minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Gan fod Ysbryd Duw yn cartrefu ynoch chwi" | "The Spirit of God dwells in you"
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


Gŵyl Bened, 11 Gorffennaf 2020

Adfeilion Abaty Cymer ger Dolgellau - mynachlog y Mynaich Gwynion lle y dilynent Reol Sant Bened

Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


"Yng Nghrist Iesu"

Ni fydd unrhyw un ohonom heb ein cyffwrdd gan bryderon ac ansicrwydd dros y 100 diwrnod diwethaf dan glo yn ein cartrefi. 

I rai ohonom, bu beichiau galar neu unigedd yn rhai trymion. 

Ond siawns y bu angen i bob un ohonom fyfyrio ar yr hyn sy'n bwysig i ni, ar yr hyn sy'n ein cynnal, ac ar yr hyn sy'n sylfaen i'n bywydau.

Mae llythyr Sant Paul at Gristnogion Rhufain yn cynnwys ei gymysgedd arferol o'r addysgol a'r heriol. Ond wrth wraidd ei lythyr mae neges o obaith a sicrwydd: I'r rhai “yng Nghrist Iesu” nid oes collfarn, ac nid oes yr un dim a'n gwahana ni oddi wrtho. 

Dyma'r sylfaen, dyma'r Newydd Da, y mae Paul am i'r Rhufeiniaid seilio eu bywydau arno. A dyma Newydd Da sylfaenol ein bywydau ninnau hefyd.

Rwy'n ystyried Rhufeiniaid 8 yn fy myfyrdod yr wythnos hon. Caiff fy myfyrdod ein chynnig ynghyd â'r deunudd ryw'n ei ddarparu i gefnogi addoli ar yr aelwyd ar y Sul, y Pumed ddydd Sul wedi'r Drindod. Mae trefn wasanaeth ddwyieithog ar gyfer Litwrgi'r Gair, ynghyd â thestun y darlleniadau, y myfyrdod wedi'i recordio yn Gymraeg a Saesneg, a'i thestun dwyieithog.


Ail-agor adeiladau eglwysig


Datblygiadau diweddaraf

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi amserlen ar gyfer ail-agor addoldai ar gyfer addoliad cyhoeddus. 

Yn sgil hynny, mae Mainc yr Esgobion wedi cytuno y gall addoliad cyhoeddus gymryd lle mewn eglwysi o'r Chweched Sul wedi'r Drindod, dydd Sul 19 Gorffennaf. 

Bydd yn angenrheidiol ac yn hanfodol, wrth inni ail-agor i addoli, inni gadw at reoliadau'r llywodraeth a dilyn canllawiau'r Eglwys yng Nghymru.

Mae hyn yn golygu, ar hyn o bryd:

 • Gall adeiladau eglwysig fod ar agor ar gyfer gweddi breifat, gan ddilyn canllawiau'r Eglwys yng Nghymru, yn ddarostyngedig i fesurau risg priodol, ac ar ôl i Archddiacon gymeradwyo asesiad risg.
 • Gellir cynnal angladdau a phriodasau, ar gyfer mynychwyr sydd wedi eu gwahodd i fod yn bresennol, mewn adeiladau eglwysig, gan ddilyn canllawiau'r Eglwys yng Nghymru ac yn ddarostyngedig i fesurau risg priodol.

Ac, o 19 Gorffennaf:

 • Gall addoliad ar y cyd ddigwydd mewn adeiladau eglwysig, gan gynnwys gweddïau wedi eu harwain ar goedd, defosiynau, myfyrdodau a dathliadau o'r Cymun Bendigaid, gan ddilyn canllawiau'r Eglwys yng Nghymru, yn ddarostyngedig i fesurau risg priodol, ac ar ôl i Archddiacon gymeradwyo asesiad risg.
 • Gellir cynnal bedyddiadau mewn adeiladau eglwysig, gan ddilyn canllawiau'r Eglwys yng Nghymru ac yn ddarostyngedig i fesurau risg priodol.

Mae hefyd yn debygol:

 • Bydd addoli yn yr awyr agored ar dir yr eglwys ar gyfer nifer cyfyngedig o bobl yn bosibl yn fuan, ond bydd angen i ni aros am fanylion pellach ynglŷn â hyn.
 • Bydd modd agor Neuaddau Eglwys ar gyfer ystod gyfyngedig o weithgareddau o 20 Gorffennaf, ond, unwaith eto, bydd angen i ni aros am fanylion pellach ynglŷn â hyn.

Yn ein cyd-destun ni

Rwy’n croesawu’r datblygiadau hyn, ac edrychaf ymlaen at ddychwel addoliad ar y cyd i gymunedau'r esgobaeth.

Fodd bynnag, dyma gam cyntaf ail-agor ar gyfer addoli, ac rwyf am dynnu sylw at bum peth a ddylai lunio ein hymateb ledled yr esgobaeth:

 • Fe ddylen ni fod yn ddarbodus wrth i ni gynllunio ar gyfer ail-agor. Dim ond os gall hynny ddigwydd yn effeithiol ac yn ddiogel y gall eglwysi ail-agor. Mae hyn yn cynnwys y gallu i gynnal pellter corfforol yn adeilad yr eglwys bob amser, gan gynnwys pan fydd pobl yn symud o gwmpas. Mae canllawiau cenedlaethol clir wedi eu darparu gan yr Eglwys yng Nghymru, ac mae'n bwysig bod fy nghydweithwyr clerigol yn eu ddarllen yn ofalus.
 • Fe ddylen ni fod yn bwrpasol wrth i ni gynllunio i ail-agor. Nid oes unrhyw ofyniad i ail-agor ar gyfer addoli ar hyn o bryd, ac yn sicr nid oes unrhyw orfodaeth i ddychwelyd i hen batrymau addoli. Bydd angen i'r misoedd a ddaw fod yn amser ar gyfer ail-adeiladu gobeithiol, nid yn amser i adfer yn llwyr yr hyn a fu. Fe ddylen ni fyfyrio ar yr hyn rydyn ni wedi'i ddysgu, a chynllunio am y dyfodol yn bwrpasol.
 • Dylai penderfyniadau i ail-agor eglwysi ar gyfer gweddi breifat neu addoliad cyhoeddus yn Esgobaeth Bangor ddigwydd mewn cydweithrediad â'r Archddiaconiaid. Yn ffurfiol, bydd angen i'r Archddiacon lofnodi asesiad risg wedi'i gwblhau ar gyfer pob adeilad eglwys sy'n ail-agor - gan gynnwys asesiad risg diwygiedig os yw adeilad wedi bod ar agor ar gyfer gweddi breifat a'i fod bellach i'w ddefnyddio ar gyfer addoli cyhoeddus. Yn anffurfiol, byddaf yn disgwyl i Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth ymgynghori â'u Harchddiaconiaid a chynllunio ar y cyd.

Fel y gwyddom bellach, mae symud allan o gloi i lawr yn fwy cymhleth na'i gychwyn, ac mae angen i'n hymatebion fod yn ddarbodus, yn bwrpasol a'n fugeiliol.

Gwn y bydd Archddiaconiaid yn barod i drafod gydag Arweinwyr Ardaloedd Geinidogaeth y ffyrdd i ymdrin â'r sefyllfa ddatblygol hon ar gyfer Ardaloedd Gweinidogaeth penodol.


Cyllid yr esgobaeth ac Ardaloedd Gweinidogaeth

Rwy’n ddiolchgar am y gwaith sy’n digwydd i fynd i’r afael â goblygiadau ariannol y pandemig ar yr Eglwys. 

Mae'r goblygiadau hyn yn ddifrifol, ac mae angen i'n hymateb fod yn unedig ac yn weithredol ar draws pob rhan o'r Eglwys.

Roedd ein cyllid esgobaethol yn destun cyfarfod arbennig o Gyngor yr Esgobaeth yn ystod yr wythnos ddiwethaf hon.


Cymorth brys i genfogi Ardaloedd Gweinidogaeth mewn angen

Rwy’n falch iawn bod Corff y Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru wedi gallu ymrwymo i chwarae ei ran wrth ein helpu i fynd i’r afael â pheth o’r pwysau ariannol uniongyrchol.

Mae ail becyn o gymorth ariannol, am y cyfnod o dri mis rhwng Gorffennaf a Medi, ar gael gan Gorff y Cynrychiolwyr, a bydd yn sail ar gyfer trafodaethau yn ystod yr wythnos i ddod gyda holl Ardaloedd Gweinidogaeth yr esgobaeth ynghylch eu sefyllfa ariannol.

Bydd yn bwysig parhau i fyfyrio ym mhob un o'n Hardaloedd Gweinidogaeth am y cyfraniad y gallant ei wneud neu'r cymorth ychwanegol y gallai fod ei angen arnynt.

Bydd y trafodaethau hyn yn cael eu harwain gan yr Archddiaconiaid a byddant yn cychwyn cyn gynted â phosibl.


Haelioni unigolion a theuluoedd

Fel sydd wastad yn wir, mae sylfaen ein cyllid eglwysig wedi ei ffurfio gan haelioni unigolion a theuluoedd sy’n rhoi’n aberthol. Mae eu rhoi hwy yn hanfodol i ariannu ein cenhadaeth a'n gweinidogaeth o fewn Ardaloedd Gweinidogaeth a ledled yr esgobaeth.

Er bod cyfleoedd codi arian yn gyfyngedig ar hyn o bryd, ac er nad yw casgliadau rheolaidd mewn gwasanaethau yn amlwg yn medru digwydd, rwyf am ein hannog i wneud popeth o fewn ein gallu i alluogi unigolion a theuluoedd i gynnig eu cefnogaeth ariannol mewn ffyrdd newydd. Mae hyn yn cynnwys:

 • Eiriolaeth am y cynllun Rhodd yn Syth i alluogi rhoddion rheolaidd, gyda Chymorth Rhodd.
 • Apeliadau codi arian, gan ddefnyddio e-bost a phost i godi ymwybyddiaeth am effaith ariannol y pandemig, ac i annog rhoddion ac addewidion newydd.

A gaf i ddiolch eto i bawb ar draws yr esgobaeth sy'n cefnogi'r Eglwys trwy eu rhoi, ac a gaf i ofyn ichi hefyd gynnal yn eich gweddïau y rhai a fydd yn ymgysylltu'n ddwys â thrafodaethau ariannol difrifol yn ystod yr wythnos i ddod.


Y Parchg | The Revd Michele Hampson

Gofalu amdanom ein hunain a’n gilydd

 • Mae St Luke’s, yr elusen sy’n cefnogi lles clerigion, yn cynnig deunydd rheolaidd i fyfyrio arno. Yn y ddeuddegfed bennod, "Defnyddio'r Ysgrythurau", mae'r Parchg Michele Hampson yn myfyrio ar y cysur a'r arweiniad a gawn drwy ymwnud yn ddoeth â'r Beibl.
 • A gaf i gymeradwyo’r deunydd hwn, ochr yn ochr â’n hadnoddau Llwybr Deiniol esgobaethol, gan annog pob un ohonom i ofalu amdanom ein hunain a’n gilydd gydol y dyddiau heriol hyn.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


St Benedict's Day, 11 July 2020

The ruins of Cymer Abbey near Dolgellau - the Cistercian monastery where monks followed St Benedict's Rule

Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


"In Christ Jesus"

None of us will have been untouched by the anxieties and insecurities of the past 100 days of lockdown. 

For some of us, the burdens of grief or loneliness will have been extremely heavy. 

But all of us will have needed to reflect on what is important to us, on what sustains us, and on what is foundational in our lives.

St Paul's letter to the Christians of Rome includes his usual bracing mix of teaching and challenge. But at the heart of what he writes is a message of hope and assurance: For those “in Christ Jesus”, there is no condemnation and no separation. 

This is the foundation, the Good News, on which Paul would have the Romans build their lives. And it is the foundational Good News for our lives, too.

I reflect on Romans 8 in my meditation this week. My meditation is accompanied by the material that I am making available to support worship at home on Sunday, the Fifth Sunday after Trinity. There is a bilingual order of service for the Liturgy of the Word, along with the text of the readings, the recorded meditation in Welsh and English, and its bilingual text.


Re-opening church buildings


Latest developments

The Welsh Government has announced a timetable for re-opening places of worship for public worship. 

In light of this, the Bench of Bishops have agreed that public worship may take place in churches from the Sixth Sunday after Trinity, Sunday 19 July. 

It will be necessary and vitally important, as we re-open for worship, to abide by government regulations and to follow Church in Wales guidance.

This latest development means that, at the moment:

 • Church buildings can be open for private prayer, following the Church in Wales guidance, subject to appropriate risk mitigation measures, and after a risk assessment has been approved by the Archdeacon.
 • Funerals and marriages, for invited guests and mourners, can take place in church buildings, following the Church in Wales guidance and subject to appropriate risk mitigation measures.

And, from 19 July:

 • Communal worship, including led prayers, devotions, meditations, and the celebration of the Holy Eucharist, can take place in church buildings, following the Church in Wales guidance, subject to appropriate risk mitigation measures, and after a risk assessment has been approved by the Archdeacon.
 • Baptisms can take place in church buildings, following the Church in Wales guidance and subject to appropriate risk mitigation measures.

It is also likely that: 

 • Outdoor worship in church grounds for a limited gathering of people will be possible soon, but we will need to await more clarity about this.
 • Church Halls will be able to be opened for a strictly limited range of activities from 20 July, but, again, we will need to await more clarity about this.

What this means for us

I welcome these changes, and I look forward to the return of the communal worship of God within the diocese.

However, this is the first phase of re-opening for worship, and I want to highlight five things that should shape our response across the diocese:

 • We should be prudent as we plan to re-open. Churches can only re-open if that can happen effectively and safely. This includes being able to maintain physical distancing in the church building at all times, including when people are moving around. Excellent national guidance has been produced by the Church in Wales, and it will be important that my clergy colleagues read it carefully.
 • We should be purposeful as we plan to re-open. There is no requirement to re-open for worship at the moment, and there is certainly no obligation to return to old rotas and patterns of worship. The months ahead will need to be a time for hopeful re-building, not a time for an exact restoration of what was. We should reflect on what we have learnt, and plan ahead purposefully.
 • Decisions to re-open churches for private prayer or public worship in the Diocese of Bangor should happen in collaboration with Archdeacons. Formally, the Archdeacon will need to sign a completed risk-assessment for each church building that re-opens - including a revised risk assessment if a building has been open for private prayer and is now to be used for public worship. Informally, I will expect Ministry Area Leaders to confer with their Archdeacons and plan collaboratively.

As we now know, moving out of lockdown is more complex than moving into it and our responses needs to be prudent, purposeful and pastorally sensitive.

I know that Archdeacons will be ready to discuss with Ministry Area Leaders the ways this developing situation is dealt with for particular Ministry Areas.


Diocesan and Ministry Area finances

I am grateful for the work that is taking place to address the financial implications of the pandemic on the Church. 

These implications are serious, and our response needs to be united and active across all parts of the Church.

Our diocesan finances were the subject of a special meeting of the Diocesan Council this past week.


Emergency funding to support Ministry Areas in need

I am very pleased that the Representative Body of the Church in Wales has been able to commit to playing its part in helping us to address some of the immediate financial pressures.

A second package of financial support, for the three-month period from July to September, has been made available by the Representative Body, and will provide the basis for discussions during the coming week with all the Ministry Area of the diocese about their financial position.

It will be important to continue to address with all of our Ministry Areas the contribution that they are able to make or the additional assistance that they may need.

These discussions will be led by the Archdeacons and will commence as soon as possible.


The generosity of individuals and families

As is always the case, the bedrock of our church finances is formed of the generosity of individuals and families. Their sacrificial giving is crucial to funding our mission and ministry within Ministry Areas and across the diocese.

Although fundraising opportunities are limited at the moment, and although regular collections at services are obviously not taking place, may I encourage us to do all that we can to enable individuals and families to offer their financial support in new ways. This includes:

 • Advocacy of the Gift Direct scheme to enable regular, Gift Aided donations
 • Fundraising appeals, using email and post to make people aware of the financial impact of the pandemic, and to encourage one-off gifts and new pledges.

May I again thank all those across the diocese who are supporting the Church through their giving, and may I ask you also to hold in your prayers those who will be engaging intensively with serious financial discussions during the weeks ahead.


Taking good care of ourselves and one another

 • St Luke’s, the charity that supports clergy wellbeing, is continuing to offer regular material for reflection. In the twelfth instalment, "Using the Scriptures", the Revd Michele Hampson reflects on the comfort and guidance we can find from approaching the Bible carefully and deliberately.
 • May I commend this material to you, alongside our diocesan St Deiniol’s Way resources, and encourage all of us to take good care of ourselves and one another at this pressured time.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor