minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Darlun cyfoes o'r Cyfarchiad gan | A modern Annunciation painting by Michelle Arnold Paine
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


24 Mawrth 2020, Noswyl Gŵyl Fair


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Yfory, 25 Mawrth, mae'r Eglwys yn draddodiadol wedi cadw Gŵyl Fair, gan ddathlu'r Cyfarchiad, pan “anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw i dref yng Ngalilea o’r enw Nasareth,” at Mair, gan ei hannog i beidio ag ofni, “oherwydd cefaist ffafr gyda Duw, ac wele, byddi'n beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu” (Luc 1: 26-38). (Mae'r Cyfarchiad yn destun cerdd hyfryd Gwyneth Lewis, ar dudalennau 44-45 o'n cydymaith Grawys, ar gael yma.)

Gadewch imi eich hannog i dreulio peth amser yfory yn dwyn i gof neges ysgytwol, anhygoel, bersonol, llawn gobaith Gabriel i Mair, a’r addewid a gynhwysir yn y neges honno i chi ac i mi – yr addewid fod Duw yn Iesu Grist gyda ni, yn ein plith, nawr a phob amser. Rwyf am i chi wybod eich bod chi, ar yr adeg hon o bryder, yn fy ngweddïau beunyddiol i, wrth i mi ddyheu am i ni i gyd adnabod presenoldeb Iesu Grist ochr yn ochr â ni ac o fewn ein calonnau, trwy bopeth sy'n ein hwynebu.


Canllawiau newydd

Rwy'n gobeithio y byddwch i gyd bellach wedi gweld y canllawiau newydd a gyhoeddwyd gan Fainc yr Esgobion yn gynharach y prynhawn yma. Maent yn cynnwys gwybodaeth bwysig am adeiladau eglwysig, gofal bugeiliol a digwyddiadau bywyd. 

Cawn ein hatgoffa bod ein heglwysi bob amser wedi bod yn noddfeydd ac yn leoedd o dangnefedd a lles, ond ei bod bellach yn amlwg mai’r ffordd orau i hybu iechyd a iachâd yw drwy gadw adeiladau eglwysig ar gau. Mae hwn yn gam mawr a phoenus. Fodd bynnag, fe'm calonogir gan bopeth sy'n cael ei wneud ledled yr esgobaeth i ofalu'n fugeiliol am ein cymunedau, ac i alluogi addoliad, gweddi a defosiwn i barhau ar yr aelwyd.


Addoliad

Rwyf am eich hatgoffa y byddaf, ar gyfer y dydd Sul nesaf hwn, yn sicrhau bod trefn Gwasanaeth y Gair syml, dwyieithog ar gael, ac y byddaf yn recordio myfyrdod a gweddïau i gyd-fynd â'r gwasanaeth. 

Byddaf mewn cysylltiad am hyn a deunydd ysbrydol arall eto yn y dyddiau nesaf.


Gweddïo Gweddi’r Arglwydd yfory

Mae’r Pab Ffransis wedi gwahodd “arweinwyr pob cymuned Gristnogol, ynghyd â phob Cristion, i alw ar yr Hollalluog Dduw trwy weddïo Gweddi’r Arglwydd ar yr un pryd” yfory, 25 Mawrth, yn ddelfrydol am hanner dydd amser Rhufain, neu hanner dydd amser lleol. 

Mae'r llythyr gwahoddiad ffurfiol gan Cardinal Koch at Lywydd Cynhadledd Eglwysi Ewrop (y corff eciwmenaidd Ewropeaidd) ar gael yma.


Cyfraniad cymunedau ffydd

Mae'r Archesgob wedi rhannu llythyr y mae ef ac arweinwyr cymunedau ffydd eraill yng Nghymru wedi'i gael gan Jane Hutt AC, Dirprwy Weinidog a Phrif Chwip Llywodraeth Cymru, yn diolch i gymunedau ffydd am eu gwaith ar yr adeg hon. 

Rwyf am adleisio gyda'm diolchgarwch fy hun ddiolch yr Archesgob i bawb o lawer o gredoau yng Nghymru sydd wedi estyn allan at gymdogion mewn gofal a phryder ar yr adeg hon.


Edrychaf ymlaen at fod mewn cysylltiad eto dros y dyddiau nesaf, gan eich sicrhau eto o'm gweddïau ar yr adeg hon.


Erfyniwn arnat, O Arglwydd, dywallt dy ras yn ein calonnau fel, megis y bu i ni wybod am ymgnawdoliad dy Fab Iesu Grist trwy neges angel, y bydd i ni trwy ei groes a’i ddioddefaint gael ein dwyn i ogoniant ei atgyfodiad trwy Iesu Grist ein Harglwydd, i’r hwn gyda thi a’r Ysbryd Glân y byddo’r holl anrhydedd a’r gogoniant, yn awr ac am byth. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


24 March 2020, the Eve of the Feast of the Annunciation


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Tomorrow, 25 March, is the day on which the Church has traditionally celebrated the Annunciation of Jesus Christ to Mary, when “the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth,” to Mary, urging her not to be afraid, “for you have found favour with God. And now, you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus” (Luke 1:26-38). (The Annunciation is the subject of Gwyneth Lewis’s beautiful poem, on pages 44-45 of our Lent companion, available here.)

Let me urge you to spend some time tomorrow calling to mind Gabriel’s earth-shattering, awesome, intimate, hope-filled message to Mary, and the promise contained within that message for you and for me – the promise of God in Jesus Christ with us, among us, now and always. Please know that, at this time of anxiety, you are in my daily prayers, as I yearn for us all to know Jesus Christ’s presence alongside us and within our hearts, through all that we face.


New guidance

I hope that you will all now have seen the new guidance issued by the Bench of Bishops earlier this afternoon. It contains important information about church buildings, pastoral care, and life events. 

We are reminded in the guidelines that our churches have always been places of sanctuary, peace and wellbeing, but that it is now clear that health and healing are best served by church buildings being closed. This is a major and painful step. However, I am encouraged by all that is being done across the diocese to care pastorally for our communities, and to enable worship, prayer and devotion to continue at home.


Worship

I wanted to remind you that, for this coming Sunday, I will be making available a simple, bilingual order of service for a Sunday Liturgy of the Word, and will be recording a meditation and prayers to accompany the service. 

I will be in touch about this and other spiritual material again in coming days.


Praying the Lord’s Prayer tomorrow

Pope Francis has invited “the leaders of every Christian community, together with all Christians, to invoke the Almighty, Omnipotent God by praying the Lord’s Prayer simultaneously” tomorrow, 25 March, ideally at 12 noon Rome time, or 12 noon local time. 

The formal letter of invitation from Cardinal Koch to the President of the Conference of European Churches (the European ecumenical body) is available here.


The contribution of faith communities

The Archbishop has made available a letter he and other faith community leaders in Wales have received from Jane Hutt AM, the Deputy Minister and Chief Whip of the Welsh Government, thanking faith communities for their work at this time. 

I want to echo with thanks the Archbishop’s gratitude to all those of many faiths in Wales who have reached out to neighbours with care and concern at this time.


I look forward to being in touch again over coming days, and assure you again of my prayers at this time.


We beseech you, O Lord, pour your grace into our hearts, that as we have known the incarnation of your Son Jesus Christ by the message of an angel, so by his cross and passion we may be brought to the glory of his resurrection; through Jesus Christ our Lord, to whom with you and the Holy Spirit be all honour and glory, now and for ever. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor