minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Y mae'r sawl sy'n eich derbyn chwi yn fy nerbyn i" | "Whoever welcomes you welcomes me"
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


27 Mehefin 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Nid oes i gywilydd ei ran

Mae'n wir bod cyfryngau cymdeithasol wedi “democrateiddio” sylwebaeth ac wedi lleihau dylanwad papurau newydd dan berchnogaeth breifat.

Ond mae hi bellach yn amlwg eu bod hefyd wedi normaleiddio lleferydd atgas, signalau rhinwedd a chywilyddio unigolion yn fwriadol ac ar y cyd.

Mae gan Sant Iago (Iago 3) rai geiriau perthnasol a phwerus ar bŵer y tafod i ddinistrio - neges y dylem ei hystyried.

Nid yw pŵer unigolion neu hyd yn oed gymdeithas i “gywilyddio” yn newydd. Mae rhai yn credu bod hyn wedi'i wreiddio'n ddwfn yn ein seice, ac efallai fod ganddo hyd yn oed darddiad esblygiadol.

Ond mae byw gyda chywilydd yn golygu teimlo'n ddi-werth ac yn anobeithiol. Yn fy myfyrdod y dydd Sul hwn rwy'n ystyried ymateb Cristnogol i gywilydd.

Awgrymaf fod maddeuant yn datrys y gorffennol, ond hefyd yn ailgyfeirio ein bywydau i ddilyn Crist mewn rhyddid. Yma, nid oes i gywilydd ei ran fel ffordd o reoli neu ffurfio ymddygiad. Ni ellir gorfodi sancteiddrwydd, ac ni elli ei offrymu dan bwysau.

Rwy'n gweddïo y bydd pawb ohonom yn adnabod cryfder yr Ysbryd Glân i'n harwain at fywyd newydd yng Nghrist.


Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth

Llewelyn Moules-Jones yn cyhoeddi’r Efengyl yng Nghadeirlan Bangor | Llewelyn Moules-Jones proclaiming the Gospel in Bangor Cathedral

Arweinydd Ardal Weinidogaeth newydd ym Mro Dwynwen

Mae’n bleser gen i gyhoeddi penodiad y Parchg Llewelyn Moules-Jones yn Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth ar gyfer Ardal Weinidogaeth Bro Dwynwen, yn gwasanaethu’r cymunedau o amgylch Llanfairpwll, Brynsiencyn a Niwbwrch ar Ynys Môn.

Rwy'n ddiolchgar I Archddiacon Andy a Wardeiniaid Ardal y Weinidogaeth am eu gwaith yn ystod y broses benodi.

Mae mwy o wybodaeth am Llew a'i apwyntiad ar gael yma.

Dwylan

Mae diwedd y mis yn nodi diwedd gweinidogaeth Janice Brown yn Ardal Weinidogaeth Dwylan.

Rydym yn dymuno'n dda i Janice a'i theulu wrth iddi baratoi i ddechrau yn ei phenodiad newydd yn Esgobaeth Llanelwy fel offeiriad rhan-amser yn Ardal Genhadaeth Aled, wedi'i lleoli yn Llysfaen a Llanddulas.


Agor adeiladau eglwysig

Ail-agor ar gyfer gweddi breifat

Rwy’n ddiolchgar i gydweithwyr ledled yr esgobaeth sydd wedi bod yn ystyried pryd a sut i ail-agor eglwysi yn ddiogel, nawr bod rheoliadau’r llywodraeth wedi galluogi adeiladau eglwysig i agor ar gyfer gweddi breifat.

Mae'r pwyntiau a wnes yn llythyr yr wythnos diwethaf yn parhau i fod yn bwysig:

  1. Ail-agoriad cyfyngedig iawn yw hwn. Ni ellir cynnal unrhyw weithgareddau fel gwasanaethau a gweddïau a fydd yn annog pobl i ymgynnull. Ni all person arwain defosiynau na gweddi o unrhyw fath yn ein heglwysi. Ni all angladdau mewn eglwysi a gwasanaethau achlysurol eraill ddigwydd ynddynt o hyd. Mae angen i ni fod yn ofalus wrth reoli disgwyliadau, ac aros o fewn y rheolau hyn.
  2. Nid oes unrhyw ofyniad i eglwysi ail-agor ar hyn o bryd. Dim ond os gall hynny ddigwydd yn effeithiol ac yn ddiogel y gall eglwysi ail-agor. Bydd angen cyfateb trefniadau agor â'r gallu i fynd i'r afael â'r mesurau diogelwch angenrheidiol. Rhaid i'n prif sylw fod ar iechyd a lles ein hymwelwyr, gwirfoddolwyr, staff a chlerigion.
  3. Cynhyrchwyd canllaw cenedlaethol rhagorol gan yr Eglwys yng Nghymru. Geir trosolwg fan hyn, a chanllawiau manwl yma.
  4. Dylai penderfyniadau gan Ardaloedd Gweinidogaeth i ailagor eglwysi yn Esgobaeth Bangor ddigwydd mewn cydweithrediad â'r Archddiaconiaid. Yn ffurfiol, bydd angen i'r Archddiacon lofnodi asesiad risg wedi'i gwblhau ar gyfer pob adeilad eglwysig sy'n ailagor. Gwneir hyn ar lefel yr Ardal Weinidogaeth. Yn anffurfiol, byddaf yn disgwyl i Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth ymgynghori â'u Archddiaconiaid a chynllunio ar y cyd.

Arwyddion

Ceir arwyddion esgobaethol i helpu gydag ailagor diogel, ac mae manylion ar gael yma. Mae’r llwythi cyntaf yn cael eu derbyn heddiw gan rai Ardaloedd Gweinidogaeth sydd wedi gofyn eisioes am ddeunyddiau printiedig.

Angladdau a phriodasau

Mae'n debygol y bydd y cam nesaf yn y broses o ail-agor yn canolbwyntio ar angladdau a phriodasau.

Ni all yr un o'r gwasanaethau hyn ddigwydd yn yr eglwys ar hyn o bryd (heblaw am briodasau mewn achosion o angen bugeiliol hynod o ddifrifol).

Ar hyn o bryd mae Mainc yr Esgobion yn adolygu eu canllawiau ar angladdau a phriodasau.

Fy nisgwyl yw y bydd y canllawiau'n newid i ganiatáu i angladdau a phriodasau ddigwydd o dan amgylchiadau rheoledig.

Fodd bynnag, mae angen i ni aros am y canllawiau cyn gwneud unrhyw ymrwymiadau.

Byddaf, wrth gwrs, mewn cysylltiad eto wrth i'r canllawiau newid. Yn y cyfamser, nid oes unrhyw beth wedi newid yn ffurfiol.


Enghraifft o un o'r baneri esgobaethol i'n cynorthwyo i ailagor adeiladau eglwysig | An example of the diocesan banner-stands to assist our re-opening of church buildings

Ordinasiwn

Heddiw, roeddwn i fod i ordeinio ymgeiswyr i'r ddiaconiaeth a'r offeiriadaeth yn yr Eglwys Gadeiriol.

Mae'n drist nad ydym wedi gallu bwrw ymlaen â'n hordeiniadau fel y cynlluniwyd eleni. Fodd bynnag, rwy'n edrych ymlaen at allu ordeinio ein hymgeiswyr pan ganiateir addoliad cyhoeddus eto.

Rydym eisoes wedi dechrau gwneud cynlluniau, mewn trafodaeth gyda'n hymgeiswyr, am y ffyrdd y gall hyn ddigwydd. A fag ofyn ichi gynnal y rhai sy'n paratoi i'w hordeinio ar yr adeg hon - yn ein hesgobaeth ac ar draws yr Eglwys - yn eich gweddïau.


Grŵp Cadfan

Cafwyd cyfarfod Zoom arbennig yr wythnos hon o Grŵp Cadfan - sef Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth, Ficeriaid Cysylltiol ac aelodau Cyngor yr Esgob.

Roedd yn dda iawn cwrdd â chydweithwyr, a chael cyfle i weddïo, astudio’r Beibl a myfyrio gyda’n gilydd ar genhadaeth, yr Eglwys ar-lein, cyllid a gweinidogaeth.

Edrychaf ymlaen at gnoi cilar yr adborth o'n trafodaethau dros yr wythnosau nesaf.


Gwyliau clerigion

Un o'r materion a drafodwyd gennym yn ein cyfarfod Grŵp Cadfan oedd pwysigrwydd Saboth i orffwys.

Mae gofalu amdanom ein hunain yn bwysig yn ystod y dyddiau pryderus hyn. I'r rhai ohonom sydd ag ymrwymiadau gwaith, mae hynny'n golygu cymryd amser i ffwrdd o'r gwaith, hyd yn oed os na allwn gael gwyliau traddodiadol.

Rwyf am annog clerigion cyflogedig i ddefnyddio rhywfaint o'u lwfans gwyliau dros fisoedd yr haf. Mae cymryd hoe yn bwysig, yn enwedig ar ôl cyfnod pan fu gweinidogaeth yn heriol ac yn ansefydlog. Yn ymarferol, rwyf hefyd am inni sicrhau nad ydym yn “storio” absenoldeb i'w ddefnyddio yn nes ymlaen, gan y bydd angen ein presenoldeb a'n hegni ar yr Eglwys yn ystod yr hydref ac i'r flwyddyn newydd.

Gwn y bydd Archddiaconiaid yn croesawu trafodaethau gyda chydweithwyr ynghylch defnyddio lwfans gwyliau yn gyfrifol ar hyn o bryd.


Fy nyddiadur

Rwy’n cymryd wythnos o wyliau fy hun yr wythnos hon.

Rwyf wedi gwneud trefniadau ar gyfer cyhoeddi fy myfyrdod ac adnoddau addoli, yn ogystal â Llythyr yr Esgob, y penwythnos nesaf fel arfer.

Byddaf hefyd mewn cysylltiad, fel y soniais uchod, os bydd newidiadau i'r canllawiau ynghylch angladdau a phriodasau.


Gofalu amdanom ein hunain a’n gilydd

Mae St Luke’s, yr elusen sy’n cefnogi lles clerigion, yn cynnig deunydd rheolaidd i fyfyrio arno. Yn y ddegfed bennod, "Creating a safe space", mae'r Parchg Michele Hampson yn myfyrio ar bwysigrwydd cilio i fan diogel, ac yn rhoi cyngor ymarferol ar sefydlu a defnyddio man diogel.

A gaf i gymeradwyo’r deunydd hwn, ochr yn ochr â’n hadnoddau Llwybr Deiniol esgobaethol, gan annog pob un ohonom i ofalu amdanom ein hunain a’n gilydd gydol y dyddiau heriol hyn.


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


27 June 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Shame should have no part

It is widely recognized that social media has “democratized” commentary and reduced the influence of privately owned newspapers.

However, we now see that they have also normalized hateful speech, virtue signalling and the deliberate and collective shaming of individuals.

St James (James 3) has some relevant and powerful words on the power of the tongue to destroy - a message that we ought to heed.

The power of individuals or even society to “shame” is not new. Some believe that this is deeply embedded in our psyche and may even have an evolutionary origin.

But to live with shame is to feel worthless, desperate and without hope. In my meditation this Sunday I consider a Christian response to shame.

I suggest that forgiveness resolves the past but also re-orientates our lives to following Christ into freedom. Here, shame should have no part as a way of controlling or constructing behaviour. Holiness by its nature cannot be compelled or fearfully rendered.

I pray we may all know the strength of the Holy Spirit to lead us to new life in Christ.


Ministry Area Leaders 

Llewelyn Moules-Jones

A new Ministry Area Leader for Bro Dwynwen

I am delighted to announce the appointment of the Revd Llewelyn Moules-Jones as Vicar & Ministry Area Leader of the Bro Dwynwen Ministry Area, serving the communities around Llanfairpwll, Brynsiencyn and Newborough on Anglesey. 

I am grateful to Archdeacon Andy and the Ministry Area Wardens for their work during the appointment process. 

More information about Llew and his appointment is available here.

Dwylan

The end of the month marks the conclusion of Janice Brown’s ministry in the Dwylan Ministry Area. 

We wish Janice and her family well as she prepares to take up her new appointment in the Diocese of St Asaph as part-time priest in the Aled Mission Area, based in Llysfaen and Llanddulas.


Opening church buildings

Re-opening for private prayer

I a grateful to colleagues across the diocese who have been considering when and how to re-open churches safely, now that government regulations have enabled church buildings to opened for private prayer.

The points I made in last week’s letter remain relevant:

  1. This is a strictly limited re-opening. No activities such as services and prayers that will encourage people to gather can take place. A person cannot lead devotions or prayer of any sort in our churches. Funerals in church and other occasional offices still cannot take place. We need to be careful in managing expectations, and staying within these rules.
  2. There is no requirement for churches to re-open at this time. Churches can only re-opening if that can happen effectively and safely. Opening arrangements will need to be matched to the capacity to address necessary safety measures. Our primary concern must be the health and wellbeing of our visitors, volunteers, staff and clergy.
  3. Excellent national guidance has been produced by the Church in Wales. An overview is available here, and detailed guidance here.
  4. Decisions by Ministry Areas to re-open churches in the Diocese of Bangor should happen in collaboration with Archdeacons. Formally, the Archdeacon will need to sign a completed risk-assessment for each church building that re-opens. This is undertaken at Ministry Area level Informally, I will expect Ministry Area Leaders to confer with their Archdeacons and plan collaboratively.

Signage

Diocesan signage to help with safe re-opening has been produced, and details are available here. The first consignments are being delivered to Ministry Areas who have requested printed materials today.

Funerals and weddings

It is likely that the next stage of re-opening will focus on funerals and weddings. 

Neither of these services can take place in church at the moment (except for weddings in cases of extremely acute pastoral need). 

The Bench of Bishops are currently reviewing their guidance on funerals and weddings. 

My expectation is that the guidance will change to allow funerals and weddings to take place under controlled circumstances. 

However, we need to wait for the guidance before making any commitments. 

I will, of course, be in touch again as the guidance changes. In the meantime, nothing has formally changed.


Enghraifft o un o'r baneri esgobaethol i'n cynorthwyo i ailagor adeiladau eglwysig | An example of the diocesan banner-stands to assist our re-opening of church buildings

Ordinations

Today, I was due to be ordaining to the diaconate and the priesthood at out Cathedral.

It is sad that we haven’t been able to go ahead with our ordinations as planned this year. However, I am looking forward to being able to ordain our ordinands when public worship is again permitted.

We have already begun to make plans, in discussions with our ordinands, about the ways in which this can happen. Please hold those who are preparing for ordination at this time - in our diocese and across the Church - in your prayers.


Grŵp Cadfan

A special Zoom meeting of Grŵp Cadfan - Ministry Area Leaders, Associate Vicars and members of the Bishop’s Council - was covened this past week. 

It was very good to meet with colleagues, and to have the opportunity to pray, study the Bible and reflect together on mission, online Church, finances and ministry. 

I look forward to digesting the feedback from our discussions over coming weeks.


Clergy leave

One of the matters we discussed at our Grŵp Cadfan meeting was the importance of Sabbath rest. 

Taking care of ourselves is important during these anxious days. For those of us who have work commitments, that involves taking time away from work, even if we can’t have a traditional holiday.

I want to encourage my stipendiary clergy colleagues to make use of some of their holiday allowance over the summer months. Taking a break is important, especially after a period of time when ministry has been challenging and unstable. In practical terms, I also want us to ensure that we are not “storing up” leave to be taken at a later date, as the Church will need our presence and our energy during the autumn and into the new year. 

I know that Archdeacons will welcome discussions with colleagues about taking leave responsibly at this time.


My diary

I am taking a week’s leave this coming week. 

I have made arrangements for my meditation and worship resources, as well as for a Bishop’s Letter, to be issued next weekend as usual. 

I will also be in touch, as I have mentioned above, if there are changes to the guidance about funerals and weddings.


Y Parchg | The Revd Michele Hampson

Taking good care of ourselves and one another

St Luke’s, the charity that supports clergy wellbeing, is continuing to offer regular material for reflection. In the tenth instalment, "Creating a safe space", the Revd Michele Hampson reflects on the importance of retreating into a safe space, and gives practical advice about setting up and using a safe space.

May I commend this material to you, alongside our diocesan St Deiniol’s Way resources, and encourage all of us to take good care of ourselves and one another at this pressured time.


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor