minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Portha fy ŵyn" | "Feed my lambs"
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


12 Medi 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Dewi a Deiniol yn Eglwys y Santes Fair yn Nhrefriw | David and Deiniol at St Mary's Church, Trefriw

Yn ôl ei draed

Awn ni ddim ymhell o adre yn ein darlleniadau a'n meddyliau y dydd Sul hwn, wrth i ni ddathlu bywyd Deiniol, Abad ac Esgob cyntaf Bangor.

Mae llawer o fywyd a gweinidogaeth Deiniol yn chwedlonol, fel sy'n wir gyda chymaint o'r gewri oes y seintiau Celtaidd. Yr hyn nad oes amheuaeth amdano yw ei fod ef, fel llawer o'i gyfoedion, yn Gristion dewr ac anturus.

Roedd bod yn Gristion yn y canrifoedd cynnar hynny yn beryglus. Ond rydyn ni'n cofio a dathlu Deiniol oherwydd ei fod yn deall gwerth y gymuned Gristnogol, gan sefydlu mynachlog yn yr ardal hon. Ac rydyn ni'n ei gofio a'i ddathlu oherwydd ei fod yn adnabod gwerth yr Efengyl, gan ymuno ag eraill yn Synod Llanddewi-brefi yng nghanol Cymru i amddiffyn ei wirioneddau.

Beth ddysgwn ni o'i fywyd a'i weinidogaeth wrth i ni wynebu cyfres wahanol o heriau heddiw? Rwy'n myfyrio ar hyn yr wythnos hon.


Un myfyrdod ddwyieithog wedi'i recordio a geir yr wythnos hon. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.Rheoliadau coronafirws

Byddwn i gyd yn ymwybodol o'r dirwedd gyfnewidiol yng Nghymru ac yng ngweddill y DU wrth i lywodraethau gymryd camau newydd i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Cyhoeddwyd rheoliadau newydd yng Nghymru ddoe, ac mae’r goblygiadau i wasanaethau eglwysig yn cael eu hasesu gan yr Eglwys yng Nghymru. Cyhoeddir canllawiau newydd yn ystod yr wythnos i ddod. Byddaf yn rhannu'r canllawiau hynny pan fyddant ar gael.

Gwnaethpwyd yn glir eisoes nad yw'r terfyn chwe pherson yn berthnasol i oedfaon a gwasanaethau eglwysig, ond ceisir eglurder bellach ar nifer o arferion eraill.

Nid yw'r rheoliadau newydd yn dod i rym tan ddydd Llun 14 Medi. Yn y cyfamser, felly, ac ar y Sul hwn, gall ein harferion barhau fel y buont dros yr wythnosau diwethaf.


Wrth inni ail-adeiladu...

Nodyn i'n hatgoffa fy mod, gyda chefnogaeth Cyngor yr Esgobaeth, yn argymell y dylai pob Ardal Weinidogaeth ffurfio gweithgor i gynllunio'n bwrpasol ynghylch cenhadaeth wedi'i hadnewyddu wrth inni gamu mlaen i'r hydref. Hoffwn i'r gweithgorau hyn:

  1. i ganolbwyntio ar rythmau newydd o addoli, tyfu a charu ledled yr Ardal Weinidogaeth
  2. i edrych ar yr hyn yr ydym wedi'i ddysgu yn ystod y cyfnod clo
  3. i ystyried yn ofalus pa bethau i'w hadfer a pha bethau i'w rhoi o'r neilltu (yn enwedig o ran patrymau addoli)
  4. i nodi egin gwyrdd y gellir eu gweld yn dod i'r amlwg, ac i ffocysu egni er mwyn meithrin eu twf
  5. i weddïo am bresenoldeb cysurus, heriol yr Ysbryd

Gobeithiaf y bydd pob Ardal Weinidogaeth yn gallu ffurfio gweithgor o'r fath dros y mis nesaf. Bydd Archddiaconiaid, wrth gwrs, wrth law i gynnig cefnogaeth ac arweiniad pellach.


Y Parchg Charles Stallard

Roedd yn ddrwg calon gennym glywed, ddydd Iau, am farwolaeth Charles Stallard, tad Mary Stallard a thad-yng-nghyfraith Andrew Sully.

Yn dilyn hyfforddiant ar gyfer yr offeiriadaeth yn Ripon Hall, Rhydychen, bu i Charles arddel gweinidogaeth hir a ffyddlon yn Esgobaethau Birmingham a Chaerwrangon, a chynorthwyodd yn ystod ei ymddeoliad o'r weinidogaeth gyflogedig yn Esgobaethau Tyddewi, Llanelwy a Bangor.

Ymunwch â mi wrth roi diolch am fywyd a gweinidogaeth Charles, a chynhaliwch mewn gweddi ei weddw Daphne, yn ogystal â Mary a’r teulu cyfan.

O Dduw, a’n dug ni i’n genedigaeth, ac y byddwn farw yn dy freichiau, cynnal a chysura ni yn ein galar a’n braw: cofleidia ni â’th gariad, dyro inni obaith yn ein dryswch a gras i ildio i fywyd newydd; trwy Iesu Grist ein Hiachawdwr. Amen.

Llan

Rwy’n falch iawn ein bod wedi cychwyn ar y broses recriwtio ar gyfer dwy swydd allweddol yn ein prosiect Llan.

Arweinydd Cymuned Arloesol

Rydym yn chwilio am offeiriad galluog (neu rywun a all, ymhen amser, arddel gweinidogaeth offeiriadol) i arwain ein cymuned "blwyddyn i ffwrdd" Gymraeg ac i sefydlu eglwys Gymraeg newydd.

Galluogydd y Gymraeg

Rydym hefyd yn chwilio am ail aelod o'r tîm i weithio ledled yr esgobaeth i feithrin efengylu Cymraeg, ac i weithio ar-lein i ddatblygu a rhannu adnoddau Cymraeg newydd ymhell ac agos.

Mae'r disgrifiadau o'r rolau ar wefan yr esgobaeth. A gaf eich annog i'w rhannu ag unrhyw rai a allai fod â diddordeb, ac i weddïo dros y rhai a allai fod yn archwilio galwad i wasanaethu'r esgobaeth yn y ffyrdd newydd hyn.


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd y bo iddo gyda thi a’r Ysbryd Glân yr holl anrhydedd a gogoniant yn awr ac am byth. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


12 September 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Dewi, Idloes a Deiniol yn Eglwys Idloes Sant, Llanidloes | David, Idloes and Deiniol at St Idloes's Church, Llanidloes

In his footsteps

We stay close to home in our readings and thoughts this Sunday, as we celebrate the life of Deiniol, Abbot and first Bishop of Bangor. 

Much of Deiniol’s life and ministry is tied up with legends, as is the case with so many of the great Celtic saints. What is not in doubt is that he, like many others, was a Christian of courage and adventure. 

To be a Christian in those early centuries was hazardous. But we remember Deiniol because he understood the value of Christian community, founding a monastery in this area. And we remember him because he knew the value of the Gospel, joining others at the Synod of Brefi in mid-Wales to defend its truths. 

What can we take from his life and ministry as we face a different set of challenges today? I reflect on this in my meditation.


My recorded meditation this week is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.Coronavirus regulations

We will all be aware of the changing landscape in Wales and in the rest of UK as governments take new steps to limit the spread of the virus.

New regulations were announced in Wales yesterday, and the implications for church services are being assessed by the Church in Wales. New guidance will be issued during the course of the coming week. I will share that guidance when it is available.

It has already been made clear that the six person limit does not apply to acts of worship, but clarity is being sought on a number of other practices.

The new regulations do not come into force until Monday 14 September. In the meantime, therefore, on for this Sunday, our practices can continue as they have been over recent weeks.


As we re-build...

A reminder that, with the support of the Diocesan Council, I am recommending that each Ministry Area should form a small working group to plan purposefully about renewed mission as we move forward into the autumn. I would like these working groups:

  1. to focus on new rhythms of worshipping, growing and loving for the Ministry Area
  2. to look at what we have learnt from lockdown
  3. to think carefully about what to restore and what to lay aside (especially when it comes to patterns of worship)
  4. to identify green shoots that can be seen emerging, and direct energy to nurture their growth
  5. to pray for the Spirit's comforting, challenging presence

I hope that each Ministry Area will be able to form such a group over the coming month. Archdeacons will, of course, be at hand to offer further support and guidance.


The Revd Charles Stallard

We were very sorry to hear, on Thursday, of the death of Charles Stallard, Mary Stallard’s father and Andrew Sully’s father-in-law.

Following his formation for the priesthood at Ripon Hall, Oxford, Charles exercised a long and faithful ministry in the Dioceses of Birmingham and Worcester, and assisted during his retirement from stipendiary ministry in the Dioceses of St Davids, St Asaph and Bangor.

Please join me in giving thanks for Charles’s life and ministry, and holding in prayer Charles’s wife, Daphne, as well as Mary and the whole family.

O God, who brought us to birth, and in whose arms we die, in our grief and shock contain and comfort us; embrace us with your love, give us hope in our confusion and grace to let go into new life; through Jesus Christ our Saviour. Amen.

Llan

I am delighted that we have begun the recruitment process for two new key posts within our Llan project.

Pioneer Community Leader

We are looking for an able priest (or somebody who, in time, can exercise a priestly ministry) to lead our Welsh-language gap year community and to establish a new Welsh-language church.

Welsh Language Enabler

We are also looking for a second member of the team to work across the diocese to nurture Welsh-language evangelism, and to work online to develop and share new Welsh-language resources far and wide.

The descriptions of the roles are on the diocesan website. May I encourage you to share them with any who might be interested, and to pray for those who may be discerning a call to serve the diocese in these new ways.


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ your Son our Lord; to whom with you and the Holy Spirit be all honour and glory, now and for ever. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements