minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
@Haypsych
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


21 Mawrth 2020, Coffád Thomas Cranmer, Hugh Latimer, Nicholas Ridley a Robert Ferrar, Esgobion, Addysgwyr a Merthyron


Annwyl gyfeillion

Pob gras a heddwch i chi.


Cyfathrebu

Mae'n dda cael y cyfle i gysylltu â chi eto ar yr adeg heriol hon.

Fel y soniais yn llythyr dydd Iau, fy mwriad yn y cyfnod i ddod yw darparu diweddariadau rheolaidd trwy lythyrau fel hyn, wedi'u postio ar wefan yr esgobaeth. Y llythyrau hyn fydd ein prif fodd i gylchredeg gwybodaeth esgobaethol yn ystod yr wythnosau nesaf.

Os oes yna feysydd yr ydych chi'n teimlo y mae angen rhoi sylw iddynt yn fy llythyrau, rhowch wybod i mi neu'ch Archddiacon.

Os oes gennych chi straeon neu enghreifftiau o arfer da yr hoffech chi eu rhannu trwy fy llythyrau, anfonwch fanylion ataf i neu at Siôn.


Fy ngweinidogaeth i o weddïo, addysgu ac addoli

Rwy'n gweddïo'n feunyddiol dros yr esgobaeth; dros ei chlerigwyr, ei harweinwyr lleyg a’i phobl; ac yn arbennig dros bawb sy'n bryderus, mewn poen ac mewn angen, y bod iddynt adnabod cariad ac agosatrwydd Duw. Gwn fy mod yn ymuno â chymaint ledled yr esgobaeth sydd hefyd yn dal ein cymunedau gerbron Duw mewn gweddi daer ar yr adeg hon.

Yn ystod yr wythnos i ddod, byddwn yn darparu trefn gwasanaeth syml ar gyfer Gweddi Ddyddiol fel lawrlwythiad PDF A4 o'r wefan – un drefn Gweddi Ddyddiol am weddill y Grawys a'r Wythnos Fawr, ac un arall ar gyfer tymor y Pasg. Gobeithio y gallai’r rhain fod o ddefnydd i bawb sydd eisiau troi at Dduw mewn gweddi bob dydd, a byddent yn croesawu strwythur syml yn tynnu ar ddeunydd o lyfryn Gweddi Ddyddiol yr Eglwys yng Nghymru er mwyn gwneud hynny.

Bob wythnos, o Bumed Sul y Grawys, fe fydda’ i yn arwain Litwrgi’r Gair yn ddwyieithog gyda myfyrdod, yn seiliedig ar y lithoedd y Sul. Bydd modd gwylio neu wrando ar y gwasanaeth o’r dydd Sadwrn blaenorol ymlaen trwy wefan yr esgobaeth. Bydd trefn gwasanaeth syml, dwyieithog hefyd ar gael fel lawrlwythiad PDF A4 o'r wefan i alluogi pobl i ddilyn y gwasanaeth gyda mi, neu i'w ddefnyddio ar gyfer eu defosiynau eu hunain ar y Sul.

Byddwn hefyd yn paratoi adnodd wythnosol ar gyfer addoli syml gartref i deuluoedd ifanc, o'r enw Gyda'n gilydd wrth y bwrdd. Dyma addoliad syml gartref i deuluoedd ifanc, gan gadw pethau mor syml â phosib. Mae'n cynnig cyfle i ddarllen, siarad, creu a gweddïo gyda'n gilydd, yn seiliedig ar lithoedd y Sul, ac yn defnyddio gwrthrychau ac eitemau sydd gan y mwyafrif o deuluoedd ifanc eisoes gartref neu y gellir eu cael yn rhwydd. Cewch Gyda'n gilydd wrth y bwrdd yr wythnos hon yma.

Rwy’n falch hefyd o gael y cyfle y penwythnos hwn i fod yn recordio rhywfaint o ddeunydd ar gyfer rhifyn Sul y Pasg o Songs of Praise, ac i fod yn ymddangos ar raglen materion crefyddol BBC Radio Cymru, Bwrw Golwg, fore Sul.


Iechyd a lles

Mae'n rhagofalon ar hyn o bryd yn golygu bod rhythm ein bywydau wedi cael ei newid yn sylweddol. Gall tarfu o'r fath ar yr hyn sy'n gyfarwydd ac yn werthfawr inni fod yn du hwnt o heriol. Mae angen i bob un ohonom roi sylw i'n hiechyd meddwl ar yr adeg hon. Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn darparu arweiniad rhagorol, ac mae'r braslun ar ben y llythyr hwn gan Hayley Lewis, yn seiliedig ar eu gwaith, yn ddeunydd cyfoethog i ni fyfyrio arno a’i gymryd o ddifrif wrth i ni siapio’n bywydau beunyddiol. Rwyf am ein hannog chi oll i ofalu amdanoch eich hunain a'ch gilydd


Amlosgfa

Rwy'n falch o allu dweud bod yr amlosgfeydd sy'n gwasanaethu'r esgobaeth yn y broses o gyflwyno canllawiau ac arferion newydd i gyfyngu ar bresenoldeb a rheoli symudiadau yn yr adeilad. Gobeithiaf y bydd yn bosibl cylchredeg mwy o wybodaeth am hyn yr wythnos nesaf – ond hoffwn eich hannog i ddilyn y canllawiau newydd ac i helpu'r amlosgfeydd i alluogi galarwyr i gadw at yr arferion newydd.


Angladdau wrth lan y bedd

Dylai gweinidogion sy'n llywyddu mewn angladdau annog presenoldeb cyfyngedig iawn (dim mwy na 25 o bobl) mewn angladdau ar lan y bedd, gan gynnwys trwy ofyn i deuluoedd yr ymadawedig a threfnwyr angladdau nodi bod dymuniad am breifatrwydd a niferoedd cyfyngedig yn yr angladd. Mae trothwy o 25 o alarwyr yn gyson â'r arfer sy'n cael ei gyflwyno mewn rhai amlosgfeydd.


Cymun Bendigaid y Crism

Ni fydd Cymun Bendigaid y Crism, oedd i fod i gymryd lle ar ddydd Llun yr Wythnos Sanctaidd, yn digwydd yn nawr. Fy ngobaith yw y bydd y Cymun yng Nghynhadledd yr Esgobaeth ddydd Sadwrn 3 Hydref yn rhoi cyfle i Adnewyddu Addunedau a Bendithio Olewau.


Ecclesiastical

Mae Ecclesiastical, y cwmni yswiriant sy'n yswirio ein heglwysi a’n Cynghorau Ardaloedd Gweinidogaeth, wedi cysylltu â ni i'n hysbysu eu bod wedi gallu gweithredu eu cynlluniau parhad yn llwyddiannus, ac nad oes unrhyw newidiadau i'r ffyrdd y gellir cysylltu â nhw ar hyn o bryd.


Gweddi

Hoffwn eich sicrhau o’m gweddïau ar drothwy ein Sul cyntaf heb addoliad cyhoeddus, ac wrth inni ddechrau wythnos newydd o her a phryder. Rwy’n ddiolchgar i’r Parchg Lloyd Jones am ddarparu’r gweddïau canlynol, yr wyf yn eich gwahodd i weddïo gyda mi yfory.


Diolch i Dduw am fod fel rhiant

Ein Duw a’n Creawdwr, diolchwn i ti heddiw am fod fel rhiant i ni – rhiant sy’n ein caru ac yn gofalu amdanom. Diolch am fendithion o fwyd a dillad, cartref a chysur. Diolch am ein harwain ni a rhoi i ni ddoethineb ar gyfer bywyd bob dydd. Diolch am faddau i ni pan fethwn, ac am dy amynedd wrth ein meithrin a’n mowldio. Cadw ni’n agos atat ti, yn enwedig ar yr adeg yma o ofn ac ansicrwydd. Gofynnwn hyn yn enw Iesu. Amen.

Diolch am ein mamau

Diolchwn i ti am ein mamau; am y cariad a’r gofal a gawsom, a’r gofal a gawn ganddynt heddiw. Diolchwn i ti hefyd am y rhai sydd wedi bod fel mamau i ni, yn gwylio drosom ac yn gofalu amdanom, yn ein cywiro a’n cefnogi. Helpa ni i’w trysori, yr atgofion ohonynt ddoe neu’r profiad o gael eu cwmni heddiw. Diolch am i ni fedru dysgu llawer am dy gariad a’th ffyddlondeb di drwy eu bywydau a’u hesiampl. Clyw ein gweddi yn enw Iesu. Amen.

Am gael bod fel mamau

Arglwydd Iesu, daethost i weini ar eraill a rhoi dy hun dros dy annwyliaid gan ddangos cariad costus. Ar adeg o argyfwng fel hyn, helpa ni i fod yn famau i’n gilydd ac i ddarganfod ffyrdd newydd a chreadigol o ofalu am ein gilydd gan roi i ni ddoethineb mam wrth i ni wneud hynny. Yn ein gofid am ein teuluoedd a’n ffrindiau, gad i ni beidio anghofio helpu pobl eraill: y sâl a’r caeth, yr unig a’r ofnus, y dieithryn a defnyddiwr y banc bwyd, y digartref a’r ffoadur. Gwyddom, wrth i ni weini arnynt ein bod yn gweini arnat ti. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


21 March 2020, the Commemoration of Thomas Cranmer, Hugh Latimer, Nicholas Ridley and Robert Ferrar, Bishops, Teachers and Martyrs


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Communication

It is good to have the opportunity to be in touch with you again at this challenging time.

As I mentioned in Thursday’s letter, it is my intention for the foreseeable future to provide regular updates through letters like this, posted on the diocesan website. These letters will be our main means to circulating diocesan information during coming weeks.

If there are areas that you feel need to be addressed in my letters, please let me or your Archdeacon know.

If you have stories or examples of good practice that you would like shared through my letters, please send details to me or to Siôn.


My ministry of prayer, teaching and worship

I pray each day for the diocese; for our clergy, lay leaders and people; and especially for all who are anxious, in pain and in need, that they might know God’s love and nearness. I know that I join with so many across the diocese who are also holding our communities before God in fervent prayer at this time.

During the coming week, we will be providing simple orders of service for Daily Prayer as an A4 PDF download from the website – one order of Daily Prayer for the remainder of Lent and Holy Week, and another for Eastertide. I hope that these may be of use for all those who want to turn to God in prayer each day, and would welcome a simple structure drawing on material from the Church in Wales’s Daily Prayer booklet in order to do so.

Each week, from the Fifth Sunday of Lent, I will also be leading a bilingual Sunday Liturgy of the Word with a meditation, based on the Sunday lectionary, that will be available to be watched or listened to from the preceding Saturday onward through the diocesan website. A simple, bilingual order of service will also be available as an A4 PDF download from the website to enable people to follow the service with me, or to use for their own Sunday devotions.

We will also be preparing a weekly resource for simple worship at home for young families, called Together at the table. Here is simple worship at home for young families, keeping things as simple as possible. It offers an opportunity to read, talk, create and pray together, based on the Sunday readings, and using objects and items most young families may already have at home or can easily access. This week’s Together at the table is available here.

I am glad also to have the opportunity this weekend to be recording some material for the Easter Day edition of Songs of Praise, and to be appearing on the BBC Radio Cymru Welsh religious affairs programme, Bwrw Golwg, on Sunday morning.


Health and well-being

The precautions that we are all taking at the moment mean that the rhythm of our lives has been changed significantly. Such a disruption to what is familiar and valued can be extremely challenging. We all need to pay attention to our mental health at this time. The Mental Health Foundation are providing excellent guidance, and the sketch at the head of this letter by Hayley Lewis, based on their work, gives us much to reflect upon and to take seriously in the way we shape our daily lives. Let me urge you all to take care of yourselves and one another


Crematoria

I am glad to be able to report that the crematoria that serve the diocese are in the process of introducing new guidance and practices to limit attendance and manage movement within the building. I hope that it will be possible to circulate more information about this next week – but may I urge you to follow the new guidance and to help the crematoria to enable mourners to abide by the new practices.


Graveside funerals

Ministers presiding at funerals should encourage strictly limited (no more than 25 people) attendance at graveside funerals, including by asking the families of the deceased and funeral directors to indicate that privacy and limited numbers are desired at the funeral. A threshold of 25 mourners is consistent with the practice being introduced at some crematoria.


Chrism Eucharist

The Chrism Eucharist, due to take place on the Monday of Holy Week, will now not be able to go ahead. My hope is that the Eucharist at the Diocesan Conference on Saturday 3 October will provide an opportunity for the Renewal of Vows and the Blessing of Oils.


Ecclesiastical

We have been contacted by Ecclesiastical, the insurance company that insures our churches and Ministry Area Councils, to inform us that they have been able successfully to implement their continuity plans, and that there are no changes to the ways in which they can be contacted at this time.


Prayer

Please be assured of my prayers on the eve of our first Sunday without public worship, and as we enter a new week of challenge and concern. I am grateful to the Revd Lloyd Jones for providing the following prayers, which I invite you to pray with me tomorrow.


Thanking God for being like a loving parent

Our God and Creator, we thank you today that you are to us a parent – one who loves us and cares for us. Thank you for the blessings of food and clothing, home and comfort. Thank you for guiding us from day to day. Thank you that you forgive us when we fail. Thank you for your patience as you nurture us and mold us. Keep us close to you especially at this time of fear and uncertainty. We ask this in Jesus’s name. Amen.

Giving thanks for our mothers

Lord we thank you for our mothers and for the love and care they’ve given and continue to give us. Thank you for those who’ve been like mothers to us watching over us and caring for us, guiding and supporting us. Help us to treasure memories of them in past times or the experience of having their company today. Thank you Lord that we are able to learn much about your love and faithfulness though their lives and example. Hear our prayer in Jesus’s name. Amen.

That we might be like mothers

Lord Jesus, you came to serve others and gave your life for those you love. At this time of crisis help us to be mothers to one another and to find new and creative ways of caring for each other. In our concern for our own family and friends, help us not to forget the needs of others: those who are ill or unable to leave the house, those who are lonely and afraid, the stranger and the food bank user, the homeless and the refugee. As we seek to serve them open our eyes to see that it is you we serve. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor