minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Gadewch inni, felly, roi heibio weithredoedd y tywyllwch, a gwisgo arfau'r goleuni" | "Let us then lay aside the works of darkness and put on the armour of light"
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


5 Medi 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Tymor newydd

Mae dechrau tymor newydd yn arwydd o newid wrth i ni edrych ymlaen at ddyddiau'r diolchgarwch a thu hwnt.

Er bod y tymhorau'n newid, bydd llawer ohonom yn teimlo ein bod yn dal i fyw gydag etifeddiaeth ddyfal – nid yw rhai pethau wedi newid, neu heb newid fawr ddim, ac mae hynny'n medru bod yn ddigalon.

Mae fy myfyrdod heddiw yn canolbwyntio ar eiriau'r Apostol Paul sydd i'w clywed yn aml yn yr Adfent. Mae'n ein herio i ddeffro o'n cwsg, i wisgo'r dillad newydd am y dydd – y dillad rydyn ni'n eu gwisgo i'n marcio fel Cristnogion, fel cariad, llawenydd, heddwch, amynedd a charedigrwydd.

Mewn cyfnod o ansicrwydd parhaus, a all fod yn ddryslyd, mae gan y geiriau hyn afael newydd. Maent yn ein gwahodd i ailedrych ar hanfodion ffydd a darganfod pethau nad ydynt yn symud.


Un myfyrdod ddwyieithog wedi'i recordio a geir yr wythnos hon. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.


Llythyrau'r Esgob

Dyma'r 30ain Llythyr i gael ei gyhoeddi ers dechrau'r pandemig ym mis Mawrth. Gellir gweld yr archif o Lythyrau'r Esgob yma.

Mae'r adborth am Lythyrau'r Esgob wedi bod yn galonogol. Maent wedi dod yn ffordd bwysig o rannu gwybodaeth, nid yn unig am ein hymateb i'r pandemig, ond am fywyd ehangach yr esgobaeth.

Ers mis Mawrth, anfonwyd e-bost hysbys at glerigion esgobaethol ac aelodau o Gyngor yr Esgobaeth pan y cyhoeddwyd llythyr newydd.

Mae'r e-bost hysbys hwn, sy'n cyfeirio pobl at Lythyr newydd ar y wefan, bellach yn cael ei anfon mewn ffordd wahanol a mwy deniadol.

Mae hefyd bellach yn bosibl i unrhyw un danysgrifio i dderbyn yr hysbysiad hwn, a hysbys am gyhoeddiadau esgobaethol pwysig eraill.

A gaf ofyn ichi annog aelodau o'n cynulleidfaoedd ac eraill sydd â diddordeb ym mywyd yr esgobaeth i danysgrifio.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol


Ail-agor ac ail-adeiladu

Rwy’n ddiolchgar am yr holl waith caled sy’n parhau i ddigwydd i ganiatáu i'n heglwysig ail-agor ac ail-adeiladu ein tystiolaeth a'n cenhadaeth.

Rwy'n achub ar y cyfle hwn i ailadrodd rhai cysyniadau yr wyf wedi'u rhannu yn Llythyrau'r Esgob dros fisoedd yr haf ynghylch ail-agor ac ail-adeiladu


Wrth inni ail-agor...

May yna bedair ystyriaeth a ddylai helpu i lunio ein hail-agor ledled yr esgobaeth:

 • Fe ddylen ni fod yn ddarbodus wrth i ni ail-agor. Dylai eglwysi ailagor pan all hynny ddigwydd yn effeithiol ac yn ddiogel, yn sgil asesiad risg.
 • Fe ddylen ni fod yn bwrpasol wrth i ni ail-agor. Nid oes unrhyw orfodaeth i ddychwelyd i hen batrymau addoli. Bydd angen i'r misoedd a ddaw fod yn amser ar gyfer ail-adeiladu gobeithiol, nid yn amser i adfer yn llwyr yr hyn a fu. Fe ddylen ni fyfyrio ar yr hyn rydyn ni wedi'i ddysgu, a chynllunio am y dyfodol yn bwrpasol.
 • Dylem weithio i sicrhau bod modd dathlu addoliad cyhoeddus ym mhob un o'n Ardaloedd Gweinidogaeth erbyn yr ail ddydd Sul ym mis Medi, 13 Medi. Byddaf yn nodi’r dydd Sul hwnnw fel dathliad o ŵyl Deiniol, ein nawdd-sant (wedi ei drosglwyddo o 11 Medi)
 • Dylai penderfyniadau i ail-agor eglwysi yn Esgobaeth Bangor ddigwydd mewn cydweithrediad â'r Archddiaconiaid.

Wrth inni ail-adeiladu...

Gyda chefnogaeth Cyngor yr Esgobaeth, rwyf'n argymell y dylai pob Ardal Weinidogaeth ffurfio gweithgor i gynllunio'n bwrpasol ynghylch cenhadaeth wedi'i hadnewyddu wrth inni gamu mlaen i'r hydref. Hoffwn i'r gweithgorau hyn:

 1. i ganolbwyntio ar rythmau newydd o addoli, tyfu a charu ledled yr Ardal Weinidogaeth
 2. i edrych ar yr hyn yr ydym wedi'i ddysgu yn ystod y cyfnod clo
 3. i ystyried yn ofalus pa bethau i'w hadfer a pha bethau i'w rhoi o'r neilltu (yn enwedig o ran patrymau addoli)
 4. i nodi egin gwyrdd y gellir eu gweld yn dod i'r amlwg, ac i ffocysu egni er mwyn meithrin eu twf
 5. i weddïo am bresenoldeb cysurus, heriol yr Ysbryd

Gobeithiaf y bydd pob Ardal Weinidogaeth yn gallu ffurfio gweithgor o'r fath dros y mis nesaf. Bydd Archddiaconiaid, wrth gwrs, wrth law i gynnig cefnogaeth ac arweiniad pellach.Wrth y Bwrdd

Mae Wrth y Bwrdd yn darparu deunydd i deuluoedd ifanc ar gyfer gweithred fer o addoliad ar yr aelwyd, gan gadw pethau mor syml â phosibl, a defnyddio pethau sydd o gwmpas y tŷ fel ffocws ar gyfer gweithgareddau fu’n seiliedig ar ddarlleniad o'r Beibl.

O ddechrau mis Medi hyd ddiwedd mis Tachwedd, mae Wrth y Bwrdd yn cael ei gynhyrchu ar gyfer pob wythnos.

Yn ogystal â chefnogi addoliad ar yr aelwyd gan deuluoedd ifanc, gelli hefyd addasu deunudd Wrth y Bwrdd yn hawdd i'w ddefnyddio mewn Eglwys Iau.


Yn ystod y cyfnod hwn o dri mis, bydd Wrth y Bwrdd yn canolbwyntio ar Efengyl Mathew (Efengyl y llithiadur eleni), ond bydd yn dilyn patrwm arbennig o ddarlleniadau i ddarparu pecyn cydlynol o ddeunydd i deuluoedd ifanc dros y tri mis.

Medi

 1. Sut i Weddïo (Mathew 6: 5-15)
 2. Dameg yr Adeiladwyr Doeth a Ffôl (Mathew 7: 24-28)
 3. Damhegion yr Heuwr a Chwyn (Mathew 13: 1-30)
 4. Damhegion yr Hâd Mwstard a’r Burum (Mathew 13: 31-35)

Hydref

 1. Damhegion y Trysor Cudd a'r Berl (Mathew 13: 44-46)
 2. Dameg y Ddafad Golledig (Mathew 18: 10-14)
 3. Dameg y Gwas Anhrugarog (Mathew 18: 21-35)
 4. Dameg y Gweithwyr yn y Winllan (Mathew 20: 1-16)

Tachwedd

 1. Dameg y Ddau Fab (Mathew 21: 28-32)
 2. Dameg y Bagiau Aur (Mathew 25: 14-30)
 3. Dameg y Wledd Briodas (Mathew 22: 1-13)
 4. Y Gorchymyn Mwyaf (Mathew 22: 34-40)

Mae deunydd yr wythnos gyntaf yn awr ar gael yma, a da yw gallu ei gymeradwyo i chi. 

Rwy'n ddiolchgar iawn i Naomi Wood, yn gweithio gyda chyfeillion yn Nhîm Deiniol, am arwain y prosiect hwn.


Y Parchg Martin Pritchard

Ar ôl cwblhau ei guradiaeth yn Ardal Weinidogaeth Llandudno yn gynharach eleni, mae Martin Pritchard wedi ei benodi'r offeiriad Tŷ am Ddyletswydd yn Ardal Genhadaeth Dinbych. 

Rydym yn dymuno'r gorau i Martin a'r teulu wrth iddynt baratoi i symud i Esgobaeth Llanelwy ar ddiwedd y mis.


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


5 September 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


A new season

A new season heralds a change as we look forward to the time of harvest thanksgiving and beyond. 

Although the seasons change, many of us will feel we still live with a legacy that has a shelf life far longer than we might have hoped – some things have not changed or changed very little, and this is perplexing. 

My meditation today focuses in on words from St Paul which are often found in Advent. He challenges us to wake from our sleep, to put on the new clothes for the day – the clothes we wear to mark us as Christians, such as love, joy, peace, patience and kindness.

When there is an ongoing uncertainty, which can be disorientating, these words have fresh traction. They invite us to revisit the essentials of faith and discover things which do not shift.


My recorded meditation this week is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.


Bishop's Letters

This is the 30th Bishop's Letter to have been issued since the beginning of the pandemic in March. The archive of past Bishop's Letters can be found here.

The feedback received about the Bishop's Letters has been encouraging. They have become an important way for sharing information, not only about our response to the pandemic, but about the life of the diocese more broadly.

Since March, an email has been sent to diocesan clergy and members of the Diocesan Council to announce the publication of a new letter. 

This email alert, directing people to a new Bishop's Letter on the website, is now being sent in a different and more attractive way. 

It is also now possible for anybody to subscribe to receive this notification, and notification of other important diocesan announcements. 

May I ask you to encourage members of our congregations and others with an interest in the life of the diocese to subscribe.


Subscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements


Re-opening and re-building

I am grateful for all the hard work that continues to take place to re-open our churches and to re-build our Christian witness. 

I'm taking this opportunity to reiterate some reflections that I have shared about re-opening and re-building in Bishop's Letters over the summer months.


As we re-open...

There are four considerations that should shape our re-opening across the diocese:

 • We should be prudent as we re-open. Churches should re-open when that can happen effectively and safely, following a risk assessment.
 • We should be purposeful as we re-open. There is no obligation to return to old rotas and patterns of worship. The months ahead will need to be a time for hopeful re-building, not a time for an exact restoration of what was. We should reflect on what we have learnt, and plan ahead purposefully.
 • We should work to ensure that public worship is able to be celebrated in each of our Ministry Areas by the second Sunday in September, 13 September. I will be marking that Sunday as a celebration of the feast of St Deiniol, our patron (transferred from 11 September).
 • Decisions to re-open churches in the Diocese of Bangor should happen in collaboration with Archdeacons.

As we re-build...

With the support of the Diocesan Council, I am recommending that each Ministry Area should form a small working group to plan purposefully about renewed mission as we move forward into the autumn. I would like these working groups:

 1. to focus on new rhythms of worshipping, growing and loving for the Ministry Area
 2. to look at what we have learnt from lockdown
 3. to think carefully about what to restore and what to lay aside (especially when it comes to patterns of worship)
 4. to identify green shoots that can be seen emerging, and direct energy to nurture their growth
 5. to pray for the Spirit's comforting, challenging presence

I hope that each Ministry Area will be able to form such a group over the coming month. Archdeacons will, of course, be at hand to offer further support and guidance.At the Table

At the Table provides material for a short act of participatory worship at home for young families, keeping things as simple as possible, and making use of things that are around the house as a focus for activities based on a Bible reading.

From the beginning of September to the end of November, At the Table is being produced for each week.

As well as supporting worship at home for young families, the At the Table material is also easily adapted for use in a Junior Church.


For this three month period, At the Table will focus on the Gospel of Matthew (the Gospel of this year’s lectionary), but will follow a special pattern of readings to provide a coherent package of material for young families over the three months.

September

 1. How to Pray (Matthew 6:5-15)
 2. Parable of Wise and Foolish Builders (Matthew 7:24-28)
 3. Parables of Sower and Weeds (Matthew 13:1-30)
 4. Parables of Mustard Seed & Yeast (Matthew 13:31-35)

October

 1. Parables of Hidden Treasure & the Pearl (Matthew 13:44-46)
 2. Parable of the Wandering Sheep (Matthew 18:10-14)
 3. Parable of the Unmerciful Servant (Matthew 18:21-35)
 4. Parable of the Workers in the Vineyard (Matthew 20:1-16)

November

 1. Parable of the Two Sons (Matthew 21:28-32)
 2. Parable of the Bags of Gold (Matthew 25:14-30)
 3. Parable of the Wedding Banquet (Matthew 22:1-13)
 4. The Greatest Commandment (Matthew 22:34-40)

The first week's material is now available here, and it is good to be able to commend it to you.

I'm very grateful to Naomi Wood, working with colleagues in Tîm Deiniol, for her leadership of this project.


The Revd Martin Pritchard

Having completed his curacy in the Ministry Area of Llandudno earlier this year, Martin Pritchard has been appointed House for Duty priest in the Denbigh Mission Area. We wish Martin and the family all the best as they prepare to move to the Diocese of St Asaph at the end of the month.


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor