minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Oherwydd ynddo ef yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod | For in him we live and move and have our being
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


16 Mai 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Dibenion cariadus Duw

"Nid argyfwng tymor byr yw hwn"

Ddydd Gwener, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddogfen o'r enw Llacio’r Cyfyngiadau ar ein Cymdeithas a’n Heconomi: Dal i Drafod.

Dyma amlinelliad y llywodraeth o’r ffordd raddol y bydd y Rheoliadau sydd wedi rhoi'n bywydau dan glo cynhwysfawr yn cael eu lleddfu, ac o’r meini prawf y bydd angen eu bodloni ar hyd y ffordd.

Ysgrifenna Prif Weinidog Cymru yn ei gyflwyniad:

“mae’n hanfodol ein bod yn sylweddoli nad argyfwng tymor byr yw hwn. Hyd nes y ceir brechlyn neu driniaethau effeithiol, bydd raid inni fyw gyda’r clefyd yn ein cymdeithas a cheisio rheoli ei ledaeniad a lliniaru ei effeithiau."

Mae'r ddogfen yn mynd i'r afael â naw maes gweithgaredd, gan gynnwys “Ymarfer ffydd”, ac mae'n perthnasu i bob maes y system o oleuadau traffig a fydd yn llywodraethu'r hyn a all ac na all ddigwydd wrth i amodau newid a, gobeithio, gwella dros y misoedd nesaf (tudalen 15 o'r ddogfen) .

Dygnwch amyneddgar

Mae goblygiadau hyn i gyd i'n bywyd eglwysig yn gymhleth. 

Mae'n dod yn fwy eglur byth na fydd ein profiad o ddod â'r cyfyngu hwn i ben, yn yr eglwys ac mewn mannau eraill, yn adferiad dros nos nac yn rhyw fath o droi'r cloc yn ôl ar unwaith i'r hyn a fu.

Byddwn yn gwybod o'n taith ffydd ein hunain nad yw newid a gweddnewid bywyd bob amser yn dod â mewl ennyd. Daw gras, tyfiant a daioni yn sgil gwaith caled, dyfalbarhad, amynedd a gofal dros ei gilydd. 

Bydd angen i'r un rhinweddau fod yn rhan o'n taith oddi wrth ein cyfyngiadau persennol.

Yn fy myfyrdod ar gyfer y dydd Sul hwn, edrychaf ar y modd yr anerchodd Sant Paul y Cristnogion yn Athen. 

Er eu bod yn grefyddol ac yn meddu ar ymdeimlad cryf o'r dwyfol, ni allent amgyffred sut y gallai Duw, meen unrhyw fodd ystyrlon, oruchwylio'r holl greadigaeth tra hefyd yn cael ei ddatgelu mewn atgyfodiad dynol.

Mae pregethu’r Apostol yn dangos bod y cysylltiad hwn yn hanfodol i Gristnogion. 

Mae'r atgyfodiad yn datgelu bod dibenion cariadus Duw yn hysbys ym mhopeth a wneir. 

Ac felly ein gobaith yw, trwy ddygnwch amyneddgar, gyda'r math hwn o ffydd wrth law, nad yw ein llafur a'n taith yn ofer.

Camau nesaf

Rwy’n ddiolchgar i gydweithwyr sy’n ymgysylltu â Llywodraeth Cymru am union natur goblygiadau cynlluniau’r llywodraeth ar gyfer yr Eglwys.

Maent hefyd yn dechrau datblygu'r mesurau y bydd angen eu rhoi ar waith wrth i ni ystyried y cam tebygol cyntaf y byddwn yn gallu ei gymryd, trwy agor rhai o'n heglwysi ar gyfer gweddïo preifat gan gadw pellter corfforol.

Byddaf yn rhannu ffrwyth y llafur hwn mewn llythyrau yn y dyfodol ac mewn arweiniad gofalus. Fodd bynnag, ni ddylid ar hyn o bryd wneud unrhyw newidiadau i'r arferion eglwysig sydd wedi'u rhoi ar waith am y tro.

Rwyf am eich sicrhau eich bod, yng nghanol holl bryder, cymhlethdod a newid ein byd, yn fy ngweddïau beunyddiol yma yn Nhŷ Esgob. 

Boed i ni oll brofi ac adnabod tangnefedd gweddnewidiol Duw a dyfnder ei gariad dwyfol.


Gweddi ac addoliad

Ar y dudalen hon, fe welwch ddeunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoli ar yr aelwyd ar ddydd Sul, Chweched Sul y Pasg. Mae trefn gwasanaeth ddwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair, ynghyd â thestun y darlleniadau, myfyrdod wedi'i recordio yn Gymraeg a Saesneg, a'i thestun dwyieithog.

Dydd Sul nesaf, byddaf yn dathlu Dyrchafael Crist, ac y dydd Sul canlynol byddwn yn dathlu Dydd y Pentecost.


Esgob Mynwy yn rhannu myfyrdod yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol | The Bishop of Monmouth sharing a reflection during Christian Aid Week

Wythnos Cymorth Cristnogol

Rwy'n ddiolchgar i bawb a fu'n codi pres ar gyfer Cymorth Cristnogol yr wythnos ddiwethaf hon. Gwn fod ein cefnogaeth fel esgobaeth yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

Mae sianel YouTube Christian Aid Cymru yn cynnwys y deunydd defosiynol dwyieithog a gafodd ei ryddhau'n ddyddiol gydol Wythnos Cymorth Cristnogol. Mae'n cynnwys myfyrdod a roddwyd gan Archddiacon Andy.


A. G. Ewards | Y cyntaf o Archesgobion Cymru | The first Archbishop of Wales

Canmlwyddiant Datgysylltu

Mae rhifyn yr wythnos hon o’r Church Times yn cynnwys erthygl ddiddorol gan ein Canghellor, yr Athro Norman Doe. 

Mae'n cynnig disgrifiad cynhwysfawr o'r ddeinameg a osododd i Ddatgysylltiad, trosolwg o fywyd yr Eglwys yng Nghymru dros y can mlynedd diwethaf, a rhai geiriau gobeithiol ar gyfer y dyfodol.

Dywed y Canghellor wrth gloi:

"Yn sicr, mae arnom angen dealltwriaeth gytbwys o ddatgysylltiad yr Eglwys yng Nghymru a'i hanes er 1920. Mae wedi bod yn ganrif o barhad a newid. Mae yna lawer i'w ddathlu, a llawer i'w alaru. Heddiw, mae'n wynebu heriau mawr yn y weinidogaeth, cenhadaeth ac aelodaeth. Ac eto mae gobaith y bydd yr Eglwys yn hyderus, yn gynhwysol, yn gydweithredol ac yn effeithiol wrth fyw'r efengyl."

Gofalu amdanom ein hunain a’n gilydd

Mae St Luke’s, yr elusen sy’n cefnogi lles clerigion, yn cynnig deunydd rheolaidd i fyfyrio arno. Mae'r pedwerydd set o ddeunyddiau, a geir yma, yn ein gwahodd i fyfyrio ar ofal mewn cyfnod o golled.

A gaf i gymeradwyo’r deunydd hwn, ochr yn ochr â’n hadnoddau Llwybr Deiniol esgobaethol, gan annog pob un ohonom i ofalu amdanom ein hunain a’n gilydd gydol y dyddiau heriol hyn.


Gweddi

O Dduw, cynorthwya fi i ymddiried ynot, cynorthwya fi i gofio dy fod gyda mi, cynorthwya fi i gredu na all dim fy ysgaru oddi wrth dy gariad a amlygwyd yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. Amen.

O Prayers for use during the coronavirus outbreak gan Eglwys Loegr, mewn cyfieithiad i'r Gymraeg gan Meira Shakespear o Fro Celynnin. Ceir rhagor o'r gweddïau hyn, wedi'i cyfieithu, yma.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


16 May 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Knowing God’s loving purposes

"This is not a short-term crisis"

On Friday, the Welsh Government published a document called Unlocking our Society and Economy: Continuing the Conversation

It is the government’s outline of the gradual way in which the Regulations that have locked down our lives so comprehensively will be eased, and of the criteria that will need to be met along the way.

The First Minister writes in his introduction that:

“it is essential… that we realise that this is not a short-term crisis. Until there is a vaccine or effective treatments, we will have to live with the disease in our society and to try to control its spread and mitigate its effects.”

The document addresses nine areas of activity, including “Practicing faith”, and applies to each area the traffic light system that will govern what can and cannot happen as conditions change and, hopefully, improve over coming months (page 15 of the document).

Patient endurance

The implications of all of this for our church life are complex. 

It becomes ever clearer that our experience of ending this lockdown, in church and elsewhere, will not be an overnight restoration and an immediate return to what was normal.

We will know from our own journeys of faith that change and conversion of life do not always come with a thunderbolt. Grace, growth and goodness come with hard work, perseverance, patience and care of one another. 

The same virtues will need to be part of our journey out of our current confinement.

In my meditation for this Sunday, I reflect on how St Paul addressed the Christians at Athens. 

Though religious and possessed a strong sense of the divine, they could not grasp how God could, in any meaningful sense, oversee the whole of the created order and yet be revealed in the resurrection of a man.

The Apostle’s preaching shows that, for Christians, this connection is essential. 

The resurrection discloses that God’s loving purposes are knowable within all that is made. 

And so our hope is that by patient endurance, with this kind of faith to hand, our labour and journey is not in vain.

Next steps

I am grateful to colleagues who are engaging with the Welsh Government about the exact nature of the implications of the government’s plans for the Church. 

They are also beginning to develop the measures that will need to be put in place as we contemplate the first likely step that we will be able to take, by opening our some of our churches for private prayer under physical distancing.

I will be sharing the fruit of this work in future letters and in careful guidance. However, no changes to the church practices that have been put in place should take place for the time being.

Please know that you are prayed for here at Tŷ’r Esgob, that amid all the anxiety, complexity and change of our world at the moment, you may know the transforming peace of God and depth of God’s divine love.


Worship and prayer

On this page, you will find material that I am making available to support worship at home on Sunday, the Sixth Sunday of Easter. There is a bilingual order of service for the Liturgy of the Word, along with the text of the readings, a recorded meditation in Welsh and English, and its bilingual text.

Next Sunday, I will be celebrating the Ascension of Christ, and the following Sunday we will celebrate the Day of Pentecost.


Archddiacon Ynys Môn yn rhannu myfyrdod yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol | The Archdeacon of Anglesey sharing a reflection during Christian Aid Week

Christian Aid Week

I am grateful to all who took part in Christian Aid fundraising this past week. I know that our support as a diocese is greatly appreciated.

The Christian Aid Cymru YouTube channel includes bilingual devotional material that a dewas released daily during Christian Aid Week. It includes a reflection given by Archdeacon Andy.


Yr Athro Norman Doe (ar y dde) ac eraill | Prof Norman Doe (right) and others

The centenary of Disestablishment

This week’s issue of the Church Times includes an interesting article by our Chancellor, Professor Normal Doe. 

He offers a comprehensive account of the dynamics that let to Disestablishment, an overview of the life of the Church in Wales over the last hundred years, and some hopeful words for the future.

The Chancellor concludes:

"Certainly, we need a balanced understanding of the disestablishment of the Church in Wales and its history since 1920. It has been a century of continuity and change. There is much to celebrate, and much to lament. Today, it faces big challenges in ministry, mission, and membership. Yet there is hope that the Church will be confident, inclusive, collaborative, and effective in living the gospel."

Taking good care of ourselves and one another

St Luke’s, the charity that supports clergy wellbeing, is continuing to offer regular material for reflection. The fourth instalment, available here, invites to the reflect on crisis fatigue.

May I commend this material to you, alongside our diocesan St Deiniol’s Way resources, and encourage all of us to take good care of ourselves and one another at this pressured time.


Prayer

O God, help me to trust you, help me to know that you are with me, help me to believe that nothing can separate me from your love revealed in Jesus Christ our Lord. Amen.

From the Church of England's Prayers for use during the coronavirus outbreak, with a Welsh translation by Meira Shakespear from Bro Celynnin. More of the prayers, made available bilingually, are to be found here.


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor