minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"A gwelant Fab y Dyn yn dyfod ar gymylau'r nef gyda nerth a gogoniant mawr" | "They will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory"
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


24 Hydref 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Yn fodd i fyw

Mae'n Sul y Beibl yfory - cyfle i ystyried y ffyrdd y caiff Duw ei ddatgelu inni yn yr Ysgrythur Sanctaidd.

Yn fy myfyrdod, edrychaf ar y modd y daw'r gair ysgrifenedig yn air byw yn ein bywydau. Rwy'n ystyried natur maddeuant fel enghraifft o hyn. Sut mae troi gwahoddiadau’r Ysgrythur yn fodd i fyw?


Un myfyrdod ddwyieithog wedi'i recordio a geir yr wythnos hon. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.


Addasiadau'r pandemig

Mae canllawiau cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru ar gyfer y Cyfnod Clo Byr bellach wedi'i ddiweddaru (ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd, yn anffodus).

Ynghanol y cyngor cynhwysfawr, mae arweiniad penodol ar weithgareddau gofal plant, banciau bwyd a Sul y Cofio. O ran Sul y Cofio, mae'r canllawiau'n nodi:

Gellir cynnal digwyddiadau, gan gynnwys gwasanaethau addoli, i goffáu Sul y Cofio [yn ystod y Cyfnod Clo Byr] ar yr amod bod digwyddiadau o'r fath yn cael eu cynnal yn yr awyr agored ar 7 neu 8 Tachwedd ac nad oes mwy na 30 o bobl yn bresennol. Dylai mesurau pellhau cymdeithasol fod ar waith mewn digwyddiadau o'r fath.

Parhewch i ddilyn y canllawiau yn agos, ac i siarad ag Archddiaconiaid am unrhyw ymholiadau penodol.


DBS

Mae tîm cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru yn raddol gael gwared ar geisiadau papur am wiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

 • O hyn ymlaen, bydd y staff yn fy swyddfa yn defnyddio'r Ffurflen Gais Gwiriad DBS ar-lein i gychwyn gwiriadau DBS ar gyfer y rhai sy'n dal fy Nhrwydded neu fy Nghaniatâd ar gyfer gweinidogaeth.
 • A gaf i annog Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth (eu hunain, neu trwy eu Cydlynwyr Diogelu Ardal Weinidogaeth) i ddefnyddio'r Ffurflen Gais Gwiriad DBS ar-lein i gychwyn gwiriadau DBS ar gyfer y rhai yn yr Ardal Weinidogaeth sydd angen gwiriad DBS ar gyfer eu swydd neu weinidogaeth gomisiynedig.

Yn ogystal â dolen i'r Ffurflen Gais Gwiriad DBS, mae'r dudalen hon (ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd, yn anffodus) yn cynnwys dolenni i ganllawiau cynhwysfawr am y system DBS a'i chymhwysedd i rolau ym mywyd yr eglwys.

Y system gwiriad DBS ar-lein yw'r gyntaf mewn cyfres o welliannau sy'n cael eu gwneud i'n cyfundrefn DBS a'n systemau Diogelu:

 • Byddaf yn ysgrifennu dros yr wythnosau nesaf i gyflwyno modiwl hyfforddi Diogelu ar-lein newydd.
 • Yn y dyfodol agos, bydd yr Eglwys yn Nghymru hefyd yn lansio cronfa ddata newydd a fydd yn fy ngalluogi i, y staff yn fy swyddfa, Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth a Chydlynwyr Diogelu Ardaloedd Gweinidogaeth i gael gafael ar wybodaeth gywir am wiriadau DBS a phresenoldeb hyfforddiant Diogelu.

Rwy'n ddiolchgar i bawb ar draws yr esgobaeth sy'n rhoi sylw i'r materion hyn, gan sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'n Polisi Diogelu ac yn dod yn Eglwys fwy diogel.


Cynhadledd yr Esgobaeth

Roeddwn yn ddiolchgar i'r 160 o bobl o bob cwr o'r esgobaeth a ymunodd yn sesiynau archddiaconiaethol Cynhadledd yr Esgobaeth 2020.

Roedd yn dda cael cyfle i fyfyrio gyda'n gilydd ar heriau a gobaith y dyddiau hwn, a holi cwestiynau a rhannu safbwyntiau.

 • Mae testun fy Anerchiad Lywyddol ar gael yma, yn ogystal â'r recordiad YouTube uchod.
 • Yn y sesiynau holi cwestiwn, cyfeiriais at bost blog yr wyf wedi'i ysgrifennu, gan fyfyrio'n fanylach ar ein hymateb diwinyddol i'r pandemig. Gallwch ei ddarllen yma.
 • Nodyn i'ch atgoffa bod sesiwn lawn fer Cynhadledd yr Esgobaeth yn cael ei chynnal am 2pm ddydd Mercher 11 Tachwedd, hefyd ar Zoom. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru, gwnewch hynny yma.
 • Rydym yn awyddus i barhau i ddysgu o'n defnydd o dechnoleg ar gyfer cyfarfodydd esgobaethol. Byddwn yn ddiolchgar pe bai'r rhai a fynychodd y sesiynau archddiaconiaeth yn gallu ateb y cwestiynau adborth sydd ar gael yma.

Diwrnod Darllenwyr

Mae Athrofa Padarn Sant, corff hyfforddi gweinidogaethol yr Eglwys yng Nghymru, yn cynnal Diwrnod Darllenwyr esgobaethol ar Zoom ar 3 Tachwedd 2020.

Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar y deunydd “Gweddnewid Gweinidogaeth” a gynhyrchwyd gan Gyngor Canolog y Darllenwyr, a bydd yn cynnwys mewnbwn gan Esgob Mynwy a chyfle i drin a thrafod.

A gaf i annog Darllenwyr ar draws yr esgobaeth i gofrestru am y diwrnod trwy'r ddolen hon.


Adfent, Nadolig, yr Ystwyll a Gŵyl Fair y Canhwyllau

Bydd tymhorau'r Adfent a'r Nadolig i ddod yn wahanol iawn eleni i'r arfer. Bydd cadw Adfent wyliadwrus a Gŵyl y Geni lawen yr un mor bwysig ag erioed, ond ni fydd llawer o'n digwyddiadau a'n dathliadau arferol yn bosibl.

I'r rhai ohonom sy'n gweinidogaethu ac sydd am rannu gydag eraill bwysigrwydd a grym gweddnewidiol y tymhorau hyn, bydd gofyn inni eleni greu a chynllunio ac addasu.

Er mwyn ein helpu i rannu syniadau ffres ledled yr esgobaeth mor hawdd â phosib, rydyn ni'n arbrofi gydag adnodd gwe o'r enw Padlet. Ar y dudalen hon fe welwch gyfres o “hysbysfyrddau” ar gyfer Adfent, Nadolig, yr Ystwyll a Gŵyl Fair y Canhwyllau. Cawn oll ein gwahodd i ddefnyddio'r gofod hwn i bostio dolenni, lanlwytho adnoddau a rhannu syniadau.

Ynghanol y deunydd arall sydd yno eisoes, fe welwch ddolen i gyfres Nadolig o weminarau gweinidogaeth ddigidol Athrofa Padarn Sant.

A gaf fi eich annog i safio'r dudalen i'ch ffefrynnau, i edrych ar y deunydd a fydd yn cael ei bostio yno, ac i wneud defnydd o'r hysbysfyrddau i rannu adnoddau.


Yng ngwersyll Moira

Croeso Menai

Elusen leol yw Croeso Menai sy'n gwneud gwaith gwerthfawr iawn i helpu i gartrefu ffoaduriaid, gan ddod o hyd i aelwyd ddiogel yn ein cymunedau lleol i'r rhai sydd wedi gorfod ffoi o'u mamwlad.

Yn ystod y pandemig, bu’n rhaid i ffocws gwaith Croeso Menai newid, ac ar hyn o bryd maent yn codi arian yn egnïol ar gyfer Refugee4Refugees i helpu’r ffoaduriaid ar Lesvos.

Collodd ffoaduriaid yng ngwersyll Moria ar Lesvos eu cartrefi mewn tân erchyll ddechrau mis Medi, ac mae Refugee4Refugees yn gweithio i wella'r llety dros dro simsan sydd bellach ar gael yno.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr ymgyrch a modd i gyfrannu ar y dudalen Facebook hon.


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


24 October 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Living word

Tomorrow is Bible Sunday, and we reflect on the way God is revealed in Holy Scripture.

In my meditation, I reflect on the way the written word becomes a living word in our lives. I take up the theme of forgiveness as an example of this. How do we turn the invitations of Scripture into action and discipleship?


My recorded meditation this week is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.


Pandemic adaptations

National Church in Wales guidance for the Firebreak Lockdown has now been updated. 

Amid the comprehensive advice, there is specific guidance on childcare activities, foodbanks and Remembrance Sunday. Regarding Remembrance Sunday, the guidance states:

Events, including services of worship, can be held to commemorate Remembrance Sunday [during the Firebreak Lockdown] provided such events are held outdoors on 7 or 8 November and have no more than 30 people attending. Social distancing measures should be in place at such events.

Please continue to follow the guidance closely, and to speak to Archdeacons about any particular queries.


DBS

The Church in Wales’s national team is phasing out paper applications for Disclosure and Barring Service (DBS) checks.

 • From now on, the staff in my office will be using the online DBS Check Request Form to initiate DBS checks for those who hold my License or Permission for ministry.
 • May I encourage Ministry Area Leaders (themselves, or through their Ministry Area Safeguarding Coordinators) to use the online DBS Check Request Form to initiative DBS checks for those within the Ministry Area who require a DBS check for their office or commissioned ministry.

As well as a link to the DBS Check Request Form, this page contains links to comprehensive guidance about the DBS system and its applicability to roles within the life of the church.

The online DBS checks system is the first in a series of improvements that are being made to our DBS and Safeguarding systems:

 • I will be writing over coming weeks to introduce a new online Safeguarding training module.
 • In the near future, the Church in Wales will also be launching a new database that will enable me, the staff in my office, Ministry Area Leaders and Ministry Area Safeguarding Coordinators to access accurate information about DBS checks and Safeguarding training attendance.

I am grateful to all across the diocese who attend to these matters, ensuring that we are complying with our Safeguarding Policy and becoming a safer Church.


Diocesan Conference

I was grateful to the 160 people from across the diocese who joined in the archdeaconry sessions of the 2020 Diocesan Conference. 

It was good to have the opportunity to reflect together on the challenges and hope of this present moment, and to ask questions and share perspectives.

 • The text of my Presidential Address is available here, as well as the YouTube recording above.
 • In the question time sessions, I referred to a blog-post that I have written, reflecting in more depth on our theological response to the pandemic. You can read this here.
 • A reminder that the short plenary session of the Diocesan Conference takes place at 2pm on Wednesday 11 November, also on Zoom. If you have not already registered, please do so here
 • We’re keen to continue to learn from our use of technology for diocesan meetings. I would be grateful if those who attended the archdeaconry sessions were able to answer the feedback questions that are available here

Readers’ Day

St Padarn’s Institute, the Church in Wales’s ministry training body, is hosting a diocesan Readers’ Day on Zoom on 3 November 2020.

The session will focus on the “Transforming Ministry” material produced by the Central Readers’ Council, and will include input by the Bishop of Monmouth and an opportunity for discussion.

May I encourage Readers across the diocese to register for the day via this link.


Advent, Christmas, Epiphany and Candlemas

The coming seasons of Advent and Christmas are going to look very different to what we’re used to. Keeping a watchful Advent and a joyful Christmastide will be as important as ever, but many of our usual events and celebrations will not be possible. 

For those of us who minister and who want to share with others the importance and transforming power of holy waiting and holy joy, this year will demand of us new creativity, planning and flexibility.

To help us share fresh ideas across the diocese as easily as possible, we’re experimenting with a web resource called Padlet. On this page you’ll see a series of “noticeboards” for Advent, Christmas, Epiphany and Candlemas. We’re all invited to use the space to post links, upload resources and share ideas. 

Amid the other material already there, you’ll find a link to the St Padarn's Institute Christmas series of digital ministry webinars.

Can I encourage you to save the page to your favourites, to take a look at the material that will be posted there, and to make use of the noticeboards to share resources.


At the Moria camp

Croeso Menai

Croeso Menai is a local charity that does very valuable work to help to resettle refugees, finding safe homes for those who have had to flee their homeland within our local communities. 

During the pandemic, the focus of Croeso Menai’s work has had to change, and they are at then moment energetically fundraising for Refugee4Refugees to help the refugees on Lesvos.

Refugees in the Moria camp on Lesvos lost their homes in an horrific fire at the beginning of September, and Refugee4Refugees are working to improve the flimsy temporary accommodation that is now in place.

You can find more information about the campaign and a means to donate at this Facebook page.


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.


The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements