minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Y maen a wrthododd yr adeiladwyr, hwn a ddaeth yn faen y gongl" | "The stone that the builders rejected has become the cornerstone"
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


3 Hydref 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


"Yr wyf yn camu mlaen"

“Gwlad dramor yw’r gorffennol," yw chwedl L.P. Hartley' "maen nhw'n gwneud pethau'n wahanol yno. ”

Pan drodd Sant Paul ei lygad ar ei orffennol ei hun, gwelodd fod ei ffydd Gristnogol wedi rhoi modd newydd iddo ddeall y gorffennol hwnnw. Darganfu hefyd fod Duw wedi dadgloi iddo'r dyfodol mewn ffordd a oedd yn gwbl annisgwyl, yn llawen ac yn heriol.

Yn fy myfyrdod y Sul hwn, rwy’n dilyn ei drywydd yn rhan olaf ei lythyr at y Philipiaid.

Mae Paul yn annog ei hun ymlaen, gan sylweddoli, gyda gorffennol wedi'i ddatrys gan y maddeuant y mae Iesu'n ei gynnig, bod yn rhaid iddo nawr adael i rym y groes a'r atgyfodiad feddu ei ddyfodol.

Sut mae'r neges hon yn ein rhyddhau i symud ymlaen mewn ffydd ar yr adeg hon i'r dyfodol y mae Duw wedi'i baratoi ar ein cyfer? Rwy'n myfyrio ar hyn yr wythnos hon.


Yn anffodus, yn sgil trafferth technolegol, nid oes myfyrdod wedi'i recordio yr wythnos hon. Mae'r testun ar gael yn llawn yn ddwyieithog, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.


Cynhadledd yr Esgobaeth 2020

Hoffwn eich hatgoffa o'r trefniadau ar gyfer Cynhadledd yr Esgobaeth eleni.

  • Felly bydd pedair sesiwn i Gynhadledd yr Esgobaeth ar Zoom eleni.
  • Bydd un sesiwn 90 munud ym mhob un o'r archddiaconiaethau, a sesiwn ar y cyd fyrrach wedi hynny i'r holl aelodau.
  • Prif gydran y sesiynau archddiaconol fydd sesiwn holi gyda'r Esgob.
  • Yn y sesiwn ar y cyd, byddwn yn ymgymryd â'r busnes ffurfiol sy'n ofynnol yn y Gynhadledd.

Y dyddiadau a'r amseroedd yw:


Sesiwn Cynhadledd yr Esgobaeth ar gyfer Archddiaconiaeth Ynys Môn

20 Hydref am 4pm


Sesiwn Cynhadledd yr Esgobaeth ar gyfer Archddiaconiaeth Bangor

21 Hydref am 6pm


Sesiwn Cynhadledd yr Esgobaeth ar gyfer Archddiaconiaeth Meirionnydd

20 Hydref am 11am


Sesiwn ar y cyd

11 Tachwedd am 2pm


Er mwyn mynychu, bydd angen i unigolion gofrestru trwy wefan yr esgobaeth, trwy'r dolenni uchod.

Mae aelodaeth ffurfiol y Gynhadledd yn cynnwys tri chynrychiolydd lleyg o bob Ardal Weinidogaeth, hyd at dri gweinidog lleyg trwyddedig o bob Ardal Weinidogaeth, a'r cyfan o'r clerigion trwyddedig. Fodd bynnag, mae croeso cynnes i unrhyw un sy'n cymuno yn yr esgobaeth fynychu'r sesiynau.

Rwy’n ddiolchgar, ymlaen llaw, i bawb a fydd yn ymuno â mi yn yr ymgynnull pwysig hwn.


Diogelu

Bydd yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA) yn cyhoeddi adroddiad ei ymchwiliad i'r Eglwys yng Nghymru ac Eglwys Loegr ddydd Mawrth nesaf hwn.

Bydd yr adroddiad yn seiliedig ar wrandawiadau cyhoeddus a gynhaliwyd yn ystod Gorffennaf 2019, a archwiliodd ymateb yr Eglwys yng Nghymru ac Eglwys Loegr i honiadau o gam-drin plant yn rhywiol, yn ogystal ag addasrwydd ein polisïau ac arferion diogelu cyfredol.

Ar gyfer goroeswyr, bydd cyhoeddiad yr adroddiad yn eu hatgoffa o’r erchyllderau y gwnaethant ei ddioddef ac o fethiant yr Eglwys i weithredu, ymateb a gofalu.

I'r rhai ohonom sy'n arwain yr Eglwys heddiw, bydd yn dangos inni eto'r ffyrdd cywilyddus y mae'r Eglwys wedi pechu a methu, ac yn atgyfnerthu ein cyfrifoldeb cysegredig i amddiffyn pawb yng nghymuned yr eglwys rhag camdriniaeth neu esgeulustod.

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddiogelu fel rhan annatod o'i bywyd ar y cyd, ei chenhadaeth a'i gweinidogaeth. Pa bynnag ran yr ydym yn ei chwarae ym mywyd Esgobaeth Bangor, cyfrifoldeb pob un ohonom yw diogelu, wedi'n tywys a'n cynghori gan Dîm Diogelu’r Dalaith.

Gweddïwch dros y rhai a fydd yn cael eu heffeithio gan gyhoeddiad yr adroddiad ddydd Mawrth, ac dros aelodau Tîm Diogelu'r Dalaith.

Os ydych chi am siarad â rhywun am bryder neu fater diogelu sy'n effeithio ar blentyn neu oedolyn sydd mewn perygl, neu os yw cyhoeddi'r adroddiad hwn yn effeithio arnoch chi neu unrhyw un rydych chi mewn cysylltiad â nhw, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Taleithiol dynodedig, sef Wendy Lemon ar 07392 319064 neu drwy e-bost.


Tir Dewi

Mae Tir Dewi yn elusen werthfawr dros ben sy'n cynnig cefnogaeth i'r gymuned ffermio, gan gynnwys llinell gymorth gyfrinachol i ffermwyr sy'n wynebu anawsterau. Yr wythnos diwethaf lansiodd ei wasanaeth yn nhair sir Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn.

Yn anffodus, roedd yr amseriad yn nodedig oherwydd, yn ystod yr wythnos flaenorol yn unig, bu dau hunanladdiad ac un ymgais ddifrifol i gyflawni hunanladdiad ymhlith ffermwyr yng Nghymru.

Rwy'n ddiolchgar i Llewellyn Moules-Jones am gynnig gwasanaethu ar Bwyllgor Rheoli Gogledd Cymru'r elusen ar ran yr esgobaeth.

Mae gwefan Tir Dewi yn cynnig trosolwg da o waith yr elusen, y modd i ffermwyr fod mewn cysylltiad, a gwybodaeth am sut i wirfoddoli i gefnogi ei gwasanaethau. Cymerwch gip arni.


Ar nodyn personol, roeddwn i eisiau rhannu'r newyddion fy mod i wedi dyweddïo'n ddiweddar i briodi Naomi Starkey. Rydym yn cynllunio priodas eglwys fechan y flwyddyn nesaf.

Rwyf wedi gallu rhannu'r newyddion hyn â chydweithwyr yn yr esgobaeth a chyda'm cyd-esgobion yn ystod y dyddiau diwethaf. Rwy’n ddiolchgar i bawb sydd wedi dymuno’n dda inni.


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


3 October 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


"I press on"

L.P. Hartley coined the phrase, “the past is a foreign country; they do things differently there.”

When St Paul reviewed his own past he found his Christian faith gave him a new set of eyes with which to understand that past. He discovered, too, that God had opened the future in a way which was wholly unexpected, both joyful and challenging.

In this Sunday's meditation I follow his thinking in the latter part of his letter to the Philippian Christians.

Paul urges himself forward, realizing that, with a past resolved by the forgiveness Jesus offers, he must now make the power of the cross and resurrection his deepest concern.

How does this message liberate us to move forward in faith at this time into the future God has prepared for us? I reflect on this in my meditation.


Due to a technical difficulty, there is no recorded meditation available this week. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.


2020 Diocesan Conference

I would like to remind you of our Diocesan Conference arrangements this year.

  • There will therefore be four Diocesan Conference sessions on Zoom this year.
  • There will be one 90 minute session in each of the archdeaconries, and a final, shorter plenary session for all members.
  • The main component of the archdeaconry sessions will be a question time session with the Bishop.
  • At the plenary session, we will undertake the formal business required of the Conference.

The dates and times are:


The Archdeaconry of Anglesey Diocesan Conference session

20 October at 4pm


The Archdeaconry of Bangor Diocesan Conference session

21 October at 6pm


The Archdeaconry of Meirionnydd Diocesan Conference session

20 October at 11am


Plenary session

11 November at 2pm


In order to attend, individuals will need to sign up via the diocesan website, at the links above.

The formal membership of the Conference includes three lay representatives from each Ministry Area, up to three licensed lay ministers from each Ministry Area, and all licensed clerics. However, there is a warm welcome for any communicant member of the diocese to attend the sessions.

I am grateful, in advance, for all who will join with me in this important time together.


Safeguarding

The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse (IICSA) will publish its overarching investigation report into the Church in Wales and the Church of England this coming Tuesday. 

This report will be based on public hearings held during July 2019, which examined the response of the Church in Wales and the Church in of England to allegations of child sexual abuse, as well as the adequacy of our current safeguarding policies and practices.

For survivors, the report’s publication will remind them of the suffering they endured and of the Church’s failure to act, respond and care. 

For those of us who lead the Church today, it will show us again the shameful ways in which the Church has sinned and failed, and reinforce our sacred responsibility to protect all in our church community from abuse or neglect.

The Church in Wales is committed to safeguarding as an integral part of its life, mission and ministry. Whatever part we play in the life of the Diocese of Bangor, safeguarding is the responsibility of each one of us, guided and advised the Provincial Safeguarding Team.

Please pray for those who will be affected by the publication of the report on Tuesday, and for our the members of the Provincial Safeguarding Team.

If you want to talk to someone about a safeguarding concern or issue affecting a child or adult at risk, or if you or anyone you are in contact with are affected by the publication of this report, please contact our designated Provincial Safeguarding Officer within the national team, Wendy Lemon on 07392 319064 or by email


Tir Dewi

Tir Dewi is an extremely valuable charity that offers support to the farming community, including a confidential helpline for farmers facing difficulties. Last week it launched its service in the three counties of Gwynedd, Conwy and Anglesey. 

The timing was, sadly, notable as, in the previous week alone, there were two suicides and one serious attempted suicide among farmers in Wales.

I am grateful to Llewellyn Moules-Jones for offering to serve on the North Wales Management Committee of the charity on behalf of the diocese.

The Tir Dewi website offers a good overview of the charity’s work, the means for farmers to be in touch, and information about how to volunteer to support its services. Please take a look.


On a personal note, I wanted to share the news that I have recently became engaged to marry Naomi Starkey. We are planning a small church wedding next year.

I have been able to share this news with colleagues in the diocese and with episcopal colleagues in recent days. I am grateful to all who have wished us well.


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.


The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements