minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Felly byddwn gyda'r Arglwydd yn barhaus" | "So we will be with the Lord for ever"
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


Coffád Richard Davies | 7 Tachwedd 2020

Cerflun o Esgob Richard Davies (yn enedigol o Gyffin) at Gofeb Cyfieithwyr y Beibl yn Llanelwy

Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Echos ein gweddi a'n cân

Mae Sul y Coffa yn parhau i fod yn ddiwrnod arwyddocaol i'r genedl wrth i ni gofio'r bywydau dirifedi a gollwyd mewn rhyfeloedd a gwrthdaro.

Daw difrifoldeb y diwrnod hwn yn ingol iawn wrth i ni fyfyrio ar aelodau'n teulu, straeon yn ein cymunedau a gweithredoedd o arwriaeth hynod sy'n atseinio'n gryf hyd heddiw.

Mae'r ffydd Gristnogol yn cynnig ffordd o ddeall y digwyddiadau hyn, ac yn awgrymu llwybr trwyddynt fel na'r arhoswm yng nghanol chwerwder ac anobaith. Rwy'n myfyrio ar hyn yr wythnos hon.


Un myfyrdod ddwyieithog wedi'i recordio a geir yr wythnos hon. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau. Mae materion technegol yn golygu y gallai fod oedi cyn lanlwytho fy myfyrdod wedi'i recordio yr wythnos hon - ond dylai fod ar gael erbyn diwedd y dydd heddiw.


Sul y Cofio ar Radio Wales

Y Sul hwn, rwyf hefyd yn arwain gwasanaeth Sul y Cofio ar BBC Radio Wales. Bydd yn cael ei ddarlledu am 7.30am, ac ar gael ar ôl ei ddarlledu fan hyn.


Cynhadledd yr Esgobaeth 2020

Mae sesiwn ar y cyd Cynhadledd yr Esgobaeth yn cael ei chynnal ar Zoom am 2pm ddydd Mercher nesaf 11 Tachwedd. Mae'r dudalen hon yn fodd i gofrestru, ac mae'n cynnwys agenda'r sesiwn gyda dolen i ddogfennaeth berthnasol.


Addasiadau'r pandemig

Wrth i'r cyfnod clo llym ddod i ben ddydd Llun, bydd ein hadeiladau eglwysi a'n neuaddau eglwys unwaith eto'n gallu agor i'w defnyddio o fewn rhai cyfyngiadau cadarn.

Nid yw rheoliadau manwl Llywodraeth Cymru ynghylch cyflwr pethau ar ôl y cyfnod clo llym wedi eu cyhoeddi eto. O ganlyniad, nid yw canllawiau cenedlaethol Eglwys yng Nghymru wedi cael ei ddiweddaru hyd yma.

Fodd bynnag, ein disgwyliad yw:

 • Bydd nifer y bobl sy'n mynychu gwasanaeth, priodas neu angladd mewn eglwys yn parhau i fod y nifer sy'n cael ei bennu gan gapasiti pellhau corfforol diogel yr adeilad (hy fel yn yr asesiad risg cyn y cyfnod clo llym)
 • Bydd y cyfyngiad o 30 o bobl, gan gynnal pellter corfforol, yn aros ar gyfer gwasanaethau wedi'u trefnu yn yr awyr agored
 • Ni chaniateir canu cynulleidfaol; caniateir canu tawel yn yr awyr agored gyda phellter cymdeithasol; y digwyl yw y bydd caniatáu cyfyngedig ar ganu corawl trefniedig
 • Bydd presenoldeb mewn priodasau ac angladd trwy wahoddiad yn unig, gyda therfyn o 15 o bobl yn mynychu brecward priodas neu de angladd
 • Caniateir ystod ychydig yn ehangach o weithgareddau, a drefnir gan glwb neu gorff cydnabyddedig gyda chyfyngiad o 15 o bobl yn mynychu, mewn neuaddau eglwys; ond ni chaniateir cynulliadau cymdeithasol a phartïon

Mae hyn oll yn ddamcaniaethol ar hyn o bryd. Byddaf mewn cysylltiad eto, gobeithio ddydd Llun, pan fydd ein canllawiau cenedlaethol wedi’u cyhoeddi.


Tirweddau Cyfnewidiol

Tirweddau Cyfnewidiol yw ein cwrs Adfent ar gyfer 2020 yn Esgobaeth Bangor.

Dros bedair pennod mae Tirweddau Cyfnewidiol yn ein gwahodd i fyfyrio ar gerrig milltir daearyddol sy'n darparu ffordd o feddwl am y ffydd Gristnogol yn enwedig yn nhymor yr Adfent. Byddwn yn myfyrio ar lwybrau hen a newydd, ar afonydd ac argaeau, ar y mynyddau mawr, ac ar dwyni a thraethau. I gyd-fynd â'r myfyrdodau hyn mae rhai testunau Beiblaidd, cwestiynau i'w trafod a cholectau a ysgrifennwyd gan wahanol Ardaloedd Gweinidogaeth.

Mae Tirweddau Cyfnewidiol hefyd yn ein cyfeirio at rai o heriau amgylcheddol mawr ein hamser er mwyn ffocysu ein ffydd ar rai o'r materion mwyaf dybryd sy'n ein hwynebu. Mae'n rhy hawdd ffurfio ffydd nad oes ganddi lawer i'w ddweud am newid yn yr hinsawdd na chyfiawnder, tra bod Teyrnas Dduw yn sylfaenol am y ffordd y mae Duw yn trawsnewid bywyd i gyd.

Mae trosolwg dyfnach o benodau Tirweddau Cyfnewidiol ar gael yma.

Gellir dilyn Tirweddau Cyfnewidiol mewn grwpiau neu ar ein pennau ein hunain. 

Darllen Tirweddau Cyfnewidiol

Sesiwn blasu

Byddaf hefyd yn arwain sesiwn blasu Zoom ar gyfer Tirweddau Cyfnewidiol ddydd Llun hwn 9 Tachwedd am 2-4pm. Mae croeso mawr i bawb, a gellir cadw'ch lle yma. Gwnewch hynny mor fan ag y bo modd.

Hefyd yn ystod Adfent

Bydd Tirweddau Cyfnewidiol yn darparu'r themâu ar gyfer fy myfyrdodau ar Suliau'r yr Adfent, a bydd ein hadnoddau Wrth y bwrdd ar gyfer teuluoedd ifanc a'r Eglwys Iau hefyd yn dilyn y themâu Tirweddau Cyfnewidiol.

Rwy’n falch iawn o gymeradwyo Tirweddau Cyfnewidiol i'w astudio, a’i themâu fel cerrig milltir ar gyfer cadw’r Adfent eleni ledled yr esgobaeth.Taith Adfent: ein gwaith ag ysgolion eglwysig

Rwyf eisiau rhannu'r gwaith sydd wedi'i ddatblygu gan esgobaethau'r Eglwys yng Nghymru, gyda mewnbwn cryf oddi wrth ein tîm Addysg ac Ymgysylltu ym Mangor, i gefnogi ysgolion eglwysig yn ystod yr Adfent.

Stori'r Geni a phrofiad Iesu, Mair a Joseff sydd with graidd adnoddau Taith Adfentsydd ar gael yma. Defnyddir y stori i alluogi ein pobl ifanc i fyfyrio ar sut mae gwerthoedd Cristnogol yn effeithio ar fywydau aelodau o'r ysgol a'r gymuned ehangach, gan gefnogi ein pobl ifanc bob amser i ddod yn ddinasyddion gwybodus, ecolegol-effro, sy'n parchu anghenion a hawliau eraill, fel aelodau o gymdeithas amrywiol.

Ar adeg pan mae llawer yn ddigartref, yn ffoi rhag gwrthdaro ac yn ceisio lloches, a phan mae polareiddio yn ddeinameg gref yn ein bywyd cyhoeddus, mae pwyslais Taith Adfent ar gynnig croeso yn drawiadol iawn. Roedd yr ymadrodd hwn o'r adnoddau yn sefyll allan i mi:

"Wrth i ni gael ein gweld, teimlwn ein bod yn perthyn, ac mae perthyn yn sylfaen gadarn i’n cymuned."

Galar a choffadwriaeth

Mae Marie Curie wedi creu gofod "Cwmwl Côf", Memory Cloud, fel y gall unrhyw un greu tudalen ar gyfer ffrind neu anwylyn sydd wedi marw. Mae'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio, ac nid oes angen bod wedi profi cefnogaeth Marie Curie na'u gwasanaethau.

Ar yr adeg anodd hon, pan fo gwasanaethau angladd yn brin a phresenoldeb wedi'i gyfyngu, mae'n ddigon posibl y bydd angen bugeiliol am yr adnodd proffesiynol a chrefftus hwn.

Hoffwn hefyd eich hatgoffa am:


Yr Athro Linda Woodhead yn traddodi sgwrs TedX

2020 Darlith Flynyddol Morlan-Pantyfedwen

Mae'r Athro Linda Woodhead o Brifysgol Caerhirfryn yn un ddadansoddwyr mwyaf blaenllaw crefydd a chred gyfoes. Mae hi'n fwyaf adnabyddus am ei gwaith ar newid crefyddol ers yr 1980au, ac am gychwyn trafodaethau cyhoeddus am ffydd.

Mae'r Athro Woodhead yn traddodi Darlith Flynyddol Morlan-Pantyfedwen eleni, lle bydd yn rhannu canfyddiadau prosiect ymchwil diweddar a gynhaliwyd i edrych yn benodol ar werthoedd y genhedlaeth ôl-filflwydd, a sut mae'r gwerthoedd hynny'n dylanwadu ar eu bywydau a chymunedau heddiw.

Cynhelir y ddarlith, “Understanding Young Millennials: Values, Identities and Belonging”, ar Zoom ddydd Llun 16 Tachwedd am 7.30pm. E-bostiwch Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen i ofyn am y ddolen Zoom. Mae mwy o wybodaeth am Ddarlith Flynyddol Morlan-Pantyfedwen yma.


Grŵp Elen

Mewn ymateb i hyn rydym wedi sefydlu Grŵp Elen i roi cyfle i ymgynnull gydag eraill o bob rhan o'r esgobaeth er mwyn:

 • rhannu – syniadau; newyddion da; adnoddau
 • gweddïo – dros ein gilydd; dros ein plant, ein bobl ifanc a'n teuluoedd; dros ysgolion
 • derbyn – y wybodaeth ddiweddaraf; hyfforddiant

Mae croeso i unrhyw un sy’n arwain ac yn gwirfoddoli mewn plant gweinidogaeth, pobl ifanc a theuluoedd fynychu sesiynau Grwp Elen.

Mae'r cyfarfod cyntaf ddydd Iau yma 12 Tachwedd 2020 am 7.30pm ar Zoom. Byddwn yn edrych ar sut y gallwn ddathlu'r Nadolig gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

Mynegwch eich diddordeb mewn mynychu erbyn diwedd dydd Mawrth - bydd y ddolen Zoom yn cael ei chylchredeg i'r rhai sydd wedi cofrestru yn ystod dydd Mercher. Dilynwch y dolenni yma.


Hysbysfwrdd esgobaethol

 • Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, gan weithio gyda The Circuit: Y Rhwydwaith Diffibriliwr Cenedlaethol, wedi gofyn i eglwysi a chymunedau gofrestru eu diffibriliwr (neu wirio cofrestriadau presennol) ar wefan The Circuit.
 • Mae’r Gynghrair Efengylaidd wedi galw ar bob eglwys ledled y DU i uno mewn gweddi dros ein cymunedau ar yr adeg hon mewn diwrnod gweddi yn y DU ar 13 Tachwedd. Mae'r Parchg Kevin Ellis yn paratoi rhai adnoddau i'w defnyddio yn yr esgobaeth yr wyf yn gobeithio gallu eu darparu ar-lein yn ystod yr wythnos i ddod.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


The Commemoration of Richard Davies | 7 November 2020

A statue of Bishop Richard Davies (born in Gyffin) on the Translators' Monument at St Asaph

Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


The cause of our singing and prayer

Remembrance remains a significant day for the nation as we recall the countless lives lost in wars and subsequent conflicts.

The solemnity of this day becomes deeply personal as we reflect on family members, stories in our communities and individual acts of heroism which resonate strongly with us.

The Christian faith offers a way of understanding these events and suggests a path through them so that we are not left with either unchecked bitterness or despair. My meditation picks up this theme.


My recorded meditation this week is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings. Technical issues means that there may be a delay in uploading my recorded meditation this week - but it should be available by the end of the day today.


Radio Wales on Remembrance Sunday

This Sunday, I am also leading the BBC Radio Wales Remembrance Day service. It will be broadcast at 7.30am, and available after broadcast here.


2020 Diocesan Conference

The plenary session of the Diocesan Conference takes place on Zoom at 2pm on Wednesday 11 November. This page provides a means to register, and includes the sessions’s agenda with a link to documentation.


Pandemic adaptations

As the firebreak lockdown comes to an end on Monday, our church buildings and church halls will once again be able to open and use within some firm limitations.

The Welsh Government’s detailed regulations about the post-lockdown state of things have not yet been published. As a consequence, our national Church in Wales guidance has also not yet been updated.

However, our expectation is that:

 • The number of people attending a service, wedding or funeral in a church will remain the number that is dictated by the safe physical distancing capacity of the building (ie as in the pre-firebreak lockdown risk assessment)
 • The limit of 30 people, maintaining physical distancing, will remain for organised outdoor services
 • Congregational singing will not be permitted; singing outdoors will be permitted with social distancing and at low volume; limited organised choral singing may be permitted
 • Attendance at weddings and funeral will be by invitation only, with a limit of 15 people attending a reception or wake
 • A slightly broader range of activities, organised by a club or recognised body with a limit of 15 people attending, will be permitted in church halls; but social gatherings and parties will not be permitted

This is all subject to confirmation. I will be in touch again, I hope on Monday, when our national Church in Wales guidance has been published.


Changing Landscapes

Changing Landscapes is our Advent course for 2020 in the Diocese of Bangor.

Over four chapters Changing Landscapes invites us to reflect geographical markers that provide a way of thinking about the Christian faith especially in the Advent season. We will reflect on roads and routes, on rivers and reservoirs, on mountains and moels, and on sands and stands. These reflections are accompanied by some Biblical texts, discussion questions and a collect written by different Ministry Areas.

Changing Landscapes seeks to draw on some of the great environmental challenges of our time in order to focus our faith on some of the most pressing issues we face. It is too easy to forge a faith which has little to say about climate change or justice whereas the Kingdom of God is fundamentally about the way God transforms all of life.

Changing Landscapes can be shared in groups or followed alone. 

Accessing Changing Landscapes

 1. Changing Landscapes is available online here.
 2. single PDF is available here
 3. PDFs of the material for individual weeks only is available at the bottom of each week's online content, beginning here with the material for the First Week of Advent.

Taster session

I will also be leading a Zoom taster session for Changing Landscapes on Monday 9 November at 2-4pm. All are very welcome, and spaces can be booked here. Please do so as soon as possible.

Also during Advent

Changing Landscapes will provide the themes for my meditations on the four Sundays of Advent, and our At the table resources for young families and Junior Church will also follow the Changing Landscapes themes.

I am delighted to commend Changing Landscapes for study, and its themes as milestones for this year’s keeping of Advent across the diocese.Taith Adfent: our work with church schools

I want to share the work that has been developed by the dioceses of the Church in Wales, with strong input from our Bangor Education & Engagement team, to support church schools during Advent.

The Taith Adfent set of resources, available here, have the Nativity Story and the experience of the Holy Family at their core. The story is used to enable our young people to reflect on how Christian values affect the lives of members of the school and the wider community, all the while supporting our young people to become well-informed, ecologically-aware citizens of the world, respecting the needs and rights of others, as members of a diverse society.

At a time when many are homeless, fleeling conflict and seeking asylum, and when polarisation is a strong dynamic in our civic life, Taith Adfent’s emphasis on welcome people is very striking. This phrase from the resources stood out for me: 

"As we are seen, we feel we belong, and belonging is a solid foundation for our community."

Grief and remembrance

Marie Curie has created a Memory Cloud space so that anyone can create a page for a friend or a loved one who has died. It’s free to access and there’s no need to have experienced the support of Marie Curie or their services.

At this difficult time, in which funeral services are short and attendance is limited, there may well be a pastoral need for this well-crafted, professional resource.

Let me also remind you of:


Professor Linda Woodhead

2020 Morlan-Pantyfedwen Annual Lecture

Professor Linda Woodhead from Lancaster University is one of our foremost analysts of contemporary religion and belief. She is best known for her work on religious change since the 1980s, and for initiating public debates about faith.

Professor Woodhead is giving this year’s Morlan-Pantyfedwen Annual Lecture, in which she will share the findings of a recent research project undertaken to look specifically at the values of the postmillennial generation, and how those values influence their lives and the communities of today.

The lecture, “Understanding Young Millennials: Values, Identities and Belonging”, will the place on Zoom on Monday 16 November at 7.30pm. Email the James Pantyfedwen Trust to request the Zoom link. There is more information about the Morlan-Pantyfedwen Annual Lecture here.


Grŵp Elen

A reminder that we have established Grŵp Elen to provide an opportunity to gather with others from across the whole diocese to:

 • share – ideas; good news; resources
 • pray – for each other; for the children, young people and families; for schools
 • receive – up to date information; training

Anyone who leads and volunteers in ministry children, young people and families is welcome to attend Grwp Elen’s sessions.

The first gathering is this Thursday 12 November at 7.30pm on Zoom. We will be looking at how we can celebrate Christmas with children, young people and families.

Please express your interest in attending by the end of the day on Tuesday - the Zoom link will be circulated to those who have registered during the day on Wednesday. Follow the links here.


Diocesan noticeboard

 • The Welsh Ambulance Service, working with The Circuit: The National Defibrillator Network, have requested that churches and communities register their defibrillator (or check existing registrations) at The Circuit’s website.
 • The Evangelical Alliance have called on all churches across the UK to unite in prayer for our communities at this time in a UK day of prayer on 13 November. The Revd Kevin Ellis is preparing some resources for use within the diocese that I hope to be able to make available online during the coming week.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.


The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements