minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


Coffád Thomas More | 6 Gorffennaf 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Angladdau a phriodasau

Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi cyhoeddi canllawiau cenedlaethol heddiw ar gynnal angladdau a phriodasau.

Nawr bod y canllawiau hyn wedi'u cyhoeddi, mae'n golygu:

 • Fel y caniatáwyd eisioes, gall adeiladau eglwysig fod ar agor ar gyfer gweddi breifat, gan ddilyn canllawiau'r Eglwys yng Nghymru ac ar ôl i'r Archddiacon awdurdodi asesiad risg.
 • Mae dal yn wir na all unrhyw addoliad cyhoeddus ddigwydd mewn adeiladau eglwysig, ac eithrio fel a ganlyn.
 • Bellach gellir cynnal angladdau a phriodasau mewn adeiladau eglwysig, gan ddilyn canllawiau'r Eglwys yng Nghymru ynghylch cynnal angladdau a phriodasau.

Mae'r canllawiau cynhwysfawr ar gael yma, ac mae'n bwysig bod fy nghydweithwyr clerigol yn eu darllen yn ofalus.


Mae'n dda bod caniatâd bellach i angladdau a phriodasau gael eu cynnal mewn adeiladau eglwysig, ac rydw i eisiau cefnogi ein heglwysi wrth iddynt gael eu defnyddio ar gyfer y gwasanaethau pwysig hyn.

Pan fyddwn yn cynnig gwasanaethau o'r fath, neu pan fydd cais i ni eu cynnal, mae'n rhaid i ni gymryd gofal i reoli disgwyliadau, gan na fydd yn bosibl i bob math o wasanaeth ddigwydd yn ein holl adeiladau eglwysig ar hyn o bryd.


Diogelwch

Pwysicaf un, mae'n hanfodol bod gwasanaethau o'r fath yn digwydd yn ddiogel.

 • Mae hyn yn cynnwys gallu cynnal pellter corfforol yr eglwys bob amser, gan gynnwys pan fydd pobl yn symud o gwmpas. Bydd yn bwysig asesu'r gofod mewn adeiladau eglwysig, a rheoli presenoldeb - gyda gwesteion priodas a mynychwyr angladdau yno trwy wahoddiad yn unig.
 • Mae angen asesiad risg cadarn ar gyfer adeilad eglwysig lle mae angladd neu briodas yn cael ei gynnal. Mae templed wedi'i gynnwys yn y canllawiau. Rwy'n argymell trafod asesiad gyda'ch Archddiacon.
 • Os ydych yn rhagweld y bydd adeiladau penodol yn eich Ardal Weinidogaeth yn cael eu defnyddio'n bennaf, efallai yr hoffech ystyried cwblhau asesiad risg generig ar hyn o bryd.

Rhagarweiniadau priodas

Yn ogystal â materion logistaidd ynghych y gwasanaeth ei hun, mae priodasau hefyd yn heriol ar hyn o bryd o ran y rhagofynion sy'n ofynnol gan na ellir darllen Gostegion.

 • Os derbyniwch gais i briodas ddigwydd, ewch at eich Archddiacon yn y lle cyntaf.
 • Archddiacon Andrew yw'r Syrogat y dylid cyfeirio cyplau ato am Drwyddedau Cyffredin.
 • Bydd angen i glerigion sicrhau bod cyplau sy'n cael eu cyfeirio tuag at y Syrogat yn gallu darparu tystionaeth o'u cysylltiad cymwys.
 • Bydd y Syrogat a Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth, am y tro, yn hepgor y ffi sy'n gysylltiedig â rhoi Trwydded Gyffredin.

Yn ddarbodus a'n fugeiliol

Fel y gwyddom bellach, mae symud allan o gloi i lawr yn fwy cymhleth na'i gychwyn, ac mae angen i'n hymatebion fod yn ddarbodus a'n fugeiliol. 

Gwn y bydd Archddiaconiaid yn barod i drafod gydag Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth y ffyrdd y gall y caniatâd newydd hwn ei gymhwyso ar gyfer Ardaloedd Gweinidogaeth penodol.


O Dduw, gwarchodwr pob un sy’n ymddiried ynot, nad oes dim yn nerthol hebot ti, na dim yn sanctaidd, ychwanega ac amlha dy drugaredd arnom, fel y gallwn, a thi yn llywodraethwr ac yn arweinydd i ni, dreiddio trwy bethau tymhorol fel na chollwn yn y diwedd y pethau tragwyddol; er mwyn Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


Commemoration of Thomas More | 6 July 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Funerals and marriages

The Church in Wales has issued national guidance today on conducting funerals and marriages.

Now that this guidance has been issued, it means that:

 • As already allowed, church buildings can be open for private prayer, following the Church in Wales guidance and after a risk assessment has been approved by the Archdeacon.
 • It remains the case that no public worship can take place in church buildings, except as follows.
 • Funerals and marriages can now take place in church buildings, following the Church in Wales guidance about the conduct of funerals and marriages.

The comprehensive guidance is available here, and it is important that my clergy colleagues read it carefully.


It is good that there is now permission for funerals and marriages to take place in church buildings, and I want support our churches being used for these important service.

When we offer such services, or are asked to conduct them, we must take care to manage expectations, as it will not be possible for all types of service to take place in all of our church buildings at present.


Safety

Above all, it is vital that such services can take place safely.

 • This includes being able to maintain physical distancing in the church building at all times, including when people are moving around. It will be important to assess the capacity of church buildings, and to manage attendance – with guests at weddings by invitation only, and attendance at funerals by invitation only as well.
 • A robust risk assessment is required for a church building at which a funeral or marriage is to take place. A template is included in the guidance. I recommend discussing a completed risk assessment with your Archdeacon.
 • If you anticipate a particular buildings in your Ministry Area being primarily used, you may want to consider completing a generic risk assessment at this stage.

Marriage preliminaries

In addition to logistical matters at the service itself, marriages also present a challenge in terms of the preliminaries required as Banns cannot be read.

 • If you receive a request for a marriage to take place please approach your Archdeacon in the first instance.
 • Archdeacon Andrew is the Surrogate to whom couples should be directed for Common Licenses.
 • Clergy will need to ensure that couples being directed towards the Surrogate are able to evidence their qualifying connection.
 • Both the Surrogate and the Diocesan Board of Finance will, for the time being, be waiving the fee associated with the granting of a Common License.

Prudent and pastoral

As we now know, moving out of lockdown is more complex than moving into it and our responses needs to be prudent and pastorally sensitive. 

I know that Archdeacons will be ready to discuss with Ministry Area Leaders the ways this new permission is adapted for particular Ministry Areas.


O God, the protector of all who trust in you, without whom nothing is strong, nothing is holy: increase and multiply upon us your mercy; that with you as our ruler and guide we may so pass through things temporal that we finally lose not the things eternal; for our Lord Jesus Christ’s sake. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor