minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
A llanwyd hwy oll â'r Ysbryd Glân | All of them were filled with the Holy Spirit
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


30 Mai 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Zŵmian: drychol a dwfn

Ar ddydd Iau, cyfarfu aelodau Grŵp Cadfan yn "ddrychol", gan ddefnyddio rhaglen gyfrifiadurol Zoom.

Fel arfer, mae Grŵp Cadfan yn cwrdd dros nos, ddwywaith neu dair y flwyddyn, yn Nant Gwrtheyrn. Mae'n dwyn ynghyd ein holl Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth, Ficeriaid ar y Cyd ac aelodau o Gyngor yr Esgob. 

Mae'r cyfarfodydd wedi tyfu i fod yn amser pwysig inni addoli, myfyrio, cynllunio, dysgu a mwynhau cwmnïaeth ein gilydd.

Fel cymaint arall yn ein bywydau ar hyn o bryd, mae cyfarfodydd o'r fath bellach yn amhosibl.

Felly, fel â chymaint arall ar hyn o bryd, fe wnaethon ni roi cynnig ar rywbeth newydd. 

O'r tu ôl i sgriniau cyfrifiadur ac ar linellau ffôn, ymgasglodd 45 ohonom gyda'n gilydd fore Iau.

Fe wnaethon ni lwyddo, gan ddefnyddio technoleg nad oedd yr un ohonom ni'n gyfarwydd iawn â hi dri mis yn ôl, i weddïo gyda'n gilydd, i wrando ar straeon, i fyfyrio mewn grwpiau bach, ac i feddwl gyda'n gilydd am y dyfodol.

Gwnaethom hynny'n ddwyieithog. Cawsom ambell glitch technegol, ond aeth pethau rhagddynt yn hynod ddidrafferth.

Mae yna hiraeth, wrth gwrs, am gyfoeth cyfarfyddiadau wyneb yn wyneb a sgwrs dros baned - hiraeth am yr undod sy'n llifo wrth ganu gyda'n gilydd a rhannu yn yr un bara.

Ond fe lwyddon ni i gynnal elfen o'n bywyd ar y cyd, ac i gamu ar hyd ffyrdd newydd yn y broses.

Cawsom gyfle i gofio'r pryder, y boen a'r galar y mae cymaint wedi'u hwynebu dros y misoedd diwethaf. Clywsom hefyd am y gras sydd wedi llifo trwy weithredoedd o ofal bugeiliol ffyddlon a defosiwn dyfnach.

Deuthum i a fy nghydweithwyr ar Gyngor yr Esgob i ddiwedd y cyfarfod (fel sy'n digwydd ym mhob cyfarfod o Grŵp Cadfan) gyda llawer i fyfyrio drosto, a llawer iawn i roi diolch amdano.

Yn fy myfyrdod ar gyfer Dydd y Pentecost, rwy’n gresynu'r wlad rhyfedd yr ydym yn byw ynddi ar hyn o bryd, gyda’i holl ing meddyliol a’i rhwystredigaeth.

Ond rydw i hefyd yn ein cyfeirio tuag at y Duw sydd bob amser yn rhoi inni gân newydd i'w chanu - moddion newydd o'i ras, dulliau newydd o gysylltu, ffyrdd newydd o ofalu, rhesymau newydd i garu.

Wrth inni fyfyrio’r penwythnos hwn ar yr hyder a roddwyd i’r disgyblion cyntaf ar Ddydd y Pentecost, gadewch inni weddïo y gallwn ninnau, hefyd, adnabod agosatrwydd Duw, a grym ei alwad sy'n ein hanfon â'i fandad apostolaidd, hyd yn oed ac yn enwedig yn ystod y dyddiau caëdig hyn.


Nodyn sydyn i atgoffa'r rhai oedd yn rhan o'r cyfarfod ein bod yn casglu adborth chwim (cyn 10am fore Llun) yma.


Gwydr lliw o Eglwys Sant Joseff, Bae Colwyn | Stained glass from St Joseph's Church, Colwyn Bay

Gweddi ac addoliad

 • Ar y dudalen hon, fe welwch ddeunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoli ar yr aelwyd ddydd Sul, Dydd y Pentecost. Mae trefn gwasanaeth ddwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair, ynghyd â thestun y darlleniadau, myfyrdod wedi'i recordio yn Gymraeg a Saesneg, a'i thestun dwyieithog.
 • Bydd y Parchedicaf Pat Storey, Esgob Míth a Chil Dara, ein hesgobaeth gyswllt yn Eglwys Iwerddon, yn pregethu yng ngwasanaeth Pentecost Archddiaconiaeth Ynys Môn y Sul hwn, sy'n dechrau am 9.30am. Caiff ei ddarlledu ar dudalen Facebook yr esgobaeth. I ymuno ar Zoom, cysylltwch â Robert Townsend, Arweinydd Ardal Weeinidogaeth Bro Seiriol.
 • Archesgobion Caergaint ac Efrog sy'n arwain gwasanaeth cenedlaethol Eglwys Loegr ddydd Sul, ac mae'n cynnwys neges gan y Pab Ffransis. Bydd y gwasanaeth yn cael ei ffrydio'n fyw am 9am yma, a gellir hefyd ei wylio drachefn.
 • Gallwch yma ail-wylio Sunday Worship y Sul diwethaf a ddarlledwyd ar BBC1 o Eglwys Gadeiriol Bangor.
 • Dydd Sul nesaf 7 Mehefin, byddaf yn dathlu Sul y Drindod, ac yna gŵyl Diolchgarwch am y Cymun Bendigaid y dydd Sul canlynol 14 Mehefin.

Yn Eglwys Idloes Sant, Llanidloes | At St Idloes's Church, Llanidloes

Bro Arwystli

Mae'n bleser gen i gyhoeddi fy mod wedi cynnig y swyddi canlynol i glerigion yn Ardal Weinidogaeth Bro Arwystli:

 • Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth ac Offeiriad Bugeiliol: y Parchg Alison Gwalchmai
 • Offeiriad Arloesol a Ficer ar y Cyd: y Parchg Jon Price

Rwy'n falch o gadarnhau bod y ddau wedi derbyn fy nghynigion i wasanaethu ym Mro Arwystli yn y rolau a nodwyd.

Fy mwriad hefyd yw penodi Offeiriad Tŷ am Ddyletswydd I gynorthwyo â gweinidogaeth ym Mro Arwystli, a phan fydd cyfweliadau ar gyfer rôl o'r fath yn ymarferol o dan y rheoliadau cyfredol byddwn yn dechrau'r broses recriwtio.

Ar hyn o bryd rwy'n ystyried sut i drwyddedu Alison a Jon cyn gwasanaeth i sefydlu'r ddau, gan obeithio y gall hwnnw fod yn wasanaeth cyhoeddus.

Rwy'n ddiolchgar i Wardeiniaid yr Ardal Weinidogaeth a chydweithwyr eraill yr wyf wedi ymgynghori â hwy yn y broses benodi hon. 

Rwy’n falch iawn bod Alison a Jon wedi derbyn y swyddi hyn ac yn dymuno sicrhau'r Ardal Weinidogaeth o'm cefnogaeth a’m gweddïau parhaus.


Adeiladau eglwysig

Mae llawer o waith yn digwydd ar hyn o bryd yn y dalaith i gynllunio ar gyfer ailagor adeiladau'n ddiogel, yn raddol ac yn briodol pan fydd Rheoliadau Llywodraeth Cymru yn caniatáu i hyn ddigwydd.

Rwy’n ddiolchgar i Archddiacon Andrew, sy’n cynrychioli’r esgobaeth ar weithgor yr Eglwys yng Nghymru sy’n llunio canllawiau cenedlaethol i’n helpu yn y broses.

Bydd gennyf fwy i'w ddweud am hyn mewn llythyrau yn y dyfodol, ond mae'n parhau i fod yn bwysig na ddylid gwneud unrhyw newidiadau i'n harfer cyfredol yn y cyfamser.


Gofal wrth ddefnyddio technoleg

Bydd llawer ohonom yn defnyddio technoleg newydd ar yr adeg hon. 

Byddwn weithiau'n ei defnyddio ar gyfer gweithredoedd addoli cyhoeddus, neu ar gyfer sgyrsiau bugeiliol sensitif. Efallai ein bod yn ei ddefnyddio i ymgysylltu â phobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl.

Ym mhob un o'r cyd-destunau hyn, mae'n dda bod yn ymwybodol o ofal a diogelwch.

Mae gwefan ragorol dan nawdd yr NSPCC sy'n rhoi arweiniad ar ddefnyddio rhaglenni ac apiau amrywiol yn ddiogel, gyda ffocws ar blant a phobl ifanc, ond gyda chymhwysedd mwy cyffredinol. Mae'r adran ar Zoom yn ddefnyddiol iawn.


Gofalu amdanom ein hunain a’n gilydd

Mae St Luke’s, yr elusen sy’n cefnogi lles clerigion, yn cynnig deunydd rheolaidd i fyfyrio arno. Mae'r chweched set o ddeunyddiau, a geir yma, yn edrych ar ein lles trwy brism perthnasoedd rhyng-bersonol a rhyngbersonol a'n perthynas â gweddill y greadigaeth.

A gaf i gymeradwyo’r deunydd hwn, ochr yn ochr â’n hadnoddau Llwybr Deiniol esgobaethol, gan annog pob un ohonom i ofalu amdanom ein hunain a’n gilydd gydol y dyddiau heriol hyn.


Gweddi

O Dduw, Arglwydd nefoedd a daear, rwyt ti'n cofleidio'n methiannau a'n llwyddiannau yn dy galon. Rwyt ti'n llawenhau yn ein mentrau gwych a'n camau bach. Nawr rho ar ein tafodau eiriau ein ffydd, ac agor ein llygaid inni weld yr hyn yr wyt yn ei ddatgelu er mwyn inni rannu dy llawenydd a chyhoeddi'r newydd da wrth inni deithio gyda Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

O'r adnodd Listening on the way hyfryd a gynhyrchwyd gan Esgobaeth Caergaint ar gyfer Deled dy Deyrnas 2020


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


30 May 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Zooming: virtual and real

This past Thursday, members of the Cadfan Group met virtually, using the Zoom computer program.

The Cadfan Group normally meets overnight, twice or three times a year, in Nant Gwrtheyrn. It gathers together all of our Ministry Area Leaders, Associate Vicars and members of the Bishop’s Council. It has become for us an important time of worship, reflection, planning, learning and fellowship.

Like so much else in our lives at the moment, such meetings have become impossible. 

So, as we’ve been doing elsewhere, we tried something new. From behind computer screens and on phone lines, 45 of us gathered together on Thursday morning.

We managed, using technology none of us were very familiar with three months ago, to pray together, to listen to stories, to reflect in breakout groups, and to think together about the future. 

We did so bilingually. We had the odd technical hitch, but not too many. 

Many of us will have missed the richness of face-to-face encounters and conversation over coffee, the unity that flows when we sing together and share in the one bread. 

But we managed to sustain an element of our common life, and to learn new ways in the process.

We reflected of the anxiety, pain and grief that so many have faced over the past months. We also heard of the grace that has flowed through acts of pastoral care and deepened devotion. 

I and my colleagues on the Bishop’s Council came away, as we do from every meeting on the Cadfan Group, with much to reflect upon, and a great deal to give thanks for.

In my meditation for the Day of Pentecost, I reflect on the strange land in which we’re living at the moment, with all its mental anguish and disempowerment. 

But I also point us towards the God who always gives us a new song to sing – new means of grace, new methods of connecting, new ways to care, new reasons to love.

As we reflect this weekend on the confidence given to the first disciples on the Day of Pentecost, let us pray that we, also, may know God’s nearness, and God’s sending power that reaches us and calls to us, even and especially during this present confinement.


A reminder to those present at the meeting that we're collecting quick feedback (by 10am on Monday) here.


Gwydr lliw o Eglwys Priordy Dewi Sant, Abertawe | Stained glass from the Priory Church of St David, Swansea

Worship and prayer

 • On this page, you will find material that I am making available to support worship at home on Sunday, the Day of Pentecost. There is a bilingual order of service for the Liturgy of the Word, along with the text of the readings, a recorded meditation in Welsh and English, and its bilingual text.
 • The Most Revd Pat Storey, Bishop of Meath & Kildare, our link diocese in the Church of Ireland, will be preaching, at the Archdeaconry of Anglesey's Pentecost service, held this Sunday from 9.30am. You can join in the service on the diocesan Facebook page. To join on Zoom, please contact Robert Townsend, Ministry Area Leader of Bro Seiriol.
 • The Church of England’s national service on Sunday is led by the Archbishops of Canterbury and York, and includes a message from Pope Francis. The service will be streamed live at 9am here, and can also be watched afterwards.
 • You can catch up here with last week's Sunday Worship, broadcast on BBC1 from Bangor Cathedral.
 • Next Sunday 7 June, I will be celebrating Trinity Sunday, followed by the feast of Thanksgiving for the Holy Communion the following Sunday 14 June.

Y Parchg | The Revd Alison Gwalchmai

Bro Arwystli

I am delighted to announce that I have offered the following roles to clergy in the Ministry Area of Bro Arwystli:

 • Ministry Area Leader and Pastoral Priest: the Revd Alison Gwalchmai
 • Pioneer Priest and Associate Vicar: the Revd Jon Price

I am pleased to confirm both have accepted my offers to serve in Bro Arwystli in the roles indicated.

It is also my intention to appoint a House for Duty Priest to assist the ministry in Bro Arwystli, and when interviews for such a role are made feasible under current regulations we will begin the recruitment process.

I am currently considering how to license both Alison and Jon in advance of a service to induct both, which I hope can be a public service.

I am grateful to the Ministry Area Wardens and other colleagues whom I have consulted in this process of appointment. 

I am delighted Alison and Jon have accepted these roles and wish to assure the Ministry Area of my ongoing support and prayers.


Church buildings

Much work is happening at the moment within the province to plan for the safe, phased and appropriate re-opening of buildings when Welsh Government Regulations permit this to happen. 

I am grateful to Archdeacon Andrew, who is representing the diocese on the Church in Wales’s working party that is drawing up national guidance to help us in the process. 

I will have more to say about this in future letters, but it remains important that no changes to our current practice take place in the meantime.


Using technology safely

Many of us will be using new technology at this time. 

We will sometimes be using it for public acts of worship, or for sensitive pastoral conversation. We may be using it to engage with young people or adults at risk.

In all of these contexts, it is good to be mindful of security and safety.

The NSPCC has sponsored an excellent website that gives guidance about the safe use of various programs and apps, with a focus on children and young people, but with more general applicability. The section on Zoom is very helpful.


Taking good care of ourselves and one another

St Luke’s, the charity that supports clergy wellbeing, is continuing to offer regular material for reflection. The sixth instalment, available here, explores wellbeing through the intra- and inter-personal relationships and our relationship with the rest of creation.

May I commend this material to you, alongside our diocesan St Deiniol’s Way resources, and encourage all of us to take good care of ourselves and one another at this pressured time.


Prayer

Oh God, Lord of heaven and earth, you hold both our failures and successes in your heart. You take joy both in our great achievements and our tiny steps. Now open our mouths to speak of our faith, and open our eyes to see what you are revealing so that we may share your joy and proclaim the good new as we travel with Jesus Christ our Lord. Amen.

From the beautiful Listening on the way resource produced by the Diocese of Canterbury for Thy Kingdom Come 2020


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor