minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"I'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw." | "To present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God."
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


22 Awst 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Bydd llythyrau byrrach na'r arfer yn ymddangos yn ystod pythefnos olaf mis Awst, tra byddaf i a rhai o fy nghydweithwyr i ffwrdd ar wyliau.


Addoliad ar yr Unfed Sul ar Ddeg wedi'r Drindod

Yn ystod mis Awst, un myfyrdod wedi'i recordio a geir, sy'n gymysg y Gymraeg a'r Saesneg. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.


Ail-agor adeiladau eglwysig a dathlu addoliad ar y cyd

Mae'r canllawiau cenedlaethol ar wefan yr Eglwys yng Nghymru yn parhau i gael eu diweddaru wrth i reoliadau'r llywodraeth gael eu diwygio. Ni fu unrhyw newidiadau mawr yr wythnos ddiwethaf hon.


Gwasanaethau Ordeinio eleni

Oherwydd y pandemig, bu i wasanaethau Ordeinio yr haf hwn yn digwydd ledled yr esgobaeth. 

Rwy'n ddiolchgar iawn i bawb a fu'n rhan o'r trefniadau. Er y bu cyfyngiadau anorfod ar y nifer allai fod yn bersennol, cafwyd saith gwasanaeth llawen a bendithiol.

Mae'n dda galla defnyddio'r Llythyr yr wythnos hon a'r wythnos nesaf i rannu newyddion am y gwasnaethau ac am y diaconiaid a'r offeiriaid newydd.


Eryl Parry

Ordeinwyd i'r offeiriadaeth ar ddydd Llun 10 Awst yn Eglwys Celynnin Sant, Llangelynnin yn Ardal Weinidogaeth Bro Celynnin

Llun gan Mark McNulty

Ordeiniwyd Eryl yn offeiriad yn eglwys hynafol Llangelynnin, 900 troedfedd uwchben y pentref agosaf. Cyn ei hordeinio bu Eryl yn gweithio yn y sector twristiaeth a diwylliant yn Lerpwl. Bydd Eryl yn parhau â’i churadiaeth fel Offeiriad Arloesol cyflogedig ym Mro Celynnin yn Archddiaconiaeth Bangor.

Rwy’n ddiolchgar iawn am weddïau pobl Bro Celynnin, Esgobaeth Bangor, rhwydweithiau arloesi ehangach, ffrindiau a theulu. Heb eich cefnogaeth chi, ni fyddwn wedi meddwl bod hyn oll yn bosibl. Nawr byddwn yn cerdded gyda'n gilydd ar daith anturus fel ffrindiau Duw, yn llawn cyfle ac addewid, posibiliadau creadigol a chysylltiadau newydd.

Martyn Lewis

Ordeinwyd i'r offeiriadaeth ar ddydd Mawrth 11 Awst yn Eglwys Sant Pedr, Pwllheli yn Ardal Weinidogaeth Bro Enlli

Wedi'i eni yn Southampton a'i fagu yn Singapore, ac ar ôl gweithio ledled y Deyrnas Unedig, ymgartrefodd Martyn yng Ngogledd Cymru gan weithio ym maes peirianneg trydanol. Ar hyn o bryd mae Martyn yn gwasanaethu fel curad hunan-gynhaliol ym Mro Enlli ar Ben Llyn.

Ar ôl symud i Gymru, byddai'n 30 mlynedd cyn i mi ddod yn ôl i addoli'n rheolaidd. Buan y sylweddolais fod galwad i’r weinidogaeth gyhoeddus, yn gyntaf fel Darllenydd ac yn ddiweddarach i’r weinidogaeth ordeiniedig. Mae fy nhaith ffydd wedi bod yn brofiad ysbrydoledig, ac wedi'i gyfoethogi gan y gefnogaeth a roddwyd i mi gan glerigion lleol ym Mro Ogwen a Bro Enlli.

Andy Hughes

Ordeinwyd i'r offeiriadaeth ar ddydd Mercher 12 Awst yn Eglwys Sant Mihangel, Gaerwen yn Ardal Weinidogaeth Bro Cadwaladr

Mae Andy yn gyfarwydd iawn ag Esgobaeth Bangor - cafodd ei fagu mewn sawl cymuned ar draws yr esgobaeth, a chafodd ei alwedigaeth ei meithrin yma. Yn sgil ei ordeinio i'r ddiaconiaeth y llynedd mae Andy wedi bod yn gwasanaethu fel curad hunan-gynhaliol ym Mro Cadwaladr ar Ynys Môn. Mae'n edrych ymlaen yn awr at ymgysylltu â gwahanol gynulleidfaoedd, ym Mro Cadwaladr a thu hwnt.

Rwyf wedi ceisio dilyn Iesu mewn gair a gweithred, a'r pwysicaf ohonynt yn fy marn i yw 'Gwnewch i eraill'. Mae fy nhaith wedi parhau i gryfhau fy ffydd a fy nghariad at helpu'r rhai mewn angen. Edrychaf ymlaen at fy nghyfnod newydd o weinidogaeth yn yr offeiriadaeth gyda llawenydd mawr.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


22 August 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Shorter letters than usual will appear during these final two weeks of August, while I and some of my colleagues are away on leave.


Worship on the Eleventh Sunday after Trinity

During August, my recorded meditation is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.


Re-opening church buildings and celebrating public worship

The national guidance on the Church in Wales's website continues to be updated as government regulations are amended. There have been no major changes this past week.


This year's Ordinations

Due to the pandemic, ordination services this summer took place throughout the diocese.

I am very grateful to everyone involved in the arrangements. Although there were unavoidable restrictions on the number of people able to be present, seven joyful and blessed services took place.

It is good to be able to use the Letter this week and next week to share news about the services and about the new deacons and priests.


Eryl Parry

Ordained to the priesthood on Monday 10 August at St Celynnin’s Church, Llangelynnin in the Ministry Area of Bro Celynnin

Photograph by Mark McNulty

Eryl was ordained as a priest in the ancient church of Llangelynnin, 900 feet above the nearest village. Prior to her ordination Eryl worked in the tourism and culture sector in Liverpool. Eryl will continue her curacy as a stipendiary Pioneer Priest in Bro Celynnin in the Archdeaconry of Bangor.

I am deeply thankful for the prayers of those in Bro Celynnin, the Diocese of Bangor, wider pioneer networks, friends and family. Without your support, I would simply not have thought this all possible. Now we will walk together on an adventuresome journey as God’s friends, full of opportunity and promise, creative possibilities and new connections.

Martyn Lewis

Ordained to the priesthood on Tuesday 11 August at St Peter’s Church, Pwllheli in the Ministry Area of Bro Enlli

Having been born in Southampton, raised in Singapore and worked across the United Kingdom, Martyn finally settled in North Wales, working in the field of electrical engineering. Martyn is currently serving as a self-supporting curate in Bro Enlli, on the Llyn Peninsula.

After moving to Wales, it would be 30 years before I came to back to regular worship. I soon realised that there was a calling to public ministry, first as a Reader and later to ordained ministry. My faith journey has been an inspiring experience, much of this due to the support given to me by the local clergy in Bro Ogwen and Bro Enlli.

Andy Hughes

Ordained to the priesthood on Wednesday 12 August at St Michael’s Church, Gaerwen in the Ministry Area of Bro Cadwaladr

Andy knows the Diocese of Bangor well, having been brought up in a number of communities across the diocese, and his vocation having been nurtured within the diocese. Following his ordination to the diaconate last year, Andy has served as a self-supporting curate in Bro Cadwaladr on Anglesey. He is looking forward to engaging with different congregations, in Bro Cadwaladr and beyond.

I have tried to follow Jesus in both word and deed, the most important of which I think is 'Do unto others'. My journey has continued to strengthen my faith and my love for helping those in need. I look forward to my new phase of ministry in the priesthood with joy.


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor