minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


1 Hydref 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Dros y bythefnos ddiwethaf, mae wedi dod yn fwyfwy amlwg y byddwn yn byw gyda heriau cyfyngiadau'r pandemig am gryn amser. 

Daethpwyd â hyn i'n stepen drws gyda'r cyhoeddiad yr wythnos hon am gyfyngiadau cloi lleol newydd yn rhai o siroedd gogledd Cymru.

Rwyf eisiau sicrhau ffrindiau a chydweithwyr sy'n byw, gweithio ac addoli yn sir Conwy o'm gweddïau wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer y cyfyngiadau llymach a ddaw i rym yno heno. 

Rwyf hefyd yn gweddïo dros gyfeillion yn Esgobaeth Llanelwy, lle bydd rhannau helaeth o'r esgobaeth dan gyfyngiadau cloi lleol o heno mlaen, gan feddwl yn arbennig am y rhai sydd i'w hordeinio yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy ddydd Sadwrn a'r holl darfu a fu i'w cynlluniau yn sgil y cyfyngiadau newydd hyn.

Er gwaetha'r heriau hyn, yr un yw galwedigaeth yr Eglwys - sef cyhoeddi gobaith Duw i'n byd. 

Rwy’n ddiolchgar iawn i bawb, ledled yr esgobaeth, sy’n rhannu'r neges obeithio honno ar yr adeg hon, mewn addoliad, mewn gofal bugeiliol, ac mewn gweddi ddi-baid. 

Rhaid i bopeth a wnawn fod yn ddiogel ac yn ddarbodus; ac eto mae'n rhaid i ni hefyd fod yn bobl obaith, ac nid yn bobl o bryder, o fewn ac er mwyn ein cymunedau. 

Fel y clywodd Eseia, felly fe wrandawn ninnau ar lais Duw'n dweud wrthym:

Paid ag ofni, oherwydd gwaredaf di. Galwaf ar dy enw; eiddof fi ydwyt. (Eseia 43:1)

Ar nodyn ymarferol, mae canllawiau’r Eglwys yng Nghymru ar gyfyngiadau cloi lleol ar gael ar wefan genedlaethol yr eglwys, ochr yn ochr â chanllawiau eraill ynghylch addasiadau yn ystod y pandemig. Mae'r canllawiau ar gyfyngiadau cloi lleol yn amlinellu'r sefyllfa ar gyfer y rhai sy'n mynychu addoliad, a'r eithriadau sydd ar gael i'r rhai sy'n arwain addoliad.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


1 October 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Over these last two weeks, it has become increasingly clear that we will be living with the challenges of pandemic restrictions for a considerable time. 

This has been brought close to home with the announcement this week of new local lockdown restrictions in some north Wales counties.

I wanted to assure friends and colleagues who live, work and worship in the county of Conwy of my prayers as they prepare for stricter restrictions to come into force there this evening. 

I am also praying for colleagues in the Diocese of St Asaph, where large parts of the diocese will be in a local lockdown from this evening, thinking in particular of those to be ordained at St Asaph Cathedral this coming Saturday whose plans will have been affected by these new restrictions.

Amid these challenges, the Church’s call to proclaim a message of hope remains primary. 

I am very grateful to all across the diocese who are making this message of hope heard at this time, in worship, in pastoral care, and in ceaseless prayer. 

All that we do must be safe and prudent; yet we must also be people of hope, and not people of anxiety, in and for our communities. 

As Isaiah heard, so we listen to the voice of God who says to us:

Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name; you are mine. (Isaiah 43:1)

On a practical note, the Church in Wales’s guidance on local lockdowns is available on the church's national website, alongside other guidance about adaptations during the pandemic. The guidance on local lockdowns outlines the position for those attending worship, and the exceptions available to those leading worship.


The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements