minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig" | "Come to me, all you that are weary"
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


Gŵyl Beblig | 4 Gorffennaf 2020

Eglwys Peblig Sant | St Peblig's Church, Llanbeblig, Caernarfon

Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Anfodlonrwydd a chymdeithas

Beth yw'r pethau sy'n galluogi cymdeithasau a chymunedau i fyw bywydau cynaliadwy, iach a bodlon? 

Mae yna ffordd o ddisgrifio'r ffydd Gristnogol sy'n osgoi rhai o'r pethau anodd sy'n ymwneud â hiliaeth, rhagfarn ac ochr dywyllach y ddynoliaeth oherwydd credwn fod ffydd yn ymwneud â gweddi neu addoliad ar y Sul yn unig. 

Ond roedd gan Iesu rai pethau hynod feirniadol i'w dweud wrth y gymdeithas yr oedd yn byw ynddi am werthoedd dinistriol. 

Yn fy myfyrdod ar gyfer y Sul hwn, rwy’n canolbwyntio ar y darlleniad o'r Efengyl, ac yn awgrymu bod rhaid i’r ffydd Gristnogol ymgysylltu ag o leiaf dri maes ym mywyd dynol os ydym am ddod yn fwy tosturiol a chyfan. 

Cawn ei galw i fod yn halen ac yn olau. Beth olyga hyn yn ein heglwysi a'n cymunedau heddiw?


Cewch y myfyrdod llawn fan hyn, gyda'r deunydd ryw'n ei ddarparu i gefnogi addoli ar yr aelwyd ar y Sul, y Pedwerydd ddydd Sul ar ôl y Drindod. Mae trefn wasanaeth ddwyieithog ar gyfer Litwrgi'r Gair, ynghyd â thestun y darlleniadau, myfyrdod wedi'i recordio yn Gymraeg a Saesneg, a'i thestun dwyieithog.


Trevor Evans

Yn Eglwys Idloes Sant, Llanidloes | At St Idloes's Church, Llanidloes

Yr wythnos hon, bu inni golli un o weision ffyddlon yr esgobaeth, ein Deon Emeritws, Trevor Evans.

Treuliodd Trevor ei weinidogaeth gyfan yn Esgobaeth Bangor, a gwn y bydd llawer ledled yr esgobaeth wedi dod i adnabod Iesu Grist oherwydd ei ofal, ei ymrwymiad a'i argyhoeddiad.

Rwy'n ddiolchgar i'r Deon am yr ysgrif goffa ganlynol ar ran yr Eglwys Gadeiriol a'r teulu.


Mae ein teulu esgobaethol wedi ei dristau’n fawr gan y newydd am farwolaeth ein brawd yng Nghrist, y Tra Pharchg Trevor Evans, fore Mawrth, 30 Mehefin.

Yn frodor o Ddolgellau, cafodd galwedigaeth Trevor ei meithrin gan gurad y plwyf, y diweddar Ganon Elias Hughes. Ar ôl gadael Ysgol Ramadeg Bechgyn Dolgellau, aeth i astudio Daeareg ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle cyfarfu â’i wraig, Chris, a oedd hefyd yn darllen Daeareg.

Ar ôl gradin, hyfforddodd Trevor ar gyfer y weinidogaeth yng Ngholeg yr Atgyfodiad, Mirfield a dychwelodd i'r esgobaeth i wasanaethu curadïau yn y Bermo a Llandudno, cyn cael ei wneud yn ficer tîm Plwyf Llandudno.

Daeth yn beriglor Llanidloes yng nghanol y 70au ac roedd yn Ymgynghorydd Esgobaethol ar Ysbrydolrwydd. Gwasanaethodd fel Cyfarwyddwr Galwedigaethau Esgobaethol rhwng 1989 a 1998, gan feithrin galwedigaeth llawer o ymgeiswyr i'r weinidogaeth ordeiniedig. Symudodd i'r gogledd a gwasanaethodd am flwyddyn ym Mhlwyf Trefdraeth cyn symud i Blwyf Llanfairpwll, ar Ynys Môn. Gwnaethpwyd ef yn Brebendari yng Nghadeirlan Bangor ym 1982.

Yna daeth galwad i ymgymryd â swydd Deon ein Heglwys Gadeiriol ym 1998, a bu yno hyd ei ymddeoliad yn 2004.

Roedd Trevor yn offeiriad ffyddlon, ymroddedig ac ysbrydol, y bu i'w weinidogaeth gyffwrdd â bywydau llawer o bobl yn ein hesgobaeth a thu hwnt. Ymwelodd ef a Chris ag Uganda bedair gwaith gyda thimau gweinidogaeth yn gweithio gyda chymunedau yno. Roeddent yn allweddol wrth sefydlu'r cyswllt esgobaethol ag Esgobaeth Lango ym 1996, y maent wedi parhau i weithio'n galed i'w gefnogi. Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Amddifaid Lango, LOST, gan Trevor a Chris i dalu ffioedd ysgol plant amddifad, y mae llawer ohonynt bellach wedi ennill gradd neu grefftau gan eu galluogi i fod yn hunangynhaliol. Roedd gan Trevor weinidogaeth bererindod ac arweiniodd ef a Chris lawer o grwpiau i Ynys Enlli wrth encilio - ymgeiswyr ar gyfer y weinidogaeth i ddechrau, ac yna llawer o leygwyr a chlerigion.

Roedd Trevor wrth ei fodd â mynyddoedd. Bu iddo ddringo holl gopaon 3,000 troedfedd Eryri yn ogystal â rhai o 'Monroes' yr Alban. Treuliwyd gwyliau ar ucheldiroedd ac ynysoedd Gorllewin yr Alban. Bu'n dablo mewn troi coed a DIY o bryd i'w gilydd.

Roedd Trevor yn ŵr, tad a thaid hoffus a hoffus, ac y mae Chris, Ruth, Simon a'r teulu cyfan yn ein meddyliau a'n gweddïau.

Da was a ffyddlon, gorffwys nawr mewn tangnefedd.


Ymunwch â mi yn fy ngweddi dros Chris a'r teulu, yn enwedig ddydd Sadwrn nesaf 11 Mehefin, pan fydd angladd teuluol preifat yn cael ei gynnal. 

Bydd Gwasanaeth Coffa yn cael ei gynnal maes o law yn yr Eglwys Gadeiriol.

Dduw tragwyddol, ein crëwr a’n prynwr, caniatâ i ni gyda Trevor a phawb o’r ffyddloniaid ymadawedig ddiogel fuddiannau dioddefaint achubol dy Fab a’i atgyfodiad gogoneddus; fel, yn y dydd olaf, pan gesgli ynghyd bob peth yng Nghrist,y caffom fwynhau gyda hwy gyflawnder dy addewidion; trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr a hyd byth. Amen.

Lindsay, yr Esgob, yr AS lleol a'r Arglwydd Raglaw yn dathlu 90 mlynedd Eglwys Cynon Sant | Lindsay, the Bishop, the local MS and the Lord Lieutenant marking the 90th anniversary of St Cynon's Church

Lindsay Ford

Mae Lindsay Ford a’i wraig Avril yn symud “adref” i Dde Cymru yr wythnos hon.

Mae gweinidogaeth Lindsay yn ein plith wedi bod yn dyner, yn bwerus ac yn doreithiog, ac rwy’n ddiolchgar iawn am bopeth y mae ef ac Avril wedi’i gynnig i’w cymunedau eglwysig a’r esgobaeth.

Rwy'n adleisio popeth y mae Archddiacon Andrew wedi ei ysgrifennu isod pan ddywed:

Mae wedi bod yn hyfryd cael gweithio ysgwydd yn ysgwydd â Lindsay Ford yn Archddiaconiaeth Meirionnydd. Roedd croesawu Lindsay ac Avril yn un o fy mreintiau archidiaconal cynharaf. Yn ystod eu blynyddoedd yn y cymunedau yn ne Bro Cymer maent wedi annog cymaint o roddion - undod, allgymorth, gofal bugeiliol, addoliad ystyrlon, gweithgareddau cymunedol, dysgu a llawer o hwyl - diolch i'r ddau ohonoch.

Angladdau a phriodasau

Ni all angladdau na phriodasau ddigwydd yn yr eglwys ar hyn o bryd (heblaw am briodasau mewn achosion o angen bugeiliol hynod o ddifrifol).

Ar hyn o bryd mae Mainc yr Esgobion yn adolygu eu canllawiau, a fy nisgwyl yw y bydd canllawiau newydd ar gyfer angladdau a phriodasau yn cael eu cyhoeddi yn gynnar yr wythnos hon.

Byddaf yn ysgrifennu eto cyn gynted ag y bydd y canllawiau newydd hyn ar gael. Yn y cyfamser, dylem aros am y canllawiau cyn gwneud unrhyw ymrwymiadau.


Cyngor yr Esgob a Chyngor yr Esgobaeth

Roedd aelodau Cyngor yr Esgob i fod yn eu cyfarfod preswyl blynyddol yn stod yr wythnos sydd i ddod. Yn lle hynny eleni, bydd yr Archddiaconiaid, y Deon, Ysgrifennydd yr Esgobaeth a minnau yn cyfarfod dros Zoom bob bore o ddydd Llun i ddydd Mercher. 

Ddydd Mawrth, ceir hefyd gyfarfod drychol ychwanegol o Gyngor yr Esgobaeth i fyfyrio ar sefyllfa ariannol yr esgobaeth. 

Erfyniaf eich gweddïau dros y ddau gyfarfod.


Y Parchg | The Revd Michele Hampson

Gofalu amdanom ein hunain a’n gilydd

  • Yn fy llythyr yr wythnos diwethaf, anogais gydweithwyr clerigol cyflogedig i ddefnyddio rhywfaint o'u lwfans gwyliau dros fisoedd yr haf. Mae CPAS wedi paratoi canllaw defnyddiol ar wneud y gorau o wyliau o dan y cyfyngiadau presennol. Eu cyngor defnyddiol yn eu dogfen yma yw: ei gymryd, ei gynllunio, ei ariannu, ei amddiffyn, a'i ailenwi.
  • Mae St Luke’s, yr elusen sy’n cefnogi lles clerigion, yn cynnig deunydd rheolaidd i fyfyrio arno. Yn yr unfed bennod ar ddeg, "Deall y corff", mae'r Parchg Michele Hampson yn myfyrio ar y corff, anadlu ac ymwybyddiaeth ofalgar.
  • A gaf i gymeradwyo’r deunydd hwn, ochr yn ochr â’n hadnoddau Llwybr Deiniol esgobaethol, gan annog pob un ohonom i ofalu amdanom ein hunain a’n gilydd gydol y dyddiau heriol hyn.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


St Peblig's Day | 4 July 2020

Tu mewn i Eglwys Peblig Sant | Inside St Peblig's Church, Llanbeblig, Caernarfon

Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Discontentment and society

What are the things which enable societies and communities to live sustainable, healthy and contented lives?

There is a way of describing the Christian faith which avoids some of the hard issues surrounding racism, prejudice and the darker side of human action because we think faith is about prayer and or Sunday worship only. 

But Jesus had some deeply critical things to say to the society in which he lived about values and what is destructive.

In this Sunday's meditation, I focus on the Gospel reading and suggest Christian faith must engage with at least three areas of human life if we are to become more compassionate and whole. 

Our call is to be salt and light. What does this look like for our churches and communities today?


You can find the full meditation here, with the material that I am making available to support worship at home on Sunday, the Fourth Sunday after Trinity. There is a bilingual order of service for the Liturgy of the Word, along with the text of the readings, a recorded meditation in Welsh and English, and its bilingual text.


Trevor Evans 

Y Tra Pharchg | The Very Revd Trevor Evans

This past week, we have lost one of the diocese’s faithful servants, our Dean Emeritus, Trevor Evans. 

Trevor’s whole ministry was spent in the Diocese of Bangor, and I know that many across the diocese will have come to know Jesus Christ because of his care, commitment and conviction.

I am grateful to the Dean for the following obituary on behalf of the Cathedral and family.


Our diocesan family has been deeply saddened by the news of the death of our brother in Christ, the Very Revd Trevor Evans, on Tuesday morning, 30 June.

A native of Dolgellau, Trevor’s vocation was nurtured by the curate of the parish, the late Canon Elias Hughes. Upon leaving Dolgellau Boy’s Grammar School, he went to read Geology at Aberystwyth University, where he met his wife, Chris, who also read Geology.

After graduating Trevor studied at The College of the Resurrection, Mirfield to train for ordination and returned to the diocese to serve curacies in Barmouth and Llandudno, before being made team vicar of the Parish of Llandudno. 

He became incumbent of Llanidloes in the mid 70’s and was Diocesan Advisor on Spirituality. He served as Diocesan Director of Ordinands from 1989 to 1998, nurturing the vocation of many candidates for the ordained ministry. He moved north and served for a year in the Parish of Trefdraeth before moving to the Parish of Llanfairpwll, on the Isle of Anglesey. He was made Prebendary of Bangor Cathedral in 1982. 

A call then came to take up the post of Dean of our Cathedral Church in 1998, a position he held until his retirement in 2004.

A faithful, dedicated and deeply spiritual priest, whose ministry touched the lives of many people within our diocese and beyond. He and Chris visited Uganda four times with ministry teams working with communities there. They were instrumental in setting up the diocesan link with Lango Diocese in 1996, which they have continued work hard to support. Lango Orphans Scholarship Trust, LOST, was also established by Trevor and Chris to pay the school fees of orphaned children, many of whom have now obtained degree or trades enabling them to be self-supporting. Trevor had a pilgrimage ministry and he and Chris led many groups to Bardsey Island on retreat - initially for ordinands, then for many laypeople and clerics.

Trevor loved mountains and climbed all the 3,000 foot peaks in Snowdonia as well as some of the Scottish 'Monroes'. Holidays were spent on the highlands and islands of Western Scotland. He dabbled in wood turning and DIY from time to time.

Trevor was a loving and much loved husband, father and grandfather, and we hold, Chris, Ruth, Simon and the whole family in our thoughts and prayers.

Good and faithful servant, rest now in peace.

Da was a ffyddlon, gorffwys nawr mewn tangnefedd.


Please join with me in praying for Chris and the family, especially this coming Saturday 11 June, when a private family funeral will be held. 

A Memorial Service will be held at a later date at the Cathedral.

Eternal God, our maker and redeemer, grant us with Trevor and all the faithful departed the sure benefits of your Son’s saving passion and glorious resurrection; that, in the last day, when you gather up all things in Christ, we may with them enjoy the fullness of your promises; through Jesus Christ your Son our Lord, who is alive and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

Lindsay Ford ym Masilica Sant Pedr yn ystod ein pererindod esgobaethol I Rufain | Lindsay Ford at St Peter's Basilica during our diocesan pilgrimage to Rome

Lindsay Ford

Lindsay Ford and his wife Avril are moving “home” to South Wales this coming week. 

Lindsay’s ministry among us has been gentle, powerful and enriching, and I am very grateful for all that he and Avril have given to their church communities and the diocese.

I echo all that Archdeacon Andrew says when he writes:

It has been a delight to work alongside Lindsay Ford in the Archdeaconry of Meirionnydd. Welcoming Lindsay and Avril was one of my earliest archidiaconal privileges. During their years in the communities in the south of Bro Cymer they have encouraged such a lot of gifts - unity, outreach, pastoral care, meaningful worship, community activities, learning and a lot of fun - thanks to you both.

Funerals and weddings

Neither funerals nor weddings can take place in church at the moment (except for weddings in cases of extremely acute pastoral need). 

The Bench of Bishops are currently reviewing their guidance, and my expectation is that new guidance about funerals and weddings will be issued early this coming week. 

I will write again as soon as this new guidance is available. In the meantime, we should wait for the guidance before making any commitments. 


The Bishop's Council and the Diocesan Council

Members of the Bishop’s Council were due to be away at their annual residential meeting this coming week. Instead, the Archdeacons, Dean Diocesan Secretary and I will be meeting by Zoom every morning from Monday to Wednesday. 

On Tuesday, there will also be an additional virtual meeting of the Diocesan Council to reflect on the financial position of the diocese. 

Please hold both meetings in your prayers.


Taking good care of ourselves and one another

  • In my letter last week, I encouraged stipendiary clergy colleagues to make use of some of their holiday allowance over the summer months. CPAS have prepared some helpful guidance on making the most of a holiday during lockdown. Their helpful advice in their document here is: take it, plan it, spend on it, protect it and rename it.
  • St Luke’s, the charity that supports clergy wellbeing, is continuing to offer regular material for reflection. In the eleventh instalment, "Understanding the body", the Revd Michele Hampson reflects on the the body, breathing and mindfulness.
  • May I commend this material to you, alongside our diocesan St Deiniol’s Way resources, and encourage all of us to take good care of ourselves and one another at this pressured time.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor