minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Llawenhewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd" | "Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven"
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


Gwylnos yr Holl Saint | 31 Hydref 2020

Sant Pedr a Sant Paul yn y Gadeirlan

Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Yn holl Saint

Y Sul hwn rydyn ni'n dwyn i gof y rhai sydd wedi mynd o'n blaenau ac wedi datgelu rhywbeth i ni o harddwch a rhyfeddod Crist yn eu bywydau.

Byddwn i gyd wedi edmygu pobl yr ydym wedi'u hadnabod, ond beth sy'n gwahanu'r Cristnogion hynny sy'n cael effaith sylweddol ar eraill ac yn trawsnewid tirwedd ffydd? Mae fy myfyrdod ar ar Ŵyl yr Holl Saint yn ceisio ateb y cwestiwn hwnnw.


Un myfyrdod ddwyieithog wedi'i recordio a geir yr wythnos hon. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.


Gweinidogaeth sacramentaidd yn ystod y pandemig

Cyhoeddwyd y datganiad canlynol ar ran Mainc yr Esgobion:

Codwyd sawl cwestiwn ynglŷn â gweinyddu'r sacramentau ag aelodau o'r Fainc yn ddiweddar, ac yn ein cyfarfod (electronig) diwethaf, rhoddwyd sylw iddynt, a nawr rydym yn cynnig yr ymatebion canlynol.

Rydym yn deall y gall Bedyddiadau trwy arllwysiad barhau yn ystod cyfyngiadau Cofid, unwaith y bydd y cyfnod clo llym cyfredol drosodd, er y bydd yn bosibl y bydd cyfyngiadau pellach men grym, a chynghorir clerigion i ymgynghori â diweddariadau a gaiff eu postio ar wefan yr Eglwys yng Nghymru. Ar unrhyw gyfrif, credwn na ddylid defnyddio olew'r disgyblion bedydd a'r olew eneiniad, nad ydynt yn hanfodol i'r ddefod, yn y litwrgi ar hyn o bryd. Ni ddylai bedyddiadau trwy drochi ddigwydd.

Ni fydd Conffyrmasiwn yn digwydd ar hyn o bryd, a bydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu yn y Gwanwyn.

Rhoddodd yr esgobion ystyriaeth helaeth i gwestiwn Cymun yn y Ddau Fath. Er y dylai’r rhagosodiad bob amser fod yn gymundeb yn y ddau fath, credwn ei bod yn iawn atal y cwpan mewn argyfyngau, a’n bod yn parhau mewn sefyllfa o argyfwng. Bydd y mater yn cael ei adolygu'n gyson. Hyd nes y caniateir fel arall, dim ond mewn un math y dylai clerigion ganiatáu cymun, wedi ei weinyddu yn y modd a gyfarwyddir. Ni ddylid cynnal “dathliadau rhithwir”, lle mae cyfranogwyr yn rhoi bara a gwin o flaen sgrin deledu neu fonitor cyfrifiadur.


Adnoddau Fresh Expressions

Mae tîm Prydeinig Fresh Expressions yn cynnal ei gynulliad blynyddol ar-lein ym mis Rhagfyr. Bydd “Dying to Live” yn sgwrs ryngweithiol ynghylch “Yr Eglwys yn gwacáu ei hun." Bydd mewnbwn gan dri ymarferydd ac yna amser i sgwrsio a rhannu. Mae tocynnau am ddim ar gael yma.

Mae sawl ffrwd fideo fyw Fresh Expressions, sydd wedi digwydd dros y misoedd diwethaf ac sy'n canolbwyntio ar rai syniadau cyfoes diddorol, hefyd ar gael ar eu tudalen YouTube.


Cynhadledd yr Esgobaeth

  • Mae sesiwn ar y cyd Cynhadledd yr Esgobaeth yn cael ei chynnal ar Zoom am 2pm ddydd Mercher 11 Tachwedd, hefyd ar Zoom. Mae'r dudalen hon yn fodd i gofrestru, ac mae'n cynnwys agenda'r sesiwn gyda dolen i ddogfennaeth berthnasol. 
  • Rydym yn awyddus i barhau i ddysgu o'n defnydd o dechnoleg ar gyfer cyfarfodydd esgobaethol. Byddwn yn ddiolchgar pe bai'r rhai a fynychodd y sesiynau archddiaconiaeth yn gallu ateb y cwestiynau adborth sydd ar gael yma.

I'ch hatgoffa: Adfent, Nadolig, yr Ystwyll a Gŵyl Fair y Canhwyllau

Er mwyn ein helpu i rannu syniadau ffres ledled yr esgobaeth mor hawdd â phosib, rydyn ni'n arbrofi gydag adnodd gwe o'r enw Padlet. Ar y dudalen hon fe welwch gyfres o “hysbysfyrddau” ar gyfer Adfent, Nadolig, yr Ystwyll a Gŵyl Fair y Canhwyllau. Cawn oll ein gwahodd i ddefnyddio'r gofod hwn i bostio dolenni, lanlwytho adnoddau a rhannu syniadau.

A gaf fi eich annog i safio'r dudalen i'ch ffefrynnau, i edrych ar y deunydd a fydd yn cael ei bostio yno, ac i wneud defnydd o'r hysbysfyrddau i rannu adnoddau.


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


All Hallows' Eve | 31 October 2020

St John the Evangelist and St Paul at the Cathedral

Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


All the Saints

This Sunday we recall those who have gone before us and showed us something of the beauty and wonder of Christ in their lives.

We will all have admired people whom we have known, but what is it that sets apart those Christians who make a significant impact on others and transform the landscape of faith? My meditation for All Saints’ Day seeks to answer that question.


My recorded meditation this week is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.


Sacramental ministry during the pandemic

The following statement has been issued on behalf of the Bench of Bishops:

Several questions have been raised concerning the administration of the sacraments to various members of the Bench recently, and at our last (electronic) meeting, we addressed them, and now offer the following responses.

We understand that Baptisms by affusion may continue during Covid restrictions, once the current firebreak lockdown is over, although further restrictions may be put in place, and clergy are advised to consult updates posted on the Church in Wales website. At any rate, we believe that use of the oil of the catechumens and chrism, not being essential to the rite, should not be used in the liturgy at present. Baptisms by immersion should not take place.

Confirmations will not take place at present, and the situation will be reviewed in the Spring.

The bishops gave extensive consideration to the question of Communion in Both Kinds. Although the default should always be communion in both kinds, we believe that it is right to withhold the cup during emergencies, and that we remain in a situation of emergency. The matter will be kept under review. Until permitted otherwise, clergy should only allow communion in one kind, administered in the directed manner. “Virtual celebrations”, where participants put bread and wine in front of a television screen or computer monitor, should not take place.


Fresh Expressions resources

The UK Fresh Expressions team is hosting its annual gathering online this December. “Dying to Live” will be an interactive conversation around “What does it mean for the Church to give itself away?” There will be input from three practitioners reflecting on the question followed by a time for conversation and sharing. Free tickets are available here.

Several Fresh Expressions’s live streams, which have taken place over recent months and which focus on some interesting contemporary ideas, are also available on their YouTube page.


Diocesan Conference

  • The plenary session of the Diocesan Conference takes place on Zoom at 2pm on Wednesday 11 November. This page provides a means to register, and includes the sessions’s agenda with a link to documentation
  • We’re keen to continue to learn from our use of technology for diocesan meetings. I would be grateful if those who attended the archdeaconry sessions were able to answer the feedback questions that are available here by tomorrow evening. 

A reminder: Advent, Christmas, Epiphany and Candlemas

To help us share fresh ideas across the diocese as easily as possible, we’re experimenting with a web resource called Padlet. On this page you’ll see a series of “noticeboards” for Advent, Christmas, Epiphany and Candlemas. We’re all invited to use the space to post links, upload resources and share ideas. 

Can I encourage you to save the page to your favourites, to take a look at the material that will be posted there, and to make use of the noticeboards to share resources.


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.


The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements