minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Tangnefedd i'r teulu hwn!" | "Peace to this house!"
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


Coffád Sant Ignatius o Antioch | 17 Hydref 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Ar gyfer Gŵyl Sant Luc

Rydym yn aml yn portreadu'r Apostol Paul fel yr efengylydd di-ofn, un nad yw'n gorfod hidio am y gwendidau beunyddiol sy'n pwyso arnom ni.

Ond yn ein darlleniad o'r Testament Newydd y Sul hwn, clywn gan Paul am yr un aflonyddwch sy'n gyfarwydd i bob un ohonom ni.

Y dydd Sul hwn, wrth inni gofio Sant Luc yr Efengylwr, cawn ein hysbrydoliaeth gan ei gydweithiwr, Paul, a reibiodd yn erbyn yr un a oedd wedi ei frifo ac a anobeithiodd am y rhai a oedd wedi ei adael.

Gall rhannu newyddion da yn wyneb yr heriau hyn fod yn feichus. Ond nid cwpwrdd cornel yw bywyd. Mae angen i'n byd wybod bod gan yr Eglwys ffydd go iawn nid rhyx ddelw ffug.

Sut ydyn ni'n plethu realiti bywyd bob dydd gyda'r awydd i rannu newyddion da? Rwy'n myfyrio ar hyn yr wythnos hon.


Un myfyrdod ddwyieithog wedi'i recordio a geir yr wythnos hon. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.


Cynhadledd yr Esgobaeth 2020

Rwy'n edrych mlaen at sesiynau Cynhadledd yr Esgobaeth yr wythnos nesaf hon. A gaf i eich annog eto i gofrestru i fynychu, a sicrhau cynrychiolaeth weddus o holl Ardaloedd Gweinidogaeth yr esgobaeth.


Holi cwestiwn

Yn y sesiynau archddiaconiaethol, byddaf yn traddodi fy anerchiad llywyddol. Ar ôl hyn, bydd sesiwn i holi cwestiynau.

Rwyf am annog cwestiynau ata'i sy'n holi am unrhyw a phob rhan o'n bywyd esgobaethol a chenhadaeth yr Eglwys.

Bydd yn bosibl holi cwestiynau yn ystod y sesiwn ei hun, mewn ymateb i'r drafodaeth, ond mae hefyd yn bosibl cyflwyno cwestiynau o flaen llaw. Gellir eu hanfon trwy e-bost at Robert Jones.

Bydd cyflwyno cwestiynau cyn y sesiynau yn ein helpu i strwythuro'r drafodaeth - felly da fyddai bod mewn cysylltiad ymlaen llaw.


Y dyddiadau a'r amseroedd yw:


Sesiwn Cynhadledd yr Esgobaeth ar gyfer Archddiaconiaeth Ynys Môn

20 Hydref am 4pm


Sesiwn Cynhadledd yr Esgobaeth ar gyfer Archddiaconiaeth Bangor

21 Hydref am 6pm


Sesiwn Cynhadledd yr Esgobaeth ar gyfer Archddiaconiaeth Meirionnydd

20 Hydref am 11am


Sesiwn ar y cyd

11 Tachwedd am 2pm


Mae aelodaeth ffurfiol y Gynhadledd yn cynnwys tri chynrychiolydd lleyg o bob Ardal Weinidogaeth, hyd at dri gweinidog lleyg trwyddedig o bob Ardal Weinidogaeth, a'r cyfan o'r clerigion trwyddedig. Fodd bynnag, mae croeso cynnes i unrhyw un sy'n cymuno yn yr esgobaeth fynychu'r sesiynau.


Tirweddau Cyfnewidiol

Tirweddau Cyfnewidiol yw ein cwrs Adfent ar gyfer 2020 yn Esgobaeth Bangor.

Dros bedair pennod mae Tirweddau Cyfnewidiol yn ein gwahodd i fyfyrio ar gerrig milltir daearyddol sy'n darparu ffordd o feddwl am y ffydd Gristnogol yn enwedig yn nhymor yr Adfent. Byddwn yn myfyrio ar lwybrau hen a newydd, ar afonydd ac argaeau, ar y mynyddau mawr, ac ar dwyni a thraethau. I gyd-fynd â'r myfyrdodau hyn mae rhai testunau Beiblaidd, cwestiynau i'w trafod a cholectau a ysgrifennwyd gan wahanol Ardaloedd Gweinidogaeth.

Mae Tirweddau Cyfnewidiol hefyd yn ein cyfeirio at rai o heriau amgylcheddol mawr ein hamser er mwyn ffocysu ein ffydd ar rai o'r materion mwyaf dybryd sy'n ein hwynebu. Mae'n rhy hawdd ffurfio ffydd nad oes ganddi lawer i'w ddweud am newid yn yr hinsawdd na chyfiawnder, tra bod Teyrnas Dduw yn sylfaenol am y ffordd y mae Duw yn trawsnewid bywyd i gyd.

Mae trosolwg dyfnach o benodau Tirweddau Cyfnewidiol ar gael yma.

Rwy'n ddiolchgar i'r Athro Robin Grove-White, gynt o Greenpeace, am gymeradwyo'r cwrs ac ysgrifennu'r rhagair, ac i Mr David Custance am ddarparu delweddau.

Gellir dilyn Tirweddau Cyfnewidiol mewn grwpiau neu ar ein pennau ein hunain. Bydd y deunydd ar gael ar-lein eleni o ddechrau mis Tachwedd, gyda PDFs y gellir eu lawrlwytho i'w hargraffu'n lleol.

Byddaf hefyd yn arwain sesiwn blasu Zoom ar gyfer Tirweddau Cyfnewidiol ddydd Llun 9 Tachwedd am 2-4pm. Mae croeso mawr i bawb, a gellir cadw'ch lle yma.

Bydd Tirweddau Cyfnewidiol yn darparu'r themâu ar gyfer fy myfyrdodau ar Suliau'r yr Adfent, a bydd ein hadnoddau Wrth y bwrdd ar gyfer teuluoedd ifanc a'r Eglwys Iau hefyd yn dilyn y themâu Tirweddau Cyfnewidiol.

Rwy’n falch iawn o gymeradwyo Tirweddau Cyfnewidiol i'w astudio, a’i themâu fel cerrig milltir ar gyfer cadw’r Adfent eleni ledled yr esgobaeth.Galar a choffadwriaeth

Cefnogaeth i'r rhai mewn profedigaeth

Hoffwn eich cyfeirio at AtaLoss.org, gwefan ar gyfer pobl mewn profedigaeth, sy'n eu cyfeirio at gefnogaeth, a ddaw atom â chymeradwyaeth Archesgob Caergaint.

Caiff y wefan ei defnyddio'n helaeth gan awdurdodau lleol a llywodraethau cenedlaethol, yn ogystal â'r GIG, y diwydiant angladdau ac elusennau. Mae'n cynnig cyfeiriadau hawdd a chywir i wasanaethau cymorth cenedlaethol a lleol, yn ogystal â gwybodaeth ac adnoddau i unrhyw un sydd mewn profedigaeth. Yn bwysig, am yr amser hyn o golledion dwys, mae ganddo dudalennau pwrpasol i'r rhai sy'n galaru yn ystod y pandemig a gwasanaeth cwnsela sgwrsio byw.

Gweu atgofion

A gaf hefyd gymeradwyo y webinar derbyn, “Framing memories: All Souls, Remembrance, Christmas”, a gyflwynwyd gan Ganon Sandra Millar o dîm cenedlaethol Eglwys Loegr. 

Mae'r webinar yn darparu cyngor ymarferol ar ganfod ffyrdd i gyd-gerdded â galarwyr ar adegau sylweddol dros y misoedd nesaf, er efallai na fydd ein patrymau addoli arferol yn bosibl.


Hysbysfwrdd esgobaethol

  • Profi, Olrhain, Diogelu yng Ngwynedd: Mae Lisa Goodier, sy'n arwain gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu Cyngor Gwynedd wedi gofyn rannu bod swyddi gwag i weithio'n rhan amser (o 12 awr yr wythnos) neu'n llawn amser gyda'r Tîm Profi, Olrhain, Diogelu. Mae angen rhai sgiliau Cymraeg, er nad oes angen i chi fod yn rhugl. Gallai hyn fod yn addas i geisiwr gwaith cyfredol neu rywun sydd wedi ymddeol yn ddiweddar a hoffai gyfrannu at yr ymdrechion pandemig. Gweithir o gartref gyda hyfforddiant a chefnogaeth yn cael eu darparu. Rhannwch y newydd a chysylltwch â Lisa os oes gennych ddiddordeb ar 07824 321795 neu drwy e-bost.
  • Ail-gartrefu deunydd o'r eglwys: Mae gan eglwys Llanrug set sbâr o swyddwiail wardeniaid sydd angen cartref newydd. Maent mewn cyflwr da ac mae ganddynt groesau Celtaidd pres ar y brig. Mae ganddyn nhw hefyd set o ffryntiau allor sydd mewn cyflwr da i gael eu hail-gartrefu. Gall y warden ac ysgrifennydd y MAC, Wendy Parry, ddarparu rhagor o wybodaeth, a gellir cysylltu â hi ar 01286 676512.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


The Commemoration of St Ignatius of Antioch | 17 October 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


For the Feast of St Luke

We often portray St Paul as the fearless evangelist impervious to the everyday weaknesses which seem to beset us.

But in our New Testament reading this Sunday, we read of those same disturbances familiar to each of us.

This Sunday, as we recall St Luke the Evangelist, was can take our inspiration from his colleague St Paul, who railed against the one who had hurt him and despaired at those who had deserted him.

Sharing good news in the face of these challenges can be demanding. But we ought not to pretend life is a bed of roses. Our world needs to know the Church has a real faith not some plastic imitation.

How do we marry the realities of everyday life with a desire to share good news? I reflect on this in my meditation.


My recorded meditation this week is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.


2020 Diocesan Conference

I’m looking forward to our Diocesan Conference sessions this coming week. May I again urge you to sign-up to attend, and ensure decent representation from across the Ministry Areas of the diocese. 


Asking questions

At the archdeaconry sessions, I will be delivering my presidential address. After this, there will be a question time session

I want to encourage questions to me that range across our diocesan life and the Church’s mission. 

It will be possible to submit questions during the session itself, in response to the discussion, but it is also possible to submit questions ahead of the sessions, which can be done by emailing them to Robert Jones

Submitting questions ahead of the sessions will help us to structure the discussion - so please do think about being in touch beforehand.


The dates and times are:


The Archdeaconry of Anglesey Diocesan Conference session

20 October at 4pm


The Archdeaconry of Bangor Diocesan Conference session

21 October at 6pm


The Archdeaconry of Meirionnydd Diocesan Conference session

20 October at 11am


Plenary session

11 November at 2pm


The formal membership of the Conference includes three lay representatives from each Ministry Area, up to three licensed lay ministers from each Ministry Area, and all licensed clerics. However, there is a warm welcome for any communicant member of the diocese to attend the sessions.


Changing Landscapes

Changing Landscapes is our Advent course for 2020 in the Diocese of Bangor.

Over four chapters Changing Landscapes invites us to reflect geographical markers that provide a way of thinking about the Christian faith especially in the Advent season. We will reflect on roads and routes, on rivers and reservoirs, on mountains and moels, and on sands and stands. These reflections are accompanied by some Biblical texts, discussion questions and a collect written by different Ministry Areas.

Changing Landscapes seeks to draw on some of the great environmental challenges of our time in order to focus our faith on some of the most pressing issues we face. It is too easy to forge a faith which has little to say about climate change or justice whereas the Kingdom of God is fundamentally about the way God transforms all of life.

A deeper overview of Changing Landscapes’s chapters is available here.

I am grateful to Professor Robin Grove-White, formerly of Greenpeace, for commending the course and writing the foreword, and to Mr David Custance for providing accompanying images.

Changing Landscapes can be shared in groups or followed alone. The material will be available online this year from the beginning of November, with downloadable PDFs for local printing.

I will also be leading a Zoom taster session for Changing Landscapes on Monday 9 November at 2-4pm. All are very welcome, and spaces can be booked here.

Changing Landscapes will provide the themes for my meditations on the four Sundays of Advent, and our At the table resources for young families and Junior Church will also follow the Changing Landscapes themes.

I am delighted to commend Changing Landscapes for study, and its themes as milestones for this year’s keeping of Advent across the diocese.Grief and remembrance

Support for the bereaved

May I draw your attention to AtaLoss.org, a website for the bereaved, signposting them to support, which comes to us commended by the Archbishop of Canterbury.

Widely used by local authorities and national governments, as well as the NHS,, the funeral industry and charities, the website offers easy and accurate signposting to national and local support services, as well as information and resources for anyone who has been bereaved. Importantly, for this time of great loss, it has dedicated pages for those grieving during the pandemic and a free live chat counselling service.

Framing memories

May I also commend to you the receive webinar, “Framing memories: All Souls, Remembrance, Christmas”, presented by Canon Sandra Millar from the Church of England’s national team. 

The webinar provides practical advice for finding new ways to be there for people at significant moments over coming months, even though our usual patterns of worship may not be possible.


Diocesan noticeboard

  • Test, Trace, Protect in Gwynedd: Lisa Goodier, who heads up Gwynedd Council's Test, Trace, Protect service has asked us to spread the word that there are vacancies to work part time (from 12 hours per week) or full time with the Test, Trace, Protect team. Some Welsh language skills are required, although you do not need to be fluent. This might suit a current jobseeker or someone recently retired who would like to contribute to the current pandemic efforts. Work is from home with training and support provided. Please spread the word and contact Lisa if interested at 07824 321795 or by email.
  • Re-housing church contents: Llanrug church have a spare set of churchwarden’s wands that are looking for a new home. They are in good condition and have brass Celtic crosses at the top. They also have a set of altar frontals which are in good condition to be re-housed. The churchwarden and MAC secretary, Wendy Parry, is able to provide further information, and can be contacted at 01286 676512.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.


The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements