minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Byddwch yn gytûn ymhlith eich gilydd." | "Live in harmony with one another."
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


Gŵyl Ieuan y Moch | 29 Awst 2020

Sant Ioan Fedyddiwr, Eseia ac Anna yn ffenestr y Proffwydi yng Nghadeirlan Bangor

Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Bydd llythyrau byrrach na'r arfer yn ymddangos yn ystod pythefnos olaf mis Awst, tra byddaf i a rhai o fy nghydweithwyr i ffwrdd ar wyliau.


Addoliad ar y Deuddegfed Sul ar Ddeg wedi'r Drindod

Yn ystod mis Awst, un myfyrdod wedi'i recordio a geir, sy'n gymysg y Gymraeg a'r Saesneg. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.


Ail-agor adeiladau eglwysig a dathlu addoliad ar y cyd

Mae'r canllawiau cenedlaethol ar wefan yr Eglwys yng Nghymru yn parhau i gael eu diweddaru wrth i reoliadau'r llywodraeth gael eu diwygio. Ni fu unrhyw newidiadau mawr yr wythnos ddiwethaf hon.


Gwasanaethau Ordeinio eleni

Oherwydd y pandemig, bu i wasanaethau Ordeinio yr haf hwn yn digwydd ledled yr esgobaeth. 

Rwy'n ddiolchgar iawn i bawb a fu'n rhan o'r trefniadau. Er y bu cyfyngiadau anorfod ar y nifer allai fod yn bersennol, cafwyd saith gwasanaeth llawen a bendithiol.

Mae'n dda galla defnyddio'r Llythyr yr wythnos hon a'r wythnos ddiwethaf i rannu newyddion am y gwasnaethau ac am y diaconiaid a'r offeiriaid newydd.


Steve Rollins

Ordeinwyd i'r offeiriadaeth ar ddydd Sul 16 Awst yn Eglwys Cadfan Sant, Tywyn yn Ardal Weinidogaeth Bro Ystumanner

Bu i Steve weithio fel athro am nifer o flynyddoedd, tra'n arddel gweinigoaeth o fewn yr Eglwys am 20 mlynedd, gan gynnwys gwasanaethu fel Gweinidog Ewcharistaidd. Yn dilyn ei ymddeoliad, symudodd Steve a'i wraig i Eryri. Bydd Steve yn parhau i wasanaethu fel curad ym Mro Ystumanner.

Mae flwyddyn ddiwethaf fel diacon wedi bod yn llawn llawenydd a thrawsnewid, ac edrychaf ymlaen yn awr at heriau cyflawni offeiriadaeth hir-ddisgwyliedig. Mae Duw'n cyd-gerdded gyda phob un ohonom drwy’r flwyddyn heriol sydd i ddod. Ac mae fy mhedwar plentyn a chwech o wyrion yn edrych ymlaen at fy ngalw’n ‘Tad’ Steve ynghanol eu chwerthin llon!

George Williams

Ordeinwyd i'r ddiaconiaeth ar ddydd Sul 16 Awst yn Eglwys Cynon Sant, y Friog yn Ardal Weinidogaeth Bro Ystumanner

Yn frodor o Feirionnydd, bu i George wasanaethu yn y fyddin ac yn byw yn Llundain, cyn dychwelyd i Feirionnydd a gweithio i elusen gynghori am 22 mlynedd. Bydd George yn gwasanaethu fel curad ym Mro Ystumanner.

Daeth fy ngalwad yn syndod ac weithiau ceisiais ei anwybyddu - ei ymladd hyd yn oed. Roeddwn i'n ei chael hi'n anodd gweld pam y galwodd Duw fi - pam y byddai eisiau rhywun fel fi? Rwy'n edrych ymlaen at wasanaethu fel diacon ym mysg pobl Bro Ystumanner. Gyda gras ac arweiniad Duw, gwnaf fy ngorau i gyflawni fy ngalwad a’r ymddiriedaeth y mae wedi ei osod ynof.

Pam Odam

Ordeinwyd i'r ddiaconiaeth ar ddydd Sul 16 Awst yn Eglwys Sant Ioan yr Efengylydd, y Bermo yn Ardal Weinidogaeth Bro Ardudwy

Bu Pam yn arddel ac archwilio ei galwedigaeth am nifer o flynyddoedd. Fe'i thrwyddedwyd yn Ddarllenydd yn yr esgobaeth yn 2004, ac mae wedi gwasanaethu â ffyddlondeb ddofn mewn rolau yn Ardal Weinidogaeth Bro Ardudwy a thîm Meithrin Disgyblaeth a Galwedigaethau'r esgobaeth. Bydd hi'n parhau i weinidogaethu yn Fro Ardudwy, ond nawr fel diacon galwedigaethol a churad.

Rwy'n edrych mlaen i ganfod yr hyn y bydd fy rôl fel diacon yn ei gwmpasu yn y litwrgi a'r tu allan yn y gymuned. Bydd yn fraint imi gymryd rhan yn weddigar wrth alluogi teulu'r Eglwys yn eu gweinidogaeth eu hunain, ac i gwrdd â phobl yn y gymuned lle maent hwy ar eu taith gyda Duw.

Siôn Rhys Evans

Ordeinwyd i'r offeiriadaeth ar ddydd Sadwrn 15 Awst yn Eglwys Tudno Sant, ar y Gogarth yn Ardal Weinidogaeth Llandudno

Yn frodor o Fôn, mae Siôn wedi gwasanaethu'r Eglwys mewn nifer o gyd-destunau am y 15 mlynedd diwethaf, gan gynnwys gweithio i Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru yng Nghaerdydd ac i'r Eglwys Fethodistaidd yn eu pencadlys yn Llundain. Bu'n Ysgrifennydd yr Esgobaeth ym Mangor bellach am dros chwe mlynedd.

Mae rhodd a rhwymedigaethau'r offeiriadaeth yn ymddangos imi'n fendith werthfawr ar hyn o bryd, ac mae 'nghalon i'n llawn diolchgarwch am bopeth sydd wedi gwneud hyn yn bosibl. Gweddïaf am ras newydd, am amynedd a gostyngeiddrwydd, ac am ddiffyg amynedd a chyfran yng ngrym gweddnewidiol yr Ysbryd.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


The Feast of the Beheading of St John the Baptist | 29 August 2020

St John the Baptist in the Prophets' window in Bangor Cathedral

Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Shorter letters than usual will appear during these final two weeks of August, while I and some of my colleagues are away on leave.


Worship on the Twelfth Sunday after Trinity

During August, my recorded meditation is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.


Re-opening church buildings and celebrating public worship

The national guidance on the Church in Wales's website continues to be updated as government regulations are amended. There have been no major changes this past week.


This year's Ordinations

Due to the pandemic, ordination services this summer took place throughout the diocese.

I am very grateful to everyone involved in the arrangements. Although there were unavoidable restrictions on the number of people able to be present, seven joyful and blessed services took place.

It is good to be able to use the Letter this week and last week to share news about the services and about the new deacons and priests.


Steve Rollins

Ordained to the priesthood on Sunday 16 August at St Cadfan’s Church, Tywyn in the Ministry Area of Bro Ystumanner

Steve worked as a teacher for a number of years, and for the past 20 years he has exercised an active ministry within the Church, including serving as a Eucharistic Minister. Following his retirement, Steve and his wife moved to Snowdonia. Steve will continue to serve as a curate in Bro Ystumanner.

It’s been an ever-changing joy serving as deacon this year, and I look forward to the long-awaited fulfilment of priesthood. God is walking with all of us through the challenging year ahead. And my four children and six grandchildren look forward to calling me ‘Father’ Steve amid general laughter!

George Williams

Ordained to the diaconate on Sunday 16 August at St Cynon’s Church, Fairbourne in the Ministry Area of Bro Ystumanner

A native of Meirionnydd, George served in the army and lived in London before returning to Meirionnydd and working for an advice charity for 22 years. George will serve as a curate in Bro Ystumanner.

My calling came as surprise and I sometimes tried to ignore it. I struggled with it and tried to fight it. I found it hard to see why God called me; why would he want someone like me? I am looking forward to serving as a deacon and the people of Bro Ystumanner. With God’s grace and guidance, I shall do my best to fulfil my calling and the faith that God has placed in me.

Pam Odam

Ordained to the diaconate on Sunday 16 August at St John the Evangelist's Church, Barmouth in the Ministry Area of Bro Ardudwy

Pam has been exercising and exploring her vocation for a number of years. She was licensed as a Reader in the diocese in 2004, and has served with commitment and faithfulness in roles within the Ministry Area of Bro Ardudwy and the diocesan Discipleship & Vocations team. She will continue to minister in Bro Ardudwy, but now as a vocational deacon and curate.

I am excited to see what my role as a deacon will encompass both in the liturgy and outside in the community. I will be privileged to be prayerfully involved in enabling church people in their own ministry and in meeting people in the community where they are at on their journey with God.

Siôn Rhys Evans

Ordained to the priesthood on Saturday 15 August at St Tudno’s Church, on the Great Orme in the Ministry Area of Llandudno

Brought up on Anglesey, Siôn has served the Church in a number of contexts for the past 15 years, including working for Cytûn: Churches Together in Wales in Cardiff and for the Methodist Church at their headquarters in London. He has been Diocesan Secretary in Bangor for the past six years.

The gift and obligations of ordination feel like a precious blessing, and my heart is full of thankfulness for all that has made this possible. I pray for fresh grace, for patience and humility, and for impatience and a share in the transfiguring power of the Spirit.

The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor