minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Y sawl sydd â chlustiau ganddo, gwrandawed!" | "Let anyone with ears listen!"
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


Coffád Elisabeth o Rwsia, 18 Gorffennaf 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


"Yr un sy'n hau'r had da yw Mab y Dyn"

Nid yw realiti drygioni yn destun hawdd. Wrth ystyried drygioni, rydyn ni'n aml yn meddwl am y pethau ofnadwy sydd wedi digwydd ac yn parhau i ddigwydd yn ein byd, fel hil-laddiad a rhyfel.

Ond mae gan ddrygioni wyneb cyfarwydd iawn hefyd, ac mae'n rhywbeth y mae'n rhaid i ni ei wynebu ynom ni ein hunain.

Ni anwybyddodd Iesu realiti drygioni na'i ganlyniadau. 

Yn fy myfyrdod ar gyfer y dydd Sul hwn, rwy'n edrych ar y stori a adroddodd Iesu am ddaioni a drygioni - stori nad yw'n cynnig eglurhád ond sy'n ceisio darparu casgliad am un o elfennau mwyaf heriol bywyd.


Caiff fy myfyrdod ein chynnig ynghyd â'r deunudd ryw'n ei ddarparu i gefnogi addoli ar yr aelwyd ar y Sul, y Chweched Sul wedi'r Drindod. Mae trefn wasanaeth ddwyieithog ar gyfer Litwrgi'r Gair, ynghyd â thestun y darlleniadau, y myfyrdod wedi'i recordio yn Gymraeg a Saesneg, a'i thestun dwyieithog.


Ail-agor adeiladau eglwysig


Datblygiadau diweddaraf

Rwy’n ddiolchgar am yr holl waith caled sy’n digwydd i ganiatáu i’n hadeiladau eglwysig ail-agor yn ddiogel, ac i alluogi ail-gynnau addoliad o’u mewn.

A gaf i atgoffa fy nghydweithwyr o'r cyngor cyffredinol a roddais yn fy llythyr diwethaf:

  1. Fe ddylen ni fod yn ddarbodus wrth i ni gynllunio ar gyfer ail-agor. Dim ond os gall hynny ddigwydd yn effeithiol ac yn ddiogel y gall eglwysi ail-agor.
  2. Fe ddylen ni fod yn bwrpasol wrth i ni gynllunio i ail-agor. Bydd angen i'r misoedd a ddaw fod yn amser ar gyfer ail-adeiladu gobeithiol, nid yn amser i adfer yn llwyr yr hyn a fu.
  3. Dylai penderfyniadau i ail-agor eglwysi ar gyfer gweddi breifat neu addoliad cyhoeddus yn Esgobaeth Bangor ddigwydd mewn cydweithrediad â'r Archddiaconiaid.

Mae'r canllawiau cenedlaethol manwl ar ail-agor ar gyfer addoli yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Bu diweddariadau sylweddol yn ystod yr wythnos, mewn ymateb i gyfarwyddiadau manylach Llywodraeth Cymru.

Hoffwn annog ail-edrych ar y canllawiau cenedlaethol yn rheolaidd wrth i'ch cynlluniau ddatblygu.


Profi Olrhain Diogelu

Mae diweddariad sylweddol yn ymwneud â gofynion "Profi Olrhain Diogelu".

Mae'r rhain yn golygu bod yn rhaid i ni gofnodi gwybodaeth am bobl a allai dorri'r gofyniad pellhau 2 fetr.

Bydd hyn yn wir am rai sy'n mynychu priodasau a bedyddiadau, ac ar gyfer y rhai sy'n Cymuno yn nathliadau'r Cymun.

Mae canllawiau a ffurflenni ar gael o safle'r Eglwys yng Nghymru.


Neuaddau eglwys

Fel adeiladau cymunedol eraill, gall neuaddau eglwys ail-agor o 20 Gorffennaf, ond dim ond i ddarparu cartref ar gyfer gwasanaeth gwirfoddol neu gyhoeddus hanfodol, ac a gymeradwywyd gan yr awdurdod lleol. Mae'n debygol y bydd rhwymedigaethau beichus ar y CAW (MAC) a defnyddiwr y neuadd.

Rydym yn aros am ganllawiau cenedlaethol pellach ar y mater hwn.


Y Parchg Ken Wilson

Roedd yn ddrwg iawn gennyf glywed am farwolaeth Ken Wilson, a wasanaethodd yn fwyaf diweddar yn Ardal Weinidogaeth Bro Eleth.

Bydd angladd Ken yn cael ei gynnal ddydd Iau yma, a bydd teyrnged hirach i weinidogaeth Ken yn cael ei chynnwys yn fy Llythyr yr wythnos nesaf.

Diolchwn am y cariad a’r trugaredd a dderbyniodd Ken gan Dduw. Llewyrched goleuni gwastadol arno.


Cyngor yr Esgobaeth

Mae'r Cyngor yr Esgobaeth yn cwrdd eto drwy Zoom ddydd Mawrth yma - ei bedwerydd cyfarfod o'r flwyddyn hyd yn hyn.

Bydd aelodau’r Cyngor yn craffu ar gyfrifon 2019 Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth ac Ymddiriedolaeth Esgobaeth Bangor. Mae penderfyniadau ynghylch cyllid 2021, prosiect Llan a'n hymateb cenhadol i'r argyfwng coronafirws hefyd ar yr agenda.

Cynhaliwch waith Cyngor yr Esgobaeth yn eich gweddïau.


Gofalu amdanom ein hunain a’n gilydd

  • Mae St Luke’s, yr elusen sy’n cefnogi lles clerigion, yn cynnig deunydd rheolaidd i fyfyrio arno. Yn y drydedd bennod ar ddeg, "A reflection on transitions", mae Helen Averill o dîm cenedlaethol Eglwys Loegr yn ein helpu i feddwl am y ffyrdd y gallwn baratoi ar gyfer, cynllunio ar gyfer a dirnad yr angen am newidn, gan gynnwys o fewn ein taith alwedigaethol ein hunain.
  • A gaf i gymeradwyo’r deunydd hwn, ochr yn ochr â’n hadnoddau Llwybr Deiniol esgobaethol, gan annog pob un ohonom i ofalu amdanom ein hunain a’n gilydd gydol y dyddiau heriol hyn.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.


Moliannwn di, O Dad, am holl sianelau dy ras, ac am obaith cael rhannu dy ogoniant. Goleua ein calonnau a’n meddyliau a dangos inni fawredd dy gariad, fel y diolchwn i ti yn ddiffuant, nid trwy dy foliannu â’n gwefusau yn unig ond trwy ymroi i’th wasanaethu’n gyfiawn yn ein bywydau. Gofynnwn hyn oll trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sydd, gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr a byth. Halelwia. Amen.

litwrgïau newydd yr Eglwys yng Nghymru ar gyfer eglwysi sy’n dymuno nodi, drwy ddefod neilltuol, ail-agor eu hadeiladau


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


Commemoration of Elizabeth of Russia, 18 July 2020

Elisabeth o Rwsia ysgwydd yn ysgwydd â merthyron eraill yr 20fed ganrif yn Abaty Westminster | Elizabeth of Russia alongside other martyrs of the 20th century at Westminster Abbey

Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


"The one who sows the good seed is the Son of Man"

The reality of evil is not an easy subject to broach. We often think of the terrible things which have and continue to happen in the world, such as genocide and war.

But evil has a very familiar face as well, and is something we need to confront in ourselves.

Jesus did not ignore the reality of evil nor its consequences. 

In my meditation for this Sunday, I look at how Jesus told a story - in which does not seek to explain, so much as to offer some resolution to one of the most challenging realities of life.


My meditation is accompanied by the material that I am making available to support worship at home on Sunday, the Sixth Sunday after Trinity. There is a bilingual order of service for the Liturgy of the Word, along with the text of the readings, the recorded meditation in Welsh and English, and its bilingual text.


Mynedfa Eglwys Pedrog Sant ym Mro Enlli | The entrance-way of St Pedrog's Church in Bro Enlli

Re-opening church buildings


Latest developments

I am grateful for all the hard work that is taking place to allow our church buildings to re-open safely, and to enable worship to be offered within them.

May I remind colleagues of the overarching advice I gave in my last letter:

  1. We should be prudent as we plan to re-open. Churches can only re-open if that can happen effectively and safely.
  2. We should be purposeful as we plan to re-open. The months ahead will need to be a time for hopeful re-building, not a time for an exact restoration of what was.
  3. Decisions to re-open churches for private prayer and public worship in the Diocese of Bangor should happen in conversation with Archdeacons.

The detailed national guidance on re-opening for worship is being updated regularly. 

There have been significant updates during the course of the week, in response to more detailed Welsh Government directions.

Please revisit the national guidance regularly as your plans develop.


Test Trace Protect

A significant update concerns "Test Trace Protect" requirements. 

These mean that we must record information about people who may breach the 2 metre distancing requirement. 

This will be the case for some who attend weddings and baptisms, and for those who make their Communion at celebrations of the Eucharist. 

Guidance and forms are available from the Church in Wales site.


Church halls

Like other community buildings, church halls can re-open from 20 July, but only to provide a base for an essential voluntary or public service, approved by the local authority. There are likely to be significant obligations on the MAC and the hall user. 

We await further national guidance on this matter.


The Revd Ken Wilson

I was very sorry to hear of the death of Ken Wilson, who served most recently in the Ministry Area of Bro Eleth.

Ken’s funeral will take place this coming Thursday, and a longer tribute to Ken’s ministry will be included in my Letter next week.

We give thanks for the grace and mercy Ken received from God. Let light perpetual shine upon him. 


Diocesan Council

The Diocesan Council meets again by Zoom this coming Tuesday - its fourth meeting of the year so far.

Members of the Council will be scrutinising the 2019 accounts of the Diocesan Board of Finance and the Bangor Diocesan Trust. Decisions regarding 2021 finances, the Llan project and our missional response to the coronavirus emergency are also on the agenda.

Please hold the work of the Diocesan Council in your prayers.


Taking good care of ourselves and one another

  • St Luke’s, the charity that supports clergy wellbeing, is continuing to offer regular material for reflection. In the thirteenth instalment, "A reflection on transitions", Helen Averill, from the Church of England's national team, helps us to think about the ways we can prepare for, plan for and discern the need change, including within our own vocational journey.
  • May I commend this material to you, alongside our diocesan St Deiniol’s Way resources, and encourage all of us to take good care of ourselves and one another at this pressured time.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.


We praise you, Father, for all the channels of your grace, and for the hope of sharing your glory. Enlighten our hearts and minds and show us the greatness of your love, that our gratitude may be sincere: not only the praise of our lips but the offering of our lives, dedicated and righteous in your service. All this we ask through Jesus Christ our Lord, with you and the Holy Spirit one God, now and ever. Alleluia. Amen.

From the new Church in Wales liturgies for churches wishing to mark, through a distinctive rite, the re-opening of their buildings


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor