minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Fe'i dyrchafwyd, a chipiodd cwmwl ef o'u golwg | He was lifted up, and a cloud took him out of their sight
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


23 Mai 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Y cyflymder mae cariad Duw yn ei gerdded

Yn fy myfyrdod yr wythnos hon, rwy’n myfyrio ar Ddyrchafael Iesu, ac ar Dduw yng Nghrist yn abesenoli ei hun yn gorfforol er mwyn bod yn bresennol yn ysbrydol ar Ddydd y Pentecost.

Yn ystod yr wythnos sydd i ddod byddwn yn byw yn y "cyfamser" hwnnw rhwng y ddau ddigwyddiad - ar ôl y Dyrchafael a chyn y Sulgwyn.

Roedd defod hynafol yr Eglwys yn nodi’r “cyfamser” hwn trwy ddiffodd Cannwyll y Pasg ar ddiwedd gwasanaeth Dydd y Dyrchafael. Roedd y gannwyll, a oedd wedi ei chynnau ar gyfer pob gwasanaeth ers ei goleuo yng Ngwylnos y Pasg, yn sefyll heb olau ond mewn lle amlwg, nes iddi gael ei chynnau drachefn ar y Sulgwyn.

Ym mywyd yr Eglwys heddiw, mae mentrau fel Deled dy Deyrnas (Thy Kingdom Come) yn ymgymryd â'r thema - gan lenwi'r “cyfamser” hwn gyda gweddi, mawl ac ymbil.

Yn Actau'r Apostolion, fe welwn ni’r disgyblion gyda Mair ac eraill yn yr Oruwch Ystafell yn ystod y “cyfamser” hwn, yn “dyfalbarhau yn unfryd mewn gweddi” (Actau 1:12-14).

Maent eisoes yn grŵp mwy hyderus, llai pryderus nag yr oeddent yn y dyddiau yn syth ar ôl yr Atgyfodiad pan wnaethant gloi eu hunain yn yr un ystafell, eu meddyliau'n llawn ofn a dryswch.

Caiff eu hyder ei berffeithio a bydd eu pryderon yn diflannu o'r diwedd pan fydd yr Ysbryd yn dyfod, fel petai mewn gwynt a thân, ar y Pentecost.

Mae bob amser yn demtasiwn rhuthro trwy “gyfamserau” bywyd, neu eu hepgor yn llwyr. Bydd ein profiad dros yr ychydig fisoedd diwethaf wedi gorfodi llawer ohonom i fyw a gweinidogaethu mewn cyfnod o “gyfamser” mewn cryn ddyfnder.

Ni fydd y dyddiau hyn wedi bod yn amser hawdd i lawer ohonom, ond gobeithiaf eu bod hefyd wedi dwyn ffrwyth, trwy ein gorfodi i fyw yn ein “cyfamser”.

Mae'r diwinydd o Japan, Kosuke Koyama (1929-2009), yn ei lyfr Three Mile an Hour God, yn ysgrifennu am bwysigrwydd cymryd pwyll, yn enwedig ynghanol prysurdeb arferol bywyd. Mae amser yn sanctaidd, meddai, oherwydd:

Mae gan gariad ei gyflymder. Mae'n gyflymder ysbrydol. Mae'n fath gwahanol o gyflymder i'r cyflymder technolegol yr ydym yn gyfarwydd ag ef. Mae'n symud yn nyfnder ein bywyd, p'un a ydym yn sylwi ai peidio, ar dair milltir yr awr. Dyma'r cyflymder rydyn ni'n cerdded ac felly'r cyflymder mae cariad Duw yn ei gerdded.

Fy ngweddi droson ni yw y cawn ddefnyddio’r “cyfamser” hwn, a orfodwyd arnom eleni, i fyw ysgwydd yn ysgwydd ag eraill, i werthfawrogi cyflymder gwahanol, ac i feithrin cariad.


Gweddi ac addoliad

  • Daw Sunday Worship ar BBC1 am 11.45am y Sul hwn o Eglwys Gadeiriol Bangor, ac mae'n cynnwys pregeth gennyf i.
  • Ar y dudalen hon, fe welwch ddeunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoli ar yr aelwyd ddydd Sul, gŵyl y Dyrchafael. Mae trefn gwasanaeth ddwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair, ynghyd â thestun y darlleniadau, myfyrdod wedi'i recordio yn Gymraeg a Saesneg, a'i thestun dwyieithog.
  • Dydd Sul nesaf 31 Mai, byddaf yn dathlu Dydd y Pentecost, ac yna Sul y Drindod y dydd Sul canlynol 7 Mehefin. Y dydd Sul wedi hynny, 14 Mehefin, byddaf yn dathlu gŵyl Diolchgarwch am y Cymun Bendigaid.

Gwydr lliw o Eglwys Gatholig y Cymun Bendigaid, Gorseinon

Cenhadaeth ac efengylu

  • Dros y blynyddoedd diwethaf, bu’n dda gweld yr egni yn yr Eglwys yng Nghymru a gynhyrchwyd gan Deled dy Deyrnas (Thy Kingdom Come), menter Archesgob Caergaint dros weddi ac efengylu yn ystod y dyddiau cyn y Sulgwyn. Mae gweithgareddau o reidrwydd yn fwy tawel eleni, ond mae adnoddau rhagorol ar gael ar wefan Deled dy Deyrnas.
  • Roedd y Pab Ffransis i fod i siarad ddydd Iau â Chynulliad y cymdeithasau cenhadol Catholig. Nid oedd y cyfarfod yn gallu cael ei gynnal, ond cyhoeddodd y Pab neges yn ei le. Ynddi, mae'n sôn am nodweddion cenhadaeth ac efengylu da: llawenydd, diolchgarwch, gostyngeiddrwydd, symlrwydd, uniongyrchedd, gofal dros y tlawd a'r ymylol. Wrth inni fyfyrio ar ein cenhadaeth a'n hefengylu ar newydd wedd o ganlyniad i argyfwng coronafirws, rwyf am gymeradwyo neges y Pab Ffransis a'ch hannog i'w hastudio.

Esgob Andy ac Esgob Pat yng Nhadeirlan Bangor | Bishop Andy and Bishop Pat in Bangor Cathedral

Y Sulgwyn

Roedd Archddiaconiaeth Ynys Môn wedi bod yn cynllunio gwasanaeth ar y cyd ar Faes Sioe Môn ar y Sulgwyn. Yn anochel, bu'n rhaid canslo hynny eleni.

Fodd bynnag, rwy'n falch iawn y bydd gwasanaeth ar-lein ar Zoom yn cael ei gynnal. 

Bydd y Parchedicaf Pat Storey, Esgob Míth a Chil Dara, ein hesgobaeth gyswllt yn Eglwys Iwerddon, yn pregethu, a byddaf innau hefyd yn cymryd rhan.

Mae'r gwasanaeth yn dachrau am 10am ar ddydd Sul 31 Mai.

Mae croeso i unrhyw un ymuno â ni. I dderbyn y ddolen a'r cyfrinair i'r gwasanaeth, cysylltwch â Robert Townsend, Arweinydd Ardal Weeinidogaeth Bro Seiriol.


Umeed

Bydd llawer ohonom yn ymwybodol o'r cysylltiad hirsefydlog rhwng aelodau ffyddlon o'ryr esgobaeth a Phartneriaeth Umeed ym Mhacistan, a arloeswyd gan John a Lis Perkins.

Mae'r Bartneriaeth Umeed yn bodoli i ddarparu cyfleoedd trwy addysg a hyfforddiant i ferched, merched a phlant stryd bregus a difreintiedig ledled Pacistan.

Yn alcohol, y grwpiau sydd fwyaf agored i niwed sy'n dioddef effeithiau pennaf y cyfyngiadau symud sydd mewn grym ym Mhacistan ar hyn o bryd.

Mewn ymateb i hyn, mae'r Bartneriaeth Umeed ym Mhacistan wedi ffurfio “Banc Bwyd Umeed Emma Marchant”, sy'n dosbarthu pecynnau brys - reis, olew, siwgr a chorbys - i ardaloedd gwledig tlawd Bahawalpur, rhan o Bacistan sydd y tu hwnt i gyrraedd sefydliadau lles neu adrannau'r llywodraeth.

Os gallwch chi wneud cyfraniad, boed ba mor gymedrol, i gefnogi'r gwaith, rwy'n eich annog i wneud hynny. Gellir gwneud trosglwyddiad banc yn uniongyrchol i gyfrif banc Umeed Partnership (rhif cyfrif 01371886; cod didoli 40 32 15).

Cysylltwch â John Perkins i gael unrhyw wybodaeth neu gyngor pellach.


Rhyddhad ardrethi

Ar hyn o bryd mae pob un o'n hadeiladau eglwysig, gan gynnwys neuaddau, yn mwynhau'r statws o beidio â gorfod talu ardrethi busnes.

Fodd bynnag, gall rhai Ardaloedd Gweinidogaeth fod yn talu ardrethi i'r awdurdod lleol am eiddo arall.

Os yw'ch Ardal Weinidogaeth yn talu ardrethi ar hyn o bryd mae yna gynllun o'r enw Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru - 2020-21, a fydd yn berthnasol i siopau neu gaffis a weithredir gan Ardaloedd Gweinidogaeth sy'n cael eu threthu. Mae mwy o fanylion am y cynllun hwn ar gael yma.


Grŵp Cadfan

Rwy’n cynnull cyfarfod Zoom arbennig o Grŵp Cadfan - Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth, Ficeriaid ar y Cyd ac aelodau Cyngor yr Esgob - ddydd Iau nesaf.

Bydd yn rhoi cyfle inni fyfyrio gyda'n gilydd ar heriau ysbrydol, ymarferol a chenhadol popeth sy'n digwydd ar hyn o bryd, a meddwl gyda'n gilydd am y camau y bydd angen eu cymryd i ailagor ein hadeiladau eglwysig.

Os nad yw aelod o Grŵp Cadfan wedi derbyn gwahoddiad, cysylltwch â Siôn.


Gofalu amdanom ein hunain a’n gilydd

Mae St Luke’s, yr elusen sy’n cefnogi lles clerigion, yn cynnig deunydd rheolaidd i fyfyrio arno. Mae'r pumed set o ddeunyddiau, a geir yma, yn edrych ar ein lles trwy brism gweddi a gwreiddiau yn Nuw.

A gaf i gymeradwyo’r deunydd hwn, ochr yn ochr â’n hadnoddau Llwybr Deiniol esgobaethol, gan annog pob un ohonom i ofalu amdanom ein hunain a’n gilydd gydol y dyddiau heriol hyn.


Gweddi

O Dduw trugarog, ac yn llawn gras, wrth inni ddod i'th bresenoldeb, gad inni dynnu oddi arnom, fel dillad tu allan, pob esgus, pob sioe, pob haerllugrwydd; bydded i'n hunan mewnol gael ei ddatgelu, yn ostyngedig, yn onest, ac yn hiraethus am gael ei newid gan Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

O'r adnodd Listening on the way hyfryd a gynhyrchwyd gan Esgobaeth Caergaint ar gyfer Deled dy Deyrnas 2020


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


23 May 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


The speed the love of God walks

In my meditation this week, I reflect on the Ascension of Jesus, and on the way God in Christ became physically absent to the disciples in order to become spiritual present in a new way at Pentecost.

This coming week is that “in-between” time that exists between these two events - after the Ascension and before Pentecost. 

The ancient ritual of the Church marked this “in-between” time by extinguishing the Paschal Candle at the end of the Ascension Day service. The candle, that had burnt at every service since being lit at Easter Vigil, stood unlit but still in a prominent position, until it was lit again on the Day of Pentecost.

In the life of the Church today, initiatives like Thy Kingdom Come take up the theme - filling these “in-between” days with prayer, adoration and intercession.

In Acts, we see the disciples with Mary and others in the Upper Room during this “in-between” time, “constantly devoting themselves to prayer” (Acts 1:12-14). 

They are already a more confident, less anxious group than they were in the days immediately after the Resurrection when, out of fear and confusion, they locked themselves in the same room. 

Their confidence will be crowned and their anxieties finally vanquished when the Spirit descends, as in wind and flame, at Pentecost.

It is always tempting to rush through the “in-between” times of life, or to skip them completely. Our experience over the past couple of months will have forced many of us to live and minister in such an “in-between” time in some depth.

It will not have been an easy time for many of us, but I hope that it has also borne some fruit, by making us live in the “in-between” time.

The Japanese theologian, Kosuke Koyama (1929-2009), in his book Three Mile an Hour God, writes about the importance of taking time, especially amid the normal busyness of life. Time is holy, he says, because:

Love has its speed. It is a spiritual speed. It is a different kind of speed from the technological speed to which we are accustomed. It goes on in the depth of our life, whether we notice or not, at three miles an hour. It is the speed we walk and therefore the speed the love of God walks.

My prayer for us is that we use this “in-between” time, forced upon us this year, to be alongside others, to appreciate a different pace, and to cultivate love.


Worship and prayer

  • Sunday Worship on BBC1 at 11.45am this Sunday comes from Bangor Cathedral, and includes a sermon by me.
  • On this page, you will find material that I am making available to support worship at home on Sunday, the feast of the Ascension. There is a bilingual order of service for the Liturgy of the Word, along with the text of the readings, a recorded meditation in Welsh and English, and its bilingual text.
  • Next Sunday 31 May, I will be celebrating the Day of Pentecost, followed by Trinity Sunday the following Sunday 7 June. The following Sunday, 14 June, we will celebrate the feast of Thanksgiving for the Holy Communion.

Stained glass from the Catholic Church of the Blessed Sacrament, Gorseinon

Mission and evangelism

  • Over recent years, it has been good to see the energy in the Church in Wales generated by Thy Kingdom Come, the Archbishop of Canterbury’s initiative for prayer and evangelism during the days leading up to Pentecost. Activities are necessarily more low-key this year, but there are excellent resources available at the Thy Kingdom Come website.
  • Pope Francis was due to be speaking on Thursday to the Assembly of Roman Catholic mission societies. The meeting was unable to take place, but the Pope issued a message instead. In it, he talks about the characteristics of good mission and evangelism: joy, gratitude, humility, simplicity, immediacy, a care for the poor and marginalised. As we reflect on our changed mission and evangelism as a result of the coronavirus emergency, let me commend Pope Francis’s message to you for study and reflection.

Bishop Pat a Chanon John Clarke, Reithor Undeb Blwyfol Nafan | Bishop Pat and Canon John Clarke, Rector of the Navan Union of Parishes

Pentecost

Colleagues in the Archdeaconry of Anglesey had been planning a large-scale service on the Anglesey Showground on the Day of Pentecost. This has, inevitably, had to be cancelled.

However, I’m delighted that an online service on Zoom will be taking place. 

The Most Revd Pat Storey, Bishop of Meath & Kildare, our link diocese in the Church of Ireland, will be preaching, and I will also be taking part.

The service begins at 10am on Sunday 31 May.

Anyone is welcome to join us. For the link and password to the service, please contact Robert Townsend, Ministry Area Leader of Bro Seiriol.


Umeed

Many of us will be aware of the long-standing association between faithful members of the diocese and the Umeed Partnership in Pakistan, pioneered by John and Lis Perkins. 

The Umeed Partnership exists to provide opportunities through education and training to vulnerable and disadvantaged women, girls and street children across Pakistan.

The effects of a prolonged coronavirus lockdown in Pakistan are being felt most painfully by the most vulnerable groups. 

In response to this, Umeed Partnership Pakistan have formed the “Emma Marchant Umeed Food Bank”, which is delivering ration packages - rice, oil, sugar and lentils - to the impoverished rural areas of Bahawalpur, a part of Pakistan that remains out of the reach of welfare organizations or the government departments.

If you are able to make even a modest contribution to support the work, I encourage you to do so. A direct bank transfer can be made to the Umeed Partnership bank account (account number 01371886; sort code 40 32 15). 

Do contact John Perkins for any further information or advice.


Rates relief

All of our church buildings, including halls, currently enjoy the status of not having to pay business rates. 

Some Ministry Areas however may be paying rates to the local authority for other property. 

If your Ministry Area is currently paying rates there is a scheme called the Retail, Leisure and Hospitality Rates Relief in Wales – 2020-21, which applied to shops or cafes operated by Ministry Areas which are subject to rates. More details about this scheme are available here


Grŵp Cadfan

I’m convening a special Zoom meeting of Grŵp Cadfan - Ministry Area Leaders, Associate Vicars and members of the Bishop’s Council - this coming Thursday. 

It will provide an opportunity for us to reflect together on the the spiritual, practical and missional challenges of all that is happening at the moment, and to think together about the steps that will need to be taken to re-open our church buildings. 

If any of those who are member of Grŵp Cadfan haven’t received an invitation, please contact Siôn.


Taking good care of ourselves and one another

St Luke’s, the charity that supports clergy wellbeing, is continuing to offer regular material for reflection. The fifth instalment, available here, explores wellbeing through the prism of prayer and rootedness in God.

May I commend this material to you, alongside our diocesan St Deiniol’s Way resources, and encourage all of us to take good care of ourselves and one another at this pressured time.


Prayer

Oh merciful God, and full of grace, as we come into your presence may we remove, like outdoor clothes all pretence, all show, all arrogance; may our inner self be revealed, humble, honest, open and longing to be changed by Jesus Christ our Lord. Amen.

From the beautiful Listening on the way resource produced by the Diocese of Canterbury for Thy Kingdom Come 2020


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor