minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Gwaeddodd Iesu â llais uchel, “Lasarus, tyrd allan.” | Jesus cried with a loud voice, “Lazarus, come out!”
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


26 Mawrth 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


"Amlygwch yr agwedd meddwl honno sy'n eiddo i chwi yng Nghrist Iesu"

Ysgrifennaf atoch ar ddiwedd wythnos ryfedd, aflonydd a phryderus - y gyntaf o lawer, er fy mod yn gobeithio y bydd bywyd a gwaith yn datblygu rhythm dawelach wrth inni ddod i arfer â'r ffordd newydd hon o fyw.

Dros yr ychydig ddyddiau diwethaf hyn, rwyf wedi bod yn darllen llythyr Paul at y Philipiaid, wedi'i ysgrifennu, wrth gwrs, o'i gell mewn carchar, yn Rhufain yn ôl pob tebyg. 

Mae Paul yn eithaf ffyrnig mewn rhannau o'i lythyr, yn arbennig wrth amddiffyn ei weinidogaeth apostolaidd ei hun a'r efengyl. Ond mae hefyd yn ysgrifennu o'i glwyfau a'i wendid. Mae'n ysgrifennu â gostyngeiddrwydd dyn sydd â'i ffydd yng ngras Crist Iesu a'i groes. Fe ddyweda:

“Felly, os oes gennych yng Nghrist unrhyw symbyliad, unrhyw apêl o du cariad, unrhyw gymdeithas trwy'r Ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi, cyflawnwch fy llawenydd trwy fod o'r un meddwl, a'r un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac yn unfarn. Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol nac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeiddrwydd bydded i bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilyngach nag ef ei hun. Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig ond am fuddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd, yn wir, yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Er ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i'w gipio, ond fe'i gwacaodd ei hun... O'i gael ar ddull dyn, fe'i darostyngodd ei hun, gan fod yn ufudd hyd angau, ie, angau ar groes.” (Philipiaid 2:1-8)

Mae gen i fwy i'w ddweud am hyn yn y myfyrdod y byddaf yn ei gynnig fel rhan o'm darpariaeth addoli ar y Sul ar gyfer Pumed Sul y Grawys. Am y tro, gadewch imi eich gwahodd i fyfyrio ar y bregusrwydd, hyd yn oed y diymadferthedd, y byddwn ni oll wedi ei deimlo ar yr adeg hon, ac i ddal ein byd gostyngedig gerbron Duw, sy'n adnabod ein gwendid, ac sydd inni'n gefn a chryfder.

Rwyf wedi bod yn gweddïo dros bob un o'n Ardaloedd Gweinidogaeth yr wythnos hon, yn ogystal ag am y gwaith sy'n digwydd ledled yr Eglwys yng Nghymru i gefnogi a chynnal ein tystiolaeth Gristnogol ar yr adeg heriol hon. Rwy'n ddiolchgar i'r Archddiaconiaid am bopeth maen nhw'n ei wneud i'n cadw ni ynghlwm i'n gilydd, ac i gynnig cefnogaeth fugeiliol i glerigion sy'n gwasanaethu a chlerigion sydd wedi ymddeol. 

Gobeithio y byddwch i gyd yn gwybod fy mod i a fy holl gydweithwyr ar Gyngor yr Esgob yma ar eich cyfer ar yr adeg hon, yn eich cynnal mewn gweddi, ac yn barod i gynorthwyo dros y ffôn neu drwy e-bost mewn unrhyw fond y gallwn.


Pumed Sul y Grawys

 • Ar y dudalen hon, fe welwch ddeunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoli ar yr aelwyd y Sul hwn. Mae trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi'r Gair, ynghyd â thestun y darlleniadau. 
 • Byddaf hefyd yn rhannu myfyrdod wedi'i recordio a rhai gweddïau defosiynol, a bydd y fideo ohono'n cael ei lanlwytho'n fuan ar y dudalen honno. Mae testun dwyieithog fy myfyrdod eisoes ar gael. 
 • Mae ein deunydd Gyda'n gilydd wrth y bwrdd, i gefnogi addoli gartref i deuluoedd ifanc, hefyd ar gael ar gyfer Grawys 5.

Yn ogystal â'r deunydd yma, gwn fod llawer yn digwydd ar draws yr esgobaeth i alluogi addoliad, gweddi ac ymroddiad i barhau gartref, ac rwy'n ddiolchgar iawn amdano.


Ffrydio a chyfryngau cymdeithasol

Mae wedi bod yn galonogol iawn gweld cymaint o ddefnydd cadarnhaol o'r rhyngrwyd a'i offer cysylltiedig i'n cadw ni'n gysylltiedig ac addoli gyda'n gilydd ar yr adeg hon. Rwyf am ganmol arbrofi a chreadigrwydd. Mae'n hanfodol bod gennym ni, fel eglwys, bresenoldeb credadwy a chymhellol ar-lein fel ffordd o gyhoeddi'r efengyl yn yr oes sydd ohoni. 

Wrth ganmol ein dyfeisgarwch, rwyf hefyd am gynnig tri darn o gyngor:

 1. Wrth i ni drydar a phostio ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, mae angen i ni dalu sylw gofalus bob amser i'r hyn rydyn ni'n ei ddweud a sut y caiff ei glywed. Bob amser, ac yn enwedig yn y dyddiau hyn, ac yn enwedig os ydym yn arfer gweinidogaeth gyhoeddus, mae'n dda gofyn y tri chwestiwn craidd cyn i ni bwyso "send": A yw'n wir? A yw'n angenrheidiol? A yw'n garedig?
 2. Dylai ansawdd yr hyn a gynigiwn ar-lein fod mor uchel â'r ansawdd yr ydym yn ceisio ei gynnig yn yr eglwys. Mae ein deunydd ar-lein yn ffenestr y bydd llawer yn edrych drwyddi ar yr adeg hon. Gadewch inni sicrhau bod pobl yn ein gweld ar ein gorau.
 3. Os ydym yn ffrydio neu'n rhannu cynnwys sy'n cynnwys cerddoriaeth, mae angen i ni fod yn ymwybodol o hawlfraint. Mae gan flog James Doc grynodeb da o’r hyn y mae angen meddwl amdano, a dolenni i wefannau CCLI a PRS - dau sefydliad sy’n ein cynorthwyo gyda materion hawlfraint cerddoriaeth.

Adeiladau eglwysig

Mae Ecclesiastical, y cwmni sy'n yswirio holl eglwysi'r Eglwys yng Nghymru, wedi cynhyrchu rhywfaint o ganllawiau i gynorthwyo lle mae adeiladau eglwysig ar gau dros dro

A gaf i ganmol y canllawiau hyn, tra hefyd yn ei gwneud yn glir bod cadw at gyfarwyddiadau iechyd cyhoeddus y llywodraeth yn brif ddyletswydd ar hyn o bryd.


Cyngor ar Bopeth Gwynedd Citizens Advice

Efallai eich bod yn ymwybodol bod Cyngor ar Bopeth Gwynedd wedi penderfynu atal eu gwasanaeth allgymorth a galw heibio personol o ganlyniad i'r sefyllfa bresennol. 

Y ffordd orau o gysylltu â nhw ar yr adeg hon yw trwy eu ffurflen ymholiadau ar-lein; mae'r dudalen hefyd yn cynnwys rhif ffôn. 

Mae ganddyn nhw dudalen gyngor ar-lein dda hefyd.


Ordeinio

Rwyf wedi ysgrifennu heddiw at y rhai o’r esgobaeth sydd i’w hurddo i'w hysbysu, gyda thristwch, bod gwasanaeth Ordeinio adeg Gŵyl Bedr eleni wedi'i ohirio. 

Rwy’n ymwybodol iawn bod George, Pam, Steve, Andy, Eryl a Siôn wedi bod yn paratoi ar gyfer gwasanaeth hwn yn eu calonnau a’u meddyliau, ac rwy’n rhannu siom ddofn na allwn weithredu fel yr oeddem wedi dymuno ar hyn o bryd.

Fy mwriad, ynghyd â'm cyd-Esgobion, yw ordeinio ym mis Medi adeg Gŵyl Fihangel. 

Rwy'n gweithio gyda'r Deon i bennu dyddiad amodol i’w ddefnyddio os yw’r epidemig drosodd, a byddwn yn parhau i weithio tuag at y dyddiad hwn gan ohirio dim ond pe bai hynny’n angenrheidiol ac o dan gyfarwyddyd y llywodraeth. Byddaf, wrth gwrs, yn cadarnhau'r dyddiad hwn unwaith y bydd y manylion wedi'u cwblhau.


Gweddi

Rwy'n ddiolchgar i Janet Fletcher am ddarparu'r weddi hon ar ein cyfer:

Dduw iachâd a gobaith,

yn eofn rwyt ti'n ein cofleidio a'n dal yn dynn.

Pan fydd pryder yn ffrydio o'n mewn

fel tymestl yn y storm

bydd inni'n lais tawel, tyner.

Pan fydd sicrwydd yn meddalu o'n cwmpas

fel eira dan wres yr haul

bydd inni'n lais tawel, tyner.

Pan fydd y cyfarwydd yn anadnabyddadwy

fel siapiau du'n y gwyll

bydd inni'n lais tawel, tyner.

Ym mhryderon ac ansicrwydd y dyddiau hyn

ti yw'r pwyll yn ein meddyliau a'n cyrff.

Llanw ni â gwirionedd dy bresenoldeb cyson

a'n cofleidio â gobaith a chariad i'w rannu ag eraill

yn rhodd y ffydd ac yn enw Iesu Grist.

Amen.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


26 March 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


“Let the same mind be in you that was in Christ Jesus”

I write to you at the end of strange, disrupted and anxious week – the first of many, although I hope that life and work will develop a calmer rhythm as we get used to this new way of being.

Over these past few days, I have been reading Paul’s letter to the Philippians, written, of course, from his prison cell, most probably in Rome. 

Paul is combative in parts of his letter, and fierce in defence of his own ministry and of the gospel. But he also speaks from his wounds and his weakness. He speaks with the humility of a man whose faith is in the grace of Christ Jesus and his cross. He writes:

“If then there is any encouragement in Christ, any consolation from love, any sharing in the Spirit, any compassion and sympathy, make my joy complete: be of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility regard others as better than yourselves. Let each of you look not to your own interests, but to the interests of others. Let the same mind be in you that was in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not regard equality with God as something to be exploited, but emptied himself… And being found in human form, he humbled himself and became obedient to the point of death – even death on a cross.” (Philippians 2:1-8)

I have more to say about this in the meditation that I will be offering as part of my Sunday worship provision for the Fifth Sunday of Lent. For the time being, let me invite you to reflect on the vulnerability, even the helplessness, that we must all be feeling at this time, and to hold our humbled world before God, who knows our weakness, and who alone is our strength.

I have been praying for all of our Ministry Areas this week, as well as for the work happening across the Church in Wales to support and sustain our witness at this challenging time. I am grateful to the Archdeacons for all that they are doing to keep us connected to one another, and to offer pastoral support to serving and retired clergy. 

I hope that you will all know that I and all my colleagues on the Bishop’s Council are here for you at this time, holding you in prayer, and ready to assist over the phone or by email in any way we can.


The Fifth Sunday of Lent

 • On this page, you will find material that I am making available to support worship at home this Sunday. There is a bilingual order of service for the Liturgy of the Word, along with the text of the readings. 
 • I will also be sharing a recorded meditation and some devotional prayers, the video of which will be uploaded shortly onto this page. The bilingual text of my meditation is already available on the page. 
 • Our Together and the table material, to support worship at home for young families, is also available for Lent 5.

As well as the material here, I know that much is happening across the diocese to enable worship, prayer and devotion to continue at home, for which I am very grateful.


Streaming and social media

It has been very encouraging to see so much positive use of the internet and its associated tools to keep us connected and worshipping together at this time. I want to commend experimentation and creativity. It is vital that we, as a church, have a credible and compelling presence online as a means of proclaiming the gospel in this present age. 

In commending our resourcefulness, I want also to offer three pieces of advice:

 1. As we Tweet and post on social medial platforms, we need always to be mindful of what we say and how it is heard. At all times, and especially in these days, and especially if we exercise a public ministry, it’s good to ask the three cardinal questions before we press “send”: Is it true? Is it necessary? Is it kind?
 2. The quality of what we offer online should be as high as the quality that we seek to offer in church. Our online material is a window that many will look through at this time. Let us make sure people see us at our best.
 3. If we are streaming or sharing content that includes music, we need to be aware of copyrightJames Doc’s blog has a good summary of what needs to be thought about, and links to the CCLI and PRS websites – two organisations that assist us with music copyright issues.

Church buildings

Ecclesiastical, the company that insures all Church in Wales churches, has produced some guidance to assist where church buildings are temporarily closed

May I commend this guidance to you, while also making it clear that abiding by the government’s public health directions is a primary duty at this time.


Cyngor ar Bopeth Gwynedd Citizens Advice

You may be aware that Gwynedd Citizens Advice have decided to suspend their in-person outreach and drop in service as a result of the present situation. The best means of contacting them at this time is via their online enquiry form; the page also includes a phone number. They also have a very good online advice page.


Ordinations

I have written today to ordinands to inform them, with regret, that this year’s Petertide Ordination service has been postponed. 

I am very conscious that George, Pam, Steve, Andy, Eryl and Siôn have been preparing for June’s service in their hearts and minds, and I share a deep disappointment that we cannot proceed as we had wished at this time.

My intention, along with all my fellow Bishops, is to ordain in September at Michaelmastide. 

I am working with the Dean to set a provisional date should the epidemic be over, and we will continue to work towards this date only postponing should this be necessary and under government direction. I will, of course, confirm this date once the details are finalised.


Prayer

I’m grateful to Janet Fletcher for providing this prayer for us:

God of healing and hope,

unafraid you embrace us and hold us close.

When anxiety rises up within

like a tempest in the storm

be the still small voice of calm.

When certainties dissolve around us

like snow under the heat of the sun

be the still small voice of calm.

When the familiar is unrecognisable

like shadowy shapes in the dark of the night

be the still small voice of calm.

In the anxieties and uncertainties of this time

be the calmness in our minds and bodies.

Fill us with the truth of your never absent presence

and embrace us with hope and love to share with others

in the gift of faith and in the name of Jesus Christ.

Amen.


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor