minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Bydd y rhai olaf yn flaenaf a'r rhai blaenaf yn olaf" | "The last will be first, and the first will be last"
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


19 Medi 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.Cariad croesawgar

Weithiau byddwn yn darllen straeon yn yr Efengylau sy'n ymddangos yn fwriadol bryfoclyd.

Efallai fod hynny'n swnio'n beth rhyfedd i'w ddweud ond roedd gan lawer o straeon Iesu dro yn y gynffon.

Y dydd Sul hwn rydyn ni'n ystyried dameg sy'n gwrthdroi cymaint y byddai gwrandawyr wedi'i gymryd yn ganiataol yn nyddiau Iesu.

Mae miniogrwydd y stori yn caniatáu inni fyfyrio o'r newydd ar y ffordd y gwnaeth Duw ehangu ei bryder cariadus i gwmpasu'r byd, a sut y daeth gras yn ganolbwynt i'r Efengyl. Rwy'n myfyrio ar hyn yr wythnos hon.


Un myfyrdod ddwyieithog wedi'i recordio a geir yr wythnos hon. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.


Cynhadledd yr Esgobaeth 2020

Roedd disgwyl i ni ymgynnull fel esgobaeth ym Mhrifysgol Bangor ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mis Hydref ar gyfer Cynhadledd yr Esgobaeth. Byddai wedi bod yn gyfle i ddathlu ein bywyd ar y cyd, ac, eleni, i fyfyrio ar ganmlwyddiant sefydlu'r Eglwys yng Nghymru ar ei ffurf bresennol.

Fel â llawer arall eleni, bu'n rhaid i gynlluniau newid.

Mae'n amlwg nad yw'n bosibl i ni ymgynnull yn gorfforol ar y cyd. Yn ffodus, mae Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru bellach wedi caniatáu i gyfarfodydd cyfansoddiadol gael eu cynnal ar-lein.

Rydym wedi myfyrio ar y ffordd orau i gynnal Cynhadledd yr Esgobaeth ar-lein, gan flaenoriaethu hygyrchedd a chyfranogiad, i alluogi profiad buddiol i bawb sy'n rhoi o'u hamser.

Ar ôl myfyrio, rydym wedi penderfynu cynnig sesiynau archddiaconol fel prif gydran ffordd wahanol o gwrdd fel Cynhadledd yr Esgobaeth.

  • Felly bydd pedair sesiwn i Gynhadledd yr Esgobaeth ar Zoom eleni.
  • Bydd un sesiwn 90 munud ym mhob un o'r archddiaconiaethau, a sesiwn ar y cyd fyrrach wedi hynny i'r holl aelodau.
  • Prif gydran y sesiynau archddiaconol fydd sesiwn holi gyda'r Esgob.
  • Yn y sesiwn ar y cyd, byddwn yn ymgymryd â'r busnes ffurfiol sy'n ofynnol yn y Gynhadledd.

Y dyddiadau a'r amseroedd yw:


Sesiwn Cynhadledd yr Esgobaeth ar gyfer Archddiaconiaeth Ynys Môn

20 Hydref am 4pm


Sesiwn Cynhadledd yr Esgobaeth ar gyfer Archddiaconiaeth Bangor

21 Hydref am 6pm


Sesiwn Cynhadledd yr Esgobaeth ar gyfer Archddiaconiaeth Meirionnydd

20 Hydref am 11am


Sesiwn ar y cyd

11 Tachwedd am 2pm


Er mwyn mynychu, bydd angen i unigolion gofrestru trwy wefan yr esgobaeth, trwy'r dolenni uchod.

Mae aelodaeth ffurfiol y Gynhadledd yn cynnwys tri chynrychiolydd lleyg o bob Ardal Weinidogaeth, hyd at dri gweinidog lleyg trwyddedig o bob Ardal Weinidogaeth, a'r cyfan o'r clerigion trwyddedig. Fodd bynnag, mae croeso cynnes i unrhyw un sy'n cymuno yn yr esgobaeth fynychu'r sesiynau.

Rwy’n ddiolchgar, ymlaen llaw, i bawb a fydd yn ymuno â mi yn yr ymgynnull pwysig hwn.


Addasiadau coronafirws


(1) Canllawiau

Mae canllawiau cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru - ynghylch eglwysi, neuaddau eglwys, addoli a gweithgareddau eraill - yn cael eu diwygio a'u diweddaru'n rheolaidd yng ngoleuni newidiadau i reoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru.


(2) Gorchuddion wyneb

Mae newid diweddar sylweddol yn ymwneud â gwisgo gorchudd wyneb wrth fynychu neu arwain gwasanaeth crefyddol.

Bellach mae'n ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb mewn eglwysi. Mae'n bwysig inni nodi nad canllaw eglwysig yw hwn, ond gofyniad cyfreithiol a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r gofyniad yn gymwys i bawb sy'n 11 oed a throsodd, oni bai bod gan unigolyn esgus rhesymol. Mae arwain gwasanaeth yn un rheswm o'r fath dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb.

Yn ogystal â'r canllawiau ar wefan yr Eglwys yng Nghymru, mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar orchuddion wyneb yn ddefnyddiol, a gallai fod yn ddefnyddiol i gydweithwyr clerigiol eu darllen er mwyn gallu rhoi atebion llawn i unrhyw un sy'n poeni am y cam hwn.

Mae poster ynghylch y gofyniad i wisgo gorchudd wyneb (ar gyfer hysbysfyrddau ger drysau eglwys, wedi'i gynllunio i'w lawrlwytho a'i argraffu - efallai ar bapur lliw) wedi'i ychwanegu at y gyfres esgobaethol o arwyddion a phosteri.(3) Sul y Cofio

Mae'n debygol y bydd ddefodau coffa Sul y Cofio yn wahanol iawn eleni i ddefodau'r gorffennol.

Rwy'n rhagweld y derbyniwn arweiniad cenedlaethol ynghylch Sul y Cofio.

Yn y cyfamser, byddai'n ddoeth i gydweithwyr clerigol nodi pa gorff yw'r prif drefnydd ar gyfer defodau coffa o fewn Ardaloedd Gweinidogaeth.

Er bod llawer o ddefodau o'r fath yn gydweithredol, mae'n debyl y bydd un corff yn arwain, a bydd y corff arweiniol hwn yn wynebu rhai cyfrifoldebau statudol eleni. Efallai mai'r Ardal Weinidogaeth, neu grŵp Cytûn ydyw, ond gall hefyd fod yn gyngor tref / cymuned, y Lleng Brydeinig Frenhinol, neu'n gorff arall o'r fath.

Mae bod yn glir ar hyn o bryd am y prif drefnydd yn gam paratoadol defnyddiol.


(4) Gweinidogaeth gyda phlant a phobl ifanc

Rwy'n ddiolchgar i gydweithwyr yn y timau addysg, ymgysylltu a dysgu gydol oes ym Mangor a Llanelwy sydd wedi paratoi'r canllaw canlynol am weinidogaeth gyda phlant a phobl ifanc.

Dywedodd Iesu “Gadewch i'r plant ddod ataf fi”

Mae ein hesgobaethau a'r rhai sy'n gwasanaethu ynddynt yn angerddol am ddod o hyd i ffyrdd i blant, pobl ifanc a theuluoedd gwrdd â chariad a gobaith Duw. Ar yr adeg hon rydym i gyd wedi gorfod meddwl yn ofalus am sut rydym yn gwneud hyn. Bu rhwystredigaethau wrth gwrs, gan ein bod ni fel eglwys wedi gorfod atal gweinidogaeth plant ac ieuenctid wyneb yn wyneb. Bu cyffro a llawenydd hefyd yn natblygiad cenhadaeth gyfoes a gweddnewidiol, wrth inni ddilyn Duw i fabwysiadu gwahanol fathau o weinidogaeth. Rydym yn ymwybodol bod ein ffydd yn ein cymell i amddiffyn a choleddu ein plant a'n pobl ifanc.

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn cynghori y dylai plant fynychu cyn lleied o leoliadau gofal plant â phosib ac, yn ddelfrydol, dim mwy na dau. Mae hyn yn cynnwys ysgol.

I'r perwyl hwn rydym yn cynghori na ddylai unrhyw Ardal Weinidogaeth neu Ardal Genhadaeth fod yn ailgychwyn gweithgareddau wyneb yn wyneb â phlant, pobl ifanc a theuluoedd ar yr adeg hon. Rhaid i addysg statudol ein plant gael blaenoriaeth.

Fodd bynnag, os yw Ardal Weinidogaeth neu Ardal Genhadaeth yn adnabod amgylchiadau eithriadol ar gyfer ailgychwyn gweithgaredd ac yn gallu darparu Asesiad Risg cynhwysfawr sydd wedi'i gymeradwyo gan eu Archddiacon, sy'n unol â Pholisi Diogelu'r Eglwys yng Nghymru, ac sy'n cwrdd â chanllawiau Llywodraeth Cymru, gall gweinidogaeth o'r fath fod yn bosibl.

Ein canllaw yw ar hyn o bryd yw mai dim ond ar-lein y dylid cynnal gweinidogaeth gyda phlant ac i blant, ac eithrio'r gwasanaethau addoli hynny sy'n dod o dan y categori a ganiateir gan yr Eglwys yng Nghymru a Llywodraeth Cymru,.

Rhaid inni ymdrechu i wneud yr addoliad ein bod yn darparu lle i bob oed. Mae gennym gyfle i estyn ymhellach i'n cymunedau a rhannu neges o obaith mewn cyfnod mor anodd. Mae'r ddwy esgobaeth yn darparu adnoddau ar gyfer y math hwn o weinidogaeth, gan gynnwys gwasanaeth addoli cyfoes wythnosol yn Llanelwy, a'r adnodd Wrth y bwrdd ym Mangor.

Mae cydweithwyr o fewn timau cymorth canolog yr esgobaethau, ym Mangor a Llanelwy, wedi ymrwymo i'ch helpu chi yn ystod yr amser hwn. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â Naomi (Bangor) neu Tim (St Asaph) i gael unrhyw eglurhad, arweiniad neu syniadau pellach am adnoddau.


Y Parchg | The Revd Stuart Elliott

Gweithredu ar yr hinsawdd

Mae Adfywio Cymruchynllun gwobrau Eco Church yn fentrau i helpu eglwysi i leihau eu hôl troed carbon, addasu i effeithiau newid hinsawdd a byw’n fwy cynaliadwy.

Mae'r mantra hyn yn cynnal sesiwn fore gyda chyflwyniadau, astudiaethau achos a gweithdai i archwilio sut all eglwysi wneud mwy i fynd i’r afael a newid hinsawdd.

Bydd y digwyddiad yn gylle i glywed syniadau ar leihau defnydd egni a gwastraff mewn adeiladau eglwysig, gwella’n tir ar gyfer bywyd gwyllt, a chysylltu’n fwy effeithiol gyda cynulleidfaoedd a’r gymuned ehangach ar faterion amgylcheddol. Mae agenda i'w gweld yma.

Mae’r digwyddiad yma ar lein ar Zoom. Ewch yma i gofrestru eich lle.

Mae Stuart Elliott, Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Gwydyr, yn cymryd rhan flaenllaw yn y digwyddiad, a gellir cysylltu ag ef i gael mwy o wybodaeth.


Llithiaduron

Yn sgil y pandemig a'r newidiadau o fewn tîm cyhoeddiadau cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru, y mae copïau caled o'r Llithiaduron ar gyfer y flwyddyn litwrgaidd newydd ar gael i'w harchebu ar-lein o wefan y Lolfa yn unig.


Llan

Dyma'ch hatgoffa ein bod wedi cychwyn ar y broses recriwtio ar gyfer dwy swydd allweddol yn ein prosiect Llan.

Arweinydd Cymuned Arloesol

Rydym yn chwilio am offeiriad galluog (neu rywun a all, ymhen amser, arddel gweinidogaeth offeiriadol) i arwain ein cymuned "blwyddyn i ffwrdd" Gymraeg ac i sefydlu eglwys Gymraeg newydd.

Galluogydd y Gymraeg

Rydym hefyd yn chwilio am ail aelod o'r tîm i weithio ledled yr esgobaeth i feithrin efengylu Cymraeg, ac i weithio ar-lein i ddatblygu a rhannu adnoddau Cymraeg newydd ymhell ac agos.

Mae'r disgrifiadau o'r rolau ar wefan yr esgobaeth. A gaf eich annog i'w rhannu ag unrhyw rai a allai fod â diddordeb, ac i weddïo dros y rhai a allai fod yn archwilio galwad i wasanaethu'r esgobaeth yn y ffyrdd newydd hyn.


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


19 September 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.Welcoming love

We sometimes read stories in the Gospels which seem written deliberately to provoke.

That might sound a strange thing to say but many of Jesus’s stories had a sting in the tail.

This Sunday we ponder a parable which inverts so much listeners would have assumed in Jesus’s day.

The sharpness of the story allows us to ponder afresh the way God broadened his loving concern to encompass the world and how grace became the centrepiece of the Gospel. I reflect on this in my meditation.


My recorded meditation this week is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.


2020 Diocesan Conference

We were due to gather as a diocese at Bangor University on the first Saturday in October for our Diocesan Conference. It would have been an opportunity to celebrate our common life, and, this year, to reflect on a centenary of the formation of the Church in Wales in its present form.

As with much else this year, plans have had to change.

It is clearly not possible for us to gather in person. Fortunately, the Governing Body of the Church in Wales has now permitted constitutional meetings to take place online.

We have reflected on how best to run an online Diocesan Conference, prioritising accessibility and participation, to enable a good experience for all who give of their time.

Having reflected, we have decided to offer archidiaconal sessions as the major component of a different way of meeting as a Diocesan Conference.

  • There will therefore be four Diocesan Conference sessions on Zoom this year.
  • There will be one 90 minute session in each of the archdeaconries, and a final, shorter plenary session for all members.
  • The main component of the archdeaconry sessions will be a question time session with the Bishop.
  • At the plenary session, we will undertake the formal business required of the Conference.

The dates and times are:


The Archdeaconry of Anglesey Diocesan Conference session

20 October at 4pm


The Archdeaconry of Bangor Diocesan Conference session

21 October at 6pm


The Archdeaconry of Meirionnydd Diocesan Conference session

20 October at 11am


Plenary session

11 November at 2pm


In order to attend, individuals will need to sign up via the diocesan website, at the links above.

The formal membership of the Conference includes three lay representatives from each Ministry Area, up to three licensed lay ministers from each Ministry Area, and all licensed clerics. However, there is a warm welcome for any communicant member of the diocese to attend the sessions.

I am grateful, in advance, for all who will join with me in this important time together.


Coronavirus adaptations


(1) Guidance

The Church in Wales's national guidance - about churches, church halls, worship and other activities during the pandemic - is being regularly amended and kept up-to-date in light of developing Welsh Government regulations and guidance.


(2) Face coverings

A significant recent change concerns wearing a face covering when attending or leading a religious service.

It is now a legal requirement to wear a face covering in churches. It is important for us to note that this is not church guidance, but a legal requirement introduced by the Welsh Government.

The requirement applies to everyone aged 11 and over, unless an individual has a reasonable excuse. Leading a service is one such reason for not wearing a face covering.

As well as the guidance on the Church in Wales's website, the Welsh Government’s guidance on face coverings is useful, and it may be helpful for clergy colleagues to have digested this so as to be able to give full answers to any who are concerned about this development.

poster regarding the requirement to wear a face covering (for noticeboards near church doors, designed to be downloaded and printed - perhaps on coloured paper) has been added to the diocesan suite of signs and posters.


(3) Remembrance Sunday

It is likely that Remembrance Sunday commemorative acts will be very different from past acts this year.

I am anticipating national guidance about Remembrance Sunday.

In the meantime, it would be prudent for clergy colleagues to identify which body is the lead organiser for commemorative acts within Ministry Areas. 

While many such acts are collaborative, there will likely be a single body taking the lead, and certain statutory responsibilities will be faced by this lead body this year. It may be the Ministry Area, or a Cytûn group, but it may also be a town / community council, the Royal British Legion, or another such body.

Being clear at this stage about the lead organiser is a helpful preparatory step.


(4) Ministry with children and young people

I am grateful to colleagues within the education, engagement and life-long learning teams in Bangor and St Asaph who have prepared the following guidance about ministry with children and young people.

Jesus said “Let the children come unto me”

Our dioceses and those that serve within them are passionate about finding ways for children, young people and families to encounter the love and hope of God. At this time we have all had to think carefully about how we do this. There have of course been frustrations as we as a church have had to stop our face to face children’s and youth ministry. There has also been real movement and joy in the development of contemporary and life changing mission as we learn to follow God’s leading into different forms of ministry. We are aware that our faith compels us to protect and cherish our children and young people.

The Welsh Government currently advise that children should be limited to attending as few childcare settings as possible and, preferably, no more than two. This includes school.

To this end we advise that no Ministry or Mission Area should be restarting face-to-face activities with children, young people and families at this time. Our children’s statutory education must take priority.

However, if a Ministry or Mission Area is able to show exceptional and extenuating circumstances for restarting an activity and can provide a comprehensive Risk Assessment which has been approved by their Archdeacon, is in line with the Church in Wales Safeguarding Policy, and meets Welsh Government guidelines, such a ministry may be possible.

Our guidance is that, other than those services of worship which fall under the current permissible category allowed by both the Church in Wales and the Welsh Government, ministry with and to children, young people and families should only be hosted online.

We must strive to make the worship that we are providing a place for all ages. We have an opportunity to reach out further into our communities and to share a message of hope in such difficult times. Both dioceses are providing resources for this type of ministry, including a weekly contemporary worship service in St Asaph, and the At the table resource in Bangor.

Colleagues within the central diocesan support teams in Bangor and St Asaph are committed to helping you during this time. Please do not hesitate to contact Naomi (Bangor) or Tim (St Asaph) for any further clarification, guidance or resource ideas. 


Climate action

Renew Wales and the Eco Church award scheme are two initiatives designed to help churches reduce their carbon footprint, adapt to the impacts of climate change and act more sustainably.

These initiatives are hosting a morning event with presentations, case studies and workshops to explore how churches can do more to address climate change.

The event will be an opportunity to hear ideas on reducing energy use and waste in church buildings, improving church grounds for wildlife, and engaging more effectively with congregations and the wider community on environmental issues. A programme is available here.

This event takes place online on Zoom. Click here to register your place.

Stuart Elliott, Ministry Area Leader of Bro Gwydyr, is taking a leading part at the event, and can be contacted for further information.


Lectionaries

In light both of the pandemic and changes within the national publications team of the Church in Wales, hard copies of the Lectionaries for the coming liturgical year are only available for online order from the Lolfa website.


Llan

A reminder that we have begun the recruitment process for two new key posts within our Llan project.

Pioneer Community Leader

We are looking for an able priest (or somebody who, in time, can exercise a priestly ministry) to lead our Welsh-language gap year community and to establish a new Welsh-language church.

Welsh Language Enabler

We are also looking for a second member of the team to work across the diocese to nurture Welsh-language evangelism, and to work online to develop and share new Welsh-language resources far and wide.

The descriptions of the roles are on the diocesan website. May I encourage you to share them with any who might be interested, and to pray for those who may be discerning a call to serve the diocese in these new ways.


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.


The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements