minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Fel y llefarodd wrth ein hynafiaid" | "According to the promise he made to our ancestors"
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


15 Awst 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Pan wnelir ei ewyllys

Y dydd Sul fe ddathlwn Mair, mam ein Harglwydd Iesu Grist.

Efengyl yr ŵyl yw ei chân, gan gyhoeddi mawredd yr Arglwydd wrth i Mair glywed y newydd y bydd hi'n esgor ar y Crist.

Mae'r weddi boblogaidd hon wedi cael ei chanu a'i siantio ar hyd y blynyddoedd ac mae'n gyfarwydd i unrhyw un sy'n caru'r Gosber.

Wrth gwrs, mae problem fan hyn: gallwn ddod mor gyfarwydd â rhywbeth fel nad ydym bellach yn clywed yr her radical a gyflwynir inni. Mae cân Mary yn sôn am y drefn fyd-eang newydd sy'n cael ei hesgor pan fydd ewyllys Duw yn cael ei gwneud ar y ddaear fel yn y nef.

Sut ydyn ni'n cynnal a chadw'r weledigaeth hon o Dduw - gweledigaeth sy'n cwmpasu'r byd i gyd - yn fyw yn ein dyddiau ni?

Mae fy myfyrdod ar gyfer y dydd Sul hwn, gŵyl Fair yn Awst, yn ystyried y cwestiwn hwn.


Yn ystod mis Awst, un myfyrdod wedi'i recordio sy'n gymysg y Gymraeg a'r Saesneg a geir. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith. Ceir hefyd y deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.

Yn ystod gweddill mis Awst, mae fy myfyrdodau wythnosol ar y Sul ac adnoddau addoli yn dilyn y calendr:

 • 23 Awst: Unfed Sul ar ddeg ar ôl y Drindod
 • 30 Awst: Deuddegfed Sul ar ôl y Drindod

Ail-agor adeiladau eglwysig a dathlu addoliad ar y cyd

Rwy’n ddiolchgar am yr holl waith caled sy’n parhau i ddigwydd i ganiatáu i'n hadeiladau eglwysig ail-agor ac i addoliad cyhoeddus unwaith eto i gael eu dathlu ynddynt.

Mewn llythyrau blaenorol, rwyf wedi tynnu sylw at dair ystyriaeth a ddylai helpu i lunio ein hail-agor ledled yr esgobaeth:

 • Fe ddylen ni fod yn ddarbodus wrth i ni ail-agor. Dylai eglwysi ailagor pan all hynny ddigwydd yn effeithiol ac yn ddiogel, yn sgil asesiad risg.
 • Fe ddylen ni fod yn bwrpasol wrth i ni ail-agor. Nid oes unrhyw orfodaeth i ddychwelyd i hen batrymau addoli. Bydd angen i'r misoedd a ddaw fod yn amser ar gyfer ail-adeiladu gobeithiol, nid yn amser i adfer yn llwyr yr hyn a fu. Fe ddylen ni fyfyrio ar yr hyn rydyn ni wedi'i ddysgu, a chynllunio am y dyfodol yn bwrpasol.
 • Dylai penderfyniadau i ail-agor eglwysi yn Esgobaeth Bangor ddigwydd mewn cydweithrediad â'r Archddiaconiaid.

Mae'r rhain yn parhau i fod yn ystyriaethau allweddol. Bydd diogelwch yn parhau i fod yn flaenoriaeth ganolog, a rhaid inni fod yn barod i ddilyn unrhyw reoliadau neu ganllawiau newydd a gynhyrchir, hyd yn oed os gallai hynny olygu gwrthdroi rhai gweithredoedd os bydd y sefyllfa'n gwaethygu.

Fodd bynnag, os yw'r sefyllfa bresennol yn parhau neu'n llacio'n ymhellach fyth, credaf ei bod bellach yn briodol ychwanegu pedwerydd ystyriaeth: Dylem weithio i sicrhau bod modd dathlu addoliad cyhoeddus ym mhob un o'n Ardaloedd Gweinidogaeth erbyn yr ail ddydd Sul ym mis Medi, 13 Medi. Byddaf yn nodi’r dydd Sul hwnnw fel dathliad o ŵyl Deiniol, ein nawdd-sant (wedi ei drosglwyddo o 11 Medi).

Rwy'n ymwybodol, am resymau dilys iawn, bod amgylchiadau yn wahanol ym mhob Ardal Gweinidogaeth. Fodd bynnag, dylai'r wythnosau hyn o Awst a phythefnos gyntaf mis Medi ganiatáu inni oll amser i gynllunio ar gyfer ail-gychwyn addoliad cyhoeddus ledled ein Hardaloedd Gweinidogaeth erbyn 13 Medi.

Mae fy nhri ystyriaeth flaenorol yn parhau i fod yn ddilys - dylem fod yn ddarbodus, gan flaenoriaethu diogelwch; dylem fod yn bwrpasol, heb ddychwelyd o reidrwydd i hen batrymau addoli (ac mae gennyf fwy i'w ddweud am hynny isod); a dylem weithio ar y cyd ag Archddiaconiaid.

Byddwch yn fy ngweddïau wrth i'r gwaith i ail-agor barhau.


Cenhadaeth bwrpasol

Mae cyfarfodydd diweddar o Grŵp Cadfan ac o Gyngor yr Esgobaeth wedi myfyrio ar sgil-effeithiau gweinidogaethol, ariannol a chenhadol y pandemig ar fywyd yr Eglwys. 

Mae yna lawer o heriau o'n blaenau. Fodd bynnag, rydym hefyd wedi newid agweddau ar ein bywyd yn llawer cyflymach nag y gallem fod wedi meddwl yn bosibl dros y misoedd diwethaf - a rhaid inni beidio ag anghofio bod gennym y fath allu i newid yn radical pan fydd yr angen yn gryf.

Credaf yn gryf, yn sgil y consensws yng Ngrŵp Cadfan a Chyngor yr Esgobaeth, bod yn rhaid i ni gynllunio nawr os ydym am wynebu'r heriau sydd o'n blaenau, ac os na fyddwn am golli'r cyfleoedd sydd hefyd ar gael inni ar hyn o bryd.

Gyda chefnogaeth Cyngor yr Esgobaeth, rwyf felly'n argymell y dylai pob Ardal Weinidogaeth ffurfio gweithgor i gynllunio'n bwrpasol ynghylch cenhadaeth wedi'i hadnewyddu wrth inni gamu mlaen i'r hydref. Hoffwn i'r gweithgorau hyn:

 1. i ganolbwyntio ar rythmau newydd o addoli, tyfu a charu ledled yr Ardal Weinidogaeth
 2. i edrych ar yr hyn yr ydym wedi'i ddysgu yn ystod y cyfnod clo
 3. i ystyried yn ofalus pa bethau i'w hadfer a pha bethau i'w rhoi o'r neilltu (yn enwedig o ran patrymau addoli)
 4. i nodi egin gwyrdd y gellir eu gweld yn dod i'r amlwg, ac i ffocysu egni er mwyn meithrin eu twf
 5. i weddïo am bresenoldeb cysurus, heriol yr Ysbryd

Gobeithiaf y bydd pob Ardal Weinidogaeth yn gallu ffurfio gweithgor o'r fath dros y mis nesaf. Bydd Archddiaconiaid, wrth gwrs, wrth law i gynnig cefnogaeth ac arweiniad pellach.Ordeinio Eryl Parry yn Eglwys Celynnin Sant | Llun Mark McNulty

Ordeinio

Oherwydd y pandemig, mae'r gwasanaethau Ordeinio yr haf hwn yn digwydd ledled yr esgobaeth, yn hytrch nac yn yr Eglwys Gadeiriol. Bu'n bleser ordeinio Eryl Parry, Martyn Lewis ac Andy Hughes dros y dyddiau diwethaf; ac rwy'n edrych mlaen i ordeinio Siôn Rhys Evans, Steve Rollins, George Williams a Pam Odam dros y penwythnos. Cynhaliwch Eryl, Martyn, Andy, Siôn, Steve, George a Pam yn eich gweddïau.


Trwyddedu Llew Moules-Jones

Y Parchg Llew Moules-Jones

Roeddwn yn falch iawn o allu trwyddedu Llew Moules-Jones fel Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Dwynwen yn gynharach yr wythnos hon. Parhewch i weddïo dros Llew wrth iddo ddechrau ei weinidogaeth newydd ymhlith pobl Bro Dwynwen.


Canon Philip Barratt

Cyhoeddwyd ddydd Sul diwethaf y penodwyd Philip Barratt yn Offeiriad Llandrillo-yn-Rhos yn Ardal Genhadaeth Aled yn Esgobaeth Llanelwy. Bydd Philip yn parhau i weinidogaethu ym Mro Cwyfan tan yr hydref cyn dechrau yn ei swydd newydd ym mis Tachwedd. Wrth ysgrifennu at bobl Bro Cwyfan am ei benodiad newydd, dywedodd Philip:

“Yn bersonol, mae gen i lawer i fod yn ddiolchgar amdano wrth i mi fyfyrio ar fy nghyfnod fel eich offeiriad ac rwyf am i chi wybod bod fy mhenderfyniad i dderbyn gwahoddiad yr Esgob Gregory wedi dod ar ôl llawer o weddi a dirnadaeth. Rwy'n ddiolchgar i Esgob Andy yma ym Mangor sydd hefyd wedi bod yn rhan o'r broses ddirnadaeth honno. A gaf ofyn am weddïau dros Irene a minnau, a byddwch yn sicr o'n gweddïau drosoch chi i gyd. "

Rydym yn dymuno'r gorau i Philip wrth iddo baratoi i ddechrau ar ei benodiad newydd.


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.


Ysbryd Glân, rhoddwr bywyd, a gysgodaist Fair er mwyn iddi ddod yn Fam IESU ein Gwaredwr; yn yr un modd, gweithia’n dawel yn fy nghalon i esgor ynof gyflawnder ei ddynoliaeth achubol; rho gyfran i mi yn ei galon gariadus ar losg mewn cariad at Dduw ac at bobl; rho i mi gyfran yn ei lawenydd a’i dristwch, ei wendid a’i gryfder, ei lafur er iachawdwriaeth y byd; a bydded i Fair, fendigedig ymhlith yr holl bobl, Mam ein Gwaredwr, weddïo drosof: y ffurfir Crist ynof; ac y byddof fyw mewn undeb calon ac ewyllys gyda Iesu Grist, ei Mab, ein Gwaredwr. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


15 August 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


When God's will is done

This Sunday we celebrate Mary, mother of our Lord Jesus Christ.

The Gospel reading set is her song, proclaiming the greatness of the Lord as Mary hears the news she will bear the Christ child.

This much loved prayer has been sung and chanted across the years and is familiar to anyone who loves Evensong.

Of course herein lies a problem: we can become so familiar with something that we no longer hear the radical challenge presented to us. Mary’s song speaks of the new world order which is ushered in when God’s will is done on earth as in heaven.

How do we keep alive this vision of a God whose purposes encompass the whole world? 

My meditation for this Sunday, the feast of Mary, explores this.


During August, my recorded meditation is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available. The meditation is accompanied by the material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.

During the remainder of August, my weekly Sunday meditations and worship resources are following the calendar:

 • 23 August: Eleventh Sunday after Trinity
 • 30 August: Twelfth Sunday after Trinity

Re-opening church buildings and celebrating public worship

I am grateful for all the hard work that continues to take place to allow our church buildings to re-open and public worship once again to be celebrated within them.

In previous letters, I have highlighted three considerations that should shape our re-opening across the diocese:

 • We should be prudent as we re-open. Churches should re-open when that can happen effectively and safely, following a risk assessment.
 • We should be purposeful as we re-open. There is no obligation to return to old rotas and patterns of worship. The months ahead will need to be a time for hopeful re-building, not a time for an exact restoration of what was. We should reflect on what we have learnt, and plan ahead purposefully.
 • Decisions to re-open churches in the Diocese of Bangor should happen in collaboration with Archdeacons.

These remain key considerations. Safety will remain a key priority, and we must be ready to follow any new regulations or guidance that are produced, even if that may mean reversing some actions if the situation worsens.

However, if the current situation holds or loosens up still further, I think it is now appropriate to add a fourth consideration: We should work to ensure that public worship is able to be celebrated in each of our Ministry Areas by the second Sunday in September, 13 September. I will be marking that Sunday as a celebration of the feast of St Deiniol, our patron (transferred from 11 September).

I'm aware that, for very valid reasons, circumstances are different in every Ministry Area. However, these weeks of August and the first fortnight of September should allowing us all the time to plan for the recommencement of public worship across all of our Ministry Areas by 13 September.

My previous three considerations remain valid - we should be prudent, prioritising safety; we should be purposeful, not necessarily returning to old patterns of worship (and I have more to say about this below); and we should work in collaboration with Archdeacons.

Please be assured of my prayers are the work to re-open continues.


Purposeful mission

Recent meetings of Grŵp Cadfan and the Diocesan Council have taken time to reflect on the ministerial, financial and missional impact of the pandemic on the life of the Church. 

There are many challenges ahead. However, we have also changed aspects of our life far more quickly than we might have thought possible over recent months - as we must not forget that we have such an ability to change radically when the need is strong.

My sense, affirmed at Grŵp Cadfan and the Diocesan Council, is that we must plan now if we are to face the challenges that lie ahead, and if we are not to lose the opportunities that are also available to us at this time.

With the support of the Diocesan Council, I am therefore recommending that each Ministry Area should form a small working group to plan purposefully about renewed mission as we move forward into the autumn. I would like these working groups:

 1. to focus on new rhythms of worshipping, growing and loving for the Ministry Area
 2. to look at what we have learnt from lockdown
 3. to think carefully about what to restore and what to lay aside (especially when it comes to patterns of worship)
 4. to identify green shoots that can be seen emerging, and direct energy to nurture their growth
 5. to pray for the Spirit's comforting, challenging presence

I hope that each Ministry Area will be able to form such a group over the coming month. Archdeacons will, of course, be at hand to offer further support and guidance.The ordination of Eryl Parry at St Celynnin's Church | Picture by Mark McNulty

Ordinations

Due to the pandemic, Ordination services this summer are taking place across the diocese, instead of at the Cathedral. It has been my delight to ordain Eryl Parry, Martyn Lewis and Andy Hughes over recent days; and I look forward to ordaining Siôn Rhys Evans, Steve Rollins, George Williams and Pam Odam this weekend. Please continue to hold Eryl, Martyn, Andy, Siôn, Steve, George and Pam in your prayers.


The licensing of Llew Moules-Jones

The Revd Llew Moules-Jones

I was delighted to be able to licence Llew Moules-Jones as Vicar & Ministry Area Leader of Bro Dwynwen earlier this week. Please continue to pray for Llew as he starts his new ministry among the people of Bro Dwynwen.


Canon Philip Barratt

It was announced last Sunday that Philip Barratt will become the Priest for Llandrillo-yn-Rhos within the Aled Mission Area in the Diocese of St Asaph. Philip will continue to minister in Bro Cwyfan until the autumn before taking up his new post in November. Writing to the people of Bro Cwyfan about his new appointment this, Philip said:

“Personally, I have much to be thankful for as I reflect on my time as your priest and want you to know that my decision to accept Bishop Gregory’s invitation came after much prayer and discernment. I am grateful to Bishop Andy here in Bangor who has also been part of that discernment process.

Please may I ask for you prayers for Irene & I and please be assured of our prayers for you all.”

We wish Philip all the best as he prepares to take up his new appointment. 


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.


Holy Spirit, giver of life, who didst overshadow Mary that she might become the Mother of Jesus our Saviour; do thou likewise work silently in my heart to form within me the fullness of his redeemed and redeeming humanity; give me a share in his loving heart to burn with love for God and for people; give me a share in his joy and his sorrow, his weakness and his strength, his labour for the world’s salvation; and may Mary, blessed among all people, Mother of our Saviour, pray for me: that Christ may be formed in me; that I may live in union of heart and will with Jesus Christ, her Son, our Saviour. Amen.


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor