn falch bod cyfryngau eraill wedi cynnig cyfleoedd inni fyfyrio a choffáu.


Cefais y fraint o gynnig y "Weekend Word" at BBC Radio Wales am 7.25am fore Gwener. Mae testun fy myfyrdod ar gael yma.


O Eglwys Gadeiriol Aberhonddu, cawsom wahoddiad gan Archesgob Cymru i fyfyrio ar aberth a gwasanaeth cenhedlaeth yr Ail Ryfel Byd. 

Soniodd am y teimladau pwerus, cymysg o alarnad a diolchgarwch yr ydym yn eu dygu at Dduw - Duw pop gwirionedd, cariad, rhyddid a chyfiawnder.


O Gastell Windsor, nododd y Frenhines y byddai'r coffáu eleni, oherwydd yr argyfwng coronafirws, yn digwydd “yn ein cartrefi ac ar stepen drws” yn hytrach na'n gyhoeddus. “Ond,” nododd Ei Mawrhydi: 

“nid yw ein strydoedd yn wag; maen nhw wedi eu llenwi gyda’r cariad a’r gofal sydd ganddom ni tuag at ein gilydd. ”

Cefais fy atgoffa gan y geiriau hynny am ein heglwysi caeedig, ond hefyd am y gwaith tawel, parhaus - boed hynny'n ofal bugeiliol, yn gymorth ymarferol, neu'n weddi bersonol ddofn - sydd wedi nodi bywyd yr esgobaeth yn ystod yr wythnosau diwethaf hyn, ac yr wyf yn wir ddiolchgar amdano.


Wrth siarad o’r Neue Wache ym Merlin, Cofeb Genedlaethol yr Almaen i Ddioddefwyr Rhyfel a Gormes, siaradodd Arlywydd Ffederal yr Almaen, Frank-Walter Steinmeier, am ei dristwch yn yr agweddau ar y coffâd y bu’n rhaid eu canslo. 

“Roedden ni,” meddai, “wedi gwahodd miloedd o bobl ifanc o bob cwr o’r byd i Berlin heddiw, pobl ifanc yr oedd eu neiniau a’u teidiau yn elynion, ond sydd eu hunain wedi dod yn ffrindiau.” 

Ond er nad oedd rhai pethau bellach yn bosibl, “fe allwn ni amgyffred y distawrwydd,” ac archwiliodd ei araith ddwys y ffyrdd y mae pobl yr Almaen bellach yn gallu “edrych ein gorffennol wyneb-yn-wyneb a derbyn ein cyfrifoldeb hanesyddol.”

Ac, er ei fod yn siarad am y coffadwriaeth a'r rhyddhad sydd eu hangen ar genedl yr Almaen, cefais f'atgoffa bod angen i ninnau hefyd, fel cenedl ac fel unigolion, allu edrych ar ein hunain a'n hanes gyda gonestrwydd, edifeirwch a ffydd. 

Mae angen ymwybyddiaeth glir ar bob un ohonom, yng ngeiriau Arlywydd yr Almaen, o'r “goleuni a’r tywyllwch, y llawenydd a’r tristwch, y diolchgarwch a’r cywilydd” sy’n elefennau o'n straeon cenedlaethol a phersonol; a deuwn â'r cyfan oll ger bron Duw â'n galarnad ac â'n diolchgarwch.

Dyfynnodd yr Arlywydd Rabbi Nachman o Breslov, a ysgrifennodd: 

“nad oes yr un galon mor gyflawn â chalon wedi'i thorri.” 

Dyna hefyd ein ffydd atgyfodedig ninnau - bod Duw sy'n adnabod ein dioddefaint a'n pechod serch hynny yn cyd-gerdded gyda ni, yn gweithio trwom ni, ac yn ein croesawu ni adref.


Wythnos Cymorth Cristnogol

Rydyn ni'n gweld Duw wrth ei waith, trwy bobl Dduw, yn dod ag iachâd a chyfanrwydd, yng ngwaith ffyddlon Cymorth Cristnogol.

A gaf eich atgoffa bod Wythnos Cymorth Cristnogol yn cychwyn yfory, ac annog pob un ohonom i wneud yr hyn a allwn i gefnogi eu cenhadaeth a'u gweinidogaeth.

Ceir ar wefan Cymorth Cristnogol:


Gweddi ac addoliad

Ar y dudalen hon, fe welwch ddeunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoli ar yr aelwyd ar ddydd Sul, Pumed Sul y Pasg. Mae trefn gwasanaeth ddwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair, ynghyd â thestun y darlleniadau, myfyrdod wedi'i recordio yn Gymraeg a Saesneg, a'i thestun dwyieithog.

Cofiwch am yr adnoddau litwrgaidd hyn:


Gofalu amdanom ein hunain a’n gilydd

A gaf i gymeradwyo’r adnoddau hyn i chi, ochr yn ochr â’n hadnoddau Llwybr Deiniol esgobaethol, gan annog pob un ohonom i ofalu amdanom ein hunain a’n gilydd gydol y dyddiau heriol hyn.


Codi pres

Bydd rhai ohonom sy'n prynu llyfrau, teclynnau neu hyd yn oed nwyddau trwy Amazon yn gwybod bod y cwmni, trwy fenter o'r enw Amazon Smile, yn rhoi rhoddion i elusennau a ddewisir gan ei gwsmeriaid.

Nid yw Amazon, fel llawer o gwmnïau mawr, yn gwmni syml o ran ei foeseg a'i arferion busnes, ond mae Amazon Smile yn un ffordd y mae'n gwneud cyfraniad bach at les cymunedol.

Mae cynhyrchion a brynir gan ddefnyddio Amazon Smile yn golygu bod y cwmni'n rhoi rhodd sy'n cyfateb i 0.5% o'r pris i elusen. Gwneir hyn i gyd yn awtomatig ac nid yw'n costio dim ychwanegol i gwsmeriaid. Mae hefyd yn syml i'w sefydlu.

I gyfeirio'ch rhodd at Esgobaeth Bangor:

 • Ewch i www.smile.amazon.co.uk a mewngofnodwch gan ddefnyddio'ch cyfrif Amazon arferol.
 • Ar ôl arwyddo i mewn, cewch eich cyfeirio at dudalen yn gofyn ichi ddewis y sefydliad elusennol yr hoffech ei gefnogi. O dan y pennawd Or pick your own charitable organization nodwch “Bangor Diocesan Board Of Finance Bwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor” yna cliciwch Search. Dylai'r Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth fod yr opsiwn cyntaf, a cliciwch Select.
 • Fe'ch ailgyfeirir i dudalen yn gofyn ichi ddeall bod yn rhaid ichi fynd i smile.amazon.co.uk i gefnogi'r esgobaeth. Gwiriwch y blwch a chlicio Start Shopping.
 • Bob tro y byddwch chi'n siopa ar Amazon, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio'r cyfeiriad www.smile.amazon.co.uk i roi rhodd.
 • Mae hwn hefyd ar gael ar yr app Android (ar eich ffôn neu dabled), ond nid ar iOS (iPhone / iPad) ar hyn o bryd, ond gallwch barhau i wneud rhodd trwy wneud eich pryniannau trwy'r porwr yn hytrach na'r app.

Fe welwch gynhyrchion cymwys wedi'u marcio'n Eligible for AmazonSmile donation ar eu tudalen cynnyrch. Ar hyn o bryd nid yw pryniannau Subscribe-and Save ac adnewyddiadau tanysgrifiadol yn gymwys ar hyn o bryd.


Sant Gregor o Nasiansus

Gweddi

Dduw Hollalluog, cefnfor diderfyn bodolaeth, er mwyn ein hiacháu ni, ni wrthododd dy Fab gymryd ein natur feidrol ni: caniatâ na fyddwn ni, fel Gregor, fyth yn peidio â rhyfeddu at wyrth ein hiachawdwriaeth; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, yr hwn trwy nerth yr Ysbryd a gyfodaist i fywyd gyda thi, ei Dduw a’i Dad, byth bythoedd. Amen.

Collect coffád Sant Gregor o Nasiansus


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


9 May 2020 | Commemoration of St Gregory of Nazianzus, Bishop


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


The Neue Wache in Berlin

Lament and thanksgiving

Our commemoration of VE Day this past Friday was very different from what had been planned. 

National and civic remembrance events had to be cancelled, but I was glad that other media offered us opportunities to reflect on the meaning of the anniversary.


I was privileged to offer the BBC Radio Wales Weekend Word at 7.25am on Friday morning. The text of my reflection is available here.


Speaking from Brecon Cathedral, the Archbishop of Wales invited us to reflect on the sacrifice and service of so many during the Second World War. 

He spoke of the powerful, mixed feelings of lament and thanksgiving with which we approach our God of truth, love, freedom and justice.


Speaking from Windsor Castle, the Queen reflected that the anniversary, because of the coronavirus emergency, would be marked “from our homes and our doorsteps” instead of at the planned events. “But,” Her Majesty went on to say:

“our streets are not empty; they are filled with the love and the care that we have for each other.”

I was reminded by those words both of our closed churches, yet also of the quiet, persistent work of pastoral care, practical help, and deep personal prayer that have marked the life of the diocese these past few weeks, and for which I am very grateful.


Speaking from the Neue Wache in Berlin, Germany’s National Memorial to the Victims of War and Tyranny, the German Federal President, Frank-Walter Steinmeier, spoke of his sadness at the aspects of the commemoration that had to be cancelled. 

“We had,” he said, “invited thousands of young people from around the world to Berlin today, young people whose grandparents were enemies, but who themselves have become friends.” 

But though much was not possible, “we can grasp the silence,” and his profound speech explored the ways in which the German people are now able to “look our past in the face and accept our historic responsibility.”

And, though he was speaking of the remembrance and liberation needed by the German nation, his words reminded me that we also, and all peoples, need to be able to look ourselves and our history with honesty, repentance and faith. 

We all need a clear awareness, in the words of the German President, of “the light and darkness, the joy and sorrow, the gratitude and shame” which mark our national and personal stories, and which we all need to bring to God with lament and thanksgiving.

The President quoted Rabbi Nachman of Breslov, who wrote that:

“no heart is as whole as a broken heart.” 

That is also our resurrection faith - that God who knows our suffering and our sinfulness nevertheless walks with us, works through us, and welcomes us home.


Christian Aid Week

We see God at work, through people, bringing healing and wholeness, in the faithful work of Christian Aid. 

May I remind you that Christian Aid Week begins tomorrow, and encourage all of us to do what we can to support their mission and ministry.

The Christian Aid website includes:


Worship and prayer

On this page, you will find material that I am making available to support worship at home on Sunday, the Fifth Sunday of Easter. There is a bilingual order of service for the Liturgy of the Word, along with the text of the readings, a recorded meditation in Welsh and English, and its bilingual text.

Two reminders of liturgical resources:

 • The current circumstances mean that many people who would have wished to attend a funeral may be prevented from doing so. The Liturgy included in this on-line booklet has been approved by the Bench of Bishops to support moruners to say farewell in their homes.
 • There are circumstances in which access to the Eucharist is simply not possible, and at times like this, the Church teaches that’s God’s grace is nevertheless accessible; that it is possible to make “an Act of Spiritual Communion”. The Liturgy included in this on-line booklet has been approved by the Bench of Bishops.

Taking good care of ourselves and one another

May I commend these documents to you, alongside our diocesan St Deiniol’s Way resources, and encourage all of us to take good care of ourselves and one another at this pressured time.


Fundraising

Some of us who buy books, gadgets or even groceries through Amazon will know that the company, through an initiative called Amazon Smile, makes donations to charities chosen by its customers. 

Amazon, like many large companies, is not an uncomplicated company in terms of its ethics and business practices, but the Amazon Smile is one way in which it makes a small contribution to the common good.

Products brought using Amazon Smile result in the company making a donation equivalent to 0.5% of the price to charity. This is all done automatically and does not cost any extra to customers. It is also simple to set up.

To direct your donation to the Diocese of Bangor:

 • Visit www.smile.amazon.co.uk and log in using your normal Amazon account.
 • Following signing in, you will be directed to a page asking you to select the charitable organization you would like to support. Under the heading Or pick your own charitable organization enter “Bangor Diocesan Board Of Finance Bwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor” then click Search. The Diocesan Board of Finance should be the first option, and press Select.
 • You will be redirected to a page asking you to understand that you must go to smile.amazon.co.uk to support the diocese. Check the box and click Start Shopping.
 • Every time you shop on Amazon, you will have to use the address www.smile.amazon.co.uk for a donation to be made.
 • This is also available on the Android app (on your phone or tablet), but not currently on iOS (iPhone/iPad), but you can still make a donation by making your purchases through the browser rather than the app.

You will see eligible products marked Eligible for AmazonSmile donation on their product page. Recurring Subscribe-and Save purchases and subscription renewals are not currently eligible.


St Gregory of Nazianzus, St John Chrysostom and St Basil

Prayer

Almighty God, infinite ocean of being, whose Son, in order to heal us, shrank not from assuming our finite nature: grant that we, like Gregory, may never cease to wonder at the miracle of our salvation; through Jesus Christ our Lord, whom by the power of the Spirit you raised to live with you, his God and Father, for ever and ever. Amen.

Collect for the Commemoration of St Gregory of Nazianzus


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor